Quận 9 đoạt giải “Bàn tay vàng ngành Xây dựng”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 22/10, cụm X&acirc;y dựng &ndash; Giao th&ocirc;ng tổ chức Hội thi B&agrave;n tay v&agrave;ng ng&agrave;nh X&acirc;y dựng năm 2017 tại trường Cao đẳng X&acirc;y dựng TPHCM cơ sở 2 (đường số 11, P. Long B&igrave;nh, Quận 9). Quận Đo&agrave;n 9 xuất sắc gi&agrave;nh giải Nhất của Hội thi.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29628/5.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TPHCM, nhằm khuyến kh&iacute;ch lực lượng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao chất lượng chuy&ecirc;n m&ocirc;n cũng như ph&aacute;t hiện ra những đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&oacute; tay nghề giỏi để tuy&ecirc;n dương, từ đ&oacute; tạo nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cho th&agrave;nh phố, cụm X&acirc;y dựng &ndash; Giao th&ocirc;ng tổ chức Hội thi B&agrave;n tay v&agrave;ng ng&agrave;nh X&acirc;y dựng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến với Hội thi, 18 đội thi đến từ 15 cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n gồm c&aacute;c đơn vị trong cụm, Tổng C&ocirc;ng ty X&acirc;y dựng v&agrave; c&aacute;c quận huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.HCM, được chia th&agrave;nh đội 5 người (v&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n dự bị). C&aacute;c đội thi trải qua hai phần: thi trắc nghiệm l&yacute; thuyết về nghiệp vụ x&acirc;y dựng (15 ph&uacute;t &ndash; điểm tối đa 20 điểm) v&agrave; thi thực h&agrave;nh x&acirc;y trụ li&ecirc;n tường theo bản vẽ do Ban tổ chức cung cấp trong thời gian 120 ph&uacute;t. Ở phần thi thực h&agrave;nh, Ban gi&aacute;m khảo tiến h&agrave;nh chấm điểm dựa tr&ecirc;n nhiều ti&ecirc;u ch&iacute;: cảm quan, thao t&aacute;c, độ phẳng c&aacute;c mặt, độ vu&ocirc;ng g&oacute;c, độ vững chắc, vệ sinh m&ocirc;i trường, theo thang điểm 80.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29628/5.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kết th&uacute;c Hội thi, Quận Đo&agrave;n 9 vượt qua nhiều đội thi gi&agrave;nh giải Nhất chung cuộc. Giải Nh&igrave; thuộc về đội Tổng C&ocirc;ng ty IDICO (Đo&agrave;n khối Bộ X&acirc;y dựng). Chi Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Nabicon (Quận Đo&agrave;n 2) v&agrave; Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty X&acirc;y dựng S&agrave;i G&ograve;n đạt giải Ba. Hội thi cũng trao 6 giải khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c đơn vị: Quận Đo&agrave;n Thủ Đức; C&ocirc;ng ty Cổ phần X&acirc;y dựng số 14, C&ocirc;ng ty x&acirc;y dựng số 1 (Đo&agrave;n khối Bộ X&acirc;y dựng); Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n; C&ocirc;ng ty Đại Đồng T&acirc;m (Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n); C&ocirc;ng ty Cổ phần đầu tư X&acirc;y dựng Thanh ni&ecirc;n 2 (Đo&agrave;n khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi cũng l&agrave; cơ hội để c&aacute;c đơn vị giao lưu, học hỏi th&ecirc;m kiến thức về x&acirc;y dựng. Anh Nguyễn Viết T&acirc;m (th&agrave;nh vi&ecirc;n đội Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n) chia sẻ: &ldquo;L&agrave; đơn vị kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n về x&acirc;y dựng, đến với hội thi, đội cũng gặp một ch&uacute;t kh&oacute; khăn ở thao t&aacute;c chưa kh&eacute;o l&eacute;o. Nhưng t&ocirc;i cảm thấy rất vui v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch để c&aacute;c đơn vị vừa giao lưu vừa trau dồi, n&acirc;ng cao chất lượng tay nghề.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>YẾN NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;