Học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh viết tiếp truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo, nghĩa tình

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Những trang Sử đấu tranh h&agrave;o h&ugrave;ng của những người đi trước đang được tiếp nối bằng những th&agrave;nh t&iacute;ch trong học tập, r&egrave;n luyện, nghi&ecirc;n cứu khoa học, xung k&iacute;ch v&igrave; cộng đồng của c&aacute;c thế hệ h&ocirc;m nay. Tr&ecirc;n chặng đường đ&oacute;, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; lu&ocirc;n kề vai s&aacute;t c&aacute;nh, trở th&agrave;nh một người bạn th&acirc;n thiết, hỗ trợ t&iacute;ch cực sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n bước đường học tập, r&egrave;n luyện, xung k&iacute;ch v&igrave; sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ng&agrave;y Truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam &nbsp;(09/01/1950 - 09/01/2018) v&agrave; tuy&ecirc;n dương Sinh vi&ecirc;n 5 tốt, Học sinh 3 t&iacute;ch cực năm 2017, đồng ch&iacute; <strong>NGUYỄN VIỆT QUẾ SƠN</strong>&nbsp;&ndash; <strong>Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh </strong>đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu&nbsp;&ocirc;n lại truyền thống được trui r&egrave;n từ trong lửa đỏ&nbsp;của c&aacute;c thế hệ Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Anh h&ugrave;ng. </em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30081/A que son 2.jpg" style="width:700px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><em>Ban Bi&ecirc;n tập website Th&agrave;nh Đo&agrave;n xin tr&iacute;ch đăng lại b&agrave;i ph&aacute;t biểu: </em></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hơn nửa thế kỷ qua, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; lời dạy của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh kính y&ecirc;u, phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; tổ chức Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; c&oacute; những đóng góp hi&ecirc;̣u quả v&agrave; ngày càng trưởng th&agrave;nh qua c&aacute;c thời kỳ c&aacute;ch mạng, xứng đ&aacute;ng với ni&ecirc;̀m tin của các thế hệ học sinh, sinh vi&ecirc;n. Với sự quan t&acirc;m và tạo đi&ecirc;̀u ki&ecirc;̣n của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước, trong suốt 68 năm qua, c&aacute;c thế hệ học sinh, sinh vi&ecirc;n cả nước n&oacute;i chung v&agrave; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng lu&ocirc;n phấn đấu trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện; giữ vững bản lĩnh ch&iacute;nh trị, kh&ocirc;ng ngừng thi đua trong s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học và xung kích vì c&ocirc;̣ng đ&ocirc;̀ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau thắng lợi của C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945, phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n, học sinh từ Bắc ch&iacute; Nam ng&agrave;y một ph&aacute;t triển lớn mạnh. Trong những năm&nbsp;1949 - 1950, phong tr&agrave;o đấu tranh của thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c&nbsp;đ&ocirc; thị diễn ra li&ecirc;n tục, rầm rộ v&agrave; rộng khắp, nhất l&agrave; ở S&agrave;i G&ograve;n - Gia&nbsp;Định. Trong kh&iacute; thế đấu tranh đ&oacute;, anh Trần Văn Ơn - một thiếu ni&ecirc;n học sinh trẻ tuổi đ&atilde; tham gia v&agrave; tổ chức nhiều phong tr&agrave;o, nhiều cuộc b&atilde;i kh&oacute;a đ&ograve;i trả tự do cho những học sinh, sinh vi&ecirc;n bị bắt v&agrave; mở lại trường học. Anh Trần Văn Ơn tham gia v&agrave;o phong tr&agrave;o&nbsp;học sinh y&ecirc;u nước từ năm 1947, gia nhập Hội học sinh Việt Nam Nam Bộ. Anh l&agrave; hội vi&ecirc;n mật của Đo&agrave;n học sinh kh&aacute;ng chiến nội th&agrave;nh, đồng thời nhận nhiệm vụ tuy&ecirc;n truyền, vận động học sinh trong trường&nbsp;tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; ch&iacute;nh quyền th&acirc;n Ph&aacute;p.