Gửi cái Tết trọn đầy cái nghĩa về với xã biên giới

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><em>Vừa qua, ng&agrave;y 20/01, chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện &ldquo;Xu&acirc;n bi&ecirc;n giới&rdquo; năm 2018 được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp thực hiện c&ugrave;ng Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam tỉnh T&acirc;y Ninh đ&atilde; chọn x&atilde; Bi&ecirc;n Giới, huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh, tỉnh T&acirc;y Ninh l&agrave;m địa điểm khởi động chiến dịch năm nay. </em></strong></p> <p style="text-align:justify"><em>Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; hoạt động chia sẻ về gi&aacute; trị vật chất m&agrave; đ&atilde; lan tỏa th&ocirc;ng điệp y&ecirc;u thương, gắn kết v&agrave; đ&ugrave;m bọc của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng b&agrave; con, chiến sĩ ở nơi địa đầu T&acirc;y Nam của Tổ quốc.</em></p> <p style="text-align:justify">Chặn h&agrave;nh tr&igrave;nh len s&acirc;u v&agrave;o con đường gập gềnh đầy sỏi đ&aacute;, đ&ocirc;i l&uacute;c tầm nh&igrave;n bị che khuất bởi l&agrave;n sương phủ trắng x&oacute;a. Mặc cho trắc trở về địa h&igrave;nh, thời tiết xấu th&igrave; chuyến xe của đo&agrave;n vẫn băng qua những kh&oacute; khăn đ&oacute; để đến với người d&acirc;n nơi đ&acirc;y. Đến mới hiểu s&acirc;u sắc nỗi kh&oacute; khăn của b&agrave; con, của c&aacute;c em v&agrave; chiến sĩ.</p> <p style="text-align:justify"><strong>&ldquo;Khi n&agrave;o c&aacute;c anh, mấy chị lại mới về nữa!&rdquo;</strong></p> <p style="text-align:justify">Đ&oacute; l&agrave; c&acirc;u hỏi bỏ ng&otilde; của hai chị em đứa b&eacute; đứng m&atilde;i ở ph&iacute;a c&aacute;nh s&acirc;n khấu m&agrave; n&oacute;i luy&ecirc;n thuy&ecirc;n. Bộ đồ mặc trong m&igrave;nh của người em cũng sờn cũ v&agrave; r&aacute;ch đi c&aacute;i ống quần nhưng đ&ocirc;i mắt em th&igrave; s&aacute;ng ngời bởi sự tinh &yacute; v&agrave; lễ ph&eacute;p của m&igrave;nh. Người chị bảo <em>&ldquo;Nh&agrave; em cũng ở xa đ&acirc;y lắm! Nghe c&oacute; chương tr&igrave;nh đ&oacute;n xu&acirc;n n&ecirc;n hai chị em dắt nhau đi, cũng xa nhưng hễ thấy nhộn nhịp v&agrave; vui l&agrave; mấy đứa em th&iacute;ch lắm. Ở tr&ecirc;n n&agrave;y, kh&ocirc;ng c&oacute; được như vầy đ&acirc;u, bố mẹ đi rẫy, l&agrave;m nương n&ecirc;n tụi em ở nh&agrave; một m&igrave;nh. Khi n&agrave;o mấy anh, chị c&oacute; thời gian th&igrave; l&ecirc;n đ&acirc;y chơi nữa với ch&uacute;ng em nha!&rdquo;</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30146/IMG_0098.JPG" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:justify">Chương tr&igrave;nh thu h&uacute;t sự tham gia của c&aacute;c em nhỏ ở mọi lứa tuổi v&agrave; người d&acirc;n đ&atilde; l&agrave;m n&aacute;o nhiệt một khoảng s&acirc;n của Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Bi&ecirc;n Giới. Tại đ&acirc;y, nhiều hoạt động &yacute; nghĩa tiếp nối của chương tr&igrave;nh cũng được diễn ra.