Toàn văn phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Gi&aacute;o sư, Tiến sĩ Nguyễn Ph&uacute; Trọng - Tổng B&iacute; thư&nbsp; Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đ&atilde;&nbsp; dự phi&ecirc;n trọng thể Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XI của&nbsp; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh s&aacute;ng 11-12 tại&nbsp; Thủ Đ&ocirc; H&agrave; Nội, v&agrave; ph&aacute;t biểu với Đại hội.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2017/tbt-nguyen-phu-trong-1512965276285-1512965479152.png" style="height:425px; text-align:justify; width:640px" /></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; display: table; color: rgb(102, 102, 102); width: 520px;"> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:left"><em>Tổng b&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng ph&aacute;t biểu tại Đại hội s&aacute;ng 11-12 - Ảnh: VIỆT DŨNG</em></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(60, 60, 60)">Thưa Đo&agrave;n Chủ tịch Đại hội,</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thưa c&aacute;c vị đại biểu, c&aacute;c vị kh&aacute;ch qu&yacute;,</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thưa to&agrave;n thể c&aacute;c đồng ch&iacute;,</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; n&aacute;o nức to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n ta đang ra sức thi đua ho&agrave;n th&agrave;nh thắng lợi c&aacute;c mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ của năm 2017, chuẩn bị đ&oacute;n năm mới 2018, h&ocirc;m nay, t&ocirc;i rất vui mừng tới dự Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XI Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 - một sự kiện quan trọng trong đời sống ch&iacute;nh trị x&atilde; hội của tuổi trẻ v&agrave; đất nước.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước hết, t&ocirc;i xin gửi đến c&aacute;c vị đại biểu, c&aacute;c vị kh&aacute;ch qu&yacute; c&ugrave;ng to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n v&agrave; nhi đồng cả nước lời thăm hỏi &acirc;n cần v&agrave; lời ch&uacute;c mừng tốt đẹp nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ch&uacute;ng ta đều đ&atilde; biết, trong suốt chiều d&agrave;i lịch sử của d&acirc;n tộc, thanh ni&ecirc;n nước ta hết thế hệ n&agrave;y đến thế hệ kh&aacute;c, đ&atilde; lu&ocirc;n n&ecirc;u cao tinh thần y&ecirc;u nước, kh&ocirc;ng ngại gian khổ, kh&ocirc;ng sợ hy sinh, sẵn s&agrave;ng phấn đấu, dấn th&acirc;n v&igrave; sự nghiệp dựng nước v&agrave; giữ nước.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ khi c&oacute; Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ l&atilde;nh đạo, r&egrave;n luyện, tuổi trẻ Việt Nam c&agrave;ng ph&aacute;t huy cao độ truyền thống anh h&ugrave;ng, c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p xứng đ&aacute;ng v&agrave;o những thắng lợi vĩ đại của c&aacute;ch mạng Việt Nam.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng ngừng lớn mạnh, trưởng th&agrave;nh, l&agrave;m tốt nhiệm vụ đo&agrave;n kết, tập hợp, gi&aacute;o dục, vận động thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c c&ocirc;ng việc chung của đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những năm gần đ&acirc;y, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của m&igrave;nh, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung v&agrave; phương thức hoạt động. C&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi đ&atilde; đạt được kết quả to&agrave;n diện, ng&agrave;y c&agrave;ng ph&ugrave; hợp v&agrave; đ&aacute;p ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng ch&iacute;nh đ&aacute;ng của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn ho&aacute; cho thế hệ trẻ được tăng cường. Nội dung, phương thức gi&aacute;o dục kh&ocirc;ng ngừng được đổi mới.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c phong tr&agrave;o &quot;Xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&quot; v&agrave; &quot;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n lập th&acirc;n, lập nghiệp&quot; tạo được dấu ấn tốt trong đời sống x&atilde; hội, vừa tạo m&ocirc;i trường thực tiễn rộng lớn, phong ph&uacute;, thiết thực để gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện thanh ni&ecirc;n; vừa g&oacute;p phần thực hiện nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, quốc ph&ograve;ng, an ninh của đất nước.