Gửi cái Tết trọn đầy cái nghĩa về với xã biên giới

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><em>Vừa qua, ng&agrave;y 20/01, chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện &ldquo;Xu&acirc;n bi&ecirc;n giới&rdquo; năm 2018 được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp thực hiện c&ugrave;ng Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam tỉnh T&acirc;y Ninh đ&atilde; chọn x&atilde; Bi&ecirc;n Giới, huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh, tỉnh T&acirc;y Ninh l&agrave;m địa điểm khởi động chiến dịch năm nay. </em></strong></p> <p style="text-align:justify"><em>Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; hoạt động chia sẻ về gi&aacute; trị vật chất m&agrave; đ&atilde; lan tỏa th&ocirc;ng điệp y&ecirc;u thương, gắn kết v&agrave; đ&ugrave;m bọc của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng b&agrave; con, chiến sĩ ở nơi địa đầu T&acirc;y Nam của Tổ quốc.</em></p> <p style="text-align:justify">Chặn h&agrave;nh tr&igrave;nh len s&acirc;u v&agrave;o con đường gập gềnh đầy sỏi đ&aacute;, đ&ocirc;i l&uacute;c tầm nh&igrave;n bị che khuất bởi l&agrave;n sương phủ trắng x&oacute;a. Mặc cho trắc trở về địa h&igrave;nh, thời tiết xấu th&igrave; chuyến xe của đo&agrave;n vẫn băng qua những kh&oacute; khăn đ&oacute; để đến với người d&acirc;n nơi đ&acirc;y. Đến mới hiểu s&acirc;u sắc nỗi kh&oacute; khăn của b&agrave; con, của c&aacute;c em v&agrave; chiến sĩ.</p> <p style="text-align:justify"><strong>&ldquo;Khi n&agrave;o c&aacute;c anh, mấy chị lại mới về nữa!&rdquo;</strong></p> <p style="text-align:justify">Đ&oacute; l&agrave; c&acirc;u hỏi bỏ ng&otilde; của hai chị em đứa b&eacute; đứng m&atilde;i ở ph&iacute;a c&aacute;nh s&acirc;n khấu m&agrave; n&oacute;i luy&ecirc;n thuy&ecirc;n. Bộ đồ mặc trong m&igrave;nh của người em cũng sờn cũ v&agrave; r&aacute;ch đi c&aacute;i ống quần nhưng đ&ocirc;i mắt em th&igrave; s&aacute;ng ngời bởi sự tinh &yacute; v&agrave; lễ ph&eacute;p của m&igrave;nh. Người chị bảo <em>&ldquo;Nh&agrave; em cũng ở xa đ&acirc;y lắm! Nghe c&oacute; chương tr&igrave;nh đ&oacute;n xu&acirc;n n&ecirc;n hai chị em dắt nhau đi, cũng xa nhưng hễ thấy nhộn nhịp v&agrave; vui l&agrave; mấy đứa em th&iacute;ch lắm. Ở tr&ecirc;n n&agrave;y, kh&ocirc;ng c&oacute; được như vầy đ&acirc;u, bố mẹ đi rẫy, l&agrave;m nương n&ecirc;n tụi em ở nh&agrave; một m&igrave;nh. Khi n&agrave;o mấy anh, chị c&oacute; thời gian th&igrave; l&ecirc;n đ&acirc;y chơi nữa với ch&uacute;ng em nha!&rdquo;</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30146/IMG_0098.JPG" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:justify">Chương tr&igrave;nh thu h&uacute;t sự tham gia của c&aacute;c em nhỏ ở mọi lứa tuổi v&agrave; người d&acirc;n đ&atilde; l&agrave;m n&aacute;o nhiệt một khoảng s&acirc;n của Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Bi&ecirc;n Giới. Tại đ&acirc;y, nhiều hoạt động &yacute; nghĩa tiếp nối của chương tr&igrave;nh cũng được diễn ra.