Thanh niên toàn thành phố Bác tưng bừng khởi động Tháng Thanh niên 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/DSC_0047%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><em><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng loạt 24 quận, huyện đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c đơn vị trường học, cơ sở đo&agrave;n đ&atilde; bắt đầu Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n 2018 với tinh thần phấn khởi v&agrave; những hoạt động v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i nổi</span></span></strong></em></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/DSC_0004%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 25/2 đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ - UV.BTV, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị B&iacute;ch Ngọc - Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng hơn 1.000&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; tưng bừng l&agrave;m lễ khởi động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n tại quận G&ograve; Vấp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n 2018 sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 25/2 đến ng&agrave;y 31/3, với chủ đề: &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh s&aacute;ng tạo, x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;. Trong đ&oacute; tập trung v&agrave;o việc ph&aacute;t triển 30.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n mới, 30 chi đo&agrave;n đơn vị ngo&agrave;i nh&agrave; nước, tập huấn v&agrave; chuyển giao kỹ thuật n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao cho n&ocirc;ng d&acirc;n c&aacute;c huyện ngoại th&agrave;nh, c&ugrave;ng những c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n đặc biệt kh&aacute;c gắn với x&atilde; hội .</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/DSC_0010%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại lễ khởi động đ&atilde; ra mắt 6 đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện cấp Th&agrave;nh c&ugrave;ng 31 đội h&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức trẻ khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện&rdquo;. Với h&agrave;ng ng&agrave;n t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia v&agrave;o nhiều hoạt động về đảm bảo an sinh x&atilde; hội, vệ sinh m&ocirc;i trường, an ninh trật tự, chuyển giao kỹ thuật n&ocirc;ng nghiệp &hellip;, c&aacute;c đội h&igrave;nh đảm bảo c&aacute;c hoạt động sẽ tạo được ảnh hưởng với người d&acirc;n, x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh đẹp của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/DSC_0022%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em>6 đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện cấp Th&agrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/DSC_0047%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> 31 đội h&igrave;nh Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau buổi lễ c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; bắt tay triển khai ngay nhiều hoạt động tại c&aacute;c khu d&acirc;n cư. Đặc biệt đội h&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện&rdquo; đ&atilde; thực hiện 13 chuy&ecirc;n đề chuyển giao khoa học kỹ thuật n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, xử l&yacute; &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường tạo 5 huyện ngoại th&agrave;nh .</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/DSC_0051%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <em>C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố&nbsp;đến từng hộ gia đ&igrave;nh tặng hoa cho người d&acirc;n&nbsp;</em></p> <p style="text-align:justify"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/DSC_0060%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/DSC_0081%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em>Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty điện&nbsp;lực thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh ho&agrave;n thiện hệ thống d&acirc;y c&aacute;p truyền tải điện tại khu d&acirc;n cư đ&ocirc;ng d&acirc;n.</em></p> <p style="text-align:justify"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/DSC_0098%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Đo&agrave;n Cảnh s&aacute;t PCCC thực hiện diễn tập cứu hộ, cứu nạn tại một khu chung cư .</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng kh&iacute; khởi động&nbsp;Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n&nbsp;c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n cũng v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i nổi với nhiều hoạt động phong ph&uacute;. Nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n cấp cơ sở cũng đ&atilde; được ho&agrave;n th&agrave;nh trong ng&agrave;y khởi động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n 2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/19264514_313394299182929_4658253960272617732_o.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/28234773_558275051200659_1571541761467126230_o.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/28235158_1700931203298644_394993023002323483_o.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/28238140_558274194534078_2735614110350717107_o.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/28238815_558274777867353_386830673156575600_o.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/28276578_1924893551158498_6662133983175952885_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/28337012_1857777204255990_6781852015271163896_o.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30274/QD1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;