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; nhiều cố gắng trong định hướng tư tưởng cho thanh ni&ecirc;n trước những vấn đề mới, phức tạp; t&iacute;ch cực tham gia giải quyết những kh&oacute; khăn đột xuất nảy sinh như khắc phục hậu quả thi&ecirc;n tai b&atilde;o lũ, hạn h&aacute;n, x&acirc;m nhập mặn; hỗ trợ v&agrave; tạo điều kiện tốt cho thanh ni&ecirc;n học tập, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tổ chức Đo&agrave;n ng&agrave;y c&agrave;ng được củng cố v&agrave; ph&aacute;t triển. Mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n được mở rộng. C&ocirc;ng t&aacute;c phụ tr&aacute;ch Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; chăm s&oacute;c thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng được quan t&acirc;m.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Yacute; thức ch&iacute;nh trị của đo&agrave;n vi&ecirc;n từng bước được n&acirc;ng l&ecirc;n; đội ngũ c&aacute;n bộ đo&agrave;n được chuẩn ho&aacute;, trở th&agrave;nh nguồn c&aacute;n bộ kế cận tin cậy của Đảng, ch&iacute;nh quyền v&agrave; đo&agrave;n thể ở c&aacute;c cấp.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ thực tiễn hoạt động phong ph&uacute; v&agrave; s&ocirc;i nổi của tuổi trẻ, tr&ecirc;n khắp c&aacute;c lĩnh vực đ&atilde; xuất hiện nhiều tấm gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến, thanh ni&ecirc;n đi đầu v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh v&agrave; hội nhập, g&oacute;p phần tạo dựng h&igrave;nh ảnh đẹp về lớp thanh ni&ecirc;n Việt Nam thời kỳ mới, khẳng định vai tr&ograve; của tổ chức đo&agrave;n trong hệ thống ch&iacute;nh trị, t&ocirc; thắm th&ecirc;m truyền thống vẻ vang của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh t&iacute;ch v&agrave; sự lớn mạnh của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; thế hệ trẻ Việt Nam l&agrave; rất to lớn v&agrave; đ&aacute;ng tự h&agrave;o. Thay mặt l&atilde;nh đạo Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước, t&ocirc;i nhiệt liệt ch&uacute;c mừng, biểu dương v&agrave; khen ngợi những nỗ lực, cố gắng của phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi v&agrave; hoạt động của c&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n trong cả nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh những th&agrave;nh t&iacute;ch, tiến bộ, c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua cũng c&ograve;n những hạn chế, bất cập như trong B&aacute;o c&aacute;o của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n đ&atilde; chỉ ra.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i chỉ xin lưu &yacute;, nhấn mạnh th&ecirc;m một v&agrave;i điểm đặc biệt quan trọng l&agrave;, hiện nay x&atilde; hội kh&ocirc;ng khỏi băn khoăn trước thực trạng c&oacute; một bộ phận thanh ni&ecirc;n giảm s&uacute;t niềm tin, phai nhạt l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn ho&aacute; tốt đẹp của d&acirc;n tộc; thậm ch&iacute; c&oacute; một số &iacute;t thanh ni&ecirc;n bị c&aacute;c thế lực xấu, th&ugrave; địch t&aacute;c động, l&ocirc;i k&eacute;o, k&iacute;ch động, đ&atilde; c&oacute; những việc l&agrave;m đi ngược lại bản chất, truyền thống vẻ vang của Đo&agrave;n v&agrave; tr&aacute;i với mục ti&ecirc;u, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng của Đảng v&agrave; d&acirc;n tộc.&nbsp;</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"> <div class="name-n-quote" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; position: relative; width: auto;"> <table align="center" border="3" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <div class="name-n-quote" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: center; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; width: auto;"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&igrave;nh trạng tội phạm v&agrave; tệ nạn x&atilde; hội trong thanh thiếu ni&ecirc;n diễn biến phức tạp. Trong khi đ&oacute;, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh c&ograve;n chậm v&agrave; l&uacute;ng t&uacute;ng trong nghi&ecirc;n cứu, đề xuất giải ph&aacute;p để khắc phục, giải quyết c&aacute;c vấn đề đặt ra, chưa kịp thời c&oacute; &yacute; kiến v&agrave; tham gia giải quyết c&aacute;c vấn đề bức x&uacute;c, ti&ecirc;u cực, mặt tr&aacute;i t&aacute;c động đến thanh thiếu nhi.