10 học sinh thành phố vào bán kết “Thực hiện ước mơ” lần 6

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Diễn ra từ th&aacute;ng 10/2017 đến nay, cuộc thi Thực hiện ước mơ thu h&uacute;t hơn 200.000 th&iacute; sinh tr&ecirc;n khắp cả nước tiếp cận v&agrave; tham gia v&ograve;ng sơ loại, 22.000 b&agrave;i luận được gửi về Ban tổ chức.</strong></p> <p>Tr&ecirc;n cơ sở bài thi tự lu&acirc;̣n, Ban Giám khảo đã chọn 40 bài dự thi xuất sắc thuộc 15 tỉnh, th&agrave;nh phố sẽ tham gia v&ograve;ng b&aacute;n kết. Trong đ&oacute;, TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; 10 học sinh sẽ tham gia tranh t&agrave;i tại v&ograve;ng thi n&agrave;y. Đ&oacute; l&agrave; th&iacute; sinh thuộc c&aacute;c trường THPT T&acirc;n T&uacute;c, THCS-THPT Nguyễn Khuyến, THPT Vĩnh Lộc B, THPT T&acirc;n B&igrave;nh, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Phổ th&ocirc;ng Năng khiếu &ndash; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh, mỗi trường c&oacute; một đại diện, ri&ecirc;ng trường THPT Trần Khai Nguy&ecirc;n v&agrave; THPT chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong c&oacute; 2 đại diện tham gia.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30360/H3.jpg" style="height:402px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:9px"><em>Th&iacute; sinh Yamashita Hồng &Acirc;n &ndash; học sinh Phổ th&ocirc;ng Năng khiếu (đứng thứ 2, từ tr&aacute;i sang) với ước mơ Chuy&ecirc;n gia nghi&ecirc;n cứu Gi&aacute;o dục đặc biệt đ&atilde; chia sẻ nhiều trải nghiệm đến bệnh viện chăm s&oacute;c c&aacute;c bệnh nhi đặc biệt v&agrave; em nu&ocirc;i dương ước mơ nghề nghiệp tương lai bắt đầu từ đ&oacute;.&nbsp;</em></span></p> <p><span style="text-align:justify">C&aacute;c th&iacute; sinh sẽ tham gia v&ograve;ng b&aacute;n kết cuộc thi tại trường Doanh nh&acirc;n Đắc Nh&acirc;n T&acirc;m (96 Nguyễn Du, Quận 1) tron</span><span style="text-align:justify">g 2 ng&agrave;y: 17,18/3/2018 (Thứ bảy, Chủ nhật). Tại đ&acirc;y, 40 th&iacute; sinh sẽ đ</span><span style="text-align:justify">ược tập huấn kỹ năng thuyết tr&igrave;nh, kỹ năng n&oacute;i thuyết phục, kỹ năng x&acirc;y dựng tầm nh&igrave;n v&agrave; lập kế hoạch thực hiện ước mơ c&ugrave;ng c&aacute;c chuy&ecirc;n gia. Sau đ&oacute;, th&iacute; sinh tr&igrave;nh b&agrave;y v&agrave; phản biện trước Ban Gi&aacute;m khảo về ước mơ nghề nghiệp tương lai của m&igrave;nh. 05 th&iacute; sinh c&oacute; kết quả cao nhất sẽ được chọn v&agrave;o v&ograve;ng chung kết xếp hạng.</span></p> <p style="text-align: justify;">Th&iacute; sinh xuất sắc nhất từ cuộc thi sẽ gi&agrave;nh được suất học bổng cử nh&acirc;n tại Đại học Western Sydney (&Uacute;c) trị gi&aacute; tối thiểu 75.000 AUD, 10 triệu đồng tiền mặt v&agrave; c&aacute;c phần thưởng kh&aacute;c, 02 th&iacute; sinh về nh&igrave; v&agrave; 02 th&iacute; sinh về thứ ba sẽ nhận được suất học bổng du học h&egrave; tiếng Anh tại Đại học Western Sydney (&Uacute;c) trị gi&aacute; 7.500 AUD, tiền mặt v&agrave; c&aacute;c phần thưởng kh&aacute;c. Ngo&agrave;i ra, Ban Tổ chức sẽ trao 03 Giải tập thể (3 triệu đồng/ giải) d&agrave;nh cho 03 trường t&iacute;ch cực tham gia cuộc thi.</p> <p style="text-align: justify;">Cuộc thi do Th&agrave;nh Đo&agrave;n li&ecirc;n tịch với Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức, Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Viện Đ&agrave;o tạo quốc tế - Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&aacute;o Tuổi Trẻ phối hợp thực hiện.</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;