1500 thiếu nhi khoe giọng hát “oanh vàng” bùng nổ sân khấu Liên hoan hợp xướng toàn thành

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/%E1%BA%A2nh%206%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>39 đội tham gia Li&ecirc;n hoan hợp xướng d&agrave;nh cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi th&agrave;nh phố năm 2018 đ&atilde; c&oacute; m&agrave;n tranh t&agrave;i s&ocirc;i nổi tại Nh&agrave; thiếu nhi th&agrave;nh phố </strong><strong>trong cả</strong><strong>&nbsp;ng&agrave;y 15</strong><strong>/4</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với chủ đề &ldquo;Đất nước mến thương&rdquo;, c&aacute;c đội thi đ&atilde; lựa chọn những ca kh&uacute;c viết về qu&ecirc; hương, đất nước, ca ngợi truyền thống c&aacute;ch mạng, đấu tranh của d&acirc;n tộc, c&aacute;c b&agrave;i h&aacute;t viết về Đo&agrave;n, Đội, về thầy c&ocirc;, bạn b&egrave; v&agrave; t&igrave;nh cảm gia đ&igrave;nh...để tr&igrave;nh diễn trong Li&ecirc;n hoan.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại lễ khai mạc Li&ecirc;n hoan, chị Nguyễn Ngọc Nhung &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố cho biết: &rdquo;Tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng của Li&ecirc;n hoan hợp xướng m&ugrave;a đầu ti&ecirc;n, Hội đồng Đội th&agrave;nh phố tiếp tục phối hợp với Nh&agrave; thiếu nhi th&agrave;nh phố tổ chức Li&ecirc;n hoan hợp xướng năm 2018 với mong muốn tạo s&acirc;n chơi hữu &iacute;ch v&agrave; khơi gợi t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước cho c&aacute;c em thiếu nhi.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan hợp xướng lần n&agrave;y đ&atilde; diễn ra hết sức s&ocirc;i nổi với c&aacute;c tiết mục được đầu tư v&agrave; d&agrave;n dựng c&ocirc;ng phu.&nbsp;39 đội thi l&agrave; 39 m&agrave;u sắc ri&ecirc;ng biệt, với những c&aacute;ch thức hợp xướng kh&aacute;c nhau, v&ocirc; c&ugrave;ng độc đ&aacute;o v&agrave; đầy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo nghệ thuật.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/%E1%BA%A2nh%202.JPG" style="height:348px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/%E1%BA%A3nh%208.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mặc d&ugrave; chỉ đang l&agrave; những c&ocirc; b&eacute;, cậu b&eacute; tuổi học tr&ograve;, nhưng những g&igrave; m&agrave; c&aacute;c em thể hiện qua 39 phần thi khiến kh&aacute;n giả v&agrave; ban gi&aacute;m khảo kh&ocirc;ng khỏi xu&yacute;t xoa v&agrave; kh&ocirc;ng tiếc lời khen ngợi những giọng ca &ldquo;oanh v&agrave;ng&rdquo; của mỗi d&agrave;n hợp xướng. Thậm ch&iacute; để tăng t&iacute;nh hấp dẫn của tiết mục hợp xướng, nhiều đội kh&ocirc;ng ngại chọn những phong c&aacute;ch phối nhạc c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; &ldquo;h&oacute;c b&uacute;a&rdquo; đối với cả những d&agrave;n hợp xướng chuy&ecirc;n nghiệp như: hợp xướng kh&ocirc;ng acapella, hợp xướng kết hợp solo, &hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/572A5347.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/572A5433.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/572A5363.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tập luyện cật lực trong nhiều th&aacute;ng chỉ để d&agrave;nh cho 5 ph&uacute;t tỏa s&aacute;ng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu, n&ecirc;n em n&agrave;o cũng thể hiện hết sức, hết khả năng của m&igrave;nh, quyết t&acirc;m gi&agrave;nh được giải thưởng năm nay về cho đơn vị của m&igrave;nh. Hợp xướng đồng điệu, phối hợp v&ocirc; c&ugrave;ng ăn &yacute;, c&aacute;c &ldquo;D&agrave;n hợp xướng nh&iacute;&rdquo; thực sự đem lại những sản phẩm nghệ thuật v&ocirc; c&ugrave;ng m&atilde;n nh&atilde;n, khiến gi&aacute;m khảo v&agrave; phụ huynh phải li&ecirc;n tục vỗ tay t&aacute;n thưởng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/572A5539.