Tham gia cuộc thi “Sách và cuộc sống” – Rinh nhiều phần quà hấp dẫn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em>Bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh?</em></p> <p style="text-align:justify"><em>Bạn l&agrave; người đam m&ecirc; s&aacute;ch?</em></p> <p style="text-align:justify"><em>Bạn mong muốn lan tỏa tri thức đến với bạn b&egrave;?</em></p> <p style="text-align:justify">H&atilde;y c&ugrave;ng tham gia&nbsp;<strong>cuộc thi &ldquo;S&Aacute;CH V&Agrave; CUỘC SỐNG&rdquo;.</strong></p> <div style="text-align: justify;"><em>Một cuộc thi do&nbsp;Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức với&nbsp;mong muốn n&acirc;ng cao &quot;Văn h&oacute;a thưởng thức&quot; (nghe - xem - nh&igrave;n)&nbsp;của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố.</em></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30356/hinh anh Sach va cuoc song. PR.png" style="height:480px; width:640px" /></strong></div> <p style="text-align:justify"><em><strong>B&agrave;i thi xoay quanh c&aacute;c nội dung sau:</strong></em><br /> - Giới thiệu v&agrave; t&oacute;m tắt sơ lược nội dung quyển s&aacute;ch;<br /> - L&yacute; do chọn cuốn s&aacute;ch l&agrave;m chủ đề b&agrave;i thi;<br /> - Thể hiện những b&agrave;i học cuộc sống, những gi&aacute; trị từ cuốn s&aacute;ch được vận dụng trong học tập v&agrave; thực tiễn cuộc sống.<br /> - Chia sẻ quan điểm, mong muốn của bản th&acirc;n về văn h&oacute;a đọc của giới trẻ ng&agrave;y nay.</p> <p style="text-align:justify"><strong>C&aacute;ch thức gửi b&agrave;i dự thi:</strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><em>Thời gian gửi b&agrave;i dự thi: </em></strong>từ ng&agrave;y th&ocirc;ng b&aacute;o đến hết ng&agrave;y <strong>21/9/2018</strong><em> (Thứ s&aacute;u).</em></p> <p style="text-align:justify"><strong>C&aacute;ch 1: </strong>Gửi b&agrave;i thi trực tuyến qua&nbsp;email <em><strong>sachvacuocsong@hotrosinhvien.vn</strong></em></p> <p style="text-align:justify">Hoặc đường bưu diện đến địa chỉ: Ban tổ chức cuộc thi &ldquo;S&aacute;ch v&agrave; cuộc sống&rdquo;, Trung t&acirc;m Hỗ trợ Học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;<em>(Số 33, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1. Điện thoại: 028.38277981).</em></p> <p style="text-align:justify"><strong>&nbsp;C&aacute;ch 2: </strong>Tham gia thi trực tiếp tại link sau<br /> <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FsFZxLdcCOp03tRmz2&amp;h=ATORPLC6f0SvEaYBE3BOmujhyEJnjXbFBeQX2BmDmb92uUkKH8VAq6NQp1-kH5zhm7zvZIPKIxAuI7aNPOn-kMA-HkH8L_z2pXcIh186YKz0dTS_igWa7HB1gxnSOBhaPMAqqQ" target="_blank">https://goo.gl/forms/sFZxLdcCOp03tRmz2</a></p> <p style="text-align:justify">Th&ocirc;ng tin chi tiết<a href="http://www.hotrosinhvien.vn/article/trien-khai-to-chuc-cuoc-thi-sach-va-cuoc-song-lan-2-nam-2018"><strong> TẠI Đ&Acirc;Y</strong></a></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:13pt"><span style="font-size:14px">Cơ cấu giải thưởng:</span></span></strong></p> <p>- 01 Giải nhất: Tiền mặt 05 triệu đồng v&agrave; vật phẩm của nh&agrave; t&agrave;i trợ;</p> <p>- 01 Giải nh&igrave;: Tiền mặt 02 triệu đồng v&agrave; vật phẩm của nh&agrave; t&agrave;i trợ;</p> <p>- 01 Giải ba: Tiền mặt 01 triệu đồng v&agrave; vật phẩm của nh&agrave; t&agrave;i trợ;</p> <p>- 02 Giải khuyến kh&iacute;ch: Tiền mặt 500.000 đồng v&agrave; vật phẩm của nh&agrave; t&agrave;i trợ.</p> <p style="text-align:right"><strong>BAN TỔ CHỨC CUỘC THI</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;