Tham gia cuộc thi “Sách và cuộc sống” – Rinh nhiều phần quà hấp dẫn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em>Bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh?</em></p> <p style="text-align:justify"><em>Bạn l&agrave; người đam m&ecirc; s&aacute;ch?</em></p> <p style="text-align:justify"><em>Bạn mong muốn lan tỏa tri thức đến với bạn b&egrave;?</em></p> <p style="text-align:justify">H&atilde;y c&ugrave;ng tham gia&nbsp;<strong>cuộc thi &ldquo;S&Aacute;CH V&Agrave; CUỘC SỐNG&rdquo;.</strong></p> <div style="text-align: justify;"><em>Một cuộc thi do&nbsp;Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức với&nbsp;mong muốn n&acirc;ng cao &quot;Văn h&oacute;a thưởng thức&quot; (nghe - xem - nh&igrave;n)&nbsp;của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố.</em></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30356/hinh anh Sach va cuoc song. PR.png" style="height:480px; width:640px" /></strong></div> <p style="text-align:justify"><em><strong>B&agrave;i thi xoay quanh c&aacute;c nội dung sau:</strong></em><br /> - Giới thiệu v&agrave; t&oacute;m tắt sơ lược nội dung quyển s&aacute;ch;<br /> - L&yacute; do chọn cuốn s&aacute;ch l&agrave;m chủ đề b&agrave;i thi;<br /> - Thể hiện những b&agrave;i học cuộc sống, những gi&aacute; trị từ cuốn s&aacute;ch được vận dụng trong học tập v&agrave; thực tiễn cuộc sống.<br /> - Chia sẻ quan điểm, mong muốn của bản th&acirc;n về văn h&oacute;a đọc của giới trẻ ng&agrave;y nay.</p> <p style="text-align:justify"><strong>C&aacute;ch thức gửi b&agrave;i dự thi:</strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><em>Thời gian gửi b&agrave;i dự thi: </em></strong>từ ng&agrave;y th&ocirc;ng b&aacute;o đến hết ng&agrave;y <strong>21/9/2018</strong><em> (Thứ s&aacute;u).</em></p> <p style="text-align:justify"><strong>C&aacute;ch 1: </strong>Gửi b&agrave;i thi trực tuyến qua&nbsp;email <em><strong>sachvacuocsong@hotrosinhvien.vn</strong></em></p> <p style="text-align:justify">Hoặc đường bưu diện đến địa chỉ: Ban tổ chức cuộc thi &ldquo;S&aacute;ch v&agrave; cuộc sống&rdquo;, Trung t&acirc;m Hỗ trợ Học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;<em>(Số 33, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1. Điện thoại: 028.38277981).</em></p> <p style="text-align:justify"><strong>&nbsp;C&aacute;ch 2: </strong>Tham gia thi trực tiếp tại link sau<br /> <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FsFZxLdcCOp03tRmz2&amp;h=ATORPLC6f0SvEaYBE3BOmujhyEJnjXbFBeQX2BmDmb92uUkKH8VAq6NQp1-kH5zhm7zvZIPKIxAuI7aNPOn-kMA-HkH8L_z2pXcIh186YKz0dTS_igWa7HB1gxnSOBhaPMAqqQ" target="_blank">https://goo.gl/forms/sFZxLdcCOp03tRmz2</a></p> <p style="text-align:justify">Th&ocirc;ng tin chi tiết<a href="http://www.hotrosinhvien.vn/article/trien-khai-to-chuc-cuoc-thi-sach-va-cuoc-song-lan-2-nam-2018"><strong> TẠI Đ&Acirc;Y</strong></a></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:13pt"><span style="font-size:14px">Cơ cấu giải thưởng:</span></span></strong></p> <p>- 01 Giải nhất: Tiền mặt 05 triệu đồng v&agrave; vật phẩm của nh&agrave; t&agrave;i trợ;</p> <p>- 01 Giải nh&igrave;: Tiền mặt 02 triệu đồng v&agrave; vật phẩm của nh&agrave; t&agrave;i trợ;</p> <p>- 01 Giải ba: Tiền mặt 01 triệu đồng v&agrave; vật phẩm của nh&agrave; t&agrave;i trợ;</p> <p>- 02 Giải khuyến kh&iacute;ch: Tiền mặt 500.000 đồng v&agrave; vật phẩm của nh&agrave; t&agrave;i trợ.</p> <p style="text-align:right"><strong>BAN TỔ CHỨC CUỘC THI</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;