Về thăm căn cứ Thành Đoàn: Hành trình trở về miền kí ức

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau hơn 40 năm, những ch&agrave;ng trai, c&ocirc; g&aacute;i mười t&aacute;m, đ&ocirc;i mươi ng&agrave;y trước giờ đ&acirc;y đ&atilde; trở th&agrave;nh những cụ &ocirc;ng, cụ b&agrave;. Họ ngồi lại b&ecirc;n nhau, nhắc nhớ nhau về một thời chiến đấu h&agrave;o h&ugrave;ng, oanh liệt. </span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về thăm căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ng&agrave;y h&ocirc;m ấy c&oacute; c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; nguy&ecirc;n l&agrave; c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n như c&ocirc; &Uacute;t Hằng (c&ocirc; Đo&agrave;n Thị Kim C&uacute;c), ch&uacute; Năm T&ugrave;ng, ch&uacute; Hai H&ograve;a (ch&uacute; Phạm Văn B&igrave;nh) v&agrave; rất đ&ocirc;ng c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n gh&eacute; thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch ở căn cứ Bảy Ng&agrave;n, C&aacute;i Tắc, Phụng Hiệp - Cần Thơ, đ&acirc;y l&agrave; những gia đ&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng gi&uacute;p đỡ, nu&ocirc;i giấu c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong thời k&igrave; chống Mĩ cứu nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n đường đi, c&ocirc; &Uacute;t Hằng kể với ch&uacute;ng t&ocirc;i về những ng&agrave;y th&aacute;ng đấu tranh gian khổ, khốc liệt, c&ocirc; vẫn nhớ như in từng con đường, ng&otilde; nhỏ v&agrave;o nh&agrave; c&aacute;c c&ocirc;, c&aacute;c ch&uacute;, c&aacute;c b&agrave;, c&aacute;c mẹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến Cần Thơ, ch&uacute;ng t&ocirc;i gh&eacute; thăm nh&agrave; b&agrave; Trần Bạch Hương (năm nay đ&atilde; 92 tuổi) ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Ng&agrave;y đ&oacute;, b&agrave; học b&aacute;c sĩ, c&ograve;n 1 năm nữa l&agrave; ra trường, nhưng cuối c&ugrave;ng cũng bỏ học để theo c&aacute;ch mạng. Nh&agrave; b&agrave; l&agrave; một trong những gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng đ&ugrave;m bọc, gi&uacute;p đỡ cho c&ocirc; &Uacute;t Hằng v&agrave; c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n. L&uacute;c tiễn ch&uacute;ng t&ocirc;i ra về, b&agrave; c&ograve;n dặn &quot;chừng n&agrave;o c&oacute; xuống th&igrave; gh&eacute; nh&agrave; b&agrave; chơi&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n c&ograve;n gh&eacute; thăm nh&agrave; c&ocirc; Trần Thị S&aacute;u (c&ocirc; Mười Thoa) - nguy&ecirc;n Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n. C&ocirc; &Uacute;t Hằng c&oacute; dịp gặp lại b&agrave; Thoại, chị ruột c&ocirc; S&aacute;u. Hai người c&ugrave;ng nhau &ocirc;n lại những kỉ niệm về c&ocirc; S&aacute;u, những ng&agrave;y cả 3 c&ugrave;ng chiến đấu, đến tận ng&agrave;y c&ocirc; S&aacute;u hi sinh...</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30203/11.JPG" style="height:90%; width:90%" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&nbsp;tặng qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh c&ocirc; S&aacute;u (c&ocirc; Mười Thoa)​.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n cũng gh&eacute; thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch ở thị trấn Kinh C&ugrave;ng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; &Uacute;t Hằng bồi hồi nhớ lại những ng&agrave;y kh&aacute;ng chiến chống Mỹ &aacute;c liệt. C&oacute; giai đoạn bị địch bắt v&agrave; tra tấn d&atilde; man, nhưng c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; vẫn một l&ograve;ng hướng về c&aacute;ch mạng. Căn cứ Bảy Ng&agrave;n, C&aacute;i Tắc, Phụng Hiệp - Cần Thơ l&agrave; nơi nu&ocirc;i dưỡng tinh thần đấu tranh cho c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, để ng&agrave;y h&ocirc;m nay khi nhớ lại, c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; vẫn kh&ocirc;ng khỏi nghẹn ng&agrave;o, x&uacute;c động. C&ograve;n thế hệ trẻ ch&uacute;ng t&ocirc;i, qu&aacute; đỗi tự h&agrave;o khi được nghe một c&acirc;u chuyện lịch sử bi tr&aacute;ng, h&agrave;o h&ugrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i tự nhủ phải lu&ocirc;n cố gắng, nỗ lực vươn l&ecirc;n, để thật sự xứng đ&aacute;ng với những hi sinh, mất m&aacute;t, v&agrave; th&agrave;nh quả to lớn của thế hệ cha anh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HUỲNH NGỌC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;