</p> <p style="text-align:justify">Đ&acirc;y l&agrave; nơi gi&aacute;p ranh với nước bạn Campuchia n&ecirc;n đời sống của người d&acirc;n chủ yếu l&agrave;m n&ocirc;ng nghiệp: canh t&aacute;c l&uacute;a nước, trồng m&iacute;a, trồng cao su v&agrave; những hoạt động bu&ocirc;n b&aacute;n trao đổi h&agrave;ng h&oacute;a thường xuy&ecirc;n giữa bi&ecirc;n giới hai nước v&agrave; an ninh cũng được thắt chặt. Chị Trần Thị Quy&ecirc;n (35 tuổi) ngụ tại ấp T&acirc;n Định, x&atilde; Bi&ecirc;n Giới b&agrave;y tỏ những kh&oacute; khăn <em>&ldquo;Mấy khi trời hạn cũng thiếu thốn nước hay mưa nhiều th&igrave; ngập &uacute;ng n&ecirc;n thu nhập gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute;, chồng phải đi l&agrave;m thu&ecirc; mới c&oacute; được ch&uacute;t đỉnh lo cho đời sống. Mấy đứa nhỏ kh&ocirc;ng biết được đi học đến đ&acirc;u v&igrave; nh&agrave; ngh&egrave;o qu&aacute;!&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:justify">Được dịp, đo&agrave;n cũng được về thăm c&aacute;c chốt D&acirc;n qu&acirc;n, chốt Bi&ecirc;n ph&ograve;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n để hiểu hơn về đời sống của c&aacute;c chiến sĩ đang đảm bảo b&igrave;nh y&ecirc;n cho v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới. Nơi t&aacute; t&uacute;c của c&aacute;c anh l&agrave; gian ph&ograve;ng đơn sơ, b&agrave;n ghế cũng đ&atilde; cũ nhưng đời sống th&igrave; rất phong ph&uacute;. Ở mỗi chốt chưa đầy mười chiến sĩ thực thi nhiệm vụ nhưng c&aacute;c anh lu&ocirc;n lạc quan v&agrave; biết c&aacute;ch tăng gia sản xuất trồng rau sạch, chăn thả gia cầm hay đ&aacute;nh bắt c&aacute; ở d&ograve;ng suối gần đ&oacute; gi&uacute;p phong ph&uacute; hơn đời cho đời sống h&agrave;ng ng&agrave;y, hay tập luyện thể thao bằng c&aacute;ch giao lưu b&oacute;ng chuyền giữa c&aacute;c đơn vị v&agrave; c&oacute; khi l&agrave; với chiến sĩ nước bạn để th&uacute;c đẩy tinh thần hữu nghị giữa hai nước qua đ&oacute; sẽ giữ g&igrave;n được trật tự, ổn định nhất cho khu vực.</p> <p style="text-align:justify">Thiếu &uacute;y B&ugrave;i Thanh Li&ecirc;m &ndash; Đội trưởng Đội ph&ograve;ng chống ma t&uacute;y tội phạm đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng V&ograve;m Trảng Tr&acirc;u, điểm cảnh giới T&acirc;n Long trải l&ograve;ng <em>&ldquo;Nhiệm vụ kh&oacute; khăn v&ocirc; c&ugrave;ng! B&igrave;nh an của b&agrave; con l&agrave; điều quan trọng nhất n&ecirc;n c&aacute;c chiến sĩ lu&ocirc;n lu&ocirc;n phấn đấu, tập trung ho&agrave;n th&agrave;nh mọi nhiệm vụ. Đời sống th&igrave; đầy đủ lắm (cười!) nhưng xa gia đ&igrave;nh c&aacute;c anh, em chia sẻ v&agrave; cũng thay phi&ecirc;n nhau lịch trực để lại được về v&agrave; tiếp tục cống hiến sức m&igrave;nh cho c&ocirc;ng việc&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:justify">Đồng ch&iacute; Hồ Tấn Đạt - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; đến thăm v&agrave; gửi những phần qu&agrave; ch&uacute;c tết nhằm chia sẻ phần n&agrave;o những kh&oacute; khăn c&ugrave;ng c&aacute;c anh, em chiến sĩ <em>&ldquo;Nh&igrave;n c&aacute;c anh, em lu&ocirc;n lạc quan để ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đ&acirc;y l&agrave; điều đ&aacute;ng được kh&iacute;ch lệ. T&igrave;nh cảm từ thế hệ thanh ni&ecirc;n, tuổi trẻ th&agrave;nh phố được gửi đến th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp sắp năm mới, cả đo&agrave;n cũng mong san sẻ cho c&aacute;c anh em chiến sĩ để ph&aacute;t huy hết sức m&igrave;nh. Qua đ&oacute;, gi&uacute;p đảm bảo b&igrave;nh an cho b&agrave; con nơi đ&acirc;y l&agrave; điều tr&ecirc;n hết&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30146/IMG_0167.JPG" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:justify"><strong>Chuyến xe chở đầy những hy vọng</strong></p> <p style="text-align:justify">T&igrave;nh cảm của chiến sĩ t&igrave;nh nguyện mang đến cho b&agrave; con nơi đ&acirc;y như thắp l&ecirc;n &aacute;nh s&aacute;ng ấm &aacute;p nhất về c&aacute;i gọi l&agrave; c&aacute;i nghĩa, c&aacute;i t&igrave;nh thật trọn vẹn. C&oacute; m&agrave;u &aacute;o xanh t&igrave;nh nguyện của Thanh ni&ecirc;n, hay c&aacute;i m&agrave;u v&agrave;ng rực s&aacute;ng &ndash; m&agrave;u của m&ugrave;a xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện chở đầy cả một m&ugrave;a xu&acirc;n tươi thắm. V&agrave; c&ograve;n được tiếp nối, chấp c&aacute;nh bởi những h&agrave;nh động đẹp từ chiếc &aacute;o blouse trắng của c&aacute;c y, b&aacute;c sĩ đ&atilde; vượt l&ecirc;n tr&ecirc;n mọi giới hạn về thời gian v&agrave; điều kiện tham gia gi&uacute;p sức c&ugrave;ng cả đo&agrave;n trong c&aacute;c hoạt động.</p> <p style="text-align:justify">Nhằm khắc phục những kh&oacute; khăn trong đời sống của b&agrave; con, 20 phần qu&agrave; tổng trị gi&aacute; 20 triệu được hỗ trợ đến cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn bị ảnh hưởng nặng trong đợt ngập cục bộ vừa qua tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde;. Đồng thời, 60 suất học bổng mỗi suất một triệu đồng, k&egrave;m tập s&aacute;ch v&agrave; &aacute;o kho&aacute;c được trao cho c&aacute;c em học sinh học giỏi vươn l&ecirc;n trong cuộc sống của 3 khối Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ th&ocirc;ng. Nhằm n&acirc;ng cao tinh thần khuyến học cho c&aacute;c em học sinh khối THPT c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn vượt l&ecirc;n trong học tập tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh, &ldquo;Quỹ v&igrave; người ngh&egrave;o&rdquo; cũng cấp cho 15 suất, tổng trị gi&aacute; 30 triệu đến cho c&aacute;c em. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, 4600 tập trắng trị gi&aacute; 15.2 triệu được trao đến cho c&aacute;c trường học để chăm lo, đảm bảo điều kiện học tập cho c&aacute;c em. Cuối c&ugrave;ng, 10 suất qu&agrave; của Chi Đo&agrave;n Trung t&acirc;m Hỗ trợ Sinh hoạt Thanh thiếu ni&ecirc;n tỉnh trao đến c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n ph&ugrave; hợp.</p> <p style="text-align:justify">Ngo&agrave;i ra, s&acirc;n chơi cho hơn 400 em được tổ chức ngay sau phần trao tặng của chương tr&igrave;nh đ&atilde; thu h&uacute;t sự tham gia của c&aacute;c em nhỏ. Em Trần Nguyễn Minh Thư (học sinh lớp 6 trường THCS Bi&ecirc;n Giới) b&agrave;y tỏ <em>&ldquo;Đến với chương tr&igrave;nh h&ocirc;m nay em cảm thấy vui v&agrave; hứng khởi nữa. Đặt biệt, c&aacute;c em được tham gia nhiều tr&ograve; chơi mới v&agrave; chơi dần rồi cũng muốn chơi tiếp mặc d&ugrave; n&oacute; rất kh&oacute; chiến thắng!