</span></span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(60, 60, 60); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục của Đo&agrave;n tuy rộng nhưng chưa s&acirc;u, một số hoạt động c&ograve;n nặng về &quot;bề nổi&quot;, d&agrave;n trải, h&igrave;nh thức. Một số phong tr&agrave;o mới chỉ thu h&uacute;t đo&agrave;n vi&ecirc;n t&iacute;ch cực, thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến tham gia, kết quả thiếu t&iacute;nh bền vững.&nbsp;</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chất lượng tổ chức Đo&agrave;n cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n d&acirc;n cư, nhất l&agrave; ở khu vực n&ocirc;ng th&ocirc;n, khu c&ocirc;ng nghiệp c&ograve;n yếu. Một bộ phận c&aacute;n bộ đo&agrave;n chưa bắt nhịp kịp thời với những thay đổi nhanh ch&oacute;ng trong nhận thức, đời sống của thanh ni&ecirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; những vấn đề đ&aacute;ng lo ngại, trong đ&oacute; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c cấp uỷ đảng, ch&iacute;nh quyền, đo&agrave;n thể, đặc biệt l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của tổ chức đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thưa c&aacute;c đồng ch&iacute;,</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong những năm tới, t&igrave;nh h&igrave;nh thế giới v&agrave; khu vực b&ecirc;n cạnh mặt thuận lợi l&agrave; cơ bản cũng c&oacute; nhiều diễn biến phức tạp, kh&oacute; lường.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n loại đang bước v&agrave;o Cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư với h&agrave;ng loạt những đột ph&aacute; khoa học v&agrave; tiến bộ c&ocirc;ng nghệ, dự b&aacute;o sẽ tạo những biến chuyển s&acirc;u sắc v&agrave; to&agrave;n diện trong đời sống x&atilde; hội, th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển nhảy vọt tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ v&agrave; th&aacute;ch thức đối với mọi quốc gia.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ở trong nước, thế v&agrave; lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng l&ecirc;n, uy t&iacute;n quốc tế của Việt Nam ng&agrave;y c&agrave;ng được n&acirc;ng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bối cảnh trong nước v&agrave; quốc tế vừa tạo ra thời cơ thuận lợi, vừa mang đến những kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức đối với thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n lu&ocirc;n đặt niềm tin s&acirc;u sắc v&agrave;o thế hệ trẻ.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với đặc t&iacute;nh trẻ trung, s&ocirc;i nổi, năng động, s&aacute;ng tạo, sục s&ocirc;i nhiệt huyết, thanh ni&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; v&agrave; đang chứng tỏ vai tr&ograve; l&agrave; rường cột của nước nh&agrave;, chủ nh&acirc;n tương lai của đất nước, l&agrave; lực lượng xung k&iacute;ch trong x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, một trong những nh&acirc;n tố quyết định sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp ho&aacute;, hiện đại ho&aacute; đất nước v&agrave; hội nhập quốc tế.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n, do chưa được từng trải, thiếu kinh nghiệm sống, thanh ni&ecirc;n cũng l&agrave; đối tượng thường bị c&aacute;c thế lực xấu, th&ugrave; địch tiếp cận, l&ocirc;i k&eacute;o, k&iacute;ch động, thực hiện &acirc;m mưu &quot;diễn biến ho&agrave; b&igrave;nh&quot; nhằm ph&aacute; hoại sự nghiệp c&aacute;ch mạng của nước ta.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thưa c&aacute;c đồng ch&iacute;,</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mục ti&ecirc;u v&agrave; c&aacute;c nhiệm vụ đ&atilde; x&aacute;c định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất l&agrave; mục ti&ecirc;u phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở th&agrave;nh nước c&ocirc;ng nghiệp theo hướng hiện đại, đ&ograve;i hỏi phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n v&agrave; tổ chức đo&agrave;n phải kh&ocirc;ng ngừng đổi mới v&agrave; nỗ lực phấn đấu vươn l&ecirc;n, n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức, phương thức v&agrave; hiệu quả hoạt động, ph&aacute;t huy mạnh mẽ vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu của sự nghiệp c&aacute;ch mạng trong giai đoạn mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kho&aacute; X tr&igrave;nh Đại hội lần n&agrave;y đ&atilde; qu&aacute;n triệt nghi&ecirc;m t&uacute;c những tư tưởng, quan điểm của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt l&agrave; nội dung, giải ph&aacute;p v&agrave; c&aacute;c nhiệm vụ trọng t&acirc;m.