Nếu là cư dân trong chung cư, hãy đọc ngay sáu hashtag này để đảm bảo an toàn cho bạn và gia đình

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Những chia sẻ sau đ&acirc;y tuy đơn giản nhưng v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng gi&uacute;p bạn c&oacute; thể an to&agrave;n hơn khi kh&ocirc;ng may phải đối mặt với hỏa hoạn nếu đang ở trong chung cư.</strong></span></p> <p><span style="font-size:16px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/28/1522209874_29550541_1478385172288865_870787611_n.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(0, 0, 0); display:block; font-family:tahoma,arial,sans-serif; font-size:14px; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>#Thang m&aacute;y:&nbsp;</strong>Khi c&oacute; t&iacute;n hiệu b&aacute;o ch&aacute;y tuyệt đối kh&ocirc;ng x&agrave;i thang m&aacute;y nh&eacute;. Thang m&aacute;y ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;i bẫy giết người. Bạn sử dụng thang m&aacute;y, nguy hiểm tăng th&ecirc;m mấy chục ng&agrave;n phần trăm. Kể cả ch&aacute;y nhỏ, ho&agrave;n to&agrave;n dập được, bạn kẹt v&ocirc; trong thang m&aacute;y vẫn rất nguy hiểm v&igrave;: Ch&aacute;y, điện chắc chắn sẽ c&uacute;p, ngạt kh&oacute;i, thiếu dưỡng kh&iacute;, đứt c&aacute;p rơi tự do...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>#Cầu thang:</strong>&nbsp;Cầu thang tho&aacute;t hiểm, mục đ&iacute;ch tạo chỗ cho bạn chạy tho&aacute;t l&agrave; thứ yếu, mục đ&iacute;ch quan trọng hơn l&agrave; tạo kh&ocirc;ng gian cho bạn trốn kh&oacute;i. N&ecirc;n cầu thang tho&aacute;t hiểm trong t&ograve;a nh&agrave; bao giờ cũng c&aacute;ch li gần tuyệt đối với kh&ocirc;ng gian c&aacute;c h&agrave;nh lang. Mục đ&iacute;ch đơn giản để chống kh&oacute;i. Thang tho&aacute;t hiểm nội bộ bao giờ cũng l&agrave; khối hộp độc lập, k&iacute;nh bốn v&aacute;ch. Cửa của n&oacute; phải d&agrave;y nặng, c&oacute; tay co tự động đ&oacute;ng. C&aacute;c bạn ch&uacute; &yacute;, lu&ocirc;n c&oacute; tay co tự động đ&oacute;ng, hoạt động tốt. Kh&ocirc;ng c&oacute; người l&agrave; n&oacute; tự động đ&oacute;ng cửa. Nếu tay co hư, cửa kh&ocirc;ng tự động đ&oacute;ng được phải thay ngay. Tuyệt đối kh&ocirc;ng ch&egrave;n đ&aacute; v&agrave;o cửa của cầu thang tho&aacute;t hiểm.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/28/1522209885_29663321_1478385128955536_1453617586_n.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(0, 0, 0); display:block; font-family:tahoma,arial,sans-serif; font-size:14px; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>#Quạt tăng &aacute;p:&nbsp;</strong>N&ecirc;n y&ecirc;u cầu Ban quản l&iacute; t&ograve;a nh&agrave; thường xuy&ecirc;n kiểm tra n&oacute; hoạt động ổn hay kh&ocirc;ng. Mục đ&iacute;ch của n&oacute; l&agrave; bơm kh&iacute; tươi v&ocirc; thang tho&aacute;t hiểm, l&agrave;m &aacute;p suất kh&ocirc;ng kh&iacute; trong thang tho&aacute;t hiểm cao hơn h&agrave;nh lang c&aacute;c tầng. Chỉ cần &aacute;p suất trong cao hơn b&ecirc;n ngo&agrave;i t&iacute; ti th&ocirc;i, đ&atilde; đủ ngăn kh&oacute;i v&ocirc; cầu thang tho&aacute;t hiểm nội bộ, tạo kh&ocirc;ng gian v&agrave; điểm tr&uacute; ẩn tr&aacute;nh kh&oacute;i an to&agrave;n cho mọi người rồi đấy.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>#Kh&ocirc;ng gian trong cầu thang tho&aacute;t hiểm:&nbsp;</strong>Tuyệt đối kh&ocirc;ng được chiếm dụng. V&igrave; l&uacute;c ch&aacute;y, c&aacute;c bạn chạy theo qu&aacute;n t&iacute;nh trong cầu thang. Thường th&igrave; c&uacute;p điện rất tối, c&aacute;c bạn dễ vấp t&eacute; v&agrave; cản trở Cảnh s&aacute;t&nbsp; Ph&oacute;ng ch&aacute;y v&agrave; Chữa ch&aacute;y&nbsp;chạy l&ecirc;n cứu người. Kh&ocirc;ng gian tho&aacute;t ra tầng thượng, tầng trệt v&agrave; c&aacute;c tầng hầm thang tho&aacute;t hiểm cũng kh&ocirc;ng ai được chiếm dụng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>#Th&oacute;i quen:</strong>&nbsp;Thiết nghĩ bạn v&agrave; gia đ&igrave;nh n&ecirc;n tập thể dục bằng c&aacute;ch thay v&igrave; sử dụng thang m&aacute;y, thi thoảng cũng n&ecirc;n sử dụng cầu thang tho&aacute;t hiểm l&ecirc;n v&agrave; xuống vừa tốt cho sức khoẻ v&agrave; c&oacute; mục đ&iacute;ch Ph&oacute;ng ch&aacute;y v&agrave; Chữa ch&aacute;y&nbsp;. Một l&agrave; để c&aacute;c bạn quen kh&ocirc;ng gian tho&aacute;t hiểm. Hai l&agrave; ch&iacute;nh c&aacute;c bạn nh&igrave;n, kiểm tra xem c&aacute;c cửa mỗi tầng c&oacute; k&iacute;nh kh&ocirc;ng, tay co cửa ổn kh&ocirc;ng, đường tho&aacute;t ra ở tầng trệt, tầng hầm v&agrave; tầng thượng c&oacute; bị chiếm dụng kh&ocirc;ng...</span></p> <p><span style="font-size:16px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/28/1522210132_29543003_10156258783768599_5845671957491565820_n.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(0, 0, 0); display:block; font-family:tahoma,arial,sans-serif; font-size:14px; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>#Quy định chung:&nbsp;</strong>Đối với c&aacute;c y&ecirc;u cầu của bộ phận quản l&yacute; t&ograve;a nh&agrave;, bạn n&ecirc;n tu&acirc;n thủ c&aacute;c quy định chung họ đặt ra. Họ c&oacute; nghiệp vụ, biết l&agrave;m thế n&agrave;o để c&aacute;c bạn sống vui v&agrave; an to&agrave;n trong một cộng đồng chung. Đừng chỉ muốn tiện lợi ch&uacute;t x&iacute;u c&ocirc;ng việc ri&ecirc;ng của m&igrave;nh, bạn v&ocirc; t&igrave;nh tăng nguy cơ với t&agrave;i sản v&agrave; t&iacute;nh mạng của mấy ng&agrave;n người trong t&ograve;a nh&agrave; bạn ở.</span></p> <div class="detail" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 20px;"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>AN BANG</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>(Theo FB Tuan Ngoc Hoang v&agrave; Nguyen Tuan Quynh)</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;