Vinh danh 10 Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h2 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TTO- Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động ch&iacute;nh trị đầu ti&ecirc;n của TP.HCM trong ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n của năm mới 2018, thể hiện sự tr&acirc;n trọng cũng như kỳ vọng của TP.HCM v&agrave;o những người trẻ - &quot;những người phản &aacute;nh hiện tại v&agrave; tương lai của </strong></span><strong>Th&agrave;nh phố</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&quot;.</strong></span></span></h2> <div class="fck"> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-7resize-1514785786277.jpg" target="_blank" title="10 gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUYÊN PHAN"><img alt="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_c76e4d10-eeb7-11e7-9472-db58856bb53b" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-7resize-1514785786277.jpg" style="max-width:100%" title="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 1." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10 gương mặt C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUY&Ecirc;N PHAN</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(60, 60, 60)">&Ocirc;ng Nguyễn Thiện Nh&acirc;n - B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM - c&ugrave;ng nhiều l&atilde;nh đạo TP đ&atilde; c&ugrave;ng tham dự lễ vinh danh 10 gương mặt <a href="https://tuoitre.vn/cong-dan-tre-tieu-bieu.html" target="_blank" title="công dân trẻ tiêu biểu">c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu</a> TP.HCM 2017 được lựa chọn từ 75 hồ sơ xuất sắc gửi về từ c&aacute;c đơn vị, địa phương tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-2resize-1514785524600.jpg" target="_blank" title="Nguyễn Thành An - Gương sinh viên nghiên cứu khoa học tiêu biểu được tuyên dương Công dân tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUYÊN PHAN"><img alt="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_29f69060-eeb7-11e7-9472-db58856bb53b" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-2resize-1514785524600.jpg" style="max-width:100%" title="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 2." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Th&agrave;nh An - Gương sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUY&Ecirc;N PHAN</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Họ l&agrave; những người trẻ xuất sắc, đại diện cho thế hệ m&igrave;nh trong nhiều lĩnh vực của TP, từ nghi&ecirc;n cứu, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin đến n&ocirc;ng nghiệp, y tế, biểu diễn, thể dục thể thao, đấu tranh ph&ograve;ng chống tệ nạn x&atilde; hội, c&ocirc;ng nh&acirc;n m&ocirc;i trường đến c&aacute;n bộ cơ sở đo&agrave;n...</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-3resize-1514785568855.jpg" target="_blank" title="Mai Hải Yến - Gương Đội viên tiêu biểu được tuyên dương Công dân tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUYÊN PHAN"><img alt="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_41904810-eeb7-11e7-a5f7-9f4b8a2445c2" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-3resize-1514785568855.jpg" style="max-width:100%" title="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 3." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mai Hải Yến - Gương Đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUY&Ecirc;N PHAN</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; bạn sinh vi&ecirc;n trẻ Nguyễn Th&agrave;nh An với phần mềm nhận diện khu&ocirc;n mặt c&oacute; nhiều triển vọng ứng dụng v&agrave;o x&acirc;y dựng TP th&ocirc;ng minh, anh c&aacute;n bộ đo&agrave;n Phạm Hữu Lộc với qu&aacute;n cơm đo&agrave;n vi&ecirc;n 3.000 đồng cho người kh&oacute; khăn, &ocirc;ng chủ trại nấm B&ugrave;i Minh Thắng c&oacute; &yacute; ch&iacute; tiếp nối nghề nấm 20 năm của gia đ&igrave;nh với việc thay đổi quy tr&igrave;nh sản xuất hiện đại, hiệu quả.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-4resize-1514785601355.jpg" target="_blank" title="Phạm Khánh Ngọc - Gương văn nghệ sĩ trẻ tiêu biểu biểu diễn trong chương trình tuyên dương Công dân tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUYÊN PHAN"><img alt="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 4." class="lightbox-content" id="img_54405ea0-eeb7-11e7-a5f7-9f4b8a2445c2" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-4resize-1514785601355.jpg" style="max-width:100%" title="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 4." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm Kh&aacute;nh Ngọc - Gương văn nghệ sĩ trẻ ti&ecirc;u biểu biểu diễn trong chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUY&Ecirc;N PHAN</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(60, 60, 60)">Đ&oacute; l&agrave; vận động vi&ecirc;n trẻ Thạch Kim Tuấn với nỗ lực tập luyện xuất sắc gi&agrave;nh trọn ba huy chương v&agrave;ng v&ocirc; địch cử tạ thế giới 2017, anh c&ocirc;ng nh&acirc;n L&ecirc; Phước Hưng với s&aacute;ng kiến trong vận h&agrave;nh hệ thống xử l&yacute; nước thải l&agrave;m lợi cho c&ocirc;ng ty h&agrave;nh trăm triệu đồng hay ch&agrave;ng b&aacute;c sĩ trẻ Nguyễn H&agrave; Phương với nghi&ecirc;n cứu trong s&agrave;ng lọc ung thư v&agrave; đề xuất kh&aacute;m bệnh cho bệnh nh&acirc;n từ 4g 30 s&aacute;ng để giảm tải.