Gần 200 bạn trẻ xếp hình khẩu hiệu “Việt Nam - Lào - Campuchia SAMAKI”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2728.JPG" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; tươi vui mừng tết cổ truyền của L&agrave;o v&agrave; Campuchia, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n 3 nước Việt Nam, L&agrave;o, Campuchia đ&atilde; c&ugrave;ng nhau tạo h&igrave;nh c&acirc;u khẩu hiệu &ldquo;SAMAKI&rdquo;&nbsp;</strong></span></span><span style="font-size:14px"><strong>(tiếng Campuchia nghĩa l&agrave; đo&agrave;n kết)</strong></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong> trong hội trại giao lưu tại Trung t&acirc;m Sinh hoạt D&atilde; ngoại thanh thiếu nhi Tỉnh B&igrave;nh Thuận.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2549.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gần 200 trại sinh l&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&ugrave;ng c&aacute;c bạn trẻ L&agrave;o v&agrave; Campuchia - đang l&agrave; lưu học sinh tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&ugrave;ng tham gia Hội trại giao lưu d&agrave;nh cho tuổi trẻ 3 nước v&agrave; đ&atilde; c&ugrave;ng nhau tạo n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; v&ocirc; c&ugrave;ng phấn kh&iacute;ch, s&ocirc;i động trong hai ng&agrave;y 7 v&agrave; 8/4.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2512.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2488.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; Campuchia cũng v&ocirc; c&ugrave;ng h&agrave;o hứng khi được tham gia hội trại tại một tỉnh ven biển với phong cảnh đẹp nhất nh&igrave; của Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; để thể hiện t&igrave;nh y&ecirc;u với nền hữu nghị truyền thống của 3 d&acirc;n tộc ngay tại hội trại, một &ldquo;m&oacute;n qu&agrave;&rdquo; hết sức &yacute; nghĩa đ&atilde; được ch&iacute;nh 200 bạn trại sinh c&ugrave;ng nhau cắt v&agrave; t&ocirc; m&agrave;u sặc sỡ l&ecirc;n những tờ giấy, v&agrave; xếp th&agrave;nh h&igrave;nh c&acirc;u khẩu hiệu: &ldquo;Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia SAMAKI&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2733.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&quot;Việt Nam&quot; ...</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2734.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&quot;L&agrave;o&quot; ...</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2735.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&quot;Campuchia&quot; ...</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2728.JPG" style="height:338px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&quot;Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia SAMAKI - Đo&agrave;n kết&quot; với 200 bạn trẻ 3 nước c&ugrave;ng nhau tạo h&igrave;nh v&ocirc; c&ugrave;ng độc đ&aacute;o.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; thực sự tinh thần đo&agrave;n kết tại hội trại đ&atilde; được thể hiện rất r&otilde;. Mặc d&ugrave; kh&aacute;c nhau về quốc tịch nhưng giữa sinh vi&ecirc;n 3 nước kh&ocirc;ng hề bị ngăn c&aacute;ch về mặt ng&ocirc;n ngữ v&agrave; văn h&oacute;a.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn trẻ L&agrave;o v&agrave; Campuchia giao tiếp tiếng Việt rất tr&ocirc;i chảy, đồng thời c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Việt Nam cũng sử dụng tiếng Anh để tr&ograve; chuyện với những sinh vi&ecirc;n nước bạn chưa r&agrave;nh tiếng Việt. 3 đất nước cũng c&oacute; nhiều điểm tương đồng về văn h&oacute;a gi&uacute;p c&aacute;c trại sinh h&ograve;a nhập rất nhanh v&agrave; vui chơi hội trại v&ocirc; c&ugrave;ng thoải m&aacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2574.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được chia th&agrave;nh nhiều đội thi với sự hội tụ đầy đủ của sức trẻ 3 nước Việt - L&agrave;o - Campuchia, c&aacute;c trại sinh đ&atilde; c&ugrave;ng nhau tranh t&agrave;i qua nhiều tr&ograve; chơi vận động rất mới lạ v&agrave; độc đ&aacute;o, đ&ograve;i hỏi c&aacute;c bạn phải c&ugrave;ng nhau ph&aacute;t huy sức mạnh tập thể để gi&agrave;nh được chiến thắng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2506.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2598.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2624.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua c&aacute;c tr&ograve; chơi vận động, sức trẻ của cả 3 nước được thể hiện qua những c&aacute;ch ứng biến v&ocirc; c&ugrave;ng độc đ&aacute;o, s&aacute;ng tạo v&agrave; c&oacute; khi rất mới lạ, h&agrave;i hước của c&aacute;c bạn trẻ để vượt qua những thử th&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2649.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2696.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếng cười v&agrave; những cử chỉ th&acirc;n mật như nắm tay, qu&agrave;ng vai nhau chơi &ldquo;vui hết ga&rdquo; lu&ocirc;n xuất hiện trong suốt ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n của hội trại. Qua đ&oacute; tạo sự gắn kết gần gũi cho tuổi trẻ 3 nước, gi&uacute;p c&aacute;c bạn hiểu rằng &ldquo;tinh thần hữu nghị giữa Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia được tạo n&ecirc;n v&agrave; giữ bền chặt từ những điều hết sức gần gũi v&agrave; b&igrave;nh dị&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2698.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30550/572A2676.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội trại l&agrave; hoạt động lớn nhất của chuỗi c&aacute;c hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n, lưu học sinh L&agrave;o v&agrave; Campuchia được c&ugrave;ng nhau mừng tết cổ truyền Bupimay của L&agrave;o v&agrave; Chol Chnam Thmay của Campuchia tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;