Quận 9 đoạt giải “Bàn tay vàng ngành Xây dựng”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 22/10, cụm X&acirc;y dựng &ndash; Giao th&ocirc;ng tổ chức Hội thi B&agrave;n tay v&agrave;ng ng&agrave;nh X&acirc;y dựng năm 2017 tại trường Cao đẳng X&acirc;y dựng TPHCM cơ sở 2 (đường số 11, P. Long B&igrave;nh, Quận 9). Quận Đo&agrave;n 9 xuất sắc gi&agrave;nh giải Nhất của Hội thi.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29628/5.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TPHCM, nhằm khuyến kh&iacute;ch lực lượng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao chất lượng chuy&ecirc;n m&ocirc;n cũng như ph&aacute;t hiện ra những đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&oacute; tay nghề giỏi để tuy&ecirc;n dương, từ đ&oacute; tạo nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cho th&agrave;nh phố, cụm X&acirc;y dựng &ndash; Giao th&ocirc;ng tổ chức Hội thi B&agrave;n tay v&agrave;ng ng&agrave;nh X&acirc;y dựng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến với Hội thi, 18 đội thi đến từ 15 cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n gồm c&aacute;c đơn vị trong cụm, Tổng C&ocirc;ng ty X&acirc;y dựng v&agrave; c&aacute;c quận huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.HCM, được chia th&agrave;nh đội 5 người (v&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n dự bị). C&aacute;c đội thi trải qua hai phần: thi trắc nghiệm l&yacute; thuyết về nghiệp vụ x&acirc;y dựng (15 ph&uacute;t &ndash; điểm tối đa 20 điểm) v&agrave; thi thực h&agrave;nh x&acirc;y trụ li&ecirc;n tường theo bản vẽ do Ban tổ chức cung cấp trong thời gian 120 ph&uacute;t. Ở phần thi thực h&agrave;nh, Ban gi&aacute;m khảo tiến h&agrave;nh chấm điểm dựa tr&ecirc;n nhiều ti&ecirc;u ch&iacute;: cảm quan, thao t&aacute;c, độ phẳng c&aacute;c mặt, độ vu&ocirc;ng g&oacute;c, độ vững chắc, vệ sinh m&ocirc;i trường, theo thang điểm 80.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29628/5.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kết th&uacute;c Hội thi, Quận Đo&agrave;n 9 vượt qua nhiều đội thi gi&agrave;nh giải Nhất chung cuộc. Giải Nh&igrave; thuộc về đội Tổng C&ocirc;ng ty IDICO (Đo&agrave;n khối Bộ X&acirc;y dựng). Chi Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Nabicon (Quận Đo&agrave;n 2) v&agrave; Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty X&acirc;y dựng S&agrave;i G&ograve;n đạt giải Ba. Hội thi cũng trao 6 giải khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c đơn vị: Quận Đo&agrave;n Thủ Đức; C&ocirc;ng ty Cổ phần X&acirc;y dựng số 14, C&ocirc;ng ty x&acirc;y dựng số 1 (Đo&agrave;n khối Bộ X&acirc;y dựng); Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n; C&ocirc;ng ty Đại Đồng T&acirc;m (Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n); C&ocirc;ng ty Cổ phần đầu tư X&acirc;y dựng Thanh ni&ecirc;n 2 (Đo&agrave;n khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi cũng l&agrave; cơ hội để c&aacute;c đơn vị giao lưu, học hỏi th&ecirc;m kiến thức về x&acirc;y dựng. Anh Nguyễn Viết T&acirc;m (th&agrave;nh vi&ecirc;n đội Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n) chia sẻ: &ldquo;L&agrave; đơn vị kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n về x&acirc;y dựng, đến với hội thi, đội cũng gặp một ch&uacute;t kh&oacute; khăn ở thao t&aacute;c chưa kh&eacute;o l&eacute;o. Nhưng t&ocirc;i cảm thấy rất vui v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch để c&aacute;c đơn vị vừa giao lưu vừa trau dồi, n&acirc;ng cao chất lượng tay nghề.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>YẾN NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;