Giới thiệu 35 gương đạt Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần 10 năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. <strong>NGUYỄN H&Ugrave;NG LINH (</strong>Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n X&iacute; nghiệp, UVBTV Đo&agrave;n cơ sở Tổng C&ocirc;ng ty PNJ<strong><em> - </em></strong>Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu &amp; Ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ X&iacute; nghiệp Nữ trang PNJ)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 1:</u></strong> X&acirc;y dựng hệ thống t&aacute;i sử dụng nước chảy tr&agrave;n tại c&aacute;c tổ sản xuất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p l&agrave;m giảm chi ph&iacute; sản xuất, giảm &aacute;p lực cho c&ocirc;ng t&aacute;c xử l&yacute; nước thải cuối ng&agrave;y tại x&iacute; nghiệp. Trung b&igrave;nh 1 năm tiết kiệm được khoảng 225.720.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 2:</u></strong> Hệ thống si&ecirc;u &acirc;m tự động c&aacute;nh tay robot.</span></span></p> <h1 style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p tăng chất lượng sản phẩm, sử dụng hiệu quả tối đa thời gian lao động, tăng năng suất si&ecirc;u &acirc;m (43.120 sản phẩm/th&aacute;ng), tiết kiệm tối đa chi ph&iacute; điện nước trong c&ocirc;ng đoạn si&ecirc;u &acirc;m, giảm chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng lao động. Trung b&igrave;nh 1 năm tiết kiệm được khoảng 121.440.000 đồng.</span></span></h1> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. <strong>NGUYỄN NAM MẠNH</strong> (B&iacute; thư Chi đo&agrave;n - Nh&acirc;n vi&ecirc;n cắt lệnh Đội xe C&ocirc;ng ty TNHH Nước uống tinh khiết S&agrave;i G&ograve;n (SAPUWA))</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> C&aacute;c giải ph&aacute;p nhằm tăng hiệu quả hoạt động tại bộ phận ph&acirc;n phối của C&ocirc;ng ty SAPUWA.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c giải ph&aacute;p n&agrave;y đ&atilde; g&oacute;p phần gia tăng hiệu quả hoạt động tại bộ phận ph&acirc;n phối, l&agrave; đại diện bộ mặt của c&ocirc;ng ty, ảnh hưởng nhiều nhất đến uy t&iacute;n, vị thế của SAPUWA, cũng như chi phối đến việc chiếm lĩnh thị phần, mở rộng thị trường, n&acirc;ng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Từ đ&oacute;, doanh số 6 th&aacute;ng đầu năm 2017 đ&atilde; tăng b&igrave;nh qu&acirc;n 20% so với năm cũ, l&agrave;m lợi cho C&ocirc;ng ty SAPUWA tr&ecirc;n 5 tỷ đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">3. <strong>NGUYỄN VĂN MINH (</strong>Đo&agrave;n vi&ecirc;n - Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Xưởng sửa chữa &ocirc; t&ocirc; Th&agrave;nh Đạt, C&ocirc;ng ty CP &Aacute;nh Dương Việt Nam)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Đổi mới phương ph&aacute;p điều h&agrave;nh, quản l&yacute; v&agrave; cải tiến quy tr&igrave;nh bảo dưỡng, sửa chữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; g&oacute;p phần r&uacute;t ngắn thời gian bảo dưỡng, sửa chữa xe, giải quyết được t&igrave;nh trạng xe &ugrave;n tắc trong v&agrave; ngo&agrave;i xưởng. Đồng thời, việc sử dụng nguồn lao động trong xưởng cũng hiệu quả hơn, ước t&iacute;nh giảm khoảng 10 lao động, tiết kiệm khoảng 50 triệu đồng/th&aacute;ng. Như vậy mỗi năm sẽ gi&uacute;p c&ocirc;ng ty tr&aacute;nh thất tho&aacute;t doanh thu h&agrave;ng trăm triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">4. <strong>PHẠM TRƯỜNG GIANG (</strong>Tổ trưởng tổ tiện ren C&ocirc;ng ty CP Cơ kh&iacute; X&acirc;y dựng Thương mại Đại Dũng)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Chế tạo m&aacute;y cắt ph&ocirc;i ty x&agrave; gồ tự động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p tốc độ cắt tăng gấp 3 lần, số lượng từng loại ty x&agrave; gồ được kiểm đếm tự động, ch&iacute;nh x&aacute;c, đảm bảo an to&agrave;n lao động, kh&ocirc;ng cần sự can thiệp thủ c&ocirc;ng của c&ocirc;ng nh&acirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất. Trung b&igrave;nh 1 năm tiết kiệm được khoảng 720.000.