Đoàn - Hội cần làm gì để văn hóa ứng xử của giới trẻ không còn ở mức “báo động đỏ” ?

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="https://image.thanhnien.vn/665/uploaded/lethanh/2018_03_29/hoithao9_clic.jpg" style="height:371px; width:600px" /><br /> S&aacute;ng 29/3, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Ủy v&agrave;&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức buổi tọa đ&agrave;m &ldquo;Văn h&oacute;a ứng xử của người trẻ nơi c&ocirc;ng cộng&rdquo;, qua đ&oacute; đ&aacute;nh gi&aacute; thực trạng về văn h&oacute;a của giới trẻ, qua đ&oacute; đề ra những giải ph&aacute;p để n&acirc;ng cao văn h&oacute;a ứng xử cho những bạn trẻ. </span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30511/IMG_4927.JPG" style="height:416px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><em>TS. Đ&agrave;o Minh Hồng - Nguy&ecirc;n Trưởng Khoa Quan hệ Quốc tế trường ĐH KHXH&amp;NV TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu</em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Văn h&oacute;a ứng xử đang ở mức&nbsp;&ldquo;b&aacute;o động đỏ&rdquo; </span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu tham luận, đồng ch&iacute; Dương Trọng Ph&uacute;c &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ: &ldquo;C&oacute; thể n&oacute;i trong khoảng một năm qua, c&aacute;c tr&agrave;o lưu tr&ecirc;n Facebook trong giới trẻ xuất hiện li&ecirc;n tiếp, c&oacute; những tr&agrave;o lưu được h&igrave;nh th&agrave;nh từ nước ngo&agrave;i v&agrave; lan tỏa đến Việt Nam, nhưng cũng c&oacute; những tr&agrave;o lưu do cộng đồng người Việt Nam tạo ra. Một mặt sự h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; hoạt động của c&aacute;c tr&agrave;o lưu phản &aacute;nh đời sống đa dạng của cộng đồng mạng x&atilde; hội, nhưng ở một mặt kh&aacute;c n&oacute; cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ứng xử của giới trẻ tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30511/IMG_4873.JPG" style="height:444px; width:600px" /><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&agrave; văn Phương Huyền chia sẻ: &ldquo; T&ocirc;i nhớ trưa mồng 4 Tết tr&ecirc;n đường về Vũng T&agrave;u, su&yacute;t ch&uacute;t nữa l&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i hứng ngay c&aacute;i vỏ chai v&agrave;o mặt. Vỏ chai được quăng xuống từ chiếc xe hơi chạy trước. Chưa kịp phản ứng g&igrave;, một c&ocirc; g&aacute;i trong xe tiếp tục hạ k&iacute;nh v&agrave; quăng th&ecirc;m c&aacute;i vỏ hộp xuống đường. Thật sự l&uacute;c đ&oacute;, chỉ biết ngao ng&aacute;n lắc đầu m&agrave; th&ocirc;i&rdquo;.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30511/IMG_4903.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;C&atilde;i lại lời thầy c&ocirc; khi bản th&acirc;n c&oacute; lỗi, bị ph&ecirc; b&igrave;nh; trả lời c&acirc;u hỏi của thầy c&ocirc; một c&aacute;ch cộc lốc, thờ ơ cho qua; n&oacute;i chuyện ri&ecirc;ng, l&agrave;m việc ri&ecirc;ng, sử dụng điện thoại trong giờ học; kh&ocirc;ng ch&agrave;o khi gặp thầy c&ocirc;, kh&ocirc;ng nhường đường cho thầy c&ocirc; đi qua; sau lưng học tr&ograve; gọi thầy c&ocirc; m&igrave;nh l&agrave; &ocirc;ng nọ, b&agrave; kia, tệ hại hơn l&agrave; gọi bằng đại từ nh&acirc;n xưng &ldquo;n&oacute;&rdquo;...