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i đề nghị c&aacute;c đồng ch&iacute; tập trung thảo luận để đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng t&igrave;nh h&igrave;nh, tổng kết s&acirc;u sắc thực tiễn, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p thiết thực, c&oacute; hiệu quả cao cho nhiệm kỳ 2017 - 2022. T&ocirc;i nhấn mạnh v&agrave; gợi mở th&ecirc;m một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem x&eacute;t, quyết định:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một l&agrave;, tăng cường gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn ho&aacute; cho thế hệ trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, phẩm chất ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống văn ho&aacute; cho thế hệ trẻ vừa l&agrave; nhiệm vụ cấp thiết trước mắt, thường xuy&ecirc;n, vừa l&agrave; nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, l&acirc;u d&agrave;i, đ&ograve;i hỏi phải c&oacute; sự quan t&acirc;m, đầu tư thoả đ&aacute;ng.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đầu tư cho gi&aacute;o dục, trong đ&oacute; c&oacute; gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn ho&aacute; cho thế hệ trẻ l&agrave; đầu tư cho ph&aacute;t triển, đầu tư cho tương lai của đất nước.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; nhiệm vụ của to&agrave;n Đảng, của c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể, gia đ&igrave;nh v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội, trong đ&oacute; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; vai tr&ograve; đặc biệt quan trọng. Đo&agrave;n cần tập hợp, gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n, khơi dậy v&agrave; th&uacute;c đẩy trong mỗi bạn trẻ l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, ki&ecirc;n định niềm tin v&agrave;o chế độ, tiếp nối xứng đ&aacute;ng truyền thống cha anh.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&acirc;u n&oacute;i bất hủ của anh h&ugrave;ng L&yacute; Tự Trọng: &quot;Con đường của thanh ni&ecirc;n chỉ l&agrave; con đường c&aacute;ch mạng, kh&ocirc;ng thể c&oacute; con đường n&agrave;o kh&aacute;c&quot;<strong>&nbsp;</strong>đ&atilde; trở th&agrave;nh tuy&ecirc;n ng&ocirc;n, lẽ sống của tuổi trẻ Việt Nam trong thời đại Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y nay, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n l&agrave; độc lập d&acirc;n tộc gắn liền với chủ nghĩa x&atilde; hội, phấn đấu x&acirc;y dựng một nước Việt Nam d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh, kế tục trung th&agrave;nh v&agrave; xuất sắc sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của Đảng, của d&acirc;n tộc.&nbsp;</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"> <div class="name-n-quote" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; position: relative; width: auto;"> <table align="center" border="3" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <div class="name-n-quote" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: center; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; width: auto;"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thanh ni&ecirc;n Việt Nam phải biết y&ecirc;u thương, qu&yacute; trọng con người, sống c&oacute; văn ho&aacute;, nghĩa t&igrave;nh, trung thực, tr&aacute;ch nhiệm, sẻ chia, nh&acirc;n &aacute;i; c&oacute; tinh thần dũng cảm bảo vệ c&aacute;i đ&uacute;ng, c&aacute;i tiến bộ; đấu tranh với c&aacute;i xấu, c&aacute;i &aacute;c, c&aacute;i lạc hậu, cản trở sự ph&aacute;t triển; cần c&ugrave;, s&aacute;ng tạo trong lao động, lập nghiệp; dũng cảm trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc</span></span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(60, 60, 60); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Muốn l&agrave;m tốt được nhiệm vụ tr&ecirc;n, Đo&agrave;n phải coi trọng c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục, học tập, nghi&ecirc;n cứu v&agrave; vận dụng chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng v&agrave;o thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; đời sống thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đặc biệt, phải ki&ecirc;n tr&igrave;, s&aacute;ng tạo v&agrave; thực chất