Nguyễn Thành An: Sinh viên 5 tốt "siêu giỏi" IT, đam mê âm nhạc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30069/an 1.png" style="height:258px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#3366ff"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong><em>&ldquo;Nhắc đến những ai học c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, mọi người sẽ nghĩ đến những ch&agrave;ng trai cao, cực gầy, t&oacute;c xoăn v&agrave; mụn. Nhưng m&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute; những đặc điểm đ&oacute; n&ecirc;n mọi người n&oacute;i m&igrave;nh chẳng giống d&acirc;n IT&rdquo;.</em></strong></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30069/an 4.png" style="height:376px; width:550px" /></em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Đ&oacute; l&agrave; chia sẻ th&uacute; vị của ch&agrave;ng trai Nguyễn Th&agrave;nh An, sinh vi&ecirc;n trường Đại học&nbsp;Khoa học Tự nhi&ecirc;n đ&atilde; 3 năm li&ecirc;n tiếp đ&atilde; đạt danh hiệu &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; v&agrave; năm 2017 l&agrave; C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Ngo&agrave;i việc được biết đến như một th&agrave;nh vi&ecirc;n nhiệt t&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội, nhiều t&agrave;i lẻ, anh ch&agrave;ng n&agrave;y c&ograve;n sở hữu một th&agrave;nh t&iacute;ch học tập khủng đ&uacute;ng chuẩn &ldquo;con nh&agrave; người ta&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:20px"><span style="color:rgb(255, 140, 0)"><strong>Kh&oacute; nhất vẫn l&agrave; vấn đề thời gian</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Từng giữ nhiệm vụ Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Khoa C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, t&iacute;ch cực v&agrave; năng nổ trong c&aacute;c phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện, thế nhưng Nguyễn Th&agrave;nh An vẫn d&agrave;nh phần lớn thời gian cho việc học, nghi&ecirc;n cứu. V&agrave; c&acirc;n bằng thời gian l&agrave; vấn đề nan giải đối với ch&agrave;ng trai n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Mỗi ng&agrave;y 24 tiếng với Th&agrave;nh An hầu như kh&ocirc;ng đủ. <em>&ldquo;Muốn l&agrave;m một đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu mất rất nhiều thời gian, thời gian học tr&ecirc;n lớp, học với gi&aacute;o sư, thời gian thực tập quốc tế, tham gia c&aacute;c cuộc thi,&hellip; Thực sự m&igrave;nh cũng kh&ocirc;ng phải l&agrave; người giỏi quản l&iacute; thời gian. Hầu như thứ 7, chủ nhật m&igrave;nh vẫn học tập v&agrave; l&agrave;m việc&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">V&agrave; quả nhi&ecirc;n, khi gh&eacute; thăm An tại trường, t&ocirc;i nhận thấy rằng mọi đồ d&ugrave;ng c&aacute; nh&acirc;n của cậu như gối, đồ ăn, nước uống đều nằm ngay cạnh chiếc m&aacute;y t&iacute;nh. C&oacute; vẻ như, kh&ocirc;ng &iacute;t lần An đ&atilde; ăn, ngủ ngay trước b&agrave;n học của m&igrave;nh. Ngay trước cuộc gặp mặt của ch&uacute;ng t&ocirc;i, An cũng chia sẻ cậu chỉ c&oacute; một giờ đồng hồ&nbsp; để tr&ograve; chuyện v&igrave; ng&agrave;y mai phải l&ecirc;n m&aacute;y bay ra H&agrave; Nội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30069/an 6.png" style="text-align:justify; width:650px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Kh&ocirc;ng chỉ kết th&uacute;c năm học với số điểm trung b&igrave;nh cao ngất ngưỡng (9,91), luận &aacute;n tốt nghiệp &ldquo;Tổng hợp v&agrave; t&igrave;m kiếm video dựa tr&ecirc;n ph&aacute;t hiện v&agrave; nhận biết mặt người&rdquo; được số điểm tuyệt đối (10 điểm), Th&agrave;nh An c&ograve;n xuất sắc trong việc tham gia nhiều hoạt động như giải thưởng Eureka 2017, tham gia thực tập nghi&ecirc;n cứu JAIST&#39;S Asian Short-term Stay Program in Advanced Science and Technology tại Nhật Bản v&agrave; c&aacute;c giải thưởng như giải thưởng C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng do UBND TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng, bằng khen của Ban Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia&nbsp;cho sinh vi&ecirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch học tập v&agrave; nghi&ecirc;n cứu xuất sắc trong lĩnh vực C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30069/an 2.png" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:20px"><span style="color:rgb(255, 140, 0)"><strong>Th&ocirc;i nghĩ về sự kh&ocirc; khan của &ldquo;d&acirc;n IT&rdquo;</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">An cũng chia sẻ, d&ugrave; bận rộn với việc học v&agrave; nghi&ecirc;n cứu, song anh vẫn d&agrave;nh thời gian để 2 th&aacute;ng về qu&ecirc; thăm ba mẹ một lần. R&atilde;nh rỗi vẫn gọi bạn b&egrave; đi uống c&agrave; ph&ecirc;, đi bơi, tham gia t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Với