Về thăm căn cứ Thành Đoàn: Hành trình trở về miền kí ức

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau hơn 40 năm, những ch&agrave;ng trai, c&ocirc; g&aacute;i mười t&aacute;m, đ&ocirc;i mươi ng&agrave;y trước giờ đ&acirc;y đ&atilde; trở th&agrave;nh những cụ &ocirc;ng, cụ b&agrave;. Họ ngồi lại b&ecirc;n nhau, nhắc nhớ nhau về một thời chiến đấu h&agrave;o h&ugrave;ng, oanh liệt. </span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về thăm căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ng&agrave;y h&ocirc;m ấy c&oacute; c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; nguy&ecirc;n l&agrave; c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n như c&ocirc; &Uacute;t Hằng (c&ocirc; Đo&agrave;n Thị Kim C&uacute;c), ch&uacute; Năm T&ugrave;ng, ch&uacute; Hai H&ograve;a (ch&uacute; Phạm Văn B&igrave;nh) v&agrave; rất đ&ocirc;ng c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n gh&eacute; thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch ở căn cứ Bảy Ng&agrave;n, C&aacute;i Tắc, Phụng Hiệp - Cần Thơ, đ&acirc;y l&agrave; những gia đ&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng gi&uacute;p đỡ, nu&ocirc;i giấu c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong thời k&igrave; chống Mĩ cứu nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n đường đi, c&ocirc; &Uacute;t Hằng kể với ch&uacute;ng t&ocirc;i về những ng&agrave;y th&aacute;ng đấu tranh gian khổ, khốc liệt, c&ocirc; vẫn nhớ như in từng con đường, ng&otilde; nhỏ v&agrave;o nh&agrave; c&aacute;c c&ocirc;, c&aacute;c ch&uacute;, c&aacute;c b&agrave;, c&aacute;c mẹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến Cần Thơ, ch&uacute;ng t&ocirc;i gh&eacute; thăm nh&agrave; b&agrave; Trần Bạch Hương (năm nay đ&atilde; 92 tuổi) ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Ng&agrave;y đ&oacute;, b&agrave; học b&aacute;c sĩ, c&ograve;n 1 năm nữa l&agrave; ra trường, nhưng cuối c&ugrave;ng cũng bỏ học để theo c&aacute;ch mạng. Nh&agrave; b&agrave; l&agrave; một trong những gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng đ&ugrave;m bọc, gi&uacute;p đỡ cho c&ocirc; &Uacute;t Hằng v&agrave; c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n. L&uacute;c tiễn ch&uacute;ng t&ocirc;i ra về, b&agrave; c&ograve;n dặn &quot;chừng n&agrave;o c&oacute; xuống th&igrave; gh&eacute; nh&agrave; b&agrave; chơi&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n c&ograve;n gh&eacute; thăm nh&agrave; c&ocirc; Trần Thị S&aacute;u (c&ocirc; Mười Thoa) - nguy&ecirc;n Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n. C&ocirc; &Uacute;t Hằng c&oacute; dịp gặp lại b&agrave; Thoại, chị ruột c&ocirc; S&aacute;u. Hai người c&ugrave;ng nhau &ocirc;n lại những kỉ niệm về c&ocirc; S&aacute;u, những ng&agrave;y cả 3 c&ugrave;ng chiến đấu, đến tận ng&agrave;y c&ocirc; S&aacute;u hi sinh...</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30203/11.JPG" style="height:90%; width:90%" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&nbsp;tặng qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh c&ocirc; S&aacute;u (c&ocirc; Mười Thoa)​.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n cũng gh&eacute; thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch ở thị trấn Kinh C&ugrave;ng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; &Uacute;t Hằng bồi hồi nhớ lại những ng&agrave;y kh&aacute;ng chiến chống Mỹ &aacute;c liệt. C&oacute; giai đoạn bị địch bắt v&agrave; tra tấn d&atilde; man, nhưng c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; vẫn một l&ograve;ng hướng về c&aacute;ch mạng. Căn cứ Bảy Ng&agrave;n, C&aacute;i Tắc, Phụng Hiệp - Cần Thơ l&agrave; nơi nu&ocirc;i dưỡng tinh thần đấu tranh cho c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, để ng&agrave;y h&ocirc;m nay khi nhớ lại, c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; vẫn kh&ocirc;ng khỏi nghẹn ng&agrave;o, x&uacute;c động. C&ograve;n thế hệ trẻ ch&uacute;ng t&ocirc;i, qu&aacute; đỗi tự h&agrave;o khi được nghe một c&acirc;u chuyện lịch sử bi tr&aacute;ng, h&agrave;o h&ugrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i tự nhủ phải lu&ocirc;n cố gắng, nỗ lực vươn l&ecirc;n, để thật sự xứng đ&aacute;ng với những hi sinh, mất m&aacute;t, v&agrave; th&agrave;nh quả to lớn của thế hệ cha anh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HUỲNH NGỌC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;