Nếu là cư dân trong chung cư, hãy đọc ngay sáu hashtag này để đảm bảo an toàn cho bạn và gia đình

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Những chia sẻ sau đ&acirc;y tuy đơn giản nhưng v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng gi&uacute;p bạn c&oacute; thể an to&agrave;n hơn khi kh&ocirc;ng may phải đối mặt với hỏa hoạn nếu đang ở trong chung cư.</strong></span></p> <p><span style="font-size:16px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/28/1522209874_29550541_1478385172288865_870787611_n.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(0, 0, 0); display:block; font-family:tahoma,arial,sans-serif; font-size:14px; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>#Thang m&aacute;y:&nbsp;</strong>Khi c&oacute; t&iacute;n hiệu b&aacute;o ch&aacute;y tuyệt đối kh&ocirc;ng x&agrave;i thang m&aacute;y nh&eacute;. Thang m&aacute;y ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;i bẫy giết người. Bạn sử dụng thang m&aacute;y, nguy hiểm tăng th&ecirc;m mấy chục ng&agrave;n phần trăm. Kể cả ch&aacute;y nhỏ, ho&agrave;n to&agrave;n dập được, bạn kẹt v&ocirc; trong thang m&aacute;y vẫn rất nguy hiểm v&igrave;: Ch&aacute;y, điện chắc chắn sẽ c&uacute;p, ngạt kh&oacute;i, thiếu dưỡng kh&iacute;, đứt c&aacute;p rơi tự do...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>#Cầu thang:</strong>&nbsp;Cầu thang tho&aacute;t hiểm, mục đ&iacute;ch tạo chỗ cho bạn chạy tho&aacute;t l&agrave; thứ yếu, mục đ&iacute;ch quan trọng hơn l&agrave; tạo kh&ocirc;ng gian cho bạn trốn kh&oacute;i. N&ecirc;n cầu thang tho&aacute;t hiểm trong t&ograve;a nh&agrave; bao giờ cũng c&aacute;ch li gần tuyệt đối với kh&ocirc;ng gian c&aacute;c h&agrave;nh lang. Mục đ&iacute;ch đơn giản để chống kh&oacute;i. Thang tho&aacute;t hiểm nội bộ bao giờ cũng l&agrave; khối hộp độc lập, k&iacute;nh bốn v&aacute;ch. Cửa của n&oacute; phải d&agrave;y nặng, c&oacute; tay co tự động đ&oacute;ng. C&aacute;c bạn ch&uacute; &yacute;, lu&ocirc;n c&oacute; tay co tự động đ&oacute;ng, hoạt động tốt. Kh&ocirc;ng c&oacute; người l&agrave; n&oacute; tự động đ&oacute;ng cửa. Nếu tay co hư, cửa kh&ocirc;ng tự động đ&oacute;ng được phải thay ngay. Tuyệt đối kh&ocirc;ng ch&egrave;n đ&aacute; v&agrave;o cửa của cầu thang tho&aacute;t hiểm.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/28/1522209885_29663321_1478385128955536_1453617586_n.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(0, 0, 0); display:block; font-family:tahoma,arial,sans-serif; font-size:14px; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>#Quạt tăng &aacute;p:&nbsp;</strong>N&ecirc;n y&ecirc;u cầu Ban quản l&iacute; t&ograve;a nh&agrave; thường xuy&ecirc;n kiểm tra n&oacute; hoạt động ổn hay kh&ocirc;ng. Mục đ&iacute;ch của n&oacute; l&agrave; bơm kh&iacute; tươi v&ocirc; thang tho&aacute;t hiểm, l&agrave;m &aacute;p suất kh&ocirc;ng kh&iacute; trong thang tho&aacute;t hiểm cao hơn h&agrave;nh lang c&aacute;c tầng. Chỉ cần &aacute;p suất trong cao hơn b&ecirc;n ngo&agrave;i t&iacute; ti th&ocirc;i, đ&atilde; đủ ngăn kh&oacute;i v&ocirc; cầu thang tho&aacute;t hiểm nội bộ, tạo kh&ocirc;ng gian v&agrave; điểm tr&uacute; ẩn tr&aacute;nh kh&oacute;i an to&agrave;n cho mọi người rồi đấy.