10 học sinh thành phố vào bán kết “Thực hiện ước mơ” lần 6

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Diễn ra từ th&aacute;ng 10/2017 đến nay, cuộc thi Thực hiện ước mơ thu h&uacute;t hơn 200.000 th&iacute; sinh tr&ecirc;n khắp cả nước tiếp cận v&agrave; tham gia v&ograve;ng sơ loại, 22.000 b&agrave;i luận được gửi về Ban tổ chức.</strong></p> <p>Tr&ecirc;n cơ sở bài thi tự lu&acirc;̣n, Ban Giám khảo đã chọn 40 bài dự thi xuất sắc thuộc 15 tỉnh, th&agrave;nh phố sẽ tham gia v&ograve;ng b&aacute;n kết. Trong đ&oacute;, TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; 10 học sinh sẽ tham gia tranh t&agrave;i tại v&ograve;ng thi n&agrave;y. Đ&oacute; l&agrave; th&iacute; sinh thuộc c&aacute;c trường THPT T&acirc;n T&uacute;c, THCS-THPT Nguyễn Khuyến, THPT Vĩnh Lộc B, THPT T&acirc;n B&igrave;nh, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Phổ th&ocirc;ng Năng khiếu &ndash; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh, mỗi trường c&oacute; một đại diện, ri&ecirc;ng trường THPT Trần Khai Nguy&ecirc;n v&agrave; THPT chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong c&oacute; 2 đại diện tham gia.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30360/H3.jpg" style="height:402px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:9px"><em>Th&iacute; sinh Yamashita Hồng &Acirc;n &ndash; học sinh Phổ th&ocirc;ng Năng khiếu (đứng thứ 2, từ tr&aacute;i sang) với ước mơ Chuy&ecirc;n gia nghi&ecirc;n cứu Gi&aacute;o dục đặc biệt đ&atilde; chia sẻ nhiều trải nghiệm đến bệnh viện chăm s&oacute;c c&aacute;c bệnh nhi đặc biệt v&agrave; em nu&ocirc;i dương ước mơ nghề nghiệp tương lai bắt đầu từ đ&oacute;.&nbsp;</em></span></p> <p><span style="text-align:justify">C&aacute;c th&iacute; sinh sẽ tham gia v&ograve;ng b&aacute;n kết cuộc thi tại trường Doanh nh&acirc;n Đắc Nh&acirc;n T&acirc;m (96 Nguyễn Du, Quận 1) tron</span><span style="text-align:justify">g 2 ng&agrave;y: 17,18/3/2018 (Thứ bảy, Chủ nhật). Tại đ&acirc;y, 40 th&iacute; sinh sẽ đ</span><span style="text-align:justify">ược tập huấn kỹ năng thuyết tr&igrave;nh, kỹ năng n&oacute;i thuyết phục, kỹ năng x&acirc;y dựng tầm nh&igrave;n v&agrave; lập kế hoạch thực hiện ước mơ c&ugrave;ng c&aacute;c chuy&ecirc;n gia. Sau đ&oacute;, th&iacute; sinh tr&igrave;nh b&agrave;y v&agrave; phản biện trước Ban Gi&aacute;m khảo về ước mơ nghề nghiệp tương lai của m&igrave;nh. 05 th&iacute; sinh c&oacute; kết quả cao nhất sẽ được chọn v&agrave;o v&ograve;ng chung kết xếp hạng.</span></p> <p style="text-align: justify;">Th&iacute; sinh xuất sắc nhất từ cuộc thi sẽ gi&agrave;nh được suất học bổng cử nh&acirc;n tại Đại học Western Sydney (&Uacute;c) trị gi&aacute; tối thiểu 75.000 AUD, 10 triệu đồng tiền mặt v&agrave; c&aacute;c phần thưởng kh&aacute;c, 02 th&iacute; sinh về nh&igrave; v&agrave; 02 th&iacute; sinh về thứ ba sẽ nhận được suất học bổng du học h&egrave; tiếng Anh tại Đại học Western Sydney (&Uacute;c) trị gi&aacute; 7.500 AUD, tiền mặt v&agrave; c&aacute;c phần thưởng kh&aacute;c. Ngo&agrave;i ra, Ban Tổ chức sẽ trao 03 Giải tập thể (3 triệu đồng/ giải) d&agrave;nh cho 03 trường t&iacute;ch cực tham gia cuộc thi.</p> <p style="text-align: justify;">Cuộc thi do Th&agrave;nh Đo&agrave;n li&ecirc;n tịch với Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức, Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Viện Đ&agrave;o tạo quốc tế - Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&aacute;o Tuổi Trẻ phối hợp thực hiện.</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;