trong việc tổ chức cho c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước hết, phải đề cao tr&aacute;ch nhiệm n&ecirc;u gương của c&aacute;n bộ đo&agrave;n chủ chốt c&aacute;c cấp, tự gi&aacute;c học trước, l&agrave;m trước, n&ecirc;u cao tinh thần ti&ecirc;n phong, gương mẫu, r&egrave;n luyện t&aacute;c phong, lề lối c&ocirc;ng t&aacute;c. Đo&agrave;n phải thường xuy&ecirc;n tự đổi mới v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Coi trọng gi&aacute;o dục bằng h&agrave;nh động, qua thực tiễn phong tr&agrave;o, lựa chọn phương thức gi&aacute;o dục ph&ugrave; hợp với lứa tuổi thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đề cao v&agrave; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; tự r&egrave;n luyện, tự tu dưỡng, khả năng tự ho&agrave;n thiện m&igrave;nh của thanh thiếu nhi dưới sự định hướng, hỗ trợ tốt nhất của tổ chức đo&agrave;n, hội, đội.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đặc biệt, Đo&agrave;n cần định hướng, gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n giữ vững bản lĩnh c&aacute;ch mạng, c&oacute; &yacute; thức nhạy b&eacute;n ch&iacute;nh trị, t&iacute;ch cực đấu tranh ngăn chặn, phản b&aacute;c những th&ocirc;ng tin v&agrave; luận điệu sai tr&aacute;i, tăng sức đề kh&aacute;ng cho thanh ni&ecirc;n trước những biểu hiện ti&ecirc;u cực, mặt tr&aacute;i của x&atilde; hội v&agrave; sự chống ph&aacute;, xuy&ecirc;n tạc của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch, nhất l&agrave; tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội; tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng &quot;nhạt Đảng&quot;, &quot;kh&ocirc; Đo&agrave;n&quot;, &quot;xa rời ch&iacute;nh trị&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hai l&agrave;, chăm lo củng cố, x&acirc;y dựng tổ chức đo&agrave;n thực sự&nbsp;vững mạnh cả về tư tưởng, ch&iacute;nh trị, tổ chức v&agrave; h&agrave;nh động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">X&acirc;y dựng Đo&agrave;n l&agrave; x&acirc;y dựng đội qu&acirc;n xung k&iacute;ch của c&aacute;ch mạng, lực lượng n&ograve;ng cốt của tuổi trẻ, x&acirc;y dựng đội dự bị tin cậy của Đảng.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&igrave; vậy, ch&uacute;ng ta cần hết sức coi trọng c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng tổ chức đo&agrave;n, đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận của Đảng, thực hiện tốt chiến lược c&aacute;n bộ thời kỳ đẩy mạnh c&ocirc;ng nghiệp ho&aacute;, hiện đại ho&aacute; đất nước.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&agrave; tuổi trẻ, c&aacute;n bộ đo&agrave;n phải c&oacute; tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, kh&ocirc;ng ngừng tu dưỡng bản th&acirc;n về phẩm chất ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống v&agrave; năng lực c&ocirc;ng t&aacute;c; thực sự l&agrave; người bạn gần gũi của thanh ni&ecirc;n, kh&ocirc;ng ki&ecirc;u căng, tự m&atilde;n, xa rời thanh ni&ecirc;n, xa rời thực tiễn; kh&ocirc;ng để bị suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống.&nbsp;</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"> <div class="name-n-quote" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; position: relative; width: auto;"> <table align="center" border="3" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <div class="name-n-quote" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: center; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; position: relative; width: auto;"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;n bộ Đo&agrave;n phải l&agrave; người ti&ecirc;n phong, c&oacute; tinh thần đổi mới, d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m l&agrave;m, năng động v&agrave; s&aacute;ng tạo</span></span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(60, 60, 60); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh phải thực sự l&agrave; tấm gương trong s&aacute;ng, l&agrave; m&ocirc;i trường thử th&aacute;ch, nghĩa t&igrave;nh để c&aacute;n bộ đo&agrave;n r&egrave;n luyện bản lĩnh ch&iacute;nh trị, phẩm chất đạo đức, t&aacute;c phong c&ocirc;ng t&aacute;c, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ, tạo nguồn c&aacute;n bộ trẻ c&oacute; chất lượng cho Đảng.