Thư Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X gửi các bạn đoàn viên, thanh niên và các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>THƯ GỬI </strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>C&Aacute;C BẠN ĐO&Agrave;N VI&Ecirc;N, THANH NI&Ecirc;N V&Agrave; C&Aacute;C EM ĐỘI VI&Ecirc;N, THIẾU NI&Ecirc;N, NHI ĐỒNG</strong></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29821/bch 1.jpg" style="height:299px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c em đội vi&ecirc;n thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng th&acirc;n mến, </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra từ ng&agrave;y 11/11 đến ng&agrave;y 13/11/2017 đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp. Đại hội đ&atilde; thảo luận v&agrave; thống nhất khẩu hiệu h&agrave;nh động trong nhiệm kỳ l&agrave;:</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><em>&ldquo;KH&Aacute;T VỌNG &ndash; XUNG K&Iacute;CH &ndash; TRI THỨC &ndash; BẢN LĨNH&rdquo;.</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội x&aacute;c định mục ti&ecirc;u c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố trong 5 năm tới l&agrave;:<em> &ldquo;Tập trung gi&aacute;o dục, bồi dưỡng thanh ni&ecirc;n gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước, c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, c&oacute; tri thức, sức khỏe, c&oacute; &yacute; thức t&ocirc;n trọng ph&aacute;p luật, c&oacute; đạo đức v&agrave; lối sống văn h&oacute;a, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội; ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n trong tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, th&agrave;nh phố; đẩy mạnh c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng để tạo m&ocirc;i trường cho thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện, cống hiến, trưởng th&agrave;nh; khẳng định r&otilde; vai tr&ograve; tổ chức Đo&agrave;n l&agrave; người bạn đồng h&agrave;nh, kết nối, hỗ trợ v&agrave; th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển của thanh ni&ecirc;n về mọi mặt; cổ vũ thanh ni&ecirc;n thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động s&aacute;ng tạo, l&agrave;m chủ khoa học, c&ocirc;ng nghệ hiện đại; đo&agrave;n kết, tập hợp rộng r&atilde;i c&aacute;c tầng lớp thanh thiếu nhi, n&acirc;ng cao vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt ch&iacute;nh trị của tổ chức Đo&agrave;n đối với Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố, thực hiện tốt vai tr&ograve; phụ tr&aacute;ch Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố; chủ động, t&iacute;ch cực tham gia x&acirc;y dựng, bảo vệ Đảng, Ch&iacute;nh quyền; kh&ocirc;ng ngừng đổi mới nội dung v&agrave; phương thức hoạt động, n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức Đo&agrave;n</em><em>&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để thực hiện thắng lợi c&aacute;c mục ti&ecirc;u tr&ecirc;n, Đại hội k&ecirc;u gọi:</span></p> <ol> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, h&atilde;y sống với kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n, kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao tri trức, trau dồi kỹ năng, nỗ lực r&egrave;n luyện, t&iacute;ch cực cống hiến cho cộng đồng v&agrave; x&atilde; hội. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, t&ugrave;y v&agrave;o điều kiện cụ thể của bản th&acirc;n, h&atilde;y tận dụng cơ hội t&iacute;ch cực của cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư mang lại, vận dụng s&aacute;ng tạo v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, lao động, chủ động tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của cơ quan, địa phương, đơn vị, hướng tới x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trở th&agrave;nh đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, th&agrave;nh phố khởi nghiệp cho giới trẻ.</em></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố h&atilde;y nỗ lực r&egrave;n luyện, t&iacute;ch cực học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh gắn với x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố l&agrave;: y&ecirc;u nước &ndash; kh&aacute;t vọng, đạo đức &ndash; tr&aacute;ch nhiệm, tri thức &ndash; s&aacute;ng tạo, năng động &ndash; văn minh; giữ g&igrave;n, ph&aacute;t huy những gi&aacute; trị truyền thống tốt đẹp của d&acirc;n tộc, của th&agrave;nh phố, tiếp thu c&oacute; chọn lọc tinh hoa văn h&oacute;a thế giới . C&aacute;c bạn h&atilde;y t&iacute;ch cực tham gia thực hiện 3 phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng &ldquo;Tuổi trẻ xung k&iacute;ch x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;, &ldquo;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;, &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo; v&agrave; 3 chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh, hỗ trợ thanh thiếu nhi &ldquo;Chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n trong học tập&rdquo;, &ldquo;Chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n lập nghiệp, khởi nghiệp&rdquo;, &ldquo;Chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n ph&aacute;t triển kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, n&acirc;ng cao thể chất, đời sống văn h&oacute;a tinh thần&rdquo;; c&aacute;c hoạt động bảo vệ, gi&aacute;o dục, chăm s&oacute;c thiếu nhi; thực hiện c&aacute;c giải ph&aacute;p nhằm n&acirc;ng cao chất lượng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, tổ chức cơ sở Đo&agrave;n; </em><em>t&iacute;ch cực tham gia x&acirc;y dựng x&acirc;y dựng, bảo vệ Đảng v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị, đ&oacute;ng g&oacute;p hiệu quả v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; bền vững của th&agrave;nh phố, x&aacute;c định tr&aacute;ch nhiệm cao về vai tr&ograve;, vị tr&iacute; của th&agrave;nh phố l&agrave; &ldquo;nơi hội tụ v&agrave; lan tỏa, v&igrave; cả nước, c&ugrave;ng cả nước&rdquo;.</em></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng h&atilde;y học tập v&agrave; l&agrave;m theo </em><em>5 điều B&aacute;c Hồ dạy, r&egrave;n luyện chăm ngoan, phấn đấu trở th&agrave;nh con ngoan, tr&ograve; giỏi, l&agrave; đội vi&ecirc;n tốt, l&agrave; ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ, vững bước tiến l&ecirc;n Đo&agrave;n, phấn đấu </em><em>trở th&agrave;nh những người đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;, những người Cộng sản trẻ.</em></span></span></em></span></li> </ol> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng th&acirc;n mến.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X l&agrave; Đại hội của sự đổi mới, s&aacute;ng tạo, của tinh thần xung k&iacute;ch, dấn th&acirc;n, của kh&aacute;t vọng cống hiến, khẳng định sức trẻ với &yacute; ch&iacute; tiến c&ocirc;ng mạnh mẽ l&agrave;m chủ khoa học c&ocirc;ng nghệ, chung tay x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ đại hội n&agrave;y, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng th&agrave;nh phố h&atilde;y c&ugrave;ng với tổ chức Đo&agrave;n c&aacute;c cấp ph&aacute;t huy sức trẻ, thực hiện thắng lợi mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ m&agrave; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 đ&atilde; đề ra, xứng đ&aacute;ng l&agrave; thế hệ kế thừa, l&agrave; chủ nh&acirc;n tương lai của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Th&agrave;nh phố Anh h&ugrave;ng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU</strong> <strong>ĐO&Agrave;N TNCS HỒ CH&Iacute; MINH </strong><strong>TH&Agrave;NH PHỐ HỒ CH&Iacute; MINH</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>LẦN THỨ X,</strong> <strong>NHIỆM KỲ </strong><strong>2017</strong> <strong>- 2022</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;