Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh làm gì để trở thành doanh nghiệp của khu vực và toàn cầu

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30553/T%E1%BB%8Da%20%C4%91%C3%A0m%202.JPG" style="height:324px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&ocirc;ng đảo doanh nh&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i nước&nbsp;đ&atilde; đến GEM Center để tham dự chương tr&igrave;nh Hội thảo - Giao lưu Doanh nh&acirc;n ASEAN với chủ đề &ldquo;Trở th&agrave;nh Doanh nh&acirc;n của khu vực v&agrave; to&agrave;n cầu&rdquo; do Hội Doanh nh&acirc;n trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(YBA) tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 6/4.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Cơ hội v&agrave; th&aacute;ch thức của thị trường ASEAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuy&ecirc;n suốt chương tr&igrave;nh, c&aacute;c doanh nh&acirc;n đ&atilde; trao đổi với nhau về cơ hội v&agrave; th&aacute;ch thức của thị trường ASEAN; những điều kiện cần v&agrave; đủ để doanh nghiệp chủ động hội nhập thị trường ASEAN.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30553/%E1%BA%A2nh%2027.JPG" style="height:345px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi chia sẻ n&agrave;y, c&aacute;c diễn giả l&agrave; &ocirc;ng Elton See Tan (Philippine), &ocirc;ng Dato Seri Derek Goh Bak Heng (Singapore), &ocirc;ng Dato Damien Chua (Malaysia), &ocirc;ng Mai Hữu T&iacute;n (Việt Nam) v&agrave; &ocirc;ng Yugi Prayanto (Indonesia) với người điều phối l&agrave; &ocirc;ng William Tay (Gi&aacute;m đốc Quỹ đầu tư Capital Assetlink Pte Ltd) đ&atilde; đem lại g&oacute;c nh&igrave;n th&uacute; vị, đa sắc, đa diện về c&aacute;c b&agrave;i học, kinh nghiệm từ c&aacute;c doanh nh&acirc;n d&agrave;y dặn trong thương trường khu vực gửi đến c&aacute;c doanh nh&acirc;n trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội Doanh nh&acirc;n trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;mong muốn cung cấp cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n l&agrave; 350 doanh nh&acirc;n hội vi&ecirc;n, 52 th&agrave;nh vi&ecirc;n mới những kinh nghiệm, t&igrave;nh huống thực tế trong việc đẩy mạnh, mở rộng thị trường kinh doanh ra khu vực v&agrave; to&agrave;n cầu. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n c&ograve;n trao đổi trực tiếp c&ugrave;ng c&aacute;c l&atilde;nh đạo c&aacute;c hội doanh nghiệp tại TP.HCM v&agrave; 50 doanh nh&acirc;n đến từ c&aacute;c nước bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30553/T%E1%BB%8Da%20%C4%91%C3%A0m%203.JPG" style="height:389px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt cho YBA, &ocirc;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ng Phạm Ph&uacute; Trường -</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;ph&oacute;&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tịch Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">chia sẻ: &ldquo;Chương tr&igrave;nh c&ograve;n c&oacute; buổi ra mắt c&aacute;c chi hội, c&acirc;u lạc bộ, ban chuy&ecirc;n m&ocirc;n YBA nhiệm kỳ X. Đ&acirc;y l&agrave; đội ngũ c&aacute;c đồng sự t&acirc;m huyết, c&ugrave;ng chung vai hoach định kế hoạch cho c&aacute;c hoạt động sắp tới&rdquo;.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Việt Nam t&igrave;nh cảm, giản dị nhưng năng động v&agrave; sẵn s&agrave;ng hội nhập</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; chủ đề của buổi văn nghệ, giao lưu văn h&oacute;a giữa doanh nh&acirc;n Việt Nam v&agrave; c&aacute;c doanh nh&acirc;n tr&ecirc;n thế giới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi tiệc n&agrave;y, Hội Doanh nh&acirc;n trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; tri &acirc;n c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ, c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tập thể c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong nhiệm kỳ IX.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, bi&ecirc;n bản hợp t&aacute;c chiến lược cũng được k&yacute; kết nhằm gắn kết t&igrave;nh cảm bền chặt. Sau đ&oacute;, c&aacute;c doanh nh&acirc;n đ&atilde; khai tiệc, n&acirc;ng ly, giao lưu văn h&oacute;a thể hiện một Việt Nam t&igrave;nh cảm, giản dị nhưng năng động, mạnh mẽ v&agrave; sẵn s&agrave;ng hội nhập.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết, với th&ocirc;ng điệp &ldquo;Đổi mới - Ti&ecirc;n phong - Đồng h&agrave;nh - Kiến tạo&rdquo; của nhiệm kỳ X, Hội Doanh nh&acirc;n trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;lấy hội vi&ecirc;n l&agrave; trọng t&acirc;m trong mọi hoạt động. Hội sẽ tiếp tục tổ chức c&aacute;c hoạt đồng nhằm đồng h&agrave;nh với hội vi&ecirc;n trong việc ph&aacute;t huy năng lực quản l&yacute;, n&acirc;ng cao t&iacute;nh cạnh tranh của doanh nghiệp, ph&aacute;t triển hoạt động kinh doanh như Vietnam CEO FORUM, giải thưởng Doanh nh&acirc;n trẻ xuất sắc lần 10, YBA-Talks,...</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;