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham gia x&acirc;y dựng, bảo vệ Đảng v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; quyền lợi ch&iacute;nh trị của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; tổ chức đo&agrave;n, l&agrave; nhiệm vụ quan trọng thường xuy&ecirc;n của c&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh phải thường xuy&ecirc;n bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng vi&ecirc;n kết nạp từ những đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; v&agrave; c&aacute;n bộ trẻ c&oacute; chất lượng giới thiệu cho Đảng, ch&iacute;nh quyền v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&iacute;ch cực đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh ch&iacute;nh trị, đường lối của Đảng. Tổ chức cho c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia g&oacute;p &yacute; x&acirc;y dựng Đảng, x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền, ph&ograve;ng, chống tham nhũng, l&atilde;ng ph&iacute;, ti&ecirc;u cực; g&oacute;p &yacute; với đảng vi&ecirc;n, ph&ograve;ng, chống suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, &quot;tự diễn biến&quot;, &quot;tự chuyển ho&aacute;&quot; trong nội bộ với h&igrave;nh thức ph&ugrave; hợp, g&oacute;p phần thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng Nghị quyết Trung ương 4 kho&aacute; XI, XII của Đảng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 kho&aacute; XII, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;cần nghi&ecirc;n cứu đổi mới m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave; tổ chức hoạt động, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu của t&igrave;nh h&igrave;nh mới.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kịp thời th&aacute;o gỡ những kh&oacute; khăn, vướng mắc, bất cập trong m&ocirc; h&igrave;nh tổ chức, cơ chế hoạt động v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đo&agrave;n tại địa b&agrave;n d&acirc;n cư v&agrave; c&aacute;c khu vực đặc th&ugrave;. Đồng thời, ch&uacute; trọng n&acirc;ng cao chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, nhất l&agrave; chất lượng tư tưởng ch&iacute;nh trị v&agrave; t&iacute;nh ti&ecirc;n phong, bản lĩnh của thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước những thay đổi nhanh ch&oacute;ng của t&igrave;nh h&igrave;nh, để ph&aacute;t huy sức mạnh tuổi trẻ trong khối đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở th&agrave;nh nước c&ocirc;ng nghiệp theo hướng hiện đại, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh phải l&agrave;m tốt vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt ch&iacute;nh trị trong c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n Việt Nam; l&agrave;m tốt hơn nữa c&ocirc;ng t&aacute;c phụ tr&aacute;ch Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; t&iacute;ch cực tham gia bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng, x&aacute;c định đ&acirc;y l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm to lớn của tổ chức đo&agrave;n đối với lớp măng non của đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ba l&agrave;, đổi mới v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu quả c&aacute;c phong tr&agrave;o, chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động của Đo&agrave;n</strong>, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n, khẳng định vai tr&ograve; của Đo&agrave;n trong đồng h&agrave;nh, bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sự nghiệp đổi mới, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới mang đến cả thời cơ v&agrave; th&aacute;ch thức đối với thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh cũng cần tham gia x&acirc;y dựng cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; c&aacute;c h&igrave;nh thức tổ chức để thanh ni&ecirc;n ph&aacute;t huy quyền l&agrave;m chủ tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực của đời sống x&atilde; hội, ph&aacute;t triển t&agrave;i năng, sức s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t triển sản xuất kinh doanh, l&agrave;m gi&agrave;u ch&iacute;nh đ&aacute;ng, mang lại lợi &iacute;ch cho m&igrave;nh v&agrave; cho đất nước.