Thanh niên toàn thành phố Bác tưng bừng khởi động Tháng Thanh niên 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/DSC_0047%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><em><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng loạt 24 quận, huyện đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c đơn vị trường học, cơ sở đo&agrave;n đ&atilde; bắt đầu Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n 2018 với tinh thần phấn khởi v&agrave; những hoạt động v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i nổi</span></span></strong></em></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/DSC_0004%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 25/2 đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ - UV.BTV, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị B&iacute;ch Ngọc - Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng hơn 1.000&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; tưng bừng l&agrave;m lễ khởi động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n tại quận G&ograve; Vấp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n 2018 sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 25/2 đến ng&agrave;y 31/3, với chủ đề: &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh s&aacute;ng tạo, x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;. Trong đ&oacute; tập trung v&agrave;o việc ph&aacute;t triển 30.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n mới, 30 chi đo&agrave;n đơn vị ngo&agrave;i nh&agrave; nước, tập huấn v&agrave; chuyển giao kỹ thuật n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao cho n&ocirc;ng d&acirc;n c&aacute;c huyện ngoại th&agrave;nh, c&ugrave;ng những c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n đặc biệt kh&aacute;c gắn với x&atilde; hội .</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/DSC_0010%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại lễ khởi động đ&atilde; ra mắt 6 đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện cấp Th&agrave;nh c&ugrave;ng 31 đội h&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức trẻ khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện&rdquo;. Với h&agrave;ng ng&agrave;n t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia v&agrave;o nhiều hoạt động về đảm bảo an sinh x&atilde; hội, vệ sinh m&ocirc;i trường, an ninh trật tự, chuyển giao kỹ thuật n&ocirc;ng nghiệp &hellip;, c&aacute;c đội h&igrave;nh đảm bảo c&aacute;c hoạt động sẽ tạo được ảnh hưởng với người d&acirc;n, x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh đẹp của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/DSC_0022%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em>6 đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện cấp Th&agrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/DSC_0047%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> 31 đội h&igrave;nh Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau buổi lễ c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; bắt tay triển khai ngay nhiều hoạt động tại c&aacute;c khu d&acirc;n cư. Đặc biệt đội h&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện&rdquo; đ&atilde; thực hiện 13 chuy&ecirc;n đề chuyển giao khoa học kỹ thuật n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, xử l&yacute; &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường tạo 5 huyện ngoại th&agrave;nh .</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/DSC_0051%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <em>C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố&nbsp;đến từng hộ gia đ&igrave;nh tặng hoa cho người d&acirc;n&nbsp;</em></p> <p style="text-align:justify"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/DSC_0060%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/DSC_0081%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em>Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty điện&nbsp;lực thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh ho&agrave;n thiện hệ thống d&acirc;y c&aacute;p truyền tải điện tại khu d&acirc;n cư đ&ocirc;ng d&acirc;n.</em></p> <p style="text-align:justify"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/DSC_0098%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Đo&agrave;n Cảnh s&aacute;t PCCC thực hiện diễn tập cứu hộ, cứu nạn tại một khu chung cư .</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng kh&iacute; khởi động&nbsp;Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n&nbsp;c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n cũng v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i nổi với nhiều hoạt động phong ph&uacute;. Nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n cấp cơ sở cũng đ&atilde; được ho&agrave;n th&agrave;nh trong ng&agrave;y khởi động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n 2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/19264514_313394299182929_4658253960272617732_o.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/28234773_558275051200659_1571541761467126230_o.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/28235158_1700931203298644_394993023002323483_o.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/28238140_558274194534078_2735614110350717107_o.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/28238815_558274777867353_386830673156575600_o.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/28276578_1924893551158498_6662133983175952885_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/28337012_1857777204255990_6781852015271163896_o.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/QD1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;