</p> <p style="text-align:justify">Đ&acirc;y l&agrave; nơi gi&aacute;p ranh với nước bạn Campuchia n&ecirc;n đời sống của người d&acirc;n chủ yếu l&agrave;m n&ocirc;ng nghiệp: canh t&aacute;c l&uacute;a nước, trồng m&iacute;a, trồng cao su v&agrave; những hoạt động bu&ocirc;n b&aacute;n trao đổi h&agrave;ng h&oacute;a thường xuy&ecirc;n giữa bi&ecirc;n giới hai nước v&agrave; an ninh cũng được thắt chặt. Chị Trần Thị Quy&ecirc;n (35 tuổi) ngụ tại ấp T&acirc;n Định, x&atilde; Bi&ecirc;n Giới b&agrave;y tỏ những kh&oacute; khăn <em>&ldquo;Mấy khi trời hạn cũng thiếu thốn nước hay mưa nhiều th&igrave; ngập &uacute;ng n&ecirc;n thu nhập gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute;, chồng phải đi l&agrave;m thu&ecirc; mới c&oacute; được ch&uacute;t đỉnh lo cho đời sống. Mấy đứa nhỏ kh&ocirc;ng biết được đi học đến đ&acirc;u v&igrave; nh&agrave; ngh&egrave;o qu&aacute;!&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:justify">Được dịp, đo&agrave;n cũng được về thăm c&aacute;c chốt D&acirc;n qu&acirc;n, chốt Bi&ecirc;n ph&ograve;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n để hiểu hơn về đời sống của c&aacute;c chiến sĩ đang đảm bảo b&igrave;nh y&ecirc;n cho v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới. Nơi t&aacute; t&uacute;c của c&aacute;c anh l&agrave; gian ph&ograve;ng đơn sơ, b&agrave;n ghế cũng đ&atilde; cũ nhưng đời sống th&igrave; rất phong ph&uacute;. Ở mỗi chốt chưa đầy mười chiến sĩ thực thi nhiệm vụ nhưng c&aacute;c anh lu&ocirc;n lạc quan v&agrave; biết c&aacute;ch tăng gia sản xuất trồng rau sạch, chăn thả gia cầm hay đ&aacute;nh bắt c&aacute; ở d&ograve;ng suối gần đ&oacute; gi&uacute;p phong ph&uacute; hơn đời cho đời sống h&agrave;ng ng&agrave;y, hay tập luyện thể thao bằng c&aacute;ch giao lưu b&oacute;ng chuyền giữa c&aacute;c đơn vị v&agrave; c&oacute; khi l&agrave; với chiến sĩ nước bạn để th&uacute;c đẩy tinh thần hữu nghị giữa hai nước qua đ&oacute; sẽ giữ g&igrave;n được trật tự, ổn định nhất cho khu vực.</p> <p style="text-align:justify">Thiếu &uacute;y B&ugrave;i Thanh Li&ecirc;m &ndash; Đội trưởng Đội ph&ograve;ng chống ma t&uacute;y tội phạm đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng V&ograve;m Trảng Tr&acirc;u, điểm cảnh giới T&acirc;n Long trải l&ograve;ng <em>&ldquo;Nhiệm vụ kh&oacute; khăn v&ocirc; c&ugrave;ng! B&igrave;nh an của b&agrave; con l&agrave; điều quan trọng nhất n&ecirc;n c&aacute;c chiến sĩ lu&ocirc;n lu&ocirc;n phấn đấu, tập trung ho&agrave;n th&agrave;nh mọi nhiệm vụ. Đời sống th&igrave; đầy đủ lắm (cười!) nhưng xa gia đ&igrave;nh c&aacute;c anh, em chia sẻ v&agrave; cũng thay phi&ecirc;n nhau lịch trực để lại được về v&agrave; tiếp tục cống hiến sức m&igrave;nh cho c&ocirc;ng việc&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:justify">Đồng ch&iacute; Hồ Tấn Đạt - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; đến thăm v&agrave; gửi những phần qu&agrave; ch&uacute;c tết nhằm chia sẻ phần n&agrave;o những kh&oacute; khăn c&ugrave;ng c&aacute;c anh, em chiến sĩ <em>&ldquo;Nh&igrave;n c&aacute;c anh, em lu&ocirc;n lạc quan để ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đ&acirc;y l&agrave; điều đ&aacute;ng được kh&iacute;ch lệ. T&igrave;nh cảm từ thế hệ thanh ni&ecirc;n, tuổi trẻ th&agrave;nh phố được gửi đến th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp sắp năm mới, cả đo&agrave;n cũng mong san sẻ cho c&aacute;c anh em chiến sĩ để ph&aacute;t huy hết sức m&igrave;nh. Qua đ&oacute;, gi&uacute;p đảm bảo b&igrave;nh an cho b&agrave; con nơi đ&acirc;y l&agrave; điều tr&ecirc;n hết&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30146/IMG_0167.JPG" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:justify"><strong>Chuyến xe chở đầy những hy vọng</strong></p> <p style="text-align:justify">T&igrave;nh cảm của chiến sĩ t&igrave;nh nguyện mang đến cho b&agrave; con nơi đ&acirc;y như thắp l&ecirc;n &aacute;nh s&aacute;ng ấm &aacute;p nhất về c&aacute;i gọi l&agrave; c&aacute;i nghĩa, c&aacute;i t&igrave;nh thật trọn vẹn. C&oacute; m&agrave;u &aacute;o xanh t&igrave;nh nguyện của Thanh ni&ecirc;n, hay c&aacute;i m&agrave;u v&agrave;ng rực s&aacute;ng &ndash; m&agrave;u của m&ugrave;a xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện chở đầy cả một m&ugrave;a xu&acirc;n tươi thắm. V&agrave; c&ograve;n được tiếp nối, chấp c&aacute;nh bởi những h&agrave;nh động đẹp từ chiếc &aacute;o blouse trắng của c&aacute;c y, b&aacute;c sĩ đ&atilde; vượt l&ecirc;n tr&ecirc;n mọi giới hạn về thời gian v&agrave; điều kiện tham gia gi&uacute;p sức c&ugrave;ng cả đo&agrave;n trong c&aacute;c hoạt động.</p> <p style="text-align:justify">Nhằm khắc phục những kh&oacute; khăn trong đời sống của b&agrave; con, 20 phần qu&agrave; tổng trị gi&aacute; 20 triệu được hỗ trợ đến cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn bị ảnh hưởng nặng trong đợt ngập cục bộ vừa qua tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde;. Đồng thời, 60 suất học bổng mỗi suất một triệu đồng, k&egrave;m tập s&aacute;ch v&agrave; &aacute;o kho&aacute;c được trao cho c&aacute;c em học sinh học giỏi vươn l&ecirc;n trong cuộc sống của 3 khối Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ th&ocirc;ng. Nhằm n&acirc;ng cao tinh thần khuyến học cho c&aacute;c em học sinh khối THPT c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn vượt l&ecirc;n trong học tập tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh, &ldquo;Quỹ v&igrave; người ngh&egrave;o&rdquo; cũng cấp cho 15 suất, tổng trị gi&aacute; 30 triệu đến cho c&aacute;c em. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, 4600 tập trắng trị gi&aacute; 15.2 triệu được trao đến cho c&aacute;c trường học để chăm lo, đảm bảo điều kiện học tập cho c&aacute;c em. Cuối c&ugrave;ng, 10 suất qu&agrave; của Chi Đo&agrave;n Trung t&acirc;m Hỗ trợ Sinh hoạt Thanh thiếu ni&ecirc;n tỉnh trao đến c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n ph&ugrave; hợp.</p> <p style="text-align:justify">Ngo&agrave;i ra, s&acirc;n chơi cho hơn 400 em được tổ chức ngay sau phần trao tặng của chương tr&igrave;nh đ&atilde; thu h&uacute;t sự tham gia của c&aacute;c em nhỏ. Em Trần Nguyễn Minh Thư (học sinh lớp 6 trường THCS Bi&ecirc;n Giới) b&agrave;y tỏ <em>&ldquo;Đến với chương tr&igrave;nh h&ocirc;m nay em cảm thấy vui v&agrave; hứng khởi nữa. Đặt biệt, c&aacute;c em được tham gia nhiều tr&ograve; chơi mới v&agrave; chơi dần rồi cũng muốn chơi tiếp mặc d&ugrave; n&oacute; rất kh&oacute; chiến thắng!