Tổng kết Tháng Thanh Niên: 30 ngày sôi nổi và ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30572/572A4504.JPG" style="height:404px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Hội nghị tổng kết Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018 với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ TP.HCM s&aacute;ng tạo x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo; đ&atilde; c&oacute; những tổng kết, đ&aacute;nh gi&aacute; về t&igrave;nh h&igrave;nh hoạt động v&agrave; kết quả thực hiện Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hoạt động c&agrave;ng thiết thực, người d&acirc;n c&agrave;ng th&iacute;ch</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại hội nghị, ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; c&ocirc;ng bố Bảng khảo s&aacute;t hiệu quả hoạt động Th&aacute;ng Thanh Ni&ecirc;n, được tiến h&agrave;nh khảo s&aacute;t tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội với h&agrave;ng ng&agrave;n phản hồi gửi về.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Theo Bảng Khảo s&aacute;t hiệu quả hoạt động Th&aacute;ng Thanh Ni&ecirc;n 2018, c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp với người d&acirc;n của c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n đ&atilde; được b&igrave;nh chọn nhiều nhất với mức điểm 4.36/5, vượt xa mức điểm của&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&ldquo;C&aacute;ch thức tổ chức&rdquo; v&agrave; &ldquo;Th&aacute;i độ tham gia&rdquo;. Điều đ&aacute;ng n&oacute;i, bảng khảo s&aacute;t n&agrave;y c&oacute; h&agrave;ng trăm người d&acirc;n tham gia đ&aacute;nh gi&aacute; Th&aacute;ng Thanh Ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n cũng cho biết năm nay người d&acirc;n tại địa phương đến tham gia c&aacute;c hoạt động đ&ocirc;ng hơn rất nhiều lần c&aacute;c năm trước, v&agrave; rất vui khi người d&acirc;n cảm thấy h&agrave;i l&ograve;ng với những chương tr&igrave;nh, hoạt động như: tặng thiết bị ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, tập huấn kỹ năng tho&aacute;t hiểm v&agrave; sơ cấp cứu khi t&igrave;nh trạng xảy ra hỏa hoạn đang l&agrave; vấn đề &ldquo;n&oacute;ng&rdquo;, thi l&aacute;i xe m&ocirc; h&igrave;nh tại ng&agrave;y hội an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, tổ chức l&agrave;m vệ sinh k&ecirc;nh rạch, dọn dẹp r&aacute;c thải, x&acirc;y dựng mỹ quan khu d&acirc;n cư, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Biến b&atilde;i r&aacute;c th&agrave;nh vườn hoa&rdquo; &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30572/572A4441.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay cả c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng nhận thấy sự quan t&acirc;m ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều của người d&acirc;n đến c&aacute;c hoạt động của thanh ni&ecirc;n khi tham dự những hoạt động tại cơ sở. Như tại c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Biến b&atilde;i r&aacute;c th&agrave;nh vườn hoa&rdquo; hay Ng&agrave;y Chủ nhật xanh, rất đ&ocirc;ng người d&acirc;n sống xung quanh đ&atilde; c&ugrave;ng chung tay dọn r&aacute;c, dọn k&ecirc;nh, trồng hoa c&ugrave;ng c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&oacute; được sự quan t&acirc;m của người d&acirc;n l&agrave; nhờ c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng hiệu quả của c&aacute;c Chi Đo&agrave;n. Kh&ocirc;ng chỉ truyền th&ocirc;ng tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, c&aacute;c bạn đ&atilde; quay lại l&agrave;m truyền th&ocirc;ng tr&ecirc;n c&aacute;c bảng tin khu phố, bảng tin phường, đặc biệt l&agrave; chiếu li&ecirc;n tục c&aacute;c bản tin về Th&aacute;ng Thanh Ni&ecirc;n tại c&aacute;c ủy ban phường, quận để người d&acirc;n thấy được sức trẻ của thanh ni&ecirc;n v&agrave; sự thiết thực của c&aacute;c hoạt động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kh&eacute;p lại một Th&aacute;ng 3 rộn r&agrave;ng v&agrave; tr&agrave;n đầy sức trẻ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n cũng c&oacute; những b&aacute;o c&aacute;o, tổng kết về chuỗi hoạt động của Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n tại đơn vị, đồng thời đề xuất nhiều &yacute; kiến, chủ trương để g&oacute;p phần ph&aacute;t triển c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 1 th&aacute;ng triển khai s&ocirc;i nổi, Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018 đ&atilde; kh&eacute;p lại với nhiều kết quả đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh ni&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố đ&atilde;&nbsp;chung tay thực hiện&nbsp;nhiều hoạt động về bảo vệ m&ocirc;i trường, x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị, x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng.&nbsp;Trọng t&acirc;m như:&nbsp;tổ chức Ng&agrave;y Chủ Nhật Xanh lần thứ 125, c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Giờ Tr&aacute;i Đất 2018, chương tr&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện TP.HCM&rdquo; 2018, h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;C&ugrave;ng bạn đến trường an to&agrave;n&rdquo; với chủ đề &ldquo;An to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho trẻ em&rdquo;, tổ chức buổi gặp gỡ giữa l&atilde;nh đạo&nbsp;th&agrave;nh phố với&nbsp;150 sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, tổ chức hội trại t&ograve;ng qu&acirc;n v&agrave; lễ giao qu&acirc;n nghĩa vụ qu&acirc;n sự tr&ecirc;n khắp&nbsp;24 quận,huyện ...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30572/37bdc59be6d3088d51c2.jpg" style="height:411px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ng&agrave;y Chủ nhật xanh lần thứ 125</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30572/%E1%BA%A2nh%2013.JPG" style="height:392px; width:600px" /><br /> Ng&agrave;y hội Engligh Camp</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30572/05032018tcq12.jpg" style="height:377px; width:600px" /><br /> H&agrave;nh tr&igrave;nh c&ugrave;ng bạn đến trường</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30572/572A0684.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> L&atilde;nh đạo Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố gặp gỡ sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở qui m&ocirc; cấp Th&agrave;nh, Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n cũng v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i động với h&agrave;ng loạt&nbsp;s&acirc;n chơi cho c&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; diễn ra &nbsp;như:&nbsp;hội thi Tin học trẻ th&agrave;nh phố, cuộc thi Thực hiện ước mơ, hội thi Học sinh &ndash; sinh vi&ecirc;n giỏi nghề, cuộc thi &Yacute; tưởng khởi nghiệp &ldquo;Startup Wheel&rdquo; , khởi c&ocirc;ng &ldquo;Kh&ocirc;ng gian khởi nghiệp&rdquo; cho thanh ni&ecirc;n v&agrave; ra mắt &ldquo;Kh&ocirc;ng gian sinh vi&ecirc;n khởi nghiệp&rdquo; tại Nh&agrave; văn h&oacute;a sinh vi&ecirc;n, chuỗi chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y hội s&aacute;ng tạo, Ng&agrave;y hội khoa học &ldquo;Science Fair&rdquo;... C&aacute;c hoạt động đ&atilde; tạo ra s&acirc;n chơi hữu &iacute;ch để Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố được thỏa sức đam m&ecirc; v&agrave; s&aacute;ng tạo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, trong lễ kỉ niệm 87 năm th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 6 đơn vị c&oacute; c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p ti&ecirc;u biểu, s&aacute;ng tạo v&agrave; thiết thực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30572/IMG_5632.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Lễ trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn 2018</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;đ&aacute;nh gi&aacute;&nbsp;Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018 đ&atilde; đạt được một số hiệu quả nhất định: C&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo được tập trung v&agrave; đồng bộ, vai tr&ograve; của c&aacute;c đơn vị sự nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n được ph&aacute;t huy một c&aacute;ch hiệu quả, chủ trương trọng t&acirc;m hoạt động tại cơ sở được đẩy mạnh, c&ocirc;ng t&aacute;c, h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền được quan t&acirc;m v&agrave; chắt lọc. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c&nbsp;tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục về truyền thống 87 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; triển khai Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, một số chỉ ti&ecirc;u cấp Th&agrave;nh chưa ho&agrave;n th&agrave;nh do việc dự b&aacute;o, x&aacute;c lập thực hiện c&ograve;n chưa s&aacute;t với thực tiễn, một số cơ sở Đo&agrave;n c&ograve;n hạn chế trong việc x&acirc;y dựng kế hoạch, khảo s&aacute;t v&agrave; x&aacute;c lập nội dung hoạt động thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại hội nghị tổng kết, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - UVBTV, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy cho biết, Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018 để lại nhiều dấu ấn v&agrave; được Th&agrave;nh ủy đ&aacute;nh gi&aacute; cao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp:&nbsp;&ldquo;Sức mạnh của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố nằm ở c&aacute;c chi đo&agrave;n, chi hội&rdquo;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng cần triển khai, nh&acirc;n rộng th&ecirc;m nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, kh&ocirc;ng gian s&aacute;ng tạo cho Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n trong việc thực hiện nghị định 1374, đặc biệt l&agrave; quan t&acirc;m nhiều hơn đến hoạt động của c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức th&agrave;nh phố trong năm &ldquo;D&acirc;n vận ch&iacute;nh quyền&rdquo; 2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30572/T%E1%BB%95ng%20k%E1%BA%BFt%201.JPG" style="height:370px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tuy&ecirc;n dương c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong Th&aacute;ng Thanh Ni&ecirc;n 2018</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM NGỌC</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;