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/572A5545.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 3 bảng thi, Ban gi&aacute;m khảo đ&atilde; chọn ra được c&aacute;c đội thi xuất sắc nhất cho đ&ecirc;m chung kết với 3 giải phụ, 5 giải bảng A, 3 giải bảng B v&agrave; 6 giải bảng C.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại bảng A khối tiểu học: giải A thuộc về Li&ecirc;n Đội V&otilde; Thị S&aacute;u quận G&ograve; Vấp.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/572A5641.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại bảng B khối THCS kh&ocirc;ng c&oacute; giải A, cao nhất l&agrave; giải B thuộc về Li&ecirc;n Đội Hồng B&agrave;ng quận 5.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/572A5645.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Bảng C, Nh&agrave; Thiếu nhi quận Thủ Đức đ&atilde; xuất sắc vượt qua 23 quận, huyện c&ograve;n lại để gi&agrave;nh được giải A của li&ecirc;n hoan.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/572A5654.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; Li&ecirc;n hoan cũng ghi nhận c&aacute;c đội c&oacute; tiết mục đồng dao d&acirc;n xa cuất sắc l&agrave; Nh&agrave; thiếu nhi huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh v&agrave; H&oacute;c M&ocirc;n. Chỉ huy hợp xướng xuất sắc mỗi bảng c&oacute; L&ecirc; Nguyễn Tr&uacute;c Vi - Tiểu học Minh Đạo Q5 xuất sắc nhất Bảng A v&agrave; Trần Nguyễn Thụy Khanh Nh&agrave; thiếu nhi quận 10 ở Bảng C.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/572A5634.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Li&ecirc;n hoan hợp xướng lần thứ hai n&agrave;y thực sự ph&aacute;t triển mạnh mẽ về số lượng v&agrave; chất lượng. Chất lượng của cuộc thi tăng l&ecirc;n đ&aacute;ng kể. C&aacute;c đơn vị như Củ Chi, Cần Giờ đ&atilde; c&oacute; sự tiến bộ đ&aacute;ng ghi nhận về mặt chuy&ecirc;n m&ocirc;n trong hợp xướng. T&ocirc;i hi vọng rằng Li&ecirc;n hoan hợp xướng d&agrave;nh cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi sẽ sớm trở th&agrave;nh một n&eacute;t văn h&oacute;a ri&ecirc;ng của th&agrave;nh phố chứ kh&ocirc;ng chỉ dừng lại l&agrave; một hoạt động của phong tr&agrave;o Đo&agrave;n, Đội&rdquo;- Nhạc sĩ Vi Nhật Tảo&nbsp;- Trưởng Ban Thiếu nhi Hội &Acirc;m nhạc TP. HCM) ph&aacute;t biểu tại đ&ecirc;m chung kết.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/IMG_1734.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em Ho&agrave;ng Trần Kim Hạnh (Nh&agrave; Thiếu nhi quận Thủ Đức) kh&ocirc;ng giấu được niềm vui chia sẻ: &ldquo;&nbsp;Ch&uacute;ng&nbsp;em chiến thắng&nbsp;Li&ecirc;n hoan hợp xướng năm nay l&agrave; nhờ sự dẫn dắt, hỗ trợ của c&aacute;c thầy c&ocirc; ở nh&agrave; thiếu nhi Thủ Đức.&nbsp;Đến đ&acirc;y&nbsp;em chỉ nghĩ m&igrave;nh được tham gia&nbsp;một s&acirc;n chơi để m&igrave;nh thỏa m&atilde;n niềm đam m&ecirc; v&agrave; học hỏi từ đội bạn, nhưng c&agrave;ng thi th&igrave; quyết t&acirc;m c&agrave;ng cao hơn.&rdquo;</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; s&acirc;n chơi giao lưu văn h&oacute;a văn nghệ, s&aacute;ng tạo nghệ thuật trong đội vi&ecirc;n, thiếu nhi th&agrave;nh phố, Li&ecirc;n hoan hợp xướng c&ograve;n gi&aacute;o dục t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước, con người Việt Nam&nbsp;cho thiếu nhi, đội vi&ecirc;n th&agrave;nh phố,&nbsp;th&ocirc;ng qua c&aacute;c ca kh&uacute;c ca ngợi qu&ecirc; hương, lịch sử truyền thống d&acirc;n tộc, lịch sử tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/572A5662.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;KIM NGỌC - &Aacute;I NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;