&rdquo;</em></p> <p style="text-align:justify">Đội ngũ t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n y, b&aacute;c sĩ cũng tất bật chuẩn bị kh&ocirc;ng gian, dụng cụ để bắt tay kh&aacute;m, chữa bệnh v&agrave; cấp, ph&aacute;t thuốc cho b&agrave; con. Cả đo&agrave;n l&agrave;m việc m&agrave; qu&ecirc;n đi thời gian nghỉ trưa, chỉ thấy khi người d&acirc;n c&ograve;n th&igrave; c&ocirc;ng việc vẫn được l&agrave;m bằng cả sự chuy&ecirc;n t&acirc;m. Ch&uacute; L&acirc;m Văn Sơn (65 tuổi) ngụ ấp Bến Cầu, x&atilde; Bi&ecirc;n Giới bị chứng đau lưng cũng ngồi xếp h&agrave;ng để đợi đến lượt kh&aacute;m của m&igrave;nh, ch&uacute; Sơn cho hay <em>&ldquo;Được dịp thế n&agrave;y t&ocirc;i mừng lắm, miễn chờ l&acirc;u đến mấy m&agrave; thấy tinh thần b&agrave; con phấn khởi khi kh&aacute;m, chữa v&agrave; ph&aacute;t thuốc th&igrave; kh&ocirc;ng chỉ t&ocirc;i m&agrave; ai ai cũng chờ được. T&ocirc;i mong sẽ c&ograve;n nhiều hoạt động đến với x&atilde; ch&uacute;ng t&ocirc;i để cải thiện kh&oacute; khăn về y tế v&agrave; gi&uacute;p đỡ cho b&agrave; con ổn định sức khỏe th&igrave; c&ograve;n g&igrave; bằng, vậy l&agrave; cảm ơn nhiều rồi&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30146/IMG_0173.JPG" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:justify">Hơn 300 lượt kh&aacute;m v&agrave; cấp ph&aacute;t thuốc đ&atilde; được thống k&ecirc;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, sau khi nhận thuốc xong b&agrave; con cũng được nhận những phần qu&agrave; hỗ trợ sau c&ugrave;ng gồm m&igrave; t&ocirc;m, gạo v&agrave; c&aacute;c như yếu phẩm kh&aacute;c.</p> <p style="text-align:justify">Đầy &yacute; nghĩa, hoạt động thăm chốt D&acirc;n qu&acirc;n, chốt Bi&ecirc;n ph&ograve;ng đ&atilde; đến với: trạm Kiểm so&aacute;t đường bộ ấp Bến Cầu, chốt Bi&ecirc;n ph&ograve;ng G&ograve; C&acirc;y Da, chốt D&acirc;n qu&acirc;n T&acirc;n Định, chốt D&acirc;n qu&acirc;n T&acirc;n L&acirc;m v&agrave; chốt Bi&ecirc;n ph&ograve;ng T&acirc;n Long. Sau đ&oacute; cả đo&agrave;n cũng đến sữa chữa, tăng 20 hộ gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn do Đo&agrave;n trường Cao đẳng Nghề thực hiện</p> <p style="text-align:justify">Mong cho cuộc sống ng&agrave;y c&agrave;ng tươi vui v&agrave; b&igrave;nh an cho b&agrave; con, chiến sĩ nơi xa x&ocirc;i. Qua đ&oacute;, g&oacute;p phần t&ocirc;n vinh tinh thần tương th&acirc;n, tương &aacute;i &ldquo;L&aacute; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch&rdquo; của d&acirc;n tộc Vi&ecirc;t Nam n&oacute;i chung v&agrave; của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng. Nới ấy, y&ecirc;u thương bằng cả một tấm l&ograve;ng &ldquo;ch&acirc;n t&igrave;nh&rdquo; để gửi c&aacute;i nghĩa m&agrave; thắm đượm t&igrave;nh người <em>&ldquo;Rồi, c&aacute;c anh, chị sẽ lại về với ch&uacute;ng em nữa nh&eacute;!&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:right"><strong>THANH TH&Uacute;Y</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;