&nbsp;Anh được coi l&agrave; một trong những trụ cột của phong tr&agrave;o học sinh y&ecirc;u nước tại Trường&nbsp;P&eacute;trus K&yacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 09/01/1950, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cứu quốc v&agrave; Đo&agrave;n học sinh S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn&nbsp;đ&atilde; vận động v&agrave; tổ chức cho hơn 2.000 học sinh, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường c&ugrave;ng nhiều gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; hơn 7.000 nh&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn bi&ecirc;̉u tình đòi trả tự do cho những học sinh, sinh vi&ecirc;n bị bắt. Một lực lượng lớn cảnh s&aacute;t h&ugrave;ng hậu, kết hợp với c&ocirc;ng an, l&iacute;nh L&ecirc; Dương&nbsp;được huy đ&ocirc;̣ng d&ugrave;ng d&ugrave;i cui, s&uacute;ng m&aacute;y, s&uacute;ng ngắn... đ&agrave;n &aacute;p đẫm m&aacute;u phong tr&agrave;o biểu t&igrave;nh&nbsp;trước sự phẫn nộ của đồng b&agrave;o. Trần Văn Ơn đ&atilde; dũng cảm đương đầu với d&ugrave;i cui, che chở cho học sinh nhỏ tuổi v&agrave; c&aacute;c nữ sinh tho&aacute;t ra ngo&agrave;i. Trước nguy cơ bị bắt, anh đ&atilde; đạp đổ h&agrave;ng r&agrave;o sắt hướng dẫn cho c&aacute;c bạn r&uacute;t lui, nhiều loạt đạn nổ về ph&iacute;a anh Ơn v&agrave; anh đ&atilde; ng&atilde; xuống khi chưa đầy 19 tuổi. Sự hy sinh của anh đ&atilde; g&acirc;y n&ecirc;n một sự x&uacute;c động to lớn của đồng b&agrave;o c&aacute;c giới ở S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; cả nước, trở th&agrave;nh l&agrave;n s&oacute;ng phản đ&ocirc;́i mạnh mẽ trong học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c tầng lớp đồng b&agrave;o đ&ocirc; thị l&uacute;c bấy giờ. Với sự kiện lịch sử đ&oacute;, noi gương v&agrave; ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn Ơn v&agrave; học sinh, sinh vi&ecirc;n trong những ng&agrave;y đầu kh&aacute;ng chiến, Đại hội Li&ecirc;n đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Việt Nam lần thứ nhất th&aacute;ng 02/1950 tại Việt Bắc đ&atilde; quyết định lấy ng&agrave;y 09/01 h&agrave;ng năm l&agrave;m Ng&agrave;y truyền thống học sinh - sinh vi&ecirc;n Việt Nam. Đại hội Đại biểu to&agrave;n quốc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ V (diễn ra ng&agrave;y 22 v&agrave; 23/11/1993) tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội đ&atilde; quyết định đồng thời lấy ng&agrave;y 09/01 l&agrave;m Ng&agrave;y truyền thống của Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n tại S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định b&ugrave;ng l&ecirc;n cao hơn, cả về quy m&ocirc; lực lượng, t&iacute;nh chất đấu tranh v&agrave; tr&igrave;nh độ tổ chức. Đến năm 1967, lực lượng c&aacute;ch mạng, tiến bộ đ&atilde; gi&agrave;nh được những vị tr&iacute; quan trọng trong c&aacute;c Ban Đại diện sinh vi&ecirc;n tại nhiều trường trong Th&agrave;nh phố, giành l&acirc;́y quy&ecirc;̀n lãnh đạo Tổng Hội Sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n sử dụng trụ sở s&ocirc;́ 4 Duy T&acirc;n (nay là Nhà văn hóa Thanh ni&ecirc;n) làm trung t&acirc;m đ&acirc;́u tranh c&ocirc;ng khai. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; bước đ&agrave; lớn, l&agrave;m tiền đề để lực lượng học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định ph&aacute;t huy tinh thần quật khởi, sẵn sàng tham gia cuộc tổng tấn c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n năm 1968.