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>#Kh&ocirc;ng gian trong cầu thang tho&aacute;t hiểm:&nbsp;</strong>Tuyệt đối kh&ocirc;ng được chiếm dụng. V&igrave; l&uacute;c ch&aacute;y, c&aacute;c bạn chạy theo qu&aacute;n t&iacute;nh trong cầu thang. Thường th&igrave; c&uacute;p điện rất tối, c&aacute;c bạn dễ vấp t&eacute; v&agrave; cản trở Cảnh s&aacute;t&nbsp; Ph&oacute;ng ch&aacute;y v&agrave; Chữa ch&aacute;y&nbsp;chạy l&ecirc;n cứu người. Kh&ocirc;ng gian tho&aacute;t ra tầng thượng, tầng trệt v&agrave; c&aacute;c tầng hầm thang tho&aacute;t hiểm cũng kh&ocirc;ng ai được chiếm dụng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>#Th&oacute;i quen:</strong>&nbsp;Thiết nghĩ bạn v&agrave; gia đ&igrave;nh n&ecirc;n tập thể dục bằng c&aacute;ch thay v&igrave; sử dụng thang m&aacute;y, thi thoảng cũng n&ecirc;n sử dụng cầu thang tho&aacute;t hiểm l&ecirc;n v&agrave; xuống vừa tốt cho sức khoẻ v&agrave; c&oacute; mục đ&iacute;ch Ph&oacute;ng ch&aacute;y v&agrave; Chữa ch&aacute;y&nbsp;. Một l&agrave; để c&aacute;c bạn quen kh&ocirc;ng gian tho&aacute;t hiểm. Hai l&agrave; ch&iacute;nh c&aacute;c bạn nh&igrave;n, kiểm tra xem c&aacute;c cửa mỗi tầng c&oacute; k&iacute;nh kh&ocirc;ng, tay co cửa ổn kh&ocirc;ng, đường tho&aacute;t ra ở tầng trệt, tầng hầm v&agrave; tầng thượng c&oacute; bị chiếm dụng kh&ocirc;ng...</span></p> <p><span style="font-size:16px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/28/1522210132_29543003_10156258783768599_5845671957491565820_n.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(0, 0, 0); display:block; font-family:tahoma,arial,sans-serif; font-size:14px; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>#Quy định chung:&nbsp;</strong>Đối với c&aacute;c y&ecirc;u cầu của bộ phận quản l&yacute; t&ograve;a nh&agrave;, bạn n&ecirc;n tu&acirc;n thủ c&aacute;c quy định chung họ đặt ra. Họ c&oacute; nghiệp vụ, biết l&agrave;m thế n&agrave;o để c&aacute;c bạn sống vui v&agrave; an to&agrave;n trong một cộng đồng chung. Đừng chỉ muốn tiện lợi ch&uacute;t x&iacute;u c&ocirc;ng việc ri&ecirc;ng của m&igrave;nh, bạn v&ocirc; t&igrave;nh tăng nguy cơ với t&agrave;i sản v&agrave; t&iacute;nh mạng của mấy ng&agrave;n người trong t&ograve;a nh&agrave; bạn ở.</span></p> <div class="detail" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 20px;"> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>AN BANG</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>(Theo FB Tuan Ngoc Hoang v&agrave; Nguyen Tuan Quynh)</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng nay ngày 20/04/2018, tại trường tiểu học Lê Thị Riêng, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Lễ khai mạc và vòng loại hội thi “Ánh sáng thời đại” Lần thứ VIII – Năm 2018. Đến tham dự buổi lễ có đ/c Huỳnh Hữu Tài - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận Đoàn; đ/c Trần Anh Huy - Hiệu Trưởng trường tiểu học Lê Thị Riêng và hơn 90 bạn thí sinh đến từ khu vực địa bàn dân cư, công nhân lao động, trường học trên địa bàn quận.

.
;