Hơn 3.000 đội viên TP. Hồ Chí Minh thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 01/4, tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n 23/9, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội thi Nghi thức Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Li&ecirc;n hoan &ldquo;Tiếng k&egrave;n đội ta&rdquo; 2018. Hội thi thu h&uacute;t hơn 3.000 đội vi&ecirc;n của 24 quận, huyện tham gia.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30521/chi%20phuong.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Li&ecirc;n hoan &quot;Tiếng k&egrave;n Đội ta&quot;, mỗi đội h&igrave;nh tham gia dự thi thực hiện một chương tr&igrave;nh biểu diễn trống k&egrave;n v&agrave; di chuyển nghệ thuật đội h&igrave;nh, trong đ&oacute; bắt buộc biểu diễn b&agrave;i h&aacute;t chủ đề năm học 2017 - 2018: &quot;Thiếu nhi sẵn s&agrave;ng&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham gia Hội thi Nghi thức Đội n&agrave;y l&agrave; Đội h&igrave;nh li&ecirc;n đội khối Trung học cơ sở đạt giải Nhất hội thi Nghi thức Đội cấp quận, huyện. Nội dung thi gồm: Động t&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tại chỗ, động t&aacute;c di động v&agrave; Nghi lễ Đội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu khai mạc hội thi, chị Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;cho biết hội thi g&oacute;p phần n&acirc;ng cao t&iacute;nh tự gi&aacute;c của đội vi&ecirc;n v&agrave; t&iacute;nh tự quản của tổ chức Đội, gi&uacute;p cho đội vi&ecirc;n r&egrave;n luyện, ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, trở th&agrave;nh &quot;Con ngoan, tr&ograve; giỏi&quot;, &quot;Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ&quot;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30521/chi%20phuong%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều năm qua, Hội thi Nghi thức Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Li&ecirc;n hoan &ldquo;Tiếng k&egrave;n đội ta&rdquo; đ&atilde; trở th&agrave;nh s&acirc;n chơi, m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện bổ &iacute;ch cho Chỉ huy Đội v&agrave; đội vi&ecirc;n của Th&agrave;nh phố. Hội thi được tổ chức với mong muốn tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi, thi đua r&egrave;n luyện th&acirc;n thể, thể hiện sức s&aacute;ng tạo của c&aacute;c đội vi&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n Th&agrave;nh phố. Qua đ&oacute;, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao t&iacute;nh tự gi&aacute;c của đội vi&ecirc;n v&agrave; t&iacute;nh tự quản của tổ chức Đội, gi&uacute;p đội vi&ecirc;n r&egrave;n luyện, ph&aacute;t triển to&agrave;n diện. Đồng thời, tăng cường c&aacute;c giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng c&acirc;u lạc bộ, đội nh&oacute;m năng khiếu, theo sở th&iacute;ch cho đội vi&ecirc;n, học sinh trong trường học v&agrave; hệ thống Nh&agrave; Thiếu nhi tại Th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần &ldquo;X&acirc;y dựng Đội vững mạnh, c&ugrave;ng tiến bước l&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30521/thi%20nghi%20thuc.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng qua hội thi, Hội đồng Đội c&aacute;c quận, huyện c&oacute; th&ecirc;m điều kiện, chất liệu thực tiễn để&nbsp;đ&aacute;nh gi&aacute; c&ocirc;ng t&aacute;c r&egrave;n luyện đội vi&ecirc;n, thực h&agrave;nh nghi thức Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30521/doi%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau một buổi thi k&eacute;o d&agrave;i đầy h&agrave;o hứng, Ban tổ chức đ&atilde; trao 8 giải A, 10 giải B v&agrave; 4 giải C cho c&aacute;c Li&ecirc;n đội c&oacute; phần tr&igrave;nh diễn xuất sắc nhất.</span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30521/Khong%20khi.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">MINH NGỌC - VĨNH L&Ecirc;&nbsp; - QUỐC TH&Aacute;I</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:14px">---</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:14px">Xem th&ecirc;m: Ph&oacute;ng sự của b&aacute;o Tuổi trẻ tr&ecirc;n youtube<a href="https://youtu.be/Zxr_LCj-h_Y"> TẠI Đ&Acirc;Y</a></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng nay ngày 20/04/2018, tại trường tiểu học Lê Thị Riêng, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Lễ khai mạc và vòng loại hội thi “Ánh sáng thời đại” Lần thứ VIII – Năm 2018. Đến tham dự buổi lễ có đ/c Huỳnh Hữu Tài - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận Đoàn; đ/c Trần Anh Huy - Hiệu Trưởng trường tiểu học Lê Thị Riêng và hơn 90 bạn thí sinh đến từ khu vực địa bàn dân cư, công nhân lao động, trường học trên địa bàn quận.

.
;