4.470 thanh niên thành phố phấn khởi lên đường nhập ngũ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0343.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 07/3,&nbsp;4.470 thanh ni&ecirc;n nam nữ của th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; ch&iacute;nh thức l&ecirc;n đường thực hiện nghĩa vụ qu&acirc;n sự trong 2 năm. Trong đ&oacute; c&oacute; 4468 t&acirc;n binh nam v&agrave; 2 t&acirc;n binh nữ.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0314.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại ban chỉ huy qu&acirc;n sự quận 2 l&agrave; nơi được chọn để tổ chức lễ giao qu&acirc;n trọng điểm của th&agrave;nh phố, ngay từ 6g s&aacute;ng người th&acirc;n của c&aacute;c chiến sĩ trẻ đ&atilde; đến rất đ&ocirc;ng. Cả bố mẹ, &ocirc;ng b&agrave;, anh chị em, c&ograve;n c&oacute; nhiều c&ocirc; g&aacute;i đến tiễn bạn trai l&ecirc;n đường t&ograve;ng qu&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0307.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Hai nữ t&acirc;n binh tham gia đợt nghĩa vụ qu&acirc;n sự 2018 của TP.Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước giờ giao qu&acirc;n, kh&iacute; thế của c&aacute;c t&acirc;n binh l&agrave; cực k&igrave; hăng h&aacute;i, rạo rực, n&oacute;ng l&ograve;ng muốn đến đơn vị m&agrave; m&igrave;nh sẽ phục vụ trong 2 năm tới. Gương mặt cương nghị, cứng cỏi của mỗi t&acirc;n binh thể hiện r&otilde; l&ograve;ng quyết t&acirc;m sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0329.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0299.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0348.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n chiếc n&oacute;n cối l&agrave; những c&acirc;u khẩu hiệu thể hiện quyết t&acirc;m của mỗi t&acirc;n binh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi lễ giao qu&acirc;n điểm tại qu&acirc;n 2 c&oacute; mặt 343 t&acirc;n binh, trong đ&oacute; c&oacute; 18 đảng vi&ecirc;n v&agrave; gần 300 bạn đ&atilde; tốt nghiệp đại học - cao đẳng. Mặc d&ugrave; buổi tối trước đ&oacute; tất cả c&aacute;c t&acirc;n binh đều thức rất khuya để l&agrave;m lễ chia tay gia đ&igrave;nh, nhưng gương mặt ai cũng rất tươi tắn v&agrave; tr&agrave;n đầy nhiệt huyết. Nhiều t&acirc;n binh c&ograve;n tr&ograve; chuyện với nhau rất r&ocirc;m rả trước khi chia tay nhau để đến một m&ocirc;i trường mới.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0306.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0297.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0298.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&acirc;n binh nữ tr&ograve; chuyện c&ugrave;ng c&aacute;c đồng đội nam trước giờ l&ecirc;n đường</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dự lễ giao qu&acirc;n tại Q.2 c&oacute; nhiều vị l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố v&agrave; bộ tư lệnh như: B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n, Chủ tịch UBND TP.HCM&nbsp;Nguyễn Th&agrave;nh Phong, Trung tướng V&otilde; Minh Lương - Tư lệnh Qu&acirc;n khu 7 &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0321.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Thiện Nh&acirc;n đ&atilde; ch&uacute;c c&aacute;c bạn chiến sĩ trẻ lu&ocirc;n giữ được ngọn lửa nhiệt huyết v&agrave; tinh thần xung k&iacute;ch, t&ocirc;i luyện &yacute; ch&iacute; v&agrave; r&egrave;n luyện tốt những kỹ năng cần c&oacute; của một người l&iacute;nh. C&aacute;c vị l&atilde;nh đạo cũng đ&atilde; tặng hoa cho 9 chiến sĩ ti&ecirc;u biểu, trong đ&oacute; c&oacute; t&acirc;n binh nữ Chu Phương Thảo của huyện H&oacute;c M&ocirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0407.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt cho 343 t&acirc;n binh c&oacute; mặt tại buổi lễ, t&acirc;n binh Trần Ngọc Sơn đ&atilde; khẳng định quyết t&acirc;m của những thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố B&aacute;c, lu&ocirc;n </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">r&egrave;n luyện kỹ năng,&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">giữ vững &yacute; ch&iacute;, ki&ecirc;n định lập trường v&agrave; cố gắng ho&agrave;n th&agrave;nh thật tốt kh&oacute;a huấn luyện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Suốt buổi lễ, nhiều t&acirc;n binh li&ecirc;n tục ngo&aacute;i lại ph&iacute;a sau để ng&oacute;ng t&igrave;m bố mẹ, người th&acirc;n của m&igrave;nh. Ngay khi c&aacute;c t&acirc;n binh chuẩn bị ra xe, nhiều người b&agrave;, người mẹ đ&atilde; kh&ocirc;ng k&igrave;m được x&uacute;c động đ&atilde; chạy đến &ocirc;m chặt lấy con, ch&aacute;u m&igrave;nh m&agrave; kh&oacute;c nức nở. Ngay cả những &ocirc;ng bố cũng kh&ocirc;ng giấu được sự nghẹn ng&agrave;o trong gi&acirc;y ph&uacute;t chia tay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0362.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều chiến sĩ trẻ li&ecirc;n tục ngo&aacute;i nh&igrave;n người th&acirc;n của m&igrave;nh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; người b&agrave;&nbsp;vội d&uacute;i v&agrave;o tay con một chai nước suối, một người bố cầm sẵn&nbsp;b&oacute; hoa đứng ở cửa xe chờ con, ở một g&oacute;c s&acirc;n v&agrave;i c&ocirc; g&aacute;i&nbsp;siết chặt tay bạn trai kh&oacute;c nức nở, c&oacute; t&acirc;n binh cố&nbsp;th&ograve; tay qua khe cửa xe để nắm lấy b&agrave;n tay mẹ m&igrave;nh &hellip; rất nhiều cảm x&uacute;c được thể hiện trước giờ l&ecirc;n đường của c&aacute;c t&acirc;n binh TP.HCM&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0435.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0464.JPG" style="height:443px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cụ Nguyễn Thị Bỉ, năm nay đ&atilde; gần 80 tuổi, t&oacute;c đ&atilde; bạc hết cả m&aacute;i đầu, đi đứng kh&oacute; khăn vẫn quyết theo con g&aacute;i ra tiễn đứa ch&aacute;u ngoại l&agrave; t&acirc;n binh Đặng Văn Di. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0378.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chỉ kịp &ocirc;m chầm lấy đứa ch&aacute;u v&agrave;i gi&acirc;y rồi gửi cho 2 chai nước ngọt v&agrave; bịch b&aacute;nh, cụ Bỉ vừa rơm rớm nước mắt vừa bộc bạch: &ldquo;Hai b&agrave; ch&aacute;u sống chung một nh&agrave; hơn hai chục năm, giờ mỗi ng&agrave;y kh&ocirc;ng thấy n&oacute; đi ra đi v&agrave;o nữa rồi.&rdquo;</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều t&acirc;n binh cũng đột nhi&ecirc;n &ograve;a l&ecirc;n kh&oacute;c nức nở khi thấy bố mẹ, người y&ecirc;u chạy theo đo&agrave;n h&agrave;nh qu&acirc;n ra đến tận xe. C&oacute; gia đ&igrave;nh may mắn c&ograve;n được &ocirc;m nhau, được dặn d&ograve; con trai v&agrave;i ph&uacute;t, c&oacute; người chỉ kịp nắm vội b&agrave;n tay nhưng kh&ocirc;ng kịp n&oacute;i th&ecirc;m c&acirc;u g&igrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0511.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0495.JPG" style="height:435px; width:600px" /><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Những c&aacute;i nắm tay vội v&atilde; trong gi&acirc;y ph&uacute;t chia tay</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau những cảm x&uacute;c chia tay, lau kh&ocirc; nước mắt, mỗi người t&acirc;n binh lại to&aacute;t l&ecirc;n vẻ cương nghị, cứng cỏi, ki&ecirc;n cường. Vẫy tay ch&agrave;o tạm biệt người th&acirc;n, 4470 t&acirc;n binh&nbsp;hồ hởi kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh chiếc bal&ocirc; với h&agrave;nh trang nhập ngũ, ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh người chiến sĩ Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30325/DSC_0538.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;