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i sục của những ngày gi&aacute;p Tết Mậu Th&acirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; đồng loạt h&agrave;nh động, vẽ h&agrave;ng trăm khẩu hiệu, rải h&agrave;ng ng&agrave;n truyền đơn v&agrave; k&ecirc;u gọi b&agrave;o v&ugrave;ng l&ecirc;n lật đổ Thiệu - Kỳ, đuổi Mỹ x&acirc;m lược. C&aacute;c b&agrave;i sử ca đấu tranh, những tiết mục đậm n&eacute;t d&acirc;n tộc v&agrave; những hoạt cảnh kh&aacute;ng chiến li&ecirc;n tục được biểu diễn ở nhiều nơi trong Th&agrave;nh phố. Lực lượng chính trị c&ocirc;ng khai chủ y&ecirc;́u là sinh vi&ecirc;n, học sinh tập trung lực lượng tổ chức &ldquo;Đại hội Văn nghệ Sinh vi&ecirc;n Học sinh mừng Tết Quang Trung&rdquo; tại trường Quốc gia H&agrave;nh ch&aacute;nh ng&agrave;y 26/01/1968 như một đợt &ldquo;tổng dượt quần ch&uacute;ng&rdquo;. Đ&ecirc;m hội đ&atilde; diễn ra trong kh&iacute; thế h&agrave;o h&ugrave;ng, h&agrave;ng ng&agrave;n tờ b&aacute;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n&rdquo; với b&agrave;i hịch &ldquo;Quang Trung rực lửa trong l&ograve;ng ch&uacute;ng ta&rdquo; được ph&aacute;t h&agrave;nh, với &ldquo;tinh thần Quang Trung bất diệt&rdquo; hơn 12.000 học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; c&ugrave;ng h&ocirc; vang quyết chiến trong rợp trời ngọn cờ đ&agrave;o của nghĩa qu&acirc;n Quang Trung. Đ&ecirc;m văn ngh&ecirc;̣ T&ecirc;́t Quang Trung &nbsp;là m&ocirc;̣t bước chu&acirc;̉n bị v&ecirc;̀ mặt tinh th&acirc;̀n, là đòn t&acirc;́n c&ocirc;ng chính trị ngoạn mục, trực di&ecirc;̣n vào đ&acirc;̀u não của đ&ecirc;́ qu&ocirc;́c Mỹ và tay sai, th&ecirc;̉ hi&ecirc;̣n ý chí ti&ecirc;́n c&ocirc;ng tinh th&acirc;̀n b&acirc;́t khu&acirc;́t của thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, học sinh Sài Gòn trước khi bước vào đợt 1 của cu&ocirc;̣c T&ocirc;̉ng ti&ecirc;́n c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong sự kiện Mậu Th&acirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định trực ti&ecirc;́p tham gia phát đ&ocirc;̣ng qu&acirc;̀n chúng n&ocirc;̉i d&acirc;̣y, treo cờ Mặt tr&acirc;̣n, rải truy&ecirc;̀n đơn cách mạng trong các khu lao đ&ocirc;̣ng Bàn Cờ, Vườn Chu&ocirc;́i, Nguy&ecirc;̃n Th&ocirc;ng&hellip;, thể hiện tinh thần xung k&iacute;ch v&agrave; vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt qua 14 trung t&acirc;m cứu trợ tr&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố do &ldquo;Uỷ ban Thanh ni&ecirc;n sinh vi&ecirc;n học sinh cứu trợ đồng b&agrave;o bị nạn&rdquo; th&agrave;nh lập, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn, cứu trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men cho đồng b&agrave;o bị nạn, duy tr&igrave; tốt việc sinh hoạt v&agrave; tập hợp lực hợp lực lượng thanh ni&ecirc;n. Tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n, được truyền thụ sức sống m&atilde;nh liệt của nh&acirc;n d&acirc;n anh h&ugrave;ng, hấp thu l&yacute; tưởng của B&aacute;c Hồ ho&aacute; th&agrave;nh lẽ sống, đ&atilde; lớn l&ecirc;n th&agrave;nh một sức mạnh m&agrave; sắt th&eacute;p v&agrave; m&aacute;u lửa của kẻ th&ugrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m sao chặt đứt, kh&ocirc;ng sao đốt ch&aacute;y được, hết đợt n&agrave;y đ&ecirc;́n đợt kh&aacute;c, đợt sau cao hơn đợt trước, kh&ocirc;ng l&uacute;c n&agrave;o vắng b&oacute;ng ngọn cờ c&aacute;ch mạng giữa l&ograve;ng S&agrave;i G&ograve;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau Đại thắng Mùa xu&acirc;n 1975, các th&ecirc;́ h&ecirc;̣ học sinh, sinh vi&ecirc;n thành ph&ocirc;́ ti&ecirc;́p tục xung kích tr&ecirc;n các mặt tr&acirc;̣n, tích cực tham gia các c&ocirc;ng cu&ocirc;̣c