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">5. <strong>L&Acirc;M CAO TR&Iacute;</strong> (Tổ trưởng chuyền may C&ocirc;ng ty TNHH May Sun Kyoung Việt Nam)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Quản l&yacute; linh động nh&acirc;n lực trong c&aacute;c chuyền tăng hiệu quả c&ocirc;ng việc, tiết kiệm thời gian, tăng thu nhập cho c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p quản l&yacute; chuyền hiệu quả, tạo t&iacute;nh chuy&ecirc;n nghiệp trong c&ocirc;ng việc, đ&agrave;o tạo c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; tay nghề cao, giảm thời gian lao động. Tiền thưởng năng suất mỗi th&aacute;ng được 5.000.000 đồng.&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">6.&nbsp; <strong>TRẦN TRUNG HẢI (</strong>Tổ trưởng C&ocirc;ng ty CP Thực phẩm Thi&ecirc;n Hương)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Chế tạo m&aacute;y cắt - bo m&agrave;ng sản phẩm ch&aacute;o ăn liền.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p giảm thời gian lao động khoảng 30 giờ/th&aacute;ng cho c&ocirc;ng đoạn sản xuất n&agrave;y, tiết kiệm chi ph&iacute; sản xuất cho đơn vị (tiền điện, chi ph&iacute; lao động...). Tiết kiệm chi ph&iacute; cho C&ocirc;ng ty 1 năm khoảng 132.924.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">7. <strong>NGUYỄN HỮU ANH (</strong>Nh&oacute;m trưởng bảo tr&igrave; Co.opmart Đ&agrave; Nẵng)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 1:</u></strong> Phương &aacute;n layout si&ecirc;u thị tối ưu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p giảm chi ph&iacute; cho si&ecirc;u thị v&igrave; kh&ocirc;ng cần phải thu&ecirc; đơn vị ngo&agrave;i thực hiện, tiết kiệm chi phí 20 triệu đ&ocirc;̀ng. Giảm thời gian cho việc layout si&ecirc;u thị, từ 07 ng&agrave;y xuống c&ograve;n khoảng 10 giờ để thay đ&ocirc;̉i hoàn t&acirc;́t layout. Giảm 6 ng&agrave;y l&agrave;m việc của nh&acirc;n vi&ecirc;n to&agrave;n si&ecirc;u thị (t&ocirc;̉ng c&ocirc;̣ng 119 nh&acirc;n vi&ecirc;n). Qua đ&oacute;, doanh thu tăng khoảng 100.000.000 đ&ocirc;̀ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 2:</u></strong> Giải ph&aacute;p giảm chi ph&iacute; điện quầy b&aacute;nh mì.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với hai giải ph&aacute;p chuyển đổi gi&aacute; điện từ gi&aacute; điện dịch vụ sang gi&aacute; điện sản xuất v&agrave; chuyển khung giờ sản xuất cao điểm sang giờ thấp điểm, gi&uacute;p qu&acirc;̀y b&aacute;nh mì tăng tỉ lệ l&atilde;i nhằm n&acirc;ng cao hiệu quả kinh doanh của toàn đơn vị, tiết kiệm chi ph&iacute; sản xuất trong 7 th&aacute;ng đầu năm 2017 l&agrave; 38.812.015 đ&ocirc;̀ng, tức khoảng 66.534.882 đồng/năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">8. <strong>PHẠM TH&Aacute;I NGHĨA (</strong>Tổ trưởng tổ sửa chữa tổng qu&aacute;t X&iacute; nghiệp Dịch vụ &Ocirc; t&ocirc; Isuzu An Lạc)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Lao động ti&ecirc;n tiến năm 2016</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Giấy khen xuất sắc Ban Chấp h&agrave;nh C&ocirc;ng Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty cho th&agrave;nh t&iacute;ch Lao động giỏi năm 2016</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Giải Nhất đồng đội Hội thi tay nghề Kỹ thuật vi&ecirc;n ISUZU to&agrave;n quốc năm 2016</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Giải Nh&igrave; Hội thi tay nghề Kỹ thuật vi&ecirc;n ISUZU to&agrave;n quốc năm 2017</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">9. <strong>L&Ecirc; VĂN PH&Aacute;P (</strong>Kỹ thuật vi&ecirc;n X&iacute; nghiệp Dịch vụ &Ocirc; t&ocirc; Isuzu An Lạc)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Lao động ti&ecirc;n tiến năm 2016</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Giải Nhất đồng đội Hội thi tay nghề Kỹ thuật vi&ecirc;n ISUZU to&agrave;n quốc năm 2016</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Giải Nhất Hội thi tay nghề Kỹ thuật vi&ecirc;n ISUZU to&agrave;n quốc năm 2017</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">10. <strong>NGUYỄN TH&Agrave;NH TUẤN (</strong>Kỹ thuật vi&ecirc;n X&iacute; nghiệp Dịch vụ &Ocirc; t&ocirc; Isuzu An Lạc)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Lao động ti&ecirc;n tiến năm 2016</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>+ Giải Nhất Hội thi tay nghề Kỹ thuật vi&ecirc;n ISUZU to&agrave;n quốc năm 2016</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Giải Nhất đồng đội Hội thi tay nghề Kỹ thuật vi&ecirc;n to&agrave;n quốc năm 2016</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Bằng khen xuất sắc trong năm 2016</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">11. <strong>NGUYỄN THANH TR&Iacute;</strong> (Nh&acirc;n vi&ecirc;n X&iacute; nghiệp Cơ kh&iacute; &ocirc; t&ocirc; An Lạc)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 1:</u></strong> Lắp đặt hệ thống chống kẹt cửa l&ecirc;n xuống xe bu&yacute;t.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến gi&uacute;p giảm thời gian lao động, n&acirc;ng cao an to&agrave;n, tăng năng suất lao động, giảm chi ph&iacute; cho đơn vị v&agrave; tăng t&iacute;nh an to&agrave;n cho người sử dụng xe bu&yacute;t.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 2:</u></strong> Giải ph&aacute;p thay thế tole mạ kẽm 0.3mm bằng tấm nhựa c&oacute; c&aacute;ch nhiệt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sử dụng vật liệu nhựa c&oacute; d&aacute;n c&aacute;ch nhiệt để giảm thời gian thao t&aacute;c trong c&ocirc;ng việc, n&acirc;ng cao năng suất lao động v&agrave; tăng t&iacute;nh an to&agrave;n cho người sử dụng xe bu&yacute;t.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">12. <strong>NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN (</strong>UVBTV Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty CP Sữa Việt Nam - Nh&acirc;n vi&ecirc;n theo d&otilde;i hệ thống quản l&yacute; chất lượng C&ocirc;ng ty CP Sữa Việt Nam)</span></span></p> <p style="margin-left:1.7pt; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Trang bị k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin trao đổi giữa nh&acirc;n vi&ecirc;n camera v&agrave; sản xuất trong qu&aacute; tr&igrave;nh cấp vi lượng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p tr&aacute;nh tổn thất chi ph&iacute; khi c&oacute; k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin trao đổi trực tiếp giữa nh&acirc;n vi&ecirc;n trực camera v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n sản xuất trong qu&aacute; tr&igrave;nh cấp vi lượng. Chi ph&iacute; tổn thất tr&aacute;nh được khi thực hiện cải tiến được t&iacute;nh tr&ecirc;n mẻ trộn kh&ocirc; v&agrave; mẻ trộn ướt l&agrave; 100.740.