Thư Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X gửi các bạn đoàn viên, thanh niên và các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>THƯ GỬI </strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>C&Aacute;C BẠN ĐO&Agrave;N VI&Ecirc;N, THANH NI&Ecirc;N V&Agrave; C&Aacute;C EM ĐỘI VI&Ecirc;N, THIẾU NI&Ecirc;N, NHI ĐỒNG</strong></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29821/bch 1.jpg" style="height:299px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c em đội vi&ecirc;n thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng th&acirc;n mến, </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra từ ng&agrave;y 11/11 đến ng&agrave;y 13/11/2017 đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp. Đại hội đ&atilde; thảo luận v&agrave; thống nhất khẩu hiệu h&agrave;nh động trong nhiệm kỳ l&agrave;:</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><em>&ldquo;KH&Aacute;T VỌNG &ndash; XUNG K&Iacute;CH &ndash; TRI THỨC &ndash; BẢN LĨNH&rdquo;.</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội x&aacute;c định mục ti&ecirc;u c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố trong 5 năm tới l&agrave;:<em> &ldquo;Tập trung gi&aacute;o dục, bồi dưỡng thanh ni&ecirc;n gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước, c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, c&oacute; tri thức, sức khỏe, c&oacute; &yacute; thức t&ocirc;n trọng ph&aacute;p luật, c&oacute; đạo đức v&agrave; lối sống văn h&oacute;a, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội; ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n trong tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, th&agrave;nh phố; đẩy mạnh c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng để tạo m&ocirc;i trường cho thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện, cống hiến, trưởng th&agrave;nh; khẳng định r&otilde; vai tr&ograve; tổ chức Đo&agrave;n l&agrave; người bạn đồng h&agrave;nh, kết nối, hỗ trợ v&agrave; th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển của thanh ni&ecirc;n về mọi mặt; cổ vũ thanh ni&ecirc;n thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động s&aacute;ng tạo, l&agrave;m chủ khoa học, c&ocirc;ng nghệ hiện đại; đo&agrave;n kết, tập hợp rộng r&atilde;i c&aacute;c tầng lớp thanh thiếu nhi, n&acirc;ng cao vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt ch&iacute;nh trị của tổ chức Đo&agrave;n đối với Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố, thực hiện tốt vai tr&ograve; phụ tr&aacute;ch Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố; chủ động, t&iacute;ch cực tham gia x&acirc;y dựng, bảo vệ Đảng, Ch&iacute;nh quyền; kh&ocirc;ng ngừng đổi mới nội dung v&agrave; phương thức hoạt động, n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức Đo&agrave;n</em><em>&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để thực hiện thắng lợi c&aacute;c mục ti&ecirc;u tr&ecirc;n, Đại hội k&ecirc;u gọi:</span></p> <ol> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, h&atilde;y sống với kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n, kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao tri trức, trau dồi kỹ năng, nỗ lực r&egrave;n luyện, t&iacute;ch cực cống hiến cho cộng đồng v&agrave; x&atilde; hội. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, t&ugrave;y v&agrave;o điều kiện cụ thể của bản th&acirc;n, h&atilde;y tận dụng cơ hội t&iacute;ch cực của cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư mang lại, vận dụng s&aacute;ng tạo v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, lao động, chủ động tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của cơ quan, địa phương, đơn vị, hướng tới x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trở th&agrave;nh đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, th&agrave;nh phố khởi nghiệp cho giới trẻ.</em></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố h&atilde;y nỗ lực r&egrave;n luyện, t&iacute;ch cực học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh gắn với x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố l&agrave;: y&ecirc;u nước &ndash; kh&aacute;t vọng, đạo đức &ndash; tr&aacute;ch nhiệm, tri thức &ndash; s&aacute;ng tạo, năng động &ndash; văn minh; giữ g&igrave;n, ph&aacute;t huy những gi&aacute; trị truyền thống tốt đẹp của d&acirc;n tộc, của th&agrave;nh phố, tiếp thu c&oacute; chọn lọc tinh hoa văn h&oacute;a thế giới . C&aacute;c bạn h&atilde;y t&iacute;ch cực tham gia thực hiện 3 phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng &ldquo;Tuổi trẻ xung k&iacute;ch x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;, &ldquo;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;, &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo; v&agrave; 3 chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh, hỗ trợ thanh thiếu nhi &ldquo;Chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n trong học tập&rdquo;, &ldquo;Chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n lập nghiệp, khởi nghiệp&rdquo;, &ldquo;Chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n ph&aacute;t triển kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, n&acirc;ng cao thể chất, đời sống văn h&oacute;a tinh thần&rdquo;; c&aacute;c hoạt động bảo vệ, gi&aacute;o dục, chăm s&oacute;c thiếu nhi; thực hiện c&aacute;c giải ph&aacute;p nhằm n&acirc;ng cao chất lượng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, tổ chức cơ sở Đo&agrave;n; </em><em>t&iacute;ch cực tham gia x&acirc;y dựng x&acirc;y dựng, bảo vệ Đảng v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị, đ&oacute;ng g&oacute;p hiệu quả v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; bền vững của th&agrave;nh phố, x&aacute;c định tr&aacute;ch nhiệm cao về vai tr&ograve;, vị tr&iacute; của th&agrave;nh phố l&agrave; &ldquo;nơi hội tụ v&agrave; lan tỏa, v&igrave; cả nước, c&ugrave;ng cả nước&rdquo;.</em></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng h&atilde;y học tập v&agrave; l&agrave;m theo </em><em>5 điều B&aacute;c Hồ dạy, r&egrave;n luyện chăm ngoan, phấn đấu trở th&agrave;nh con ngoan, tr&ograve; giỏi, l&agrave; đội vi&ecirc;n tốt, l&agrave; ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ, vững bước tiến l&ecirc;n Đo&agrave;n, phấn đấu </em><em>trở th&agrave;nh những người đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;, những người Cộng sản trẻ.</em></span></span></em></span></li> </ol> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng th&acirc;n mến.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X l&agrave; Đại hội của sự đổi mới, s&aacute;ng tạo, của tinh thần xung k&iacute;ch, dấn th&acirc;n, của kh&aacute;t vọng cống hiến, khẳng định sức trẻ với &yacute; ch&iacute; tiến c&ocirc;ng mạnh mẽ l&agrave;m chủ khoa học c&ocirc;ng nghệ, chung tay x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ đại hội n&agrave;y, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng th&agrave;nh phố h&atilde;y c&ugrave;ng với tổ chức Đo&agrave;n c&aacute;c cấp ph&aacute;t huy sức trẻ, thực hiện thắng lợi mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ m&agrave; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 đ&atilde; đề ra, xứng đ&aacute;ng l&agrave; thế hệ kế thừa, l&agrave; chủ nh&acirc;n tương lai của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Th&agrave;nh phố Anh h&ugrave;ng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU</strong> <strong>ĐO&Agrave;N TNCS HỒ CH&Iacute; MINH </strong><strong>TH&Agrave;NH PHỐ HỒ CH&Iacute; MINH</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>LẦN THỨ X,</strong> <strong>NHIỆM KỲ </strong><strong>2017</strong> <strong>- 2022</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;