An, khi tham gia c&aacute;c chương t&igrave;nh t&igrave;nh nguyện, cậu kh&ocirc;ng chịu &aacute;p lực g&igrave; về điểm ch&aacute;c hay th&agrave;nh t&iacute;ch r&egrave;n luyện, đơn giản đ&oacute; l&agrave; l&uacute;c m&igrave;nh c&oacute; thể h&ograve;a nhập với mọi người, gi&uacute;p đỡ người kh&aacute;c, vận động ch&acirc;n tay v&agrave; tr&ograve; chuyện với bạn b&egrave; sau những giờ học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">D&agrave;nh phần lớn thời gian trước m&aacute;y t&iacute;nh, thế nhưng, Th&agrave;nh An lại kh&ocirc;ng thuộc tu&yacute;p kh&ocirc; khan như mọi người vẫn nghĩ về một ch&agrave;ng trai học về m&aacute;y t&iacute;nh. An chia sẻ, m&igrave;nh th&iacute;ch h&aacute;t v&agrave; biết chơi nhiều loại nhạc cụ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>&ldquo;&Acirc;m nhạc l&agrave; thứ gi&uacute;p m&igrave;nh giải tỏa căng thẳng rất tốt, mỗi l&uacute;c qu&aacute; mệt khi ngồi trước m&aacute;y t&iacute;nh l&acirc;u, m&igrave;nh sẽ gi&agrave;nh v&agrave;i ph&uacute;t để h&aacute;t mặc d&ugrave; h&aacute;t th&igrave; kh&ocirc;ng hay lắm&rdquo; </em>(cười).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30069/an 3.png" style="font-size:14px; height:378px; text-align:center; width:552px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Kh&ocirc;ng chỉ th&iacute;ch h&aacute;t, An c&ograve;n tham gia v&agrave;o c&acirc;u lạc bộ guitar của trường, anh biết đ&aacute;nh vilon, thổi s&aacute;o v&agrave; chơi ghita. Khi nh&igrave;n v&agrave;o Th&agrave;nh An, với ngoại h&igrave;nh cao r&aacute;o, gương mặt s&aacute;ng ngời, nụ cười tươi tắn, c&oacute; lẽ người ta sẽ th&ocirc;i nghĩ về một ch&agrave;ng trai IT&nbsp; kh&ocirc; khan, cứng nhắc, chỉ l&agrave;m bạn với m&agrave;n h&igrave;nh m&aacute;y t&iacute;nh.</span></span></p> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:20px"><span style="color:rgb(255, 140, 0)"><strong>Vẫn kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực!</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Danh hiệu &quot;Sinh vi&ecirc;n năm tốt&quot; kh&ocirc;ng phải l&agrave; &quot;sự ăn may&quot;, kh&ocirc;ng phải &quot;duy&ecirc;n số&quot;, m&agrave; l&agrave; nỗ lực của An trong suốt một qu&atilde;ng thời gian d&agrave;i. Anh cho hay, rất nhiều bạn b&egrave; của anh học rất giỏi, c&oacute; bạn th&igrave; hoạt động rất s&ocirc;i nổi nhưng kết cục vẫn kh&ocirc;ng đạt được danh hiệu n&agrave;y v&igrave; kh&ocirc;ng c&acirc;n bằng giữa c&aacute;c hoạt động.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30069/an 5.png" style="text-align:center; width:610px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Với những g&igrave; m&agrave; An đạt được, An cho rằng đ&oacute; l&agrave; kết quả của &yacute; ch&iacute; tr&ecirc;n tất cả mọi lĩnh vực, v&agrave; đ&oacute; l&agrave; niềm vui, niềm tự h&agrave;o đối với bản th&acirc;n sinh vi&ecirc;n ch&agrave;ng trai n&agrave;y. Tuy nhi&ecirc;n, th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được chưa phải l&agrave; điểm cuối tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh của An.&nbsp;Cậu lu&ocirc;n quan niệm, những g&igrave; m&igrave;nh c&oacute; chỉ l&agrave; vừa đạt được y&ecirc;u cầu, chưa phải l&agrave; xuất sắc. Thế n&ecirc;n bản th&acirc;n An vẫn đang nỗ lực để ho&agrave;n thiện m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">An đ&atilde; l&ecirc;n sẵn một kế hoạch những việc cần l&agrave;m trong thời gian tới. Anh sẽ tiếp ho&agrave;n thiện đề t&agrave;i <em><strong>&ldquo;Tổng hợp v&agrave; t&igrave;m kiếm video dựa tr&ecirc;n ph&aacute;t hiện v&agrave; nhận biết mặt người&rdquo;.</strong></em> Mong muốn của An ch&iacute;nh l&agrave; l&agrave;m sao để thiết kế ra một trang web th&acirc;n thiện m&agrave; tất cả mọi người đều sử dụng được chứ kh&ocirc;ng đơn thuần l&agrave; những l&yacute;&nbsp;thuyết kh&ocirc; khan về thị gi&aacute;c m&aacute;y t&iacute;nh. Đồng thời thực hiện th&ecirc;m một nghi&ecirc;n cứu kh&aacute;c, ho&agrave;n th&agrave;nh kh&oacute;a luận thạc sĩ v&agrave; học l&ecirc;n tiến sĩ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Thế nhưng, anh ch&agrave;ng cũng kh&ocirc;ng qu&ecirc;n nhắn nhủ bản th&acirc;n rằng phải r&egrave;n luyện kỹ năng, nắm bắt th&ocirc;ng tin nhạy b&eacute;n v&agrave; c&oacute; c&aacute;ch nh&igrave;n đ&uacute;ng đắn về t&igrave;nh h&igrave;nh x&atilde; hội. Bởi, d&ugrave; việc học rất quan trọng, nhưng An vẫn lu&ocirc;n hướng đến h&igrave;nh ảnh một ch&agrave;ng trai năng động, linh hoạt, x&oacute;a tan định kiến học IT sẽ kh&ocirc; khan trong l&ograve;ng mọi người.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp; &nbsp; Tin:&nbsp;&Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>Đồ họa: TH&Aacute;I TRIỂN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;