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">13. <strong>B&Ugrave;I CH&Acirc;U DŨ</strong><strong> (</strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật C&ocirc;ng ty cổ phần Bia S&agrave;i G&ograve;n Ki&ecirc;n Giang)</span></span></p> <p style="margin-left:1.7pt; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Chế tạo m&aacute;y cấp nắp lon tự động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến chế tạo m&aacute;y cấp nắp lon tự động cho m&aacute;y gh&eacute;p m&iacute; lon bia gi&uacute;p giảm 3 c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;m việc tại vị tr&iacute; nạp lắp lon, tiết kiệm chi ph&iacute; sản xuất khoảng 172.800.000 đồng/năm. Đồng thời, s&aacute;ng kiến gi&uacute;p giảm được sự tiếp x&uacute;c nhiều với nắp lon trước khi gh&eacute;p m&iacute; lon đảm bảo tuyệt đối cho nắp lon.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">14. <strong>HUỲNH THANH TR&Agrave; (</strong>B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở Trung t&acirc;m 3 - Kiểm nghiệm vi&ecirc;n Trung t&acirc;m Kỹ thuật Ti&ecirc;u chuẩn Đo lường Chất lượng 3)</span></span></p> <p style="margin-left:1.7pt; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Cải tiến t&aacute;i sử dụng cốc chứa mẫu thử nghiệm lưu huỳnh bằng tia X theo phương ph&aacute;p ASTM D 4294.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p tăng tiến độ v&agrave; hiệu quả th&iacute; nghiệm, giảm chi ph&iacute; mua vật tư v&agrave; thời gian chuẩn bị thử nghiệm. Ước t&iacute;nh tiết kiệm 80 &ndash; 100 triệu đồng/năm, tiết kiệm từ 30 &ndash; 45 ph&uacute;t để l&agrave;m sạch cốc chứa mẫu thử nghiệm. Đồng thời, giảm độc hại cho sức khỏe kiểm nghiệm vi&ecirc;n v&agrave; giảm &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">15. <strong>CAO BỬU QUỐC DUY (</strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty CP Thủy điện Th&aacute;c Mơ)</span></span></p> <p style="margin-left:1.7pt; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> &Aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ 3D v&agrave; c&ocirc;ng nghệ Annomation m&ocirc; phỏng c&aacute;c chi tiết phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo nghiệp vụ thiết bị dao c&aacute;ch ly 13,8 kV.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sử dụng c&ocirc;ng nghệ Annomation m&ocirc; phỏng qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động của thiết bị đ&atilde; được 3D h&oacute;a, phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&acirc;n t&iacute;ch qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động, xử l&yacute; sự cố, đ&agrave;o tạo nghiệp vụ thiết bị. S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p r&uacute;t ngắn thời gian đ&agrave;o tạo, truyền đạt th&ocirc;ng tin c&ocirc;ng tr&igrave;nh nhanh ch&oacute;ng, ch&iacute;nh x&aacute;c. R&uacute;t ngắn thời gian chuẩn bị sửa chữa thiết bị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">16. <strong>NGUYỄN TẤN ĐẠT (</strong>B&iacute; thư Li&ecirc;n chi đo&agrave;n X&iacute; nghiệp Cao su B&igrave;nh Dương, UVBTV Đo&agrave;n Cty CP C&ocirc;ng nghiệp Cao su Miền Nam - Tổ trưởng Tổ cơ kh&iacute; X&iacute; nghiệp Cao su B&igrave;nh Dương, C&ocirc;ng ty CP C&ocirc;ng nghiệp Cao su Miền Nam)</span></span></p> <p style="margin-left:1.7pt; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Thiết kế hệ thống &eacute;p lọc cao su nguy&ecirc;n liệu cho m&aacute;y &eacute;p ti&ecirc;m trước khi lưu h&oacute;a m&agrave;ng hơi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến gi&uacute;p giảm thiểu thời gian hao ph&iacute; cắt d&acirc;y cao su, đồng thời, tạo ra c&aacute;c d&acirc;y cao su c&oacute; bề rộng đồng đều, độ cứng thấp hơn v&agrave; quan trọng nhất l&agrave; ngăn ngừa nguy cơ lẫn tạp chất, từ đ&oacute; khắc phục t&igrave;nh trạng bọt kh&iacute; v&agrave; lẫn tạp chất trong m&agrave;ng hơi sau khi lưu h&oacute;a. Gi&aacute; trị l&agrave;m lợi sau khi đưa hệ thống v&agrave;o hoạt động đ&atilde; tiết kiệm được chi ph&iacute; khoảng 692.000.