Tổng kết Tháng Thanh Niên: 30 ngày sôi nổi và ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30572/572A4504.JPG" style="height:404px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Hội nghị tổng kết Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018 với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ TP.HCM s&aacute;ng tạo x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo; đ&atilde; c&oacute; những tổng kết, đ&aacute;nh gi&aacute; về t&igrave;nh h&igrave;nh hoạt động v&agrave; kết quả thực hiện Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hoạt động c&agrave;ng thiết thực, người d&acirc;n c&agrave;ng th&iacute;ch</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại hội nghị, ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; c&ocirc;ng bố Bảng khảo s&aacute;t hiệu quả hoạt động Th&aacute;ng Thanh Ni&ecirc;n, được tiến h&agrave;nh khảo s&aacute;t tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội với h&agrave;ng ng&agrave;n phản hồi gửi về.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Theo Bảng Khảo s&aacute;t hiệu quả hoạt động Th&aacute;ng Thanh Ni&ecirc;n 2018, c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp với người d&acirc;n của c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n đ&atilde; được b&igrave;nh chọn nhiều nhất với mức điểm 4.36/5, vượt xa mức điểm của&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&ldquo;C&aacute;ch thức tổ chức&rdquo; v&agrave; &ldquo;Th&aacute;i độ tham gia&rdquo;. Điều đ&aacute;ng n&oacute;i, bảng khảo s&aacute;t n&agrave;y c&oacute; h&agrave;ng trăm người d&acirc;n tham gia đ&aacute;nh gi&aacute; Th&aacute;ng Thanh Ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n cũng cho biết năm nay người d&acirc;n tại địa phương đến tham gia c&aacute;c hoạt động đ&ocirc;ng hơn rất nhiều lần c&aacute;c năm trước, v&agrave; rất vui khi người d&acirc;n cảm thấy h&agrave;i l&ograve;ng với những chương tr&igrave;nh, hoạt động như: tặng thiết bị ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, tập huấn kỹ năng tho&aacute;t hiểm v&agrave; sơ cấp cứu khi t&igrave;nh trạng xảy ra hỏa hoạn đang l&agrave; vấn đề &ldquo;n&oacute;ng&rdquo;, thi l&aacute;i xe m&ocirc; h&igrave;nh tại ng&agrave;y hội an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, tổ chức l&agrave;m vệ sinh k&ecirc;nh rạch, dọn dẹp r&aacute;c thải, x&acirc;y dựng mỹ quan khu d&acirc;n cư, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Biến b&atilde;i r&aacute;c th&agrave;nh vườn hoa&rdquo; &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30572/572A4441.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay cả c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng nhận thấy sự quan t&acirc;m ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều của người d&acirc;n đến c&aacute;c hoạt động của thanh ni&ecirc;n khi tham dự những hoạt động tại cơ sở. Như tại c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Biến b&atilde;i r&aacute;c th&agrave;nh vườn hoa&rdquo; hay Ng&agrave;y Chủ nhật xanh, rất đ&ocirc;ng người d&acirc;n sống xung quanh đ&atilde; c&ugrave;ng chung tay dọn r&aacute;c, dọn k&ecirc;nh, trồng hoa c&ugrave;ng c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&oacute; được sự quan t&acirc;m của người d&acirc;n l&agrave; nhờ c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng hiệu quả của c&aacute;c Chi Đo&agrave;n. Kh&ocirc;ng chỉ truyền th&ocirc;ng tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, c&aacute;c bạn đ&atilde; quay lại l&agrave;m truyền th&ocirc;ng tr&ecirc;n c&aacute;c bảng tin khu phố, bảng tin phường, đặc biệt l&agrave; chiếu li&ecirc;n tục c&aacute;c bản tin về Th&aacute;ng Thanh Ni&ecirc;n tại c&aacute;c ủy ban phường, quận để người d&acirc;n thấy được sức trẻ của thanh ni&ecirc;n v&agrave; sự thiết thực của c&aacute;c hoạt động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kh&eacute;p lại một Th&aacute;ng 3 rộn r&agrave;ng v&agrave; tr&agrave;n đầy sức trẻ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n cũng c&oacute; những b&aacute;o c&aacute;o, tổng kết về chuỗi hoạt động của Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n tại đơn vị, đồng thời đề xuất nhiều &yacute; kiến, chủ trương để g&oacute;p phần ph&aacute;t triển c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 1 th&aacute;ng triển khai s&ocirc;i nổi, Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018 đ&atilde; kh&eacute;p lại với nhiều kết quả đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh ni&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố đ&atilde;&nbsp;chung tay thực hiện&nbsp;nhiều hoạt động về bảo vệ m&ocirc;i trường, x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị, x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng.&nbsp;Trọng t&acirc;m như:&nbsp;tổ chức Ng&agrave;y Chủ Nhật Xanh lần thứ 125, c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Giờ Tr&aacute;i Đất 2018, chương tr&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện TP.HCM&rdquo; 2018, h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;C&ugrave;ng bạn đến trường an to&agrave;n&rdquo; với chủ đề &ldquo;An to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho trẻ em&rdquo;, tổ chức buổi gặp gỡ giữa l&atilde;nh đạo&nbsp;th&agrave;nh phố với&nbsp;150 sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, tổ chức hội trại t&ograve;ng qu&acirc;n v&agrave; lễ giao qu&acirc;n nghĩa vụ qu&acirc;n sự tr&ecirc;n khắp&nbsp;24 quận,huyện ...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30572/37bdc59be6d3088d51c2.jpg" style="height:411px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ng&agrave;y Chủ nhật xanh lần thứ 125</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30572/%E1%BA%A2nh%2013.JPG" style="height:392px; width:600px" /><br /> Ng&agrave;y hội Engligh Camp</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30572/05032018tcq12.jpg" style="height:377px; width:600px" /><br /> H&agrave;nh tr&igrave;nh c&ugrave;ng bạn đến trường</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30572/572A0684.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> L&atilde;nh đạo Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố gặp gỡ sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở qui m&ocirc; cấp Th&agrave;nh, Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n cũng v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i động với h&agrave;ng loạt&nbsp;s&acirc;n chơi cho c&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; diễn ra &nbsp;như:&nbsp;hội thi Tin học trẻ th&agrave;nh phố, cuộc thi Thực hiện ước mơ, hội thi Học sinh &ndash; sinh vi&ecirc;n giỏi nghề, cuộc thi &Yacute; tưởng khởi nghiệp &ldquo;Startup Wheel&rdquo; , khởi c&ocirc;ng &ldquo;Kh&ocirc;ng gian khởi nghiệp&rdquo; cho thanh ni&ecirc;n v&agrave; ra mắt &ldquo;Kh&ocirc;ng gian sinh vi&ecirc;n khởi nghiệp&rdquo; tại Nh&agrave; văn h&oacute;a sinh vi&ecirc;n, chuỗi chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y hội s&aacute;ng tạo, Ng&agrave;y hội khoa học &ldquo;Science Fair&rdquo;... C&aacute;c hoạt động đ&atilde; tạo ra s&acirc;n chơi hữu &iacute;ch để Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố được thỏa sức đam m&ecirc; v&agrave; s&aacute;ng tạo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, trong lễ kỉ niệm 87 năm th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 6 đơn vị c&oacute; c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p ti&ecirc;u biểu, s&aacute;ng tạo v&agrave; thiết thực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30572/IMG_5632.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Lễ trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn 2018</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;đ&aacute;nh gi&aacute;&nbsp;Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018 đ&atilde; đạt được một số hiệu quả nhất định: C&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo được tập trung v&agrave; đồng bộ, vai tr&ograve; của c&aacute;c đơn vị sự nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n được ph&aacute;t huy một c&aacute;ch hiệu quả, chủ trương trọng t&acirc;m hoạt động tại cơ sở được đẩy mạnh, c&ocirc;ng t&aacute;c, h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền được quan t&acirc;m v&agrave; chắt lọc. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c&nbsp;tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục về truyền thống 87 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; triển khai Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, một số chỉ ti&ecirc;u cấp Th&agrave;nh chưa ho&agrave;n th&agrave;nh do việc dự b&aacute;o, x&aacute;c lập thực hiện c&ograve;n chưa s&aacute;t với thực tiễn, một số cơ sở Đo&agrave;n c&ograve;n hạn chế trong việc x&acirc;y dựng kế hoạch, khảo s&aacute;t v&agrave; x&aacute;c lập nội dung hoạt động thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại hội nghị tổng kết, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - UVBTV, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy cho biết, Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018 để lại nhiều dấu ấn v&agrave; được Th&agrave;nh ủy đ&aacute;nh gi&aacute; cao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp:&nbsp;&ldquo;Sức mạnh của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố nằm ở c&aacute;c chi đo&agrave;n, chi hội&rdquo;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng cần triển khai, nh&acirc;n rộng th&ecirc;m nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, kh&ocirc;ng gian s&aacute;ng tạo cho Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n trong việc thực hiện nghị định 1374, đặc biệt l&agrave; quan t&acirc;m nhiều hơn đến hoạt động của c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức th&agrave;nh phố trong năm &ldquo;D&acirc;n vận ch&iacute;nh quyền&rdquo; 2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30572/T%E1%BB%95ng%20k%E1%BA%BFt%201.JPG" style="height:370px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tuy&ecirc;n dương c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong Th&aacute;ng Thanh Ni&ecirc;n 2018</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM NGỌC</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;