Gần 200 bạn trẻ xếp hình khẩu hiệu “Việt Nam - Lào - Campuchia SAMAKI”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2728.JPG" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; tươi vui mừng tết cổ truyền của L&agrave;o v&agrave; Campuchia, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n 3 nước Việt Nam, L&agrave;o, Campuchia đ&atilde; c&ugrave;ng nhau tạo h&igrave;nh c&acirc;u khẩu hiệu &ldquo;SAMAKI&rdquo;&nbsp;</strong></span></span><span style="font-size:14px"><strong>(tiếng Campuchia nghĩa l&agrave; đo&agrave;n kết)</strong></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong> trong hội trại giao lưu tại Trung t&acirc;m Sinh hoạt D&atilde; ngoại thanh thiếu nhi Tỉnh B&igrave;nh Thuận.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2549.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gần 200 trại sinh l&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&ugrave;ng c&aacute;c bạn trẻ L&agrave;o v&agrave; Campuchia - đang l&agrave; lưu học sinh tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&ugrave;ng tham gia Hội trại giao lưu d&agrave;nh cho tuổi trẻ 3 nước v&agrave; đ&atilde; c&ugrave;ng nhau tạo n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; v&ocirc; c&ugrave;ng phấn kh&iacute;ch, s&ocirc;i động trong hai ng&agrave;y 7 v&agrave; 8/4.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2512.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2488.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; Campuchia cũng v&ocirc; c&ugrave;ng h&agrave;o hứng khi được tham gia hội trại tại một tỉnh ven biển với phong cảnh đẹp nhất nh&igrave; của Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; để thể hiện t&igrave;nh y&ecirc;u với nền hữu nghị truyền thống của 3 d&acirc;n tộc ngay tại hội trại, một &ldquo;m&oacute;n qu&agrave;&rdquo; hết sức &yacute; nghĩa đ&atilde; được ch&iacute;nh 200 bạn trại sinh c&ugrave;ng nhau cắt v&agrave; t&ocirc; m&agrave;u sặc sỡ l&ecirc;n những tờ giấy, v&agrave; xếp th&agrave;nh h&igrave;nh c&acirc;u khẩu hiệu: &ldquo;Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia SAMAKI&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2733.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&quot;Việt Nam&quot; ...</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2734.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&quot;L&agrave;o&quot; ...</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2735.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&quot;Campuchia&quot; ...</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2728.JPG" style="height:338px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&quot;Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia SAMAKI - Đo&agrave;n kết&quot; với 200 bạn trẻ 3 nước c&ugrave;ng nhau tạo h&igrave;nh v&ocirc; c&ugrave;ng độc đ&aacute;o.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; thực sự tinh thần đo&agrave;n kết tại hội trại đ&atilde; được thể hiện rất r&otilde;. Mặc d&ugrave; kh&aacute;c nhau về quốc tịch nhưng giữa sinh vi&ecirc;n 3 nước kh&ocirc;ng hề bị ngăn c&aacute;ch về mặt ng&ocirc;n ngữ v&agrave; văn h&oacute;a.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn trẻ L&agrave;o v&agrave; Campuchia giao tiếp tiếng Việt rất tr&ocirc;i chảy, đồng thời c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Việt Nam cũng sử dụng tiếng Anh để tr&ograve; chuyện với những sinh vi&ecirc;n nước bạn chưa r&agrave;nh tiếng Việt. 3 đất nước cũng c&oacute; nhiều điểm tương đồng về văn h&oacute;a gi&uacute;p c&aacute;c trại sinh h&ograve;a nhập rất nhanh v&agrave; vui chơi hội trại v&ocirc; c&ugrave;ng thoải m&aacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2574.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được chia th&agrave;nh nhiều đội thi với sự hội tụ đầy đủ của sức trẻ 3 nước Việt - L&agrave;o - Campuchia, c&aacute;c trại sinh đ&atilde; c&ugrave;ng nhau tranh t&agrave;i qua nhiều tr&ograve; chơi vận động rất mới lạ v&agrave; độc đ&aacute;o, đ&ograve;i hỏi c&aacute;c bạn phải c&ugrave;ng nhau ph&aacute;t huy sức mạnh tập thể để gi&agrave;nh được chiến thắng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2506.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2598.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2624.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua c&aacute;c tr&ograve; chơi vận động, sức trẻ của cả 3 nước được thể hiện qua những c&aacute;ch ứng biến v&ocirc; c&ugrave;ng độc đ&aacute;o, s&aacute;ng tạo v&agrave; c&oacute; khi rất mới lạ, h&agrave;i hước của c&aacute;c bạn trẻ để vượt qua những thử th&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2649.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2696.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếng cười v&agrave; những cử chỉ th&acirc;n mật như nắm tay, qu&agrave;ng vai nhau chơi &ldquo;vui hết ga&rdquo; lu&ocirc;n xuất hiện trong suốt ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n của hội trại. Qua đ&oacute; tạo sự gắn kết gần gũi cho tuổi trẻ 3 nước, gi&uacute;p c&aacute;c bạn hiểu rằng &ldquo;tinh thần hữu nghị giữa Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia được tạo n&ecirc;n v&agrave; giữ bền chặt từ những điều hết sức gần gũi v&agrave; b&igrave;nh dị&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2698.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2676.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội trại l&agrave; hoạt động lớn nhất của chuỗi c&aacute;c hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n, lưu học sinh L&agrave;o v&agrave; Campuchia được c&ugrave;ng nhau mừng tết cổ truyền Bupimay của L&agrave;o v&agrave; Chol Chnam Thmay của Campuchia tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;