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">17. <strong>TRẦN NGỌC HẬU (</strong>UVBCH Đo&agrave;n Cty CP C&ocirc;ng nghiệp Cao su Miền Nam - Nh&acirc;n vi&ecirc;n Ph&ograve;ng Kỹ thuật X&iacute; nghiệp Cao su B&igrave;nh Dương, C&ocirc;ng ty CP C&ocirc;ng nghiệp Cao su Miền Nam)</span></span></p> <p style="margin-left:1.7pt; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Cải tiến đơn M93Đ sản xuất mặt lốp đắp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi &aacute;p dụng s&aacute;ng kiến, lốp đắp c&oacute; độ kh&aacute;ng m&agrave;i m&ograve;n cao, tiết kiệm được chi ph&iacute; sản xuất, mang lại gi&aacute; trị l&agrave;m lợi h&agrave;ng năm l&agrave; 159.452.898 đồng/năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>18.&nbsp; V&Otilde; VĂN ĐỨC (</strong>Trưởng ca 4, Xưởng Luyện X&iacute; nghiệp Cao su B&igrave;nh Dương, C&ocirc;ng ty CP C&ocirc;ng nghiệp Cao su Miền Nam)</span></span></p> <p style="margin-left:1.7pt; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Thiết kế băng tải cuốn cao su b&aacute;n th&agrave;nh phẩm v&agrave; băng tải c&acirc;n cho d&acirc;y chuyền B2, B3.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến thiết kế th&ecirc;m 1 băng tải cuốn v&agrave; c&acirc;n điện tử cho băng tải cũ. C&ocirc;ng nh&acirc;n kh&ocirc;ng cần c&acirc;n trước v&agrave; kh&ocirc;ng mất sức để đưa cao su b&aacute;n th&agrave;nh phẩm l&ecirc;n băng tải c&acirc;n. S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p n&acirc;ng cao 43% năng suất lao động, mỗi ca sản xuất c&ocirc;ng nh&acirc;n tăng từ 70 mẻ l&ecirc;n 100 mẻ, mang lại gi&aacute; trị l&agrave;m lợi l&agrave; 196.410.240 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">19. <strong>L&Ecirc; THANH DUY (</strong>UVBCH Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV Cao Su Thống Nhất - Ph&oacute; ban khu&ocirc;n mẫu C&ocirc;ng ty TNHH MTV Cao Su Thống Nhất)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Cải tiến DC khu&ocirc;n lưu h&oacute;a Deks1, Deks 50, Deks 12.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&agrave;m khu&ocirc;n định h&igrave;nh l&otilde;i để khi lưu h&oacute;a DC kh&ocirc;ng chui l&ecirc;n phần l&otilde;i sản phẩm. Trước khi cải tiến th&igrave; phải ngo&aacute;y DC dư; sau khi cải tiến, kh&ocirc;ng c&ograve;n DC dư. S&aacute;ng kiến gi&uacute;p l&agrave;m giảm thời gian ho&agrave;n tất sản phẩm, giảm nh&acirc;n c&ocirc;ng lao động với gi&aacute; trị l&agrave;m lợi l&agrave; 235.851.685 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">20. <strong>NGUYỄN T&Iacute;N L&Acirc;N (</strong>Ph&oacute; Ph&ograve;ng Kỹ thuật C&ocirc;ng ty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SADO)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> M&aacute;y quấn sợi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến cải tiến m&aacute;y quấn sợi với c&ocirc;ng suất 50 cuộn/1 ph&uacute;t cải tiến được c&aacute;ch l&agrave;m thủ c&ocirc;ng quấn bằng tay v&agrave; tiết kiệm chi ph&iacute; cho C&ocirc;ng ty, chỉ sử dụng 01 người để điều khiển m&aacute;y. S&aacute;ng kiến đ&atilde; mang lại lợi &iacute;ch cho C&ocirc;ng ty 500.000.