&nbsp;</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; display: table; color: rgb(102, 102, 102); width: 520px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2017/khaimac-dhdoan42-1512985389210-1512985753418.png" style="background: transparent; color: rgb(237, 27, 47); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; display: block;" target="_blank" title="(Hàng đầu, từ trái qua) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu - Ảnh: VIỆT DŨNG"><img alt="Toàn văn phát biểu của Tổng bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI - Ảnh 5." class="lightbox-content" id="img_793feb90-de58-11e7-b959-a7712c4c4a47" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2017/khaimac-dhdoan42-1512985389210-1512985753418.png" style="background:transparent; border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="Toàn văn phát biểu của Tổng bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI - Ảnh 5." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">(H&agrave;ng đầu, từ tr&aacute;i qua) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng b&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n L&ecirc; Quốc Phong, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c chụp ảnh lưu niệm với c&aacute;c đại biểu - Ảnh: VIỆT DŨNG</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Triển khai rộng khắp v&agrave; hiệu quả c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng, ph&aacute;t huy tinh thần t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo, xung k&iacute;ch của tuổi trẻ cả nước.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với tinh thần &quot;đ&acirc;u cần thanh ni&ecirc;n c&oacute;, việc g&igrave; kh&oacute; c&oacute; thanh ni&ecirc;n&quot;, phong tr&agrave;o của Đo&agrave;n cần đi s&acirc;u v&agrave;o c&aacute;c mặt trận quan trọng như: Học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học; lao động, sản xuất kinh doanh; bảo vệ Tổ quốc; x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, đ&ocirc; thị văn minh, bảo vệ m&ocirc;i trường, ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu; bảo đảm an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, an sinh x&atilde; hội.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Khắc phục c&aacute;c biểu hiện h&igrave;nh thức, d&agrave;n trải; bảo đảm t&iacute;nh thiết thực, hiệu quả, lan toả, s&aacute;t hợp với thực tế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Quan t&acirc;m chăm lo, hỗ trợ c&aacute;c nhu cầu, nguyện vọng ch&iacute;nh đ&aacute;ng, hợp ph&aacute;p, thiết th&acirc;n của thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đặc biệt, quan t&acirc;m ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực trẻ, nhất l&agrave; nguồn nh&acirc;n lực c&oacute; chất lượng cao; định hướng cho thanh ni&ecirc;n học tập v&agrave; tự học tập suốt đời, phấn đấu v&agrave; r&egrave;n luyện mọi mặt, vươn l&ecirc;n l&agrave;m chủ khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến, phương ph&aacute;p quản l&yacute; hiện đại.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Khơi dậy kh&aacute;t vọng khởi nghiệp v&agrave; tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng; khơi th&ocirc;ng nguồn lực, trợ sức để thanh ni&ecirc;n đi đầu l&agrave;m kinh tế, l&agrave;m gi&agrave;u ch&iacute;nh đ&aacute;ng cho bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh v&agrave; đất nước.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n tự trang bị cho bản th&acirc;n về kiến thức, kỹ năng, đ&aacute;p ứng những đ&ograve;i hỏi của cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Quan t&acirc;m n&acirc;ng cao sức khoẻ thể chất, trọng t&acirc;m l&agrave; tầm v&oacute;c v&agrave; thể trạng cho thanh ni&ecirc;n, nhất l&agrave; thanh ni&ecirc;n miền n&uacute;i, v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa, d&acirc;n tộc thiểu số.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n phải thường xuy&ecirc;n cổ vũ, động vi&ecirc;n, khuyến kh&iacute;ch v&agrave; ph&aacute;t huy lớp thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến; đồng thời ch&uacute; &yacute; quan t&acirc;m chăm lo cho những thanh ni&ecirc;n yếu thế vượt qua kh&oacute; khăn, vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thưa c&aacute;c đồng ch&iacute;,</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đại hội lần n&agrave;y l&agrave; bầu ra Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kho&aacute; mới.