</span></span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-5resize-1514785640008.jpg" target="_blank" title="Thạch Kim Tuấn - Gương vận động viên trẻ tiêu biểu được tuyên dương Công dân tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUYÊN PHAN"><img alt="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 5." class="lightbox-content" id="img_721eb390-eeb7-11e7-9472-db58856bb53b" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-5resize-1514785640008.jpg" style="max-width:100%" title="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 5." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thạch Kim Tuấn - Gương vận động vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUY&Ecirc;N PHAN</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Họ đ&atilde; bước l&ecirc;n bục vinh danh c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ của trong bộ đồ lao động của người n&ocirc;ng d&acirc;n, m&agrave;u &aacute;o blouse trắng của người b&aacute;c sĩ, bộ cảnh phục của người chiến sĩ c&ocirc;ng an, chiếc mũ cano của người đội vi&ecirc;n hay m&agrave;u &aacute;o bảo hộ của người c&ocirc;ng nh&acirc;n... như một sự tự h&agrave;o được cống hiến, nỗ lực trong c&ocirc;ng việc, trong c&ocirc;ng t&aacute;c của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại lễ vinh danh, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n b&agrave;y tỏ niềm vui khi được c&oacute; mặt để nghe, thấy, gặp 10 gương mặt c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ của TP, những sinh vi&ecirc;n, học sinh, người lao động, chiến sĩ, b&aacute;c sĩ, nh&agrave; khoa học, c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức &quot;phản &aacute;nh hiện tại, tương lai của th&agrave;nh phố&quot;, những người trẻ đ&atilde; lan tỏa những gi&aacute; trị sống đẹp, những nỗ lực, s&aacute;ng tạo kh&ocirc;ng ngừng nghỉ của người trẻ TP.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-9resize-1514785979373.jpg" target="_blank" title="Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó chủ tịch nước - chia vui cùng các Công dân tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUYÊN PHAN"><img alt="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 6." class="lightbox-content" id="img_36166540-eeb8-11e7-9309-0d101b1eb5df" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-9resize-1514785979373.jpg" style="max-width:100%" title="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 6." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave; Trương Mỹ Hoa - nguy&ecirc;n Ph&oacute; chủ tịch nước - chia vui c&ugrave;ng c&aacute;c C&ocirc;ng d&acirc;n ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUY&Ecirc;N PHAN</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP cũng y&ecirc;u cầu tổ chức đo&agrave;n phải c&oacute; những ch&iacute;nh s&aacute;ch để c&acirc;u chuyện của những gương mặt c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ lan tỏa trong giới trẻ th&agrave;nh phố, truyền cảm hứng cho giới trẻ sống đẹp, sống nỗ lực, s&aacute;ng tạo. Đồng thời c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch để những gương mặt trẻ h&ocirc;m nay tiếp tục ph&aacute;t huy gi&aacute; trị bản th&acirc;n trong tương lai.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-8resize-1514786014310.jpg" target="_blank" title="Lê Hoàng Hảo - Gương chiến sĩ lực lượng vũ trang trẻ tiêu biểu được tuyên dương Công dân tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUYÊN PHAN"><img alt="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 7." class="lightbox-content" id="img_4cf1fd10-eeb8-11e7-9309-0d101b1eb5df" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-8resize-1514786014310.jpg" style="max-width:100%" title="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 7." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Ho&agrave;ng Hảo - Gương chiến sĩ lực lượng vũ trang trẻ ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUY&Ecirc;N PHAN</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư gợi &yacute; cụ thể về việc cấp học bổng to&agrave;n phần để bạn đội vi&ecirc;n xuất sắc c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn vững t&acirc;m học tập, để bạn c&ocirc;ng nh&acirc;n phụ tr&aacute;ch hệ thống xử l&yacute; thải tiếp tục học n&acirc;ng cao, cấp kinh ph&iacute; để nh&agrave; khoa học trẻ tiếp tục thực hiện s&aacute;ng kiến...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư khẳng định l&atilde;nh đạo TP sẽ c&ugrave;ng đồng h&agrave;nh với người trẻ g&oacute;p sức thực hiện 7 chương tr&igrave;nh đột ph&aacute; của TP.HCM, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng TP HCM c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> </div> <div class="author" style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">VŨ THỦY - B</span>&aacute;o Tuổi trẻ</span></strong></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;