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">21. <strong>L&Ecirc; PHƯỚC HƯNG (</strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n Vận h&agrave;nh Hệ thống xử l&yacute; nước thải C&ocirc;ng ty CP Thực Phẩm Cholimex)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> D&ugrave;ng b&ugrave;n vi sinh bỏ đi thay thế vi sinh yếu v&agrave; chết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến n&agrave;y đ&atilde; tiết kiệm chi ph&iacute; xử l&yacute; cho c&ocirc;ng ty 120m<sup>3</sup>/ng&agrave;y-đ&ecirc;m, l&agrave;m lợi tương đương 432 triệu/năm. D&ugrave;ng nước sau xử l&yacute; thay thế nước cấp để &eacute;p b&ugrave;n: tiết kiệm được 25m<sup>3</sup> nước cấp mỗi ng&agrave;y, l&agrave;m lợi tương đương 94,5 triệu/năm. Tổng gi&aacute; trị l&agrave;m lợi của c&ocirc;ng tr&igrave;nh l&agrave; 526,5 triệu/năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">22. <strong>PHAN R&Ocirc; MALL (</strong>B&iacute; thư Chi đo&agrave;n - Trưởng nh&oacute;m Viễn Th&ocirc;ng Trung T&acirc;m Viễn Th&ocirc;ng H&oacute;c M&ocirc;n)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Lao động ti&ecirc;n tiến năm 2016</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Giấy khen &ldquo;Đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n Viễn th&ocirc;ng Th&agrave;nh phố năm 2016&rdquo; do Đo&agrave;n Cơ Sở Viễn Th&ocirc;ng Th&agrave;nh Phố trao tặng</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Giải Nhất Hội Thi C&ocirc;ng Nh&acirc;n Kỹ Thuật Giỏi năm 2017 do Trung T&acirc;m Viễn Th&ocirc;ng H&oacute;c M&ocirc;n tổ chức</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>+ Giải Nh&igrave; Hội Thi C&ocirc;ng Nh&acirc;n Kỹ Thuật Giỏi năm 2017 do Viễn Th&ocirc;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>23. </strong><strong>PHẠM THỊ H&Agrave; V&Acirc;N</strong><strong> (</strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n Ph&ograve;ng C&ocirc;ng nghệ sau thu hoạch Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến: </u></strong>Giải ph&aacute;p ph&ograve;ng trừ bệnh đốm l&aacute; tr&ecirc;n lan bằng c&aacute;ch sử dụng nano kẽm oxide.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến g&oacute;p phần giảm sử dụng h&oacute;a chất độc hại, giảm &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, c&oacute; thể ứng dụng s&aacute;ng kiến để xử l&yacute; bệnh đốm l&aacute; tr&ecirc;n lan với quy m&ocirc; lớn. S&aacute;ng kiến đưa ra được quy tr&igrave;nh ứng dụng nano kẽm oxide để ph&ograve;ng trừ bệnh đốm l&aacute; tr&ecirc;n c&acirc;y lan Dendrobium. Ổn định nguồn h&agrave;ng cung cấp cho thị trường, mang lại gi&aacute; trị kinh tế cho n&ocirc;ng d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">24. <strong>L&Ecirc; VĂN LƯỠNG (</strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n Ph&ograve;ng Bảo trì C&ocirc;ng ty CP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 1: </u></strong>Cải tiến cơ cấu định h&igrave;nh cho m&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i thuốc bột.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến gi&uacute;p bước cắt của dao mềm mại kh&ocirc;ng g&acirc;y nghiến, r&aacute;ch g&oacute;i, đảm bảo độ k&iacute;n v&agrave; gi&uacute;p dễ d&agrave;ng điều chỉnh khi thay đổi bao b&igrave;. Cải tiến kỹ thuật tr&ecirc;n đ&atilde; gi&uacute;p tiết kiệm được 10 - 15%/th&aacute;ng tỷ lệ hao hụt bao b&igrave; do chỉnh sửa m&aacute;y. Tiết giảm được khoảng 20-30 giờ c&ocirc;ng/th&aacute;ng do ngưng m&aacute;y để sửa chữa. Giảm chi ph&iacute; phụ t&ugrave;ng thay thế, khoảng 314 USD/ năm. S&aacute;ng kiến tr&ecirc;n mỗi năm sẽ tiết kiệm cho c&ocirc;ng ty gần 30.000.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 2: </u></strong>Kết nối d&acirc;y chuyền sản xuất li&ecirc;n tục từ đ&oacute;ng g&oacute;i cấp I sang đ&oacute;ng g&oacute;i cấp II.