1500 thiếu nhi khoe giọng hát “oanh vàng” bùng nổ sân khấu Liên hoan hợp xướng toàn thành

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/%E1%BA%A2nh%206%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>39 đội tham gia Li&ecirc;n hoan hợp xướng d&agrave;nh cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi th&agrave;nh phố năm 2018 đ&atilde; c&oacute; m&agrave;n tranh t&agrave;i s&ocirc;i nổi tại Nh&agrave; thiếu nhi th&agrave;nh phố </strong><strong>trong cả</strong><strong>&nbsp;ng&agrave;y 15</strong><strong>/4</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với chủ đề &ldquo;Đất nước mến thương&rdquo;, c&aacute;c đội thi đ&atilde; lựa chọn những ca kh&uacute;c viết về qu&ecirc; hương, đất nước, ca ngợi truyền thống c&aacute;ch mạng, đấu tranh của d&acirc;n tộc, c&aacute;c b&agrave;i h&aacute;t viết về Đo&agrave;n, Đội, về thầy c&ocirc;, bạn b&egrave; v&agrave; t&igrave;nh cảm gia đ&igrave;nh...để tr&igrave;nh diễn trong Li&ecirc;n hoan.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại lễ khai mạc Li&ecirc;n hoan, chị Nguyễn Ngọc Nhung &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố cho biết: &rdquo;Tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng của Li&ecirc;n hoan hợp xướng m&ugrave;a đầu ti&ecirc;n, Hội đồng Đội th&agrave;nh phố tiếp tục phối hợp với Nh&agrave; thiếu nhi th&agrave;nh phố tổ chức Li&ecirc;n hoan hợp xướng năm 2018 với mong muốn tạo s&acirc;n chơi hữu &iacute;ch v&agrave; khơi gợi t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước cho c&aacute;c em thiếu nhi.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan hợp xướng lần n&agrave;y đ&atilde; diễn ra hết sức s&ocirc;i nổi với c&aacute;c tiết mục được đầu tư v&agrave; d&agrave;n dựng c&ocirc;ng phu.&nbsp;39 đội thi l&agrave; 39 m&agrave;u sắc ri&ecirc;ng biệt, với những c&aacute;ch thức hợp xướng kh&aacute;c nhau, v&ocirc; c&ugrave;ng độc đ&aacute;o v&agrave; đầy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo nghệ thuật.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/%E1%BA%A2nh%202.JPG" style="height:348px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/%E1%BA%A3nh%208.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mặc d&ugrave; chỉ đang l&agrave; những c&ocirc; b&eacute;, cậu b&eacute; tuổi học tr&ograve;, nhưng những g&igrave; m&agrave; c&aacute;c em thể hiện qua 39 phần thi khiến kh&aacute;n giả v&agrave; ban gi&aacute;m khảo kh&ocirc;ng khỏi xu&yacute;t xoa v&agrave; kh&ocirc;ng tiếc lời khen ngợi những giọng ca &ldquo;oanh v&agrave;ng&rdquo; của mỗi d&agrave;n hợp xướng. Thậm ch&iacute; để tăng t&iacute;nh hấp dẫn của tiết mục hợp xướng, nhiều đội kh&ocirc;ng ngại chọn những phong c&aacute;ch phối nhạc c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; &ldquo;h&oacute;c b&uacute;a&rdquo; đối với cả những d&agrave;n hợp xướng chuy&ecirc;n nghiệp như: hợp xướng kh&ocirc;ng acapella, hợp xướng kết hợp solo, &hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/572A5347.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/572A5433.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/572A5363.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tập luyện cật lực trong nhiều th&aacute;ng chỉ để d&agrave;nh cho 5 ph&uacute;t tỏa s&aacute;ng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu, n&ecirc;n em n&agrave;o cũng thể hiện hết sức, hết khả năng của m&igrave;nh, quyết t&acirc;m gi&agrave;nh được giải thưởng năm nay về cho đơn vị của m&igrave;nh. Hợp xướng đồng điệu, phối hợp v&ocirc; c&ugrave;ng ăn &yacute;, c&aacute;c &ldquo;D&agrave;n hợp xướng nh&iacute;&rdquo; thực sự đem lại những sản phẩm nghệ thuật v&ocirc; c&ugrave;ng m&atilde;n nh&atilde;n, khiến gi&aacute;m khảo v&agrave; phụ huynh phải li&ecirc;n tục vỗ tay t&aacute;n thưởng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/572A5539.