Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn sẽ đối thoại với đoàn viên, thanh niên cả nước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="body_content" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: gray;"><span style="font-size:14px">Kỷ niệm 87 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3), Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n tổ chức đối thoại trực tuyến giữa B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n năm 2018 với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo dựng x&acirc;y đất nước&rdquo;.</span></div> <div class="body_description" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.5; clear: both; float: left;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">&nbsp;</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-size:14px"><img alt="Cuộc đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong (trái) với đoàn viên, thanh niên năm 2017" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/Doi%20thoai%201.jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-style:inherit; font-weight:inherit; height:317px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px" /></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 255)">Cuộc đối thoại trực tuyến giữa B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n L&ecirc; Quốc Phong (tr&aacute;i) với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n năm 2017</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Cuộc đối thoại trực tuyến giữa Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam L&ecirc; Quốc Phong với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhằm nắm bắt th&ocirc;ng tin v&agrave; định hướng hoạt động cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Việt Nam trong v&agrave; ngo&agrave;i nước; tạo điều kiện cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến, suy nghĩ, s&aacute;ng kiến của m&igrave;nh về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi; triển khai những nội dung cốt l&otilde;i của Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cả nước.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Đồng thời, cuộc đối thoại cũng nhằm cung cấp th&ocirc;ng tin, chia sẻ với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&aacute;c chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng, Nh&agrave; nước nhằm hỗ trợ v&agrave; ph&aacute;t huy đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; định hướng hoạt động cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Việt Nam trong v&agrave; ngo&agrave;i nước; c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động của Đo&agrave;n, Hội về c&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo, gi&aacute;o dục v&agrave; bồi dưỡng thế hệ trẻ.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Cuộc đối thoại trực tuyến diễn ra từ 9h &ndash; 10h30 ng&agrave;y 24/3 tại Cổng Th&ocirc;ng tin điện tử Ch&iacute;nh phủ v&agrave; một số điểm cầu tại c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố: H&agrave; Nội, TP Hồ Ch&iacute; Minh, Cần Thơ, Đ&agrave; Nẵng, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, Thừa Thi&ecirc;n Huế, Đắk Lắk, Đồng Th&aacute;p, H&ograve;a B&igrave;nh, Bắc Ninh. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c địa phương đại diện c&aacute;c cụm thi đua (trừ cụm Đo&agrave;n trực thuộc), ưu ti&ecirc;n c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố tập trung đ&ocirc;ng học sinh, sinh vi&ecirc;n.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Ngo&agrave;i Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, đại diện c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh đơn vị, buổi tọa đ&agrave;m c&ograve;n c&oacute; đại diện gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu, gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2017; thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương tại Festival S&aacute;ng tạo trẻ to&agrave;n quốc; c&aacute;c văn nghệ sỹ ti&ecirc;u biểu&hellip;</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">C&aacute;c c&acirc;u hỏi của c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cả nước tới B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n gửi về Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n qua địa chỉ email: vanphongtwd@gmail.com&nbsp; trước ng&agrave;y 20/3.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="news_author" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); float: right;"><span style="font-size:14px">Bảo An (Website Trung ương Đo&agrave;n)</span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;