4.470 thanh niên thành phố phấn khởi lên đường nhập ngũ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0343.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 07/3,&nbsp;4.470 thanh ni&ecirc;n nam nữ của th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; ch&iacute;nh thức l&ecirc;n đường thực hiện nghĩa vụ qu&acirc;n sự trong 2 năm. Trong đ&oacute; c&oacute; 4468 t&acirc;n binh nam v&agrave; 2 t&acirc;n binh nữ.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0314.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại ban chỉ huy qu&acirc;n sự quận 2 l&agrave; nơi được chọn để tổ chức lễ giao qu&acirc;n trọng điểm của th&agrave;nh phố, ngay từ 6g s&aacute;ng người th&acirc;n của c&aacute;c chiến sĩ trẻ đ&atilde; đến rất đ&ocirc;ng. Cả bố mẹ, &ocirc;ng b&agrave;, anh chị em, c&ograve;n c&oacute; nhiều c&ocirc; g&aacute;i đến tiễn bạn trai l&ecirc;n đường t&ograve;ng qu&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0307.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Hai nữ t&acirc;n binh tham gia đợt nghĩa vụ qu&acirc;n sự 2018 của TP.Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước giờ giao qu&acirc;n, kh&iacute; thế của c&aacute;c t&acirc;n binh l&agrave; cực k&igrave; hăng h&aacute;i, rạo rực, n&oacute;ng l&ograve;ng muốn đến đơn vị m&agrave; m&igrave;nh sẽ phục vụ trong 2 năm tới. Gương mặt cương nghị, cứng cỏi của mỗi t&acirc;n binh thể hiện r&otilde; l&ograve;ng quyết t&acirc;m sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0329.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0299.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0348.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n chiếc n&oacute;n cối l&agrave; những c&acirc;u khẩu hiệu thể hiện quyết t&acirc;m của mỗi t&acirc;n binh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi lễ giao qu&acirc;n điểm tại qu&acirc;n 2 c&oacute; mặt 343 t&acirc;n binh, trong đ&oacute; c&oacute; 18 đảng vi&ecirc;n v&agrave; gần 300 bạn đ&atilde; tốt nghiệp đại học - cao đẳng. Mặc d&ugrave; buổi tối trước đ&oacute; tất cả c&aacute;c t&acirc;n binh đều thức rất khuya để l&agrave;m lễ chia tay gia đ&igrave;nh, nhưng gương mặt ai cũng rất tươi tắn v&agrave; tr&agrave;n đầy nhiệt huyết. Nhiều t&acirc;n binh c&ograve;n tr&ograve; chuyện với nhau rất r&ocirc;m rả trước khi chia tay nhau để đến một m&ocirc;i trường mới.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0306.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0297.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0298.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&acirc;n binh nữ tr&ograve; chuyện c&ugrave;ng c&aacute;c đồng đội nam trước giờ l&ecirc;n đường</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dự lễ giao qu&acirc;n tại Q.2 c&oacute; nhiều vị l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố v&agrave; bộ tư lệnh như: B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n, Chủ tịch UBND TP.HCM&nbsp;Nguyễn Th&agrave;nh Phong, Trung tướng V&otilde; Minh Lương - Tư lệnh Qu&acirc;n khu 7 &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0321.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Thiện Nh&acirc;n đ&atilde; ch&uacute;c c&aacute;c bạn chiến sĩ trẻ lu&ocirc;n giữ được ngọn lửa nhiệt huyết v&agrave; tinh thần xung k&iacute;ch, t&ocirc;i luyện &yacute; ch&iacute; v&agrave; r&egrave;n luyện tốt những kỹ năng cần c&oacute; của một người l&iacute;nh. C&aacute;c vị l&atilde;nh đạo cũng đ&atilde; tặng hoa cho 9 chiến sĩ ti&ecirc;u biểu, trong đ&oacute; c&oacute; t&acirc;n binh nữ Chu Phương Thảo của huyện H&oacute;c M&ocirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0407.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt cho 343 t&acirc;n binh c&oacute; mặt tại buổi lễ, t&acirc;n binh Trần Ngọc Sơn đ&atilde; khẳng định quyết t&acirc;m của những thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố B&aacute;c, lu&ocirc;n </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">r&egrave;n luyện kỹ năng,&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">giữ vững &yacute; ch&iacute;, ki&ecirc;n định lập trường v&agrave; cố gắng ho&agrave;n th&agrave;nh thật tốt kh&oacute;a huấn luyện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Suốt buổi lễ, nhiều t&acirc;n binh li&ecirc;n tục ngo&aacute;i lại ph&iacute;a sau để ng&oacute;ng t&igrave;m bố mẹ, người th&acirc;n của m&igrave;nh. Ngay khi c&aacute;c t&acirc;n binh chuẩn bị ra xe, nhiều người b&agrave;, người mẹ đ&atilde; kh&ocirc;ng k&igrave;m được x&uacute;c động đ&atilde; chạy đến &ocirc;m chặt lấy con, ch&aacute;u m&igrave;nh m&agrave; kh&oacute;c nức nở. Ngay cả những &ocirc;ng bố cũng kh&ocirc;ng giấu được sự nghẹn ng&agrave;o trong gi&acirc;y ph&uacute;t chia tay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0362.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều chiến sĩ trẻ li&ecirc;n tục ngo&aacute;i nh&igrave;n người th&acirc;n của m&igrave;nh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; người b&agrave;&nbsp;vội d&uacute;i v&agrave;o tay con một chai nước suối, một người bố cầm sẵn&nbsp;b&oacute; hoa đứng ở cửa xe chờ con, ở một g&oacute;c s&acirc;n v&agrave;i c&ocirc; g&aacute;i&nbsp;siết chặt tay bạn trai kh&oacute;c nức nở, c&oacute; t&acirc;n binh cố&nbsp;th&ograve; tay qua khe cửa xe để nắm lấy b&agrave;n tay mẹ m&igrave;nh &hellip; rất nhiều cảm x&uacute;c được thể hiện trước giờ l&ecirc;n đường của c&aacute;c t&acirc;n binh TP.HCM&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0435.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0464.JPG" style="height:443px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cụ Nguyễn Thị Bỉ, năm nay đ&atilde; gần 80 tuổi, t&oacute;c đ&atilde; bạc hết cả m&aacute;i đầu, đi đứng kh&oacute; khăn vẫn quyết theo con g&aacute;i ra tiễn đứa ch&aacute;u ngoại l&agrave; t&acirc;n binh Đặng Văn Di. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0378.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chỉ kịp &ocirc;m chầm lấy đứa ch&aacute;u v&agrave;i gi&acirc;y rồi gửi cho 2 chai nước ngọt v&agrave; bịch b&aacute;nh, cụ Bỉ vừa rơm rớm nước mắt vừa bộc bạch: &ldquo;Hai b&agrave; ch&aacute;u sống chung một nh&agrave; hơn hai chục năm, giờ mỗi ng&agrave;y kh&ocirc;ng thấy n&oacute; đi ra đi v&agrave;o nữa rồi.&rdquo;</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều t&acirc;n binh cũng đột nhi&ecirc;n &ograve;a l&ecirc;n kh&oacute;c nức nở khi thấy bố mẹ, người y&ecirc;u chạy theo đo&agrave;n h&agrave;nh qu&acirc;n ra đến tận xe. C&oacute; gia đ&igrave;nh may mắn c&ograve;n được &ocirc;m nhau, được dặn d&ograve; con trai v&agrave;i ph&uacute;t, c&oacute; người chỉ kịp nắm vội b&agrave;n tay nhưng kh&ocirc;ng kịp n&oacute;i th&ecirc;m c&acirc;u g&igrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0511.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0495.JPG" style="height:435px; width:600px" /><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Những c&aacute;i nắm tay vội v&atilde; trong gi&acirc;y ph&uacute;t chia tay</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau những cảm x&uacute;c chia tay, lau kh&ocirc; nước mắt, mỗi người t&acirc;n binh lại to&aacute;t l&ecirc;n vẻ cương nghị, cứng cỏi, ki&ecirc;n cường. Vẫy tay ch&agrave;o tạm biệt người th&acirc;n, 4470 t&acirc;n binh&nbsp;hồ hởi kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh chiếc bal&ocirc; với h&agrave;nh trang nhập ngũ, ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh người chiến sĩ Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0538.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;