&rdquo;</em></p> <p style="text-align:justify">Đội ngũ t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n y, b&aacute;c sĩ cũng tất bật chuẩn bị kh&ocirc;ng gian, dụng cụ để bắt tay kh&aacute;m, chữa bệnh v&agrave; cấp, ph&aacute;t thuốc cho b&agrave; con. Cả đo&agrave;n l&agrave;m việc m&agrave; qu&ecirc;n đi thời gian nghỉ trưa, chỉ thấy khi người d&acirc;n c&ograve;n th&igrave; c&ocirc;ng việc vẫn được l&agrave;m bằng cả sự chuy&ecirc;n t&acirc;m. Ch&uacute; L&acirc;m Văn Sơn (65 tuổi) ngụ ấp Bến Cầu, x&atilde; Bi&ecirc;n Giới bị chứng đau lưng cũng ngồi xếp h&agrave;ng để đợi đến lượt kh&aacute;m của m&igrave;nh, ch&uacute; Sơn cho hay <em>&ldquo;Được dịp thế n&agrave;y t&ocirc;i mừng lắm, miễn chờ l&acirc;u đến mấy m&agrave; thấy tinh thần b&agrave; con phấn khởi khi kh&aacute;m, chữa v&agrave; ph&aacute;t thuốc th&igrave; kh&ocirc;ng chỉ t&ocirc;i m&agrave; ai ai cũng chờ được. T&ocirc;i mong sẽ c&ograve;n nhiều hoạt động đến với x&atilde; ch&uacute;ng t&ocirc;i để cải thiện kh&oacute; khăn về y tế v&agrave; gi&uacute;p đỡ cho b&agrave; con ổn định sức khỏe th&igrave; c&ograve;n g&igrave; bằng, vậy l&agrave; cảm ơn nhiều rồi&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30146/IMG_0173.JPG" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:justify">Hơn 300 lượt kh&aacute;m v&agrave; cấp ph&aacute;t thuốc đ&atilde; được thống k&ecirc;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, sau khi nhận thuốc xong b&agrave; con cũng được nhận những phần qu&agrave; hỗ trợ sau c&ugrave;ng gồm m&igrave; t&ocirc;m, gạo v&agrave; c&aacute;c như yếu phẩm kh&aacute;c.</p> <p style="text-align:justify">Đầy &yacute; nghĩa, hoạt động thăm chốt D&acirc;n qu&acirc;n, chốt Bi&ecirc;n ph&ograve;ng đ&atilde; đến với: trạm Kiểm so&aacute;t đường bộ ấp Bến Cầu, chốt Bi&ecirc;n ph&ograve;ng G&ograve; C&acirc;y Da, chốt D&acirc;n qu&acirc;n T&acirc;n Định, chốt D&acirc;n qu&acirc;n T&acirc;n L&acirc;m v&agrave; chốt Bi&ecirc;n ph&ograve;ng T&acirc;n Long. Sau đ&oacute; cả đo&agrave;n cũng đến sữa chữa, tăng 20 hộ gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn do Đo&agrave;n trường Cao đẳng Nghề thực hiện</p> <p style="text-align:justify">Mong cho cuộc sống ng&agrave;y c&agrave;ng tươi vui v&agrave; b&igrave;nh an cho b&agrave; con, chiến sĩ nơi xa x&ocirc;i. Qua đ&oacute;, g&oacute;p phần t&ocirc;n vinh tinh thần tương th&acirc;n, tương &aacute;i &ldquo;L&aacute; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch&rdquo; của d&acirc;n tộc Vi&ecirc;t Nam n&oacute;i chung v&agrave; của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng. Nới ấy, y&ecirc;u thương bằng cả một tấm l&ograve;ng &ldquo;ch&acirc;n t&igrave;nh&rdquo; để gửi c&aacute;i nghĩa m&agrave; thắm đượm t&igrave;nh người <em>&ldquo;Rồi, c&aacute;c anh, chị sẽ lại về với ch&uacute;ng em nữa nh&eacute;!&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:right"><strong>THANH TH&Uacute;Y</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;