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i đề nghị c&aacute;c đồng ch&iacute; đại biểu Đại hội h&atilde;y s&aacute;ng suốt lựa chọn những đồng ch&iacute; ti&ecirc;u biểu, c&oacute; bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, phẩm chất đạo đức trong s&aacute;ng, c&oacute; năng lực c&ocirc;ng t&aacute;c tốt, uy t&iacute;n cao trong thanh ni&ecirc;n, bầu v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kho&aacute; XI để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới, đưa phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n nước ta tiếp tục ph&aacute;t triển, đạt những th&agrave;nh t&iacute;ch to lớn hơn nữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, t&ocirc;i cũng đề nghị c&aacute;c cấp uỷ, tổ chức đảng, ch&iacute;nh quyền, Mặt trận Tổ quốc v&agrave; đo&agrave;n thể nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c cấp cần qu&aacute;n triệt s&acirc;u sắc, n&acirc;ng cao nhận thức, tr&aacute;ch nhiệm đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, gi&aacute;o dục v&agrave; ph&aacute;t huy vai tr&ograve;, tiềm năng của thế hệ trẻ.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tập trung thể chế ho&aacute;, cụ thể ho&aacute; c&aacute;c chủ trương, quan điểm của Đảng về thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 25 của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng kho&aacute; X, Chỉ thị số 42 của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng kho&aacute; XI.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chất lượng hoạt động của tổ chức đo&agrave;n l&agrave; một căn cứ quan trọng để đ&aacute;nh gi&aacute; chất lượng l&atilde;nh đạo đo&agrave;n thể của cấp uỷ đảng c&ugrave;ng cấp. Ch&uacute;ng ta phải tin tưởng ở thanh ni&ecirc;n, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho thanh ni&ecirc;n, tạo điều kiện thuận lợi v&agrave; cổ vũ thanh ni&ecirc;n học tập, r&egrave;n luyện, phấn đấu trưởng th&agrave;nh, đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều nhất cho đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thưa c&aacute;c đồng ch&iacute;,</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XI Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; một dấu mốc quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động, ph&aacute;t triển của phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n v&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i tin tưởng v&agrave; kỳ vọng, sau Đại hội n&agrave;y, phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi v&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n nước ta sẽ c&oacute; bước ph&aacute;t triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, s&aacute;ng tạo hơn nữa, đ&oacute;ng g&oacute;p xứng đ&aacute;ng v&agrave;o việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&aacute;c Hồ thường n&oacute;i: &quot;Một năm khởi đầu từ m&ugrave;a xu&acirc;n. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ l&agrave; m&ugrave;a xu&acirc;n của x&atilde; hội&quot;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với nhiệt huyết tr&agrave;n đầy, với nghị lực v&agrave; &yacute; ch&iacute; vươn l&ecirc;n mạnh mẽ, lại đang được sống trong một m&ocirc;i trường ho&agrave; b&igrave;nh, đổi mới, ph&aacute;t triển của đất nước, tuổi trẻ Việt Nam nhất định sẽ n&ecirc;u cao tinh thần ti&ecirc;n phong, bản lĩnh, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, g&oacute;p phần c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n qu&acirc;n v&agrave; to&agrave;n d&acirc;n giữ vững v&agrave; ph&aacute;t huy c&aacute;c th&agrave;nh quả c&aacute;ch mạng, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam mu&ocirc;n v&agrave;n y&ecirc;u qu&yacute; của ch&uacute;ng ta ng&agrave;y c&agrave;ng gi&agrave;u đẹp, h&ugrave;ng cường.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ch&uacute;c Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh m&atilde;i m&atilde;i xứng đ&aacute;ng l&agrave; đội dự bị tin cậy của Đảng, l&agrave; đội qu&acirc;n xung k&iacute;ch của c&aacute;ch mạng; thanh ni&ecirc;n l&agrave; người chủ tương lai, l&agrave; rường cột của nước nh&agrave;! Nhất định c&aacute;c đồng ch&iacute; phải l&agrave;m chủ nước nh&agrave; một c&aacute;ch xứng đ&aacute;ng nhất!</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với tất cả niềm tin y&ecirc;u v&agrave; hy vọng, t&ocirc;i xin ch&uacute;c Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XI Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp. Ch&uacute;c c&aacute;c đồng ch&iacute; đại biểu mạnh khoẻ, hạnh ph&uacute;c v&agrave; thắng lợi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">-----</span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;