Học sinh trường THCS Âu Lạc hào hứng khởi động Tôi yêu khoa học năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>S&aacute;ng 26/3/2018, tại trường THCS &Acirc;u Lạc (Q. T&acirc;n B&igrave;nh) đ&atilde; diễn ra lễ khai mạc Hội thi trực tuyến d&agrave;nh cho thiếu nhi mang t&ecirc;n T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học năm 2018.</strong></p> <div class="detail" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word;"> <ul> <li><strong><a href="http://muctim.com.vn/view/Tham_du_Toi_yeu_khoa_hoc_2018_nhu_the_nao-52343.html" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 124, 130); cursor: pointer;">Tham dự T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học như thế n&agrave;o?</a></strong></li> <li><strong><a href="http://muctim.com.vn/view/The_le_Hoi_thi_truc_tuyen_Toi_yeu_khoa_hoc_nam_2018-52341.html" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 124, 130); cursor: pointer;">Thể lệ Hội thi trực tuyến T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học</a></strong></li> <li><a href="http://muctim.com.vn/view/Clip_huong_dan_dang_ki_du_thi_Toi_yeu_khoa_hoc_lan_IV_nam_2018-52405.html" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 124, 130); cursor: pointer;"><strong>Clip hướng dẫn đăng k&iacute; dự thi T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học</strong></a></li> </ul> <p style="text-align: justify;">Hội thi T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học do Hội đồng Đội - Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ v&agrave; Đơn vị Nghi&ecirc;n cứu L&acirc;m s&agrave;ng Đại học Oxford (OUCRU) phối hợp tổ chức đ&atilde; ch&iacute;nh thức khai mạc s&aacute;ng nay, 26/3/2018 tại trường THCS &Acirc;u Lạc (Q. T&acirc;n B&igrave;nh). H&agrave;ng trăm học sinh trường THCS &Acirc;u Lạc h&agrave;o hứng tham dự lễ khai mạc cũng như l&agrave;m b&agrave;i dự thi.</p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/26/1522041498_img_7881.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></div> <p style="text-align: justify;">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; chị Nguyễn Ngọc Nhung &ndash; UV BCH &ndash; Ph&oacute; Ban thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, tiến sĩ Mary Chambers &ndash; Gi&aacute;m đốc Ph&ograve;ng kết nối khoa học với c&ocirc;ng ch&uacute;ng OUCRU, tiến sĩ Matthew Hickman &ndash; Quản l&yacute; chương tr&igrave;nh Khoa học gi&aacute;o dục, Quỹ Wellcome Trust v&agrave; anh Vũ Duy Thanh &ndash; Quản l&yacute; chương tr&igrave;nh khoa học trường học OUCRU. Về ph&iacute;a đơn vị đăng cai lễ khai mạc c&oacute; thầy Nguyễn Xu&acirc;n Đắc, Hiệu trưởng trường THCS &Acirc;u Lạc.</p> <p style="text-align: justify;">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Khắc Cường, Tổng Bi&ecirc;n tập b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ cho biết, Hội thi trực tuyến T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học được tổ chức kh&ocirc;ng chỉ nhằm trang bị kiến thức khoa học m&agrave; c&ograve;n khuyến kh&iacute;ch, cổ vũ niềm đam m&ecirc; t&igrave;m hiểu, nghi&ecirc;n cứu khoa học của học sinh. Anh Nguyễn Khắc Cường cũng b&agrave;y tỏ hi vọng, c&aacute;c bạn tham dự hội thi năm nay sẽ c&oacute; thể trở th&agrave;nh c&aacute;c nh&agrave; khoa học trong tương lai hoặc vận dụng những kiến thức m&igrave;nh t&igrave;m hiểu qua hội thi v&agrave;o trong học tập cũng như trong cuộc sống hằng ng&agrave;y.</p> <p style="text-align:center"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/26/1522042401_img_7838.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></p> <p style="text-align:center"><em>Anh Nguyễn Khắc Cường ph&aacute;t biểu</em></p> <p style="text-align: justify;">Tiến sĩ<strong>&nbsp;</strong>Mary Chambers<strong>,&nbsp;</strong>Gi&aacute;m đốc Ph&ograve;ng kết nối khoa học với c&ocirc;ng ch&uacute;ng OUCRU được c&aacute;c bạn học sinh ch&agrave;o đ&oacute;n nồng nhiệt khi chia sẻ nhiều th&ocirc;ng tin khoa học bổ &iacute;ch như vai tr&ograve; của gene, v&igrave; sao ch&uacute;ng ta hạn chế sử dụng t&uacute;i nilong...TS Mary Chambers cũng gi&uacute;p c&aacute;c bạn học sinh hiểu th&ecirc;m về &yacute; nghĩa của khoa học đối với cuộc sống v&agrave; l&agrave;m thế n&agrave;o để c&oacute; thể trở th&agrave;nh một nh&agrave; khoa học. C&ocirc; cũng đ&aacute;nh gi&aacute; cao sự hợp t&aacute;c của b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ v&agrave; Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố trong việc phối hợp tổ chức Hội thi T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học v&agrave; nhiều hoạt động kh&aacute;c về khoa học cho học sinh.</p> <p style="text-align:center"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/26/1522042208_img_7848.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></p> <p style="text-align:center"><em>TS Mary Chambers chia sẻ với c&aacute;c bạn học sinh</em></p> <p style="text-align:center"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/26/1522042607_img_7863.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></p> <p><em>Chị Nguyễn Ngọc Nhung, anh Nguyễn Khắc Cường, TS Mary Chambers, TS Matthew Hickman v&agrave; thầy Nguyễn Xu&acirc;n Đắc nhấn chu&ocirc;ng khởi động Hội thi T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học 2018.</em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/26/1522042490_img_7845.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></div> <p style="text-align: center;"><em>C&aacute;c bạn học sinh trường THCS &Acirc;u Lạc h&agrave;o hứng tham dự buổi khai mạc</em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/26/1522042522_img_7872.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></div> <p style="text-align: center;"><em>Một số bạn tranh thủ giao lưu c&ugrave;ng TS Mary Chambers</em></p> <p style="text-align:center"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/26/1522042720_img_7881.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Ngay sau lễ khai mạc, nhiều bạn h&agrave;o hứng đăng k&iacute; v&agrave; l&agrave;m b&agrave;i dự thi</em><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/26/1522042752_img_7896.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Học sinh trường THCS &Acirc;u Lạc l&agrave;m b&agrave;i dự thi. Mỗi đợt thi, th&iacute; sinh sẽ được thi tối đa 3 lượt. Mỗi lượt thi c&oacute; 20 c&acirc;u hỏi v&agrave; thời gian l&agrave;m b&agrave;i tối đa l&agrave; 10 ph&uacute;t.</em></p> <p><strong>Ngay b&acirc;y giờ, bạn c&oacute; thể click v&agrave;o đ&acirc;y để tham dự Hội thi trực tuyến T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học để c&oacute; cơ hội sở hữu nhiều&nbsp;<a href="http://muctim.com.vn/view/Hoi_thi_truc_tuyen_Toi_yeu_khoa_hoc_2018_infographic-52342.html" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 124, 130); cursor: pointer;">giải thưởng hấp dẫn</a>!</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>Nguồn: B&Aacute;O MỰC T&Iacute;M</strong></p> <div>&nbsp;</div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;