Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn sẽ đối thoại với đoàn viên, thanh niên cả nước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="body_content" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: gray;"><span style="font-size:14px">Kỷ niệm 87 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3), Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n tổ chức đối thoại trực tuyến giữa B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n năm 2018 với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo dựng x&acirc;y đất nước&rdquo;.</span></div> <div class="body_description" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.5; clear: both; float: left;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">&nbsp;</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-size:14px"><img alt="Cuộc đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong (trái) với đoàn viên, thanh niên năm 2017" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/Doi%20thoai%201.jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-style:inherit; font-weight:inherit; height:317px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px" /></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 255)">Cuộc đối thoại trực tuyến giữa B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n L&ecirc; Quốc Phong (tr&aacute;i) với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n năm 2017</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Cuộc đối thoại trực tuyến giữa Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam L&ecirc; Quốc Phong với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhằm nắm bắt th&ocirc;ng tin v&agrave; định hướng hoạt động cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Việt Nam trong v&agrave; ngo&agrave;i nước; tạo điều kiện cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến, suy nghĩ, s&aacute;ng kiến của m&igrave;nh về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi; triển khai những nội dung cốt l&otilde;i của Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cả nước.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Đồng thời, cuộc đối thoại cũng nhằm cung cấp th&ocirc;ng tin, chia sẻ với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&aacute;c chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng, Nh&agrave; nước nhằm hỗ trợ v&agrave; ph&aacute;t huy đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; định hướng hoạt động cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Việt Nam trong v&agrave; ngo&agrave;i nước; c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động của Đo&agrave;n, Hội về c&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo, gi&aacute;o dục v&agrave; bồi dưỡng thế hệ trẻ.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Cuộc đối thoại trực tuyến diễn ra từ 9h &ndash; 10h30 ng&agrave;y 24/3 tại Cổng Th&ocirc;ng tin điện tử Ch&iacute;nh phủ v&agrave; một số điểm cầu tại c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố: H&agrave; Nội, TP Hồ Ch&iacute; Minh, Cần Thơ, Đ&agrave; Nẵng, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, Thừa Thi&ecirc;n Huế, Đắk Lắk, Đồng Th&aacute;p, H&ograve;a B&igrave;nh, Bắc Ninh. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c địa phương đại diện c&aacute;c cụm thi đua (trừ cụm Đo&agrave;n trực thuộc), ưu ti&ecirc;n c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố tập trung đ&ocirc;ng học sinh, sinh vi&ecirc;n.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Ngo&agrave;i Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, đại diện c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh đơn vị, buổi tọa đ&agrave;m c&ograve;n c&oacute; đại diện gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu, gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2017; thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương tại Festival S&aacute;ng tạo trẻ to&agrave;n quốc; c&aacute;c văn nghệ sỹ ti&ecirc;u biểu&hellip;</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">C&aacute;c c&acirc;u hỏi của c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cả nước tới B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n gửi về Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n qua địa chỉ email: vanphongtwd@gmail.com&nbsp; trước ng&agrave;y 20/3.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="news_author" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); float: right;"><span style="font-size:14px">Bảo An (Website Trung ương Đo&agrave;n)</span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;