Trang bị kỹ năng kiểm tra, giám sát cho cán bộ Đoàn mới nhận nhiệm vụ sau Đại hội Đoàn các cấp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nhằm trang bị kiến thức về nghiệp vụ, kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t của Đo&agrave;n cho đội ngũ c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t mới nhận nhiệm vụ sau Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp năm 2017, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức lớp tập huấn từ ng&agrave;y 28 đến ng&agrave;y 29/12/2017 tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lớp tập huấn đ&atilde; diễn ra với sự tham gia s&ocirc;i nổi, t&iacute;ch cực của 152 học vi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t tại cơ sở mới nhận nhiệm vụ sau Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp. Th&ocirc;ng qua nghi&ecirc;n cứu 04 chuy&ecirc;n đề: &ldquo;Tổng quan về c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t của Đo&agrave;n&rdquo;, &ldquo;C&aacute;c vấn đề về kỷ luật v&agrave; thi h&agrave;nh kỷ luật của Đo&agrave;n&rdquo;, &ldquo;Nội dung v&agrave; phương thức thực hiện gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; phản biện x&atilde; hội&rdquo;, &ldquo;Lao động của c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t trong giai đoạn hiện nay&rdquo;, học vi&ecirc;n đ&atilde; được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t tại cơ sở. Đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; c&oacute; nhiều kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố, Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy v&agrave; Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điểm nổi bật của lớp tập huấn l&agrave; c&aacute;c học vi&ecirc;n được thảo luận, trao đổi về c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t tại 04 tổ thảo luận với nhiều nội dung phong ph&uacute;, qua đ&oacute; thể hiện tinh thần tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; s&aacute;ng tạo của đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đối với c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c học vi&ecirc;n cũng c&oacute; cơ hội được vận dụng kiến thức đ&atilde; học v&agrave;o việc x&acirc;y dựng v&agrave; xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống thực tế trong c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t. Nhiều t&igrave;nh huống đ&ograve;i hỏi sự am hiểu về nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c, kỹ năng nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống của mỗi học vi&ecirc;n để giải quyết vấn đề thực sự thấu t&igrave;nh, đạt l&yacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lớp tập huấn được c&aacute;c học vi&ecirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; cao về c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức; đồng thời g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy việc đổi mới, s&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c cấp trong thời gian tới. Đặc biệt l&agrave; đội ngũ c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t đ&atilde; trở n&ecirc;n tự tin, bản lĩnh hơn trong tham mưu v&agrave; xử l&yacute; c&ocirc;ng việc tại đơn vị m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/30037/Hinh 1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đ/c Đặng Văn Hồng &ndash; Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề cho lớp tập huấn</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/30037/Hinh 2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>: Lớp tập huấn thảo luận theo Tổ​</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/30037/Hinh 3.jpg" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Học vi&ecirc;n tham gia phần thi xử l&yacute; t&igrave;nh huống trong c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t​</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/30037/Hinh 4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Ban Tổ chức lớp trao thưởng v&agrave; tổng kết lớp tập huấn​</em></p> <p style="text-align:right"><strong>ĐĂNG KHOA &ndash; &Yacute; NHUNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;