x&acirc;y dựng, bảo v&ecirc;̣ và phát tri&ecirc;̉n Thành ph&ocirc;́. Nhi&ecirc;̀u phong trào trong học sinh, sinh vi&ecirc;n Thành ph&ocirc;́ đã tạo sự lan tỏa, được nh&acirc;n r&ocirc;̣ng tr&ecirc;n cả nước, tạo đ&ocirc;̣ng lực đ&ecirc;̉ H&ocirc;̣i Sinh vi&ecirc;n Thành ph&ocirc;́ ti&ecirc;́p tục tìm tòi, nghi&ecirc;n cứu, đ&ocirc;̉i mới phương thức hoạt đ&ocirc;̣ng cho phù hợp với tình hình mới. Trong y&ecirc;u c&acirc;̀u nhi&ecirc;̣m vụ chính trị chung của Thành ph&ocirc;́, đặc bi&ecirc;̣t là vi&ecirc;̣c Qu&ocirc;́c h&ocirc;̣i vừa th&ocirc;ng qua Nghị quy&ecirc;́t s&ocirc;́ 54/2017/QH14 v&ecirc;̀ thí đi&ecirc;̉m cơ ch&ecirc;́, chính sách đặc thù phát tri&ecirc;̉n TP. H&ocirc;̀ Chí Minh, </span><strong><em>học sinh, sinh vi&ecirc;n Thành ph&ocirc;́ c&acirc;̀n phải ti&ecirc;́p tục n&ocirc;̃ lực nhi&ecirc;̀u hơn nữa trong học t&acirc;̣p, rèn luy&ecirc;̣n, trong nghi&ecirc;n cứu khoa học, chu&acirc;̉n bị sẵn sàng đ&ecirc;̉ nh&acirc;̣n lãnh trách nhi&ecirc;̣m vi&ecirc;́t ti&ecirc;́p tuy&ecirc;̀n th&ocirc;́ng anh hùng, năng đ&ocirc;̣ng, sáng tạo, nghĩa tình của Đảng b&ocirc;̣, chính quy&ecirc;̀n và Nh&acirc;n d&acirc;n Thành ph&ocirc;́.</em></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><em>*</em></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><em>*&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;*</em></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kỷ niệm 68 năm Ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018), h&ograve;a trong kh&iacute; thế h&agrave;o h&ugrave;ng kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n năm 1968, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức chương tr&igrave;nh kỷ niệm 68 năm ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam - Tuy&ecirc;n dương Sinh vi&ecirc;n 5 tốt v&agrave; Học sinh 3 t&iacute;ch cực TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2017. Trong chương tr&igrave;nh h&ocirc;m nay, 113 Học sinh 3 t&iacute;ch cực v&agrave; 102 Sinh vi&ecirc;n 5 tốt c&ugrave;ng 02 tập thể Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Th&agrave;nh sẽ được tuy&ecirc;n dương tr&ecirc;n s&acirc;n khấu; c&aacute;c bạn ch&iacute;nh l&agrave; những gương mặt kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể trong học tập, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; những tấm gương to&agrave;n diện về đạo đức, về qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện, cống hiến, xứng đ&aacute;ng l&agrave; người học sinh, sinh vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n đ&acirc;y, thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký H&ocirc;̣i Sinh vi&ecirc;n Thành ph&ocirc;́, t&ocirc;i xin tr&acirc;n trọng cảm ơn sự quan t&acirc;m chỉ đạo, tạo đi&ecirc;̀u ki&ecirc;̣n của các đ&ocirc;̀ng chí lãnh đạo Thành ph&ocirc;́, sự ph&ocirc;́i hơp, h&ocirc;̃ trợ của Đảng ủy - Ban Giám hi&ecirc;̣u các trường đ&ocirc;́i với phong trào sinh vi&ecirc;n Thành ph&ocirc;́. Xin cảm ơn C&ocirc;ng ty C&ocirc;̉ ph&acirc;̀n xu&acirc;́t nh&acirc;̣p kh&acirc;̉u Nam Thái Sơn đã lu&ocirc;n đ&ocirc;̀ng hành đ&ocirc;́i với c&ocirc;ng tác tuy&ecirc;n dương Sinh vi&ecirc;n 5 t&ocirc;́t các năm qua. Trong thời gian tới, r&acirc;́t mong ti&ecirc;́p tục nh&acirc;̣n được sự ủng h&ocirc;̣ của các đ&ocirc;̀ng chí, các đơn vị đ&ecirc;̉ c&ocirc;ng tác Đoàn, c&ocirc;ng tác H&ocirc;̣i ti&ecirc;́p tục có sự phát tri&ecirc;̉n.</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong>N.V.Q.S</strong></p> <p style="text-align:justify">---</p> <p style="text-align:justify"><em>(*) Tựa đề b&agrave;i viết do Ban Bi&ecirc;n tập website Th&agrave;nh Đo&agrave;n ​đặt.&nbsp;</em></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;