Ban Thường vụ Thành Đoàn khen thưởng “thầy giáo” lớp học đặc biệt Hoàng Trọng Khánh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 11/01/2018, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; Ph&ugrave;ng Th&aacute;i Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; đến thăm &quot;Lớp học đặc biệt&quot; v&agrave;&nbsp;trao Bằng khen của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho anh Ho&agrave;ng Trọng Kh&aacute;nh &ndash; &quot;thầy gi&aacute;o&quot; đang từng ng&agrave;y gieo mầm &ldquo;hạt giống tri thức&rdquo; cho c&aacute;c bạn thanh thiếu ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn ở x&oacute;m trọ phường Phường Phước Long B, Quận 9.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30102/khencn-1515724711682.jpg" style="font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Ho&agrave;ng Trọng Kh&aacute;nh&nbsp;hiện l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n Ph&acirc;n xưởng Thuốc s&aacute;t tr&ugrave;ng C&ocirc;ng ty Li&ecirc;n doanh Bio &ndash; Pharmachemie (<span style="font-family:arial">Tổng C&ocirc;ng ty N&ocirc;ng nghiệp S&agrave;i G&ograve;n)</span>, tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n tại đơn vị như Kỳ nghỉ hồng, Giờ thứ 9, hoạt động &quot;Đền ơn đ&aacute;p nghĩa&quot;&hellip;. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, anh&nbsp;c&ograve;n l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n t&iacute;ch cực tại địa phương, Anh Kh&aacute;nh l&agrave; nh&acirc;n vật trong b&agrave;i viết &quot;Lớp học đặc biệt của &quot;Ch&uacute; Bio&quot; đăng tr&ecirc;n B&aacute;o Người Lao Động Online. Bảy năm qua, d&ugrave; lương kh&ocirc;ng cao nhưng anh Kh&aacute;nh đ&atilde; tự bỏ tiền t&uacute;i thu&ecirc; nh&agrave;, mua bảng, b&agrave;n ghế, sắm sửa quạt...&nbsp;mở lớp dạy k&egrave;m miễn ph&iacute; cho 38 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 tại nh&agrave; trọ của m&igrave;nh. Trong đ&oacute;, 5 em l&agrave; con c&ocirc;ng nh&acirc;n&nbsp;c&ugrave;ng c&ocirc;ng ty của anh.&nbsp;Lớp học đặc biệt n&agrave;y được tổ chức th&agrave;nh 2 khung giờ: 17g00 đến 19g00 (lớp 6, lớp 9), 19g00 đến 21g00 (lớp 7, lớp 8).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i c&ocirc;ng việc ở c&ocirc;ng ty, dạy học cho học tr&ograve; ngh&egrave;o, anh Kh&aacute;nh c&ograve;n tranh thủ chăn nu&ocirc;i g&agrave;. Từ một con g&agrave; ban đầu giờ đ&acirc;y anh đ&atilde; c&oacute; nguy&ecirc;n một đ&agrave;n g&agrave;. Thế nhưng, g&agrave; v&agrave; trứng g&agrave; anh kh&ocirc;ng b&aacute;n, chủ yếu cho học sinh mang về nh&agrave; l&agrave;m thực phẩm.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&ldquo;T&ocirc;i độc th&acirc;n, sống sao cũng được, chỉ lo mấy đứa trẻ con nh&agrave; ngh&egrave;o kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện học th&ecirc;m lại c&oacute; nguy cơ bỏ học n&ecirc;n t&ocirc;i l&agrave;m th&ocirc;i. Chỉ mong c&aacute;c em lu&ocirc;n tiến bộ v&agrave; đi học đầy đủ l&agrave; t&ocirc;i vui rồi&rdquo;, anh Kh&aacute;nh chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Qua nắm bắt nhu cầu của lớp học th&ocirc;ng qua trao đổi trực tiếp với anh Kh&aacute;nh, th&igrave; lớp đ&atilde; được sự quan t&acirc;m của ch&iacute;nh quyền v&agrave; người d&acirc;n địa phương trong việc tạo điều kiện tổ chức lớp. Địa phương cũng c&oacute; đề nghị hỗ trợ một cơ sở kh&aacute;c rộng r&atilde;i hơn để đanh duy tr&igrave; v&agrave; mở rộng lớp học, tuy nhi&ecirc;n c&aacute;c em học sinh kh&ocirc;ng đồng &yacute;, n&ecirc;n hiện nay lớp vẫn được tổ chức tại địa điểm cũ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ghi nhận những nỗ lực của anh Kh&aacute;nh, đồng ch&iacute;&nbsp;Ng&ocirc; Minh Hải -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp; cho biết việc l&agrave;m của Kh&aacute;nh thật đ&aacute;ng qu&yacute;, cần được nh&acirc;n rộng trong thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></p> <div style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cuộc gặp diễn ra sáng ngày 26.3, đúng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;