Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh làm gì để trở thành doanh nghiệp của khu vực và toàn cầu

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30553/T%E1%BB%8Da%20%C4%91%C3%A0m%202.JPG" style="height:324px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&ocirc;ng đảo doanh nh&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i nước&nbsp;đ&atilde; đến GEM Center để tham dự chương tr&igrave;nh Hội thảo - Giao lưu Doanh nh&acirc;n ASEAN với chủ đề &ldquo;Trở th&agrave;nh Doanh nh&acirc;n của khu vực v&agrave; to&agrave;n cầu&rdquo; do Hội Doanh nh&acirc;n trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(YBA) tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 6/4.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Cơ hội v&agrave; th&aacute;ch thức của thị trường ASEAN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuy&ecirc;n suốt chương tr&igrave;nh, c&aacute;c doanh nh&acirc;n đ&atilde; trao đổi với nhau về cơ hội v&agrave; th&aacute;ch thức của thị trường ASEAN; những điều kiện cần v&agrave; đủ để doanh nghiệp chủ động hội nhập thị trường ASEAN.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30553/%E1%BA%A2nh%2027.JPG" style="height:345px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi chia sẻ n&agrave;y, c&aacute;c diễn giả l&agrave; &ocirc;ng Elton See Tan (Philippine), &ocirc;ng Dato Seri Derek Goh Bak Heng (Singapore), &ocirc;ng Dato Damien Chua (Malaysia), &ocirc;ng Mai Hữu T&iacute;n (Việt Nam) v&agrave; &ocirc;ng Yugi Prayanto (Indonesia) với người điều phối l&agrave; &ocirc;ng William Tay (Gi&aacute;m đốc Quỹ đầu tư Capital Assetlink Pte Ltd) đ&atilde; đem lại g&oacute;c nh&igrave;n th&uacute; vị, đa sắc, đa diện về c&aacute;c b&agrave;i học, kinh nghiệm từ c&aacute;c doanh nh&acirc;n d&agrave;y dặn trong thương trường khu vực gửi đến c&aacute;c doanh nh&acirc;n trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội Doanh nh&acirc;n trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;mong muốn cung cấp cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n l&agrave; 350 doanh nh&acirc;n hội vi&ecirc;n, 52 th&agrave;nh vi&ecirc;n mới những kinh nghiệm, t&igrave;nh huống thực tế trong việc đẩy mạnh, mở rộng thị trường kinh doanh ra khu vực v&agrave; to&agrave;n cầu. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n c&ograve;n trao đổi trực tiếp c&ugrave;ng c&aacute;c l&atilde;nh đạo c&aacute;c hội doanh nghiệp tại TP.HCM v&agrave; 50 doanh nh&acirc;n đến từ c&aacute;c nước bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30553/T%E1%BB%8Da%20%C4%91%C3%A0m%203.JPG" style="height:389px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt cho YBA, &ocirc;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ng Phạm Ph&uacute; Trường -</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;ph&oacute;&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tịch Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">chia sẻ: &ldquo;Chương tr&igrave;nh c&ograve;n c&oacute; buổi ra mắt c&aacute;c chi hội, c&acirc;u lạc bộ, ban chuy&ecirc;n m&ocirc;n YBA nhiệm kỳ X. Đ&acirc;y l&agrave; đội ngũ c&aacute;c đồng sự t&acirc;m huyết, c&ugrave;ng chung vai hoach định kế hoạch cho c&aacute;c hoạt động sắp tới&rdquo;.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Việt Nam t&igrave;nh cảm, giản dị nhưng năng động v&agrave; sẵn s&agrave;ng hội nhập</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; chủ đề của buổi văn nghệ, giao lưu văn h&oacute;a giữa doanh nh&acirc;n Việt Nam v&agrave; c&aacute;c doanh nh&acirc;n tr&ecirc;n thế giới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi tiệc n&agrave;y, Hội Doanh nh&acirc;n trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; tri &acirc;n c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ, c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tập thể c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong nhiệm kỳ IX.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, bi&ecirc;n bản hợp t&aacute;c chiến lược cũng được k&yacute; kết nhằm gắn kết t&igrave;nh cảm bền chặt. Sau đ&oacute;, c&aacute;c doanh nh&acirc;n đ&atilde; khai tiệc, n&acirc;ng ly, giao lưu văn h&oacute;a thể hiện một Việt Nam t&igrave;nh cảm, giản dị nhưng năng động, mạnh mẽ v&agrave; sẵn s&agrave;ng hội nhập.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết, với th&ocirc;ng điệp &ldquo;Đổi mới - Ti&ecirc;n phong - Đồng h&agrave;nh - Kiến tạo&rdquo; của nhiệm kỳ X, Hội Doanh nh&acirc;n trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;lấy hội vi&ecirc;n l&agrave; trọng t&acirc;m trong mọi hoạt động. Hội sẽ tiếp tục tổ chức c&aacute;c hoạt đồng nhằm đồng h&agrave;nh với hội vi&ecirc;n trong việc ph&aacute;t huy năng lực quản l&yacute;, n&acirc;ng cao t&iacute;nh cạnh tranh của doanh nghiệp, ph&aacute;t triển hoạt động kinh doanh như Vietnam CEO FORUM, giải thưởng Doanh nh&acirc;n trẻ xuất sắc lần 10, YBA-Talks,...</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;