Hơn 3.000 đội viên TP. Hồ Chí Minh thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 01/4, tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n 23/9, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội thi Nghi thức Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Li&ecirc;n hoan &ldquo;Tiếng k&egrave;n đội ta&rdquo; 2018. Hội thi thu h&uacute;t hơn 3.000 đội vi&ecirc;n của 24 quận, huyện tham gia.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30521/chi%20phuong.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Li&ecirc;n hoan &quot;Tiếng k&egrave;n Đội ta&quot;, mỗi đội h&igrave;nh tham gia dự thi thực hiện một chương tr&igrave;nh biểu diễn trống k&egrave;n v&agrave; di chuyển nghệ thuật đội h&igrave;nh, trong đ&oacute; bắt buộc biểu diễn b&agrave;i h&aacute;t chủ đề năm học 2017 - 2018: &quot;Thiếu nhi sẵn s&agrave;ng&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham gia Hội thi Nghi thức Đội n&agrave;y l&agrave; Đội h&igrave;nh li&ecirc;n đội khối Trung học cơ sở đạt giải Nhất hội thi Nghi thức Đội cấp quận, huyện. Nội dung thi gồm: Động t&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tại chỗ, động t&aacute;c di động v&agrave; Nghi lễ Đội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu khai mạc hội thi, chị Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;cho biết hội thi g&oacute;p phần n&acirc;ng cao t&iacute;nh tự gi&aacute;c của đội vi&ecirc;n v&agrave; t&iacute;nh tự quản của tổ chức Đội, gi&uacute;p cho đội vi&ecirc;n r&egrave;n luyện, ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, trở th&agrave;nh &quot;Con ngoan, tr&ograve; giỏi&quot;, &quot;Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ&quot;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30521/chi%20phuong%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều năm qua, Hội thi Nghi thức Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Li&ecirc;n hoan &ldquo;Tiếng k&egrave;n đội ta&rdquo; đ&atilde; trở th&agrave;nh s&acirc;n chơi, m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện bổ &iacute;ch cho Chỉ huy Đội v&agrave; đội vi&ecirc;n của Th&agrave;nh phố. Hội thi được tổ chức với mong muốn tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi, thi đua r&egrave;n luyện th&acirc;n thể, thể hiện sức s&aacute;ng tạo của c&aacute;c đội vi&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n Th&agrave;nh phố. Qua đ&oacute;, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao t&iacute;nh tự gi&aacute;c của đội vi&ecirc;n v&agrave; t&iacute;nh tự quản của tổ chức Đội, gi&uacute;p đội vi&ecirc;n r&egrave;n luyện, ph&aacute;t triển to&agrave;n diện. Đồng thời, tăng cường c&aacute;c giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng c&acirc;u lạc bộ, đội nh&oacute;m năng khiếu, theo sở th&iacute;ch cho đội vi&ecirc;n, học sinh trong trường học v&agrave; hệ thống Nh&agrave; Thiếu nhi tại Th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần &ldquo;X&acirc;y dựng Đội vững mạnh, c&ugrave;ng tiến bước l&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30521/thi%20nghi%20thuc.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng qua hội thi, Hội đồng Đội c&aacute;c quận, huyện c&oacute; th&ecirc;m điều kiện, chất liệu thực tiễn để&nbsp;đ&aacute;nh gi&aacute; c&ocirc;ng t&aacute;c r&egrave;n luyện đội vi&ecirc;n, thực h&agrave;nh nghi thức Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30521/doi%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau một buổi thi k&eacute;o d&agrave;i đầy h&agrave;o hứng, Ban tổ chức đ&atilde; trao 8 giải A, 10 giải B v&agrave; 4 giải C cho c&aacute;c Li&ecirc;n đội c&oacute; phần tr&igrave;nh diễn xuất sắc nhất.</span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30521/Khong%20khi.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">MINH NGỌC - VĨNH L&Ecirc;&nbsp; - QUỐC TH&Aacute;I</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:14px">---</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:14px">Xem th&ecirc;m: Ph&oacute;ng sự của b&aacute;o Tuổi trẻ tr&ecirc;n youtube<a href="https://youtu.be/Zxr_LCj-h_Y"> TẠI Đ&Acirc;Y</a></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;