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/572A5545.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 3 bảng thi, Ban gi&aacute;m khảo đ&atilde; chọn ra được c&aacute;c đội thi xuất sắc nhất cho đ&ecirc;m chung kết với 3 giải phụ, 5 giải bảng A, 3 giải bảng B v&agrave; 6 giải bảng C.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại bảng A khối tiểu học: giải A thuộc về Li&ecirc;n Đội V&otilde; Thị S&aacute;u quận G&ograve; Vấp.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/572A5641.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại bảng B khối THCS kh&ocirc;ng c&oacute; giải A, cao nhất l&agrave; giải B thuộc về Li&ecirc;n Đội Hồng B&agrave;ng quận 5.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/572A5645.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Bảng C, Nh&agrave; Thiếu nhi quận Thủ Đức đ&atilde; xuất sắc vượt qua 23 quận, huyện c&ograve;n lại để gi&agrave;nh được giải A của li&ecirc;n hoan.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/572A5654.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; Li&ecirc;n hoan cũng ghi nhận c&aacute;c đội c&oacute; tiết mục đồng dao d&acirc;n xa cuất sắc l&agrave; Nh&agrave; thiếu nhi huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh v&agrave; H&oacute;c M&ocirc;n. Chỉ huy hợp xướng xuất sắc mỗi bảng c&oacute; L&ecirc; Nguyễn Tr&uacute;c Vi - Tiểu học Minh Đạo Q5 xuất sắc nhất Bảng A v&agrave; Trần Nguyễn Thụy Khanh Nh&agrave; thiếu nhi quận 10 ở Bảng C.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/572A5634.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Li&ecirc;n hoan hợp xướng lần thứ hai n&agrave;y thực sự ph&aacute;t triển mạnh mẽ về số lượng v&agrave; chất lượng. Chất lượng của cuộc thi tăng l&ecirc;n đ&aacute;ng kể. C&aacute;c đơn vị như Củ Chi, Cần Giờ đ&atilde; c&oacute; sự tiến bộ đ&aacute;ng ghi nhận về mặt chuy&ecirc;n m&ocirc;n trong hợp xướng. T&ocirc;i hi vọng rằng Li&ecirc;n hoan hợp xướng d&agrave;nh cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi sẽ sớm trở th&agrave;nh một n&eacute;t văn h&oacute;a ri&ecirc;ng của th&agrave;nh phố chứ kh&ocirc;ng chỉ dừng lại l&agrave; một hoạt động của phong tr&agrave;o Đo&agrave;n, Đội&rdquo;- Nhạc sĩ Vi Nhật Tảo&nbsp;- Trưởng Ban Thiếu nhi Hội &Acirc;m nhạc TP. HCM) ph&aacute;t biểu tại đ&ecirc;m chung kết.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/IMG_1734.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em Ho&agrave;ng Trần Kim Hạnh (Nh&agrave; Thiếu nhi quận Thủ Đức) kh&ocirc;ng giấu được niềm vui chia sẻ: &ldquo;&nbsp;Ch&uacute;ng&nbsp;em chiến thắng&nbsp;Li&ecirc;n hoan hợp xướng năm nay l&agrave; nhờ sự dẫn dắt, hỗ trợ của c&aacute;c thầy c&ocirc; ở nh&agrave; thiếu nhi Thủ Đức.&nbsp;Đến đ&acirc;y&nbsp;em chỉ nghĩ m&igrave;nh được tham gia&nbsp;một s&acirc;n chơi để m&igrave;nh thỏa m&atilde;n niềm đam m&ecirc; v&agrave; học hỏi từ đội bạn, nhưng c&agrave;ng thi th&igrave; quyết t&acirc;m c&agrave;ng cao hơn.&rdquo;</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; s&acirc;n chơi giao lưu văn h&oacute;a văn nghệ, s&aacute;ng tạo nghệ thuật trong đội vi&ecirc;n, thiếu nhi th&agrave;nh phố, Li&ecirc;n hoan hợp xướng c&ograve;n gi&aacute;o dục t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước, con người Việt Nam&nbsp;cho thiếu nhi, đội vi&ecirc;n th&agrave;nh phố,&nbsp;th&ocirc;ng qua c&aacute;c ca kh&uacute;c ca ngợi qu&ecirc; hương, lịch sử truyền thống d&acirc;n tộc, lịch sử tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30578/572A5662.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;KIM NGỌC - &Aacute;I NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;