Tiếp nhận sản phẩm tham gia cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh lần thứ 13 năm 2018.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30240/sang taotre.jpg" style="height:990px; width:700px" /></p> <p style="text-align: justify;">Nhằm ph&aacute;t huy khả năng tư duy, s&aacute;ng tạo của thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, qua đ&oacute; gi&uacute;p thanh thiếu nhi trau dồi n&acirc;ng cao kiến thức, r&egrave;n luyện kỹ năng s&aacute;ng tạo, g&oacute;p phần đẩy mạnh phong tr&agrave;o học tập, s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học của thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, ứng dụng c&oacute; hiệu quả c&aacute;c sản phẩm s&aacute;ng tạo v&agrave;o sản xuất v&agrave; đời sống g&oacute;p phần ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp với Sở Khoa học C&ocirc;ng nghệ, Sở Gi&aacute;o dục Đ&agrave;o tạo, Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c Hội Khoa học v&agrave; Kỹ thuật, Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức <strong>Cuộc thi S&aacute;ng tạo d&agrave;nh cho Thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 13 năm 2018. </strong></p> <p style="text-align: justify;">Cuộc thi sẽ được diễn ra từ th&aacute;ng 01/2018 đến th&aacute;ng 05/2018. Đ&acirc;y l&agrave; cuộc thi d&agrave;nh cho tất cả thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, độ tuổi từ 06 &ndash; 18 tuổi. C&aacute;c th&iacute; sinh c&oacute; thể tham gia dự thi với tư c&aacute;ch c&aacute; nh&acirc;n hoặc theo nh&oacute;m (tối đa 5 người/nh&oacute;m) được chia l&agrave;m 3 bảng: Bảng A (Khối học sinh Tiểu học), Bảng B (Khối học sinh Trung học cơ sở), Bảng C (Khối học sinh Trung học phổ th&ocirc;ng).</p> <p style="text-align: justify;">Sản phẩm tham dự cuộc thi l&agrave; c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, sản phẩm, giải ph&aacute;p kỹ thuật&hellip;thuộc c&aacute;c lĩnh vực sau: Dụng cụ học tập; Dụng cụ sinh hoạt hằng ng&agrave;y, lao động sản xuất, đồ chơi trẻ em; IoT ứng dụng cho giao th&ocirc;ng, n&ocirc;ng nghiệp, m&ocirc;i trường; Bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; c&aacute;c vấn đề ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu, bảo vệ nguồn nước; Cải thiện t&igrave;nh h&igrave;nh giao th&ocirc;ng; Cải thiện t&igrave;nh h&igrave;nh ngập nước; C&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, sản phẩm s&aacute;ng tạo kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">Điểm mới của Cuộc thi năm nay l&agrave; về c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức v&agrave; h&igrave;nh thức thi. Cụ thể, ngay từ khi bắt đầu triển khai, để chất lượng sản phẩm tham gia Cuộc thi tốt nhất,&nbsp; Ban tổ chức Cuộc thi sẽ trực tiếp về c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&aacute;c trường, c&aacute;c Li&ecirc;n Đội để hướng dẫn thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh, sản phẩm s&aacute;ng tạo; G&oacute;p &yacute;, hỗ trợ ho&agrave;n thiện m&ocirc; h&igrave;nh sản phẩm cho thanh thiếu nhi tham gia dự thi. Ban tổ chức nhận đăng k&yacute; hỗ trợ hướng dẫn của c&aacute;c đơn vị từ nay đến hết th&aacute;ng 3/2018. Năm nay, Ban tổ chức c&ograve;n triển khai thực hiện h&igrave;nh thức thi clip thực hiện sản phẩm s&aacute;ng tạo v&agrave; clip m&ocirc; phỏng STEM (d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho đối tượng sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Cao đẳng, Đại học, Học viện v&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c trường Tiểu học, THCS, THPT tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh). C&aacute;c t&aacute;c giả đăng k&yacute; thi clip thực hiện sản phẩm s&aacute;ng tạo sẽ ghi h&igrave;nh sản phẩm theo h&igrave;nh thức, quy định chung v&agrave; gửi về cho Ban tổ chức.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với h&igrave;nh thức thi sản phẩm s&aacute;ng tạo, c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức được chia l&agrave;m 3 giai đoạn:</p> <p style="text-align: justify;">Giai đoạn 1 (từ nay &ndash; 27/4/2018): tổ chức v&ograve;ng sơ loại cấp quận - huyện, &nbsp;tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển tham gia dự thi cấp th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;">Giai đoạn 2 (th&aacute;ng 5/2018) tổ chức Cuộc thi S&aacute;ng tạo Thanh thiếu nhi cấp th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;">Giai đoạn 3: C&aacute;c sản phẩm ti&ecirc;u biểu tại cuộc thi cấp th&agrave;nh phố sẽ được tuyển chọn, ho&agrave;n thiện tham gia Cuộc thi s&aacute;ng tạo d&agrave;nh cho thanh thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng to&agrave;n quốc lần thứ 14 năm 2017 - 2018 diễn ra tại H&agrave; Nội.