Tiếp nhận sản phẩm tham gia cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh lần thứ 13 năm 2018.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30240/sang taotre.jpg" style="height:990px; width:700px" /></p> <p style="text-align: justify;">Nhằm ph&aacute;t huy khả năng tư duy, s&aacute;ng tạo của thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, qua đ&oacute; gi&uacute;p thanh thiếu nhi trau dồi n&acirc;ng cao kiến thức, r&egrave;n luyện kỹ năng s&aacute;ng tạo, g&oacute;p phần đẩy mạnh phong tr&agrave;o học tập, s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học của thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, ứng dụng c&oacute; hiệu quả c&aacute;c sản phẩm s&aacute;ng tạo v&agrave;o sản xuất v&agrave; đời sống g&oacute;p phần ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp với Sở Khoa học C&ocirc;ng nghệ, Sở Gi&aacute;o dục Đ&agrave;o tạo, Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c Hội Khoa học v&agrave; Kỹ thuật, Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức <strong>Cuộc thi S&aacute;ng tạo d&agrave;nh cho Thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 13 năm 2018. </strong></p> <p style="text-align: justify;">Cuộc thi sẽ được diễn ra từ th&aacute;ng 01/2018 đến th&aacute;ng 05/2018. Đ&acirc;y l&agrave; cuộc thi d&agrave;nh cho tất cả thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, độ tuổi từ 06 &ndash; 18 tuổi. C&aacute;c th&iacute; sinh c&oacute; thể tham gia dự thi với tư c&aacute;ch c&aacute; nh&acirc;n hoặc theo nh&oacute;m (tối đa 5 người/nh&oacute;m) được chia l&agrave;m 3 bảng: Bảng A (Khối học sinh Tiểu học), Bảng B (Khối học sinh Trung học cơ sở), Bảng C (Khối học sinh Trung học phổ th&ocirc;ng).</p> <p style="text-align: justify;">Sản phẩm tham dự cuộc thi l&agrave; c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, sản phẩm, giải ph&aacute;p kỹ thuật&hellip;thuộc c&aacute;c lĩnh vực sau: Dụng cụ học tập; Dụng cụ sinh hoạt hằng ng&agrave;y, lao động sản xuất, đồ chơi trẻ em; IoT ứng dụng cho giao th&ocirc;ng, n&ocirc;ng nghiệp, m&ocirc;i trường; Bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; c&aacute;c vấn đề ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu, bảo vệ nguồn nước; Cải thiện t&igrave;nh h&igrave;nh giao th&ocirc;ng; Cải thiện t&igrave;nh h&igrave;nh ngập nước; C&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, sản phẩm s&aacute;ng tạo kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">Điểm mới của Cuộc thi năm nay l&agrave; về c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức v&agrave; h&igrave;nh thức thi. Cụ thể, ngay từ khi bắt đầu triển khai, để chất lượng sản phẩm tham gia Cuộc thi tốt nhất,&nbsp; Ban tổ chức Cuộc thi sẽ trực tiếp về c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&aacute;c trường, c&aacute;c Li&ecirc;n Đội để hướng dẫn thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh, sản phẩm s&aacute;ng tạo; G&oacute;p &yacute;, hỗ trợ ho&agrave;n thiện m&ocirc; h&igrave;nh sản phẩm cho thanh thiếu nhi tham gia dự thi. Ban tổ chức nhận đăng k&yacute; hỗ trợ hướng dẫn của c&aacute;c đơn vị từ nay đến hết th&aacute;ng 3/2018. Năm nay, Ban tổ chức c&ograve;n triển khai thực hiện h&igrave;nh thức thi clip thực hiện sản phẩm s&aacute;ng tạo v&agrave; clip m&ocirc; phỏng STEM (d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho đối tượng sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Cao đẳng, Đại học, Học viện v&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c trường Tiểu học, THCS, THPT tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh). C&aacute;c t&aacute;c giả đăng k&yacute; thi clip thực hiện sản phẩm s&aacute;ng tạo sẽ ghi h&igrave;nh sản phẩm theo h&igrave;nh thức, quy định chung v&agrave; gửi về cho Ban tổ chức.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với h&igrave;nh thức thi sản phẩm s&aacute;ng tạo, c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức được chia l&agrave;m 3 giai đoạn:</p> <p style="text-align: justify;">Giai đoạn 1 (từ nay &ndash; 27/4/2018): tổ chức v&ograve;ng sơ loại cấp quận - huyện, &nbsp;tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển tham gia dự thi cấp th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;">Giai đoạn 2 (th&aacute;ng 5/2018) tổ chức Cuộc thi S&aacute;ng tạo Thanh thiếu nhi cấp th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;">Giai đoạn 3: C&aacute;c sản phẩm ti&ecirc;u biểu tại cuộc thi cấp th&agrave;nh phố sẽ được tuyển chọn, ho&agrave;n thiện tham gia Cuộc thi s&aacute;ng tạo d&agrave;nh cho thanh thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng to&agrave;n quốc lần thứ 14 năm 2017 - 2018 diễn ra tại H&agrave; Nội.