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến thực hiện lắp đặt đường dẫn hướng c&oacute; thể điều chỉnh theo k&iacute;ch thước từng loại chai (lọ) để khi kết th&uacute;c qu&aacute; tr&igrave;nh đếm vi&ecirc;n th&igrave; chai (lọ) sẽ được chuyển trực tiếp sang khu vực đ&oacute;ng g&oacute;i cấp II để tiếp tục d&aacute;n nh&atilde;n, &eacute;p seal v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;i th&agrave;nh phẩm m&agrave; kh&ocirc;ng mất nhiều thời gian vận chuyển. Đảm bảo d&acirc;y chuyền sản xuất li&ecirc;n tục. S&aacute;ng kiến gi&uacute;p tiết kiệm được cho c&ocirc;ng ty khoảng 126 giờ c&ocirc;ng/th&aacute;ng, tương đương 69.750.001 đồng/năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 3: </u></strong>Cải tiến bộ phận định vị chữ in tr&ecirc;n m&aacute;y &eacute;p vĩ bấm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với s&aacute;ng kiến n&agrave;y sẽ gi&uacute;p khắc phục độ sai lệch vĩ &eacute;p, hạn chế được thời gian ngưng m&aacute;y, gi&uacute;p cho qu&aacute; tr&igrave;nh &eacute;p vĩ được li&ecirc;n tục, r&uacute;t ngắn thời gian ho&agrave;n tất l&ocirc; thuốc v&agrave; giảm tỷ lệ hao hụt bao b&igrave;. Với giải ph&aacute;p n&agrave;y hằng năm sẽ tiết kiệm cho c&ocirc;ng ty hơn 50.000.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">25. <strong>NGUYỄN VĂN TRƯỜNG (</strong>Nh&oacute;m trưởng nh&oacute;m 1, Ph&acirc;n xưởng 1, Xưởng Thực Phẩm Chế Biến C&ocirc;ng ty CP Thực phẩm CJ Cầu Tre)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 1:</u></strong> Cải tiến qui tr&igrave;nh đ&oacute;ng g&oacute;i muối.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến gi&uacute;p tăng năng suất &eacute;p từ 800 g&oacute;i/giờ l&ecirc;n 1.000 g&oacute;i/giờ, giảm 240 giờ/năm v&agrave; tiết kiệm 5.760.000 đồng/năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 2: </u></strong>Cải tiến qui tr&igrave;nh rửa bắp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến gi&uacute;p tăng năng suất từ 45 tr&aacute;i/giờ l&ecirc;n 120 tr&aacute;i/giờ, với gi&aacute; trị l&agrave;m lợi 60.000.000 đồng/năm. Giảm 2.500 giờ c&ocirc;ng lao động/năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">26. <strong>DƯƠNG VĂN NH&Acirc;N (</strong>Tổ trưởng Tổ Chế Biến Lạp Xưởng C&ocirc;ng ty CP Việt Nam kỹ nghệ S&uacute;c sản (Vissan))</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Thu hồi paste thịt trong khi thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh m&aacute;y Cutter.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết kế bộ lọc paste thịt ngay tại m&aacute;y xay thịt (Cutter) mang lại gi&aacute; trị kinh tế khoảng 13.499.000 đồng/th&aacute;ng, tức khoảng 161.988.000 đồng/năm. Đồng thời, gi&uacute;p đảm bảo vẻ mỹ quan của nh&agrave; xưởng kể cả trong qu&aacute; tr&igrave;nh vệ sinh thiết bị, tiết kiệm chi ph&iacute; sản xuất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">27. <strong>TR&Acirc;̀N THANH TÀI (</strong>Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n phòng Nghi&ecirc;n cứu và Phát tri&ecirc;̉n sản ph&acirc;̉m C&ocirc;ng ty CP Việt Nam kỹ nghệ S&uacute;c sản (Vissan))</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Thay đổi vỏ bọc sản phẩm lạp xưởng từ ruột heo kh&ocirc; sang vỏ bọc collagen.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vi&ecirc;̣c sử dụng vỏ bọc collagen cho lạp xưởng gi&uacute;p chủ động được nguồn nguy&ecirc;n liệu đầu v&agrave;o; chất lượng ruột ổn định, k&iacute;ch thước đồng đều, tiết kiệm được diện t&iacute;ch lưu kho cũng như ch&iacute; ph&iacute; vận chuyển v&agrave; bảo quản; &iacute;t tốn nh&acirc;n c&ocirc;ng cho c&ocirc;ng đoạn kiểm tra chất lượng đầu v&agrave;o; kh&ocirc;ng tốn nh&acirc;n c&ocirc;ng trong việc ph&acirc;n đoạn sản phẩm... S&aacute;ng kiến đem lại gi