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với h&igrave;nh thức thi clip thực hiện sản phẩm s&aacute;ng tạo v&agrave; clip m&ocirc; phỏng STEM, t&aacute;c giả truy cập trang th&ocirc;ng tin điện tử www.khoahoctre.com.vn tại chuy&ecirc;n mục S&aacute;ng tạo thanh thiếu nhi để tải mẫu đăng k&yacute; tham gia thi clip thực hiện sản phẩm s&aacute;ng tạo, điền đầy đủ th&ocirc;ng tin theo mẫu v&agrave; gửi phiếu đăng k&yacute; về email: thitructuyensangtaottn@gmail.com. Mỗi clip dự thi được b&igrave;nh chọn th&ocirc;ng qua k&ecirc;nh youtube Khoa học Trẻ v&agrave; trang fanpage www.facebook.com/khoahoctre. Hạn cuối nộp clip dự thi online l&agrave; <strong><em>27/4/2018</em></strong>. C&aacute;c t&aacute;c giả đăng k&yacute; thi thực hiện clip sẽ ghi h&igrave;nh sản phẩm theo h&igrave;nh thức, quy định chung của Ban tổ chức v&agrave; gửi về Email: thitructuyensangtaottn@gmail.com. Clip dự thi sẽ được Ban tổ chức đăng tải l&ecirc;n k&ecirc;nh youtube Khoa học trẻ trong 10 ng&agrave;y (04/5/2018 - 14/5/2018). Ban tổ chức căn cứ v&agrave;o lượt like v&agrave; xem của c&aacute;c sản phẩm để trao giải clip thực hiện sản phẩm s&aacute;ng tạo v&agrave; clip m&ocirc; phỏng STEM.</p> <p style="text-align: justify;">Giải thưởng ch&iacute;nh thức của cuộc thi l&agrave;<strong> 59</strong> triệu đồng, bao gồm:</p> <p style="text-align: justify;">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 01 Giải Đặc Biệt:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.000.000 đồng</p> <p style="text-align: justify;">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 01 Giải Nhất:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.000.000 đồng/giải/bảng</p> <p style="text-align: justify;">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 01 Giải Nh&igrave;:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.000.000 đồng/giải/bảng</p> <p style="text-align: justify;">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 01 Giải Ba:&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.000.000 đồng/giải/bảng</p> <p style="text-align: justify;">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 02 Giải Khuyến kh&iacute;ch: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.000.000 đồng/giải/bảng</p> <p style="text-align: justify;">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 01 Giải clip sản phẩm s&aacute;ng tạo v&agrave; m&ocirc; phỏng STEM:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.000.000 đồng/giải</p> <p style="text-align: justify;">Giải Đặc biệt v&agrave; Giải Nhất sẽ được nhận Bằng khen của Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c sản phẩm đạt giải Nh&igrave;, Giải Ba, Giải Khuyến kh&iacute;ch v&agrave; Giải clip thực hiện sản phẩm s&aacute;ng tạo v&agrave; clip m&ocirc; phỏng STEM sẽ được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Tất cả t&aacute;c giả c&oacute; sản phẩm tham gia cuộc thi đều được cấp giấy chứng nhận tham gia cuộc thi của Ban tổ chức. Ngo&agrave;i ra, Ban Tổ chức sẽ trao &nbsp;Giải tập thể cho 03 đơn vị tổ chức tốt cuộc thi cấp cơ sở v&agrave; tham gia cuộc thi cấp th&agrave;nh đạt giải cao với gi&aacute; trị tiền mặt l&agrave; 2.000.000 đồng/giải.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; một hoạt động thường ni&ecirc;n v&agrave; c&oacute; &yacute; nghĩa d&agrave;nh cho thanh thiếu ni&ecirc;n đam m&ecirc; v&agrave; c&oacute; khả năng s&aacute;ng tạo. Để chương tr&igrave;nh c&oacute; sức lan tỏa, gi&uacute;p cộng đồng c&oacute; thể dễ d&agrave;ng tiếp cận với th&ocirc;ng tin của cuộc thi, Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan t&acirc;m v&agrave; hỗ trợ đưa tin của qu&yacute; anh, chị.</p> <p style="text-align: justify;"><em>Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ (028) 38 230 780 &ndash; 0907 159 523 (Phương Thủy), Email: <a href="mailto:phuongthuy1806@gmail.com">phuongthuy1806@gmail.com</a>, website www.khoahoctre.com.vn.</em></p> <p style="text-align: justify;">Tr&acirc;n trọng.</p> <p style="text-align: right;"><strong>BAN TỔ CHỨC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;