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với h&igrave;nh thức thi clip thực hiện sản phẩm s&aacute;ng tạo v&agrave; clip m&ocirc; phỏng STEM, t&aacute;c giả truy cập trang th&ocirc;ng tin điện tử www.khoahoctre.com.vn tại chuy&ecirc;n mục S&aacute;ng tạo thanh thiếu nhi để tải mẫu đăng k&yacute; tham gia thi clip thực hiện sản phẩm s&aacute;ng tạo, điền đầy đủ th&ocirc;ng tin theo mẫu v&agrave; gửi phiếu đăng k&yacute; về email: thitructuyensangtaottn@gmail.com. Mỗi clip dự thi được b&igrave;nh chọn th&ocirc;ng qua k&ecirc;nh youtube Khoa học Trẻ v&agrave; trang fanpage www.facebook.com/khoahoctre. Hạn cuối nộp clip dự thi online l&agrave; <strong><em>27/4/2018</em></strong>. C&aacute;c t&aacute;c giả đăng k&yacute; thi thực hiện clip sẽ ghi h&igrave;nh sản phẩm theo h&igrave;nh thức, quy định chung của Ban tổ chức v&agrave; gửi về Email: thitructuyensangtaottn@gmail.com. Clip dự thi sẽ được Ban tổ chức đăng tải l&ecirc;n k&ecirc;nh youtube Khoa học trẻ trong 10 ng&agrave;y (04/5/2018 - 14/5/2018). Ban tổ chức căn cứ v&agrave;o lượt like v&agrave; xem của c&aacute;c sản phẩm để trao giải clip thực hiện sản phẩm s&aacute;ng tạo v&agrave; clip m&ocirc; phỏng STEM.</p> <p style="text-align: justify;">Giải thưởng ch&iacute;nh thức của cuộc thi l&agrave;<strong> 59</strong> triệu đồng, bao gồm:</p> <p style="text-align: justify;">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 01 Giải Đặc Biệt:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.000.000 đồng</p> <p style="text-align: justify;">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 01 Giải Nhất:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.000.000 đồng/giải/bảng</p> <p style="text-align: justify;">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 01 Giải Nh&igrave;:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.000.000 đồng/giải/bảng</p> <p style="text-align: justify;">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 01 Giải Ba:&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.000.000 đồng/giải/bảng</p> <p style="text-align: justify;">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 02 Giải Khuyến kh&iacute;ch: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.000.000 đồng/giải/bảng</p> <p style="text-align: justify;">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 01 Giải clip sản phẩm s&aacute;ng tạo v&agrave; m&ocirc; phỏng STEM:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.000.000 đồng/giải</p> <p style="text-align: justify;">Giải Đặc biệt v&agrave; Giải Nhất sẽ được nhận Bằng khen của Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c sản phẩm đạt giải Nh&igrave;, Giải Ba, Giải Khuyến kh&iacute;ch v&agrave; Giải clip thực hiện sản phẩm s&aacute;ng tạo v&agrave; clip m&ocirc; phỏng STEM sẽ được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Tất cả t&aacute;c giả c&oacute; sản phẩm tham gia cuộc thi đều được cấp giấy chứng nhận tham gia cuộc thi của Ban tổ chức. Ngo&agrave;i ra, Ban Tổ chức sẽ trao &nbsp;Giải tập thể cho 03 đơn vị tổ chức tốt cuộc thi cấp cơ sở v&agrave; tham gia cuộc thi cấp th&agrave;nh đạt giải cao với gi&aacute; trị tiền mặt l&agrave; 2.000.000 đồng/giải.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; một hoạt động thường ni&ecirc;n v&agrave; c&oacute; &yacute; nghĩa d&agrave;nh cho thanh thiếu ni&ecirc;n đam m&ecirc; v&agrave; c&oacute; khả năng s&aacute;ng tạo. Để chương tr&igrave;nh c&oacute; sức lan tỏa, gi&uacute;p cộng đồng c&oacute; thể dễ d&agrave;ng tiếp cận với th&ocirc;ng tin của cuộc thi, Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan t&acirc;m v&agrave; hỗ trợ đưa tin của qu&yacute; anh, chị.</p> <p style="text-align: justify;"><em>Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ (028) 38 230 780 &ndash; 0907 159 523 (Phương Thủy), Email: <a href="mailto:phuongthuy1806@gmail.com">phuongthuy1806@gmail.com</a>, website www.khoahoctre.com.vn.</em></p> <p style="text-align: justify;">Tr&acirc;n trọng.</p> <p style="text-align: right;"><strong>BAN TỔ CHỨC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;