&rdquo; l&agrave; những biểu hiện cho th&aacute;i độ kh&ocirc;ng t&ocirc;n trọng gi&aacute;o vi&ecirc;n được c&ocirc; gi&aacute;o Phan Thụy&nbsp;Mộng Thu &ndash; gi&aacute;o vi&ecirc;n lịch sử trường THCS Lữ Gia, Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh b&agrave;y tỏ những trăn trở của m&igrave;nh trước vấn đề ứng xử kh&ocirc;ng đ&uacute;ng mực giới trẻ hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của Đo&agrave;n &ndash; Hội trong việc định hướng văn h&oacute;a ứng xử cho người trẻ</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi tọa đ&agrave;m đ&atilde; ghi nhận nhiều g&oacute;p &yacute;, hiến kế để khắc phục t&igrave;nh trạng văn h&oacute;a ứng xử của người trẻ đang dần xuống cấp. Đa số những &yacute; kiến đều đồng &yacute; rằng cần tăng cường hơn nữa vai tr&ograve; của c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n &ndash; Hội trong việc định hướng suy nghĩ v&agrave; c&aacute;ch l&agrave;m đ&uacute;ng trong việc thực hiện c&aacute;c chuẩn mực h&agrave;nh vi ứng xử văn h&oacute;a, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng con người mới TP. Hồ Ch&iacute; Minh, sống văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Th&acirc;n Thị Thư - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh nhắn nhủ: &ldquo;Đội ngũ những người trẻ phải ti&ecirc;n phong, mạnh dạn chấn chỉnh v&agrave; xem đ&oacute; l&agrave; việc nhất thiết phải l&agrave;m, để những biểu hiện thiếu văn h&oacute;a như n&oacute;i tục, chửi thề, kh&ocirc;ng xếp h&agrave;ng, l&agrave;m ngơ&nbsp;trước những điều sai quấy phải ng&agrave;y c&agrave;ng &iacute;t đi.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30511/IMG_5021.JPG" style="height:452px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy cũng nhấn mạnh Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n phải l&agrave; lực lượng n&ograve;ng cốt tạo ra những hoạt động l&agrave;m chuyển biến &yacute; thức của số đ&ocirc;ng, đồng l&ograve;ng h&agrave;nh xử trước những biểu hiện sai quấy, phi văn h&oacute;a. Từ kết quả c&aacute;c cuộc khảo s&aacute;t, những kiến nghị, đề xuất giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao &yacute; thức v&agrave; gi&aacute;o dục h&agrave;nh vi ứng xử văn h&oacute;a trong buổi tọa đ&agrave;m, tổ chức Đo&agrave;n - Hội tiếp tục thực hiện v&agrave; phải l&agrave; người ph&aacute;t hiện những bất cập cần thay đổi, đồng h&agrave;nh với c&aacute;c cơ quan chức năng của th&agrave;nh phố&nbsp;trong nhiệm vụ&nbsp;h&oacute;a giải những th&aacute;ch thức trong đời sống văn h&oacute;a n&oacute;i chung&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Tổ chức Đo&agrave;n &ndash; Hội, cụ thể l&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng Sản, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam l&agrave; c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh thống, lớn nhất v&agrave; uy t&iacute;n nhất. Trong việc tham gia v&agrave;o kh&ocirc;ng gian mạng x&atilde; hội của tổ chức Đo&agrave;n &ndash; Hội, th&igrave; tr&aacute;ch nhiệm kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; tạo ra tr&agrave;o lưu cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội, Đo&agrave;n vi&ecirc;n &ndash; Hội vi&ecirc;n m&agrave; c&ograve;n d&agrave;nh cho cộng đồng...&rdquo; đồng ch&iacute; Dương Trọng Ph&uacute;c &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh khẳng định.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Dương Trọng Ph&uacute;c cũng nhấn mạnh: &ldquo;Tổ chức Đo&agrave;n &ndash; Hội ch&uacute;ng ta, ngo&agrave;i việc đ&aacute;p ứng nguyện vọng, nhu cầu của thanh ni&ecirc;n, ch&uacute;ng ta c&ograve;n đồng thời đ&oacute; gi&aacute;o dục tư tưởng ch&iacute;nh trị, định hướng gi&aacute; trị sống t&iacute;ch cực, thực hiện c&aacute;c h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng, ph&aacute;t triển tổ chức, x&acirc;y dựng hệ thống ch&iacute;nh trị dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Ở một mức độ n&agrave;o đ&oacute;, người c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội l&agrave; người ảnh hưởng, người c&oacute; sự tương t&aacute;c trực tiếp v&agrave; c&oacute; thể l&agrave;m thay đổi &iacute;t nhiều ở một nh&oacute;m đối tượng gần, nếu ch&uacute;ng ta c&oacute; thực sự quan t&acirc;m, c&oacute; tương t&aacute;c, c&oacute; like, c&oacute; share, c&oacute; h&agrave;nh động th&igrave; chắc chắn rằng ch&uacute;ng ta sẽ tạo ra được những gi&aacute; trị sống t&iacute;ch cực th&ocirc;ng qua những tr&agrave;o lưu, ch&uacute;ng ta biến những tr&agrave;o lưu trở th&agrave;nh c&ocirc;ng cụ hữu hiệu để trang bị kỹ năng, để truyền th&ocirc;ng, để gi&aacute;o dục, để thay đổi tốt hơn v&agrave; để đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Ch&uacute;ng ta h&atilde;y h&agrave;nh động, phải h&agrave;nh động!&rdquo; </span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; c&acirc;u khẩu hiệu của nh&agrave; văn Phương Huyền k&ecirc;u gọi mọi người c&ugrave;ng nhau chung tay để khắc phục thực trạng xấu của văn h&oacute;a ứng xử ở c&aacute;c bạn trẻ. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&agrave; văn&nbsp;cũng g&oacute;p &yacute; cần phải tăng cường c&aacute;c buổi n&oacute;i chuyện, giao lưu, chia sẻ để c&aacute;c bạn hiểu hơn, &yacute; thức hơn. Phương Huyền c&ograve;n k&ecirc;u gọi: &ldquo;Khi bạn đi ngo&agrave;i đường, gặp người ph&aacute;t tờ rơi, nếu kh&ocirc;ng thể lắc đầu, th&igrave; h&atilde;y giữ tờ giấy ấy, đừng thả xuống đường như bươm bướm bay... Nếu c&oacute; cơ hội, h&atilde;y c&ugrave;ng tham gia&nbsp;đi nhặt r&aacute;c, tham gia những hoạt động x&atilde; hội ngo&agrave;i trời&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều &yacute; kiến cũng đồng &yacute; với việc cần phải x&acirc;y dựng bộ quy tắc ứng xử chung v&agrave; sớm đưa v&agrave;o sử dụng, nhất l&agrave; đưa v&agrave;o giảng dạy ở tất cả c&aacute;c bậc học. Bộ quy tắc về ứng xử cũng cần phải c&oacute; sự đồng bộ giữa c&aacute;c cơ sở, việc &aacute;p dụng bộ quy tắc kh&ocirc;ng thể &aacute;p dụng ngay v&agrave; đồng loạt m&agrave; trước mắt phải th&iacute; điểm ở một v&agrave;i cơ sở, khu vực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30511/IMG_4952.JPG" style="height:449px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hơn hết, việc định hướng văn h&oacute;a cho giới trẻ c&oacute; gốc rễ l&agrave; từ gia đ&igrave;nh v&agrave; nh&agrave; trường. Gia đ&igrave;nh v&agrave; nh&agrave; trường cần phối hợp c&ugrave;ng nhau để gi&aacute;o dục, định hướng tư tưởng cho c&aacute;c em học sinh. Cha mẹ, thầy c&ocirc; cần phải l&agrave;m gương cho c&aacute;c em học tập, noi theo, phải kịp thời ph&aacute;t hiện những sai lệch trong tư tưởng, h&agrave;nh động của c&aacute;c em để điều chỉnh, uốn nắn c&aacute;c em.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&acirc;ng cao nhận thức về văn h&oacute;a ứng xử l&agrave; việc l&agrave;m l&acirc;u d&agrave;i, cần phải thực hiện thường xuy&ecirc;n v&agrave; phải c&oacute; t&iacute;nh li&ecirc;n tục. Từ những việc l&agrave;m v&agrave; h&agrave;nh động nhỏ nhất, từ sự r&egrave;n luyện hằng ng&agrave;y th&igrave; mỗi c&aacute; nh&acirc;n c&ugrave;ng nhau lan tỏa những th&ocirc;ng điệp đẹp v&agrave; nh&acirc;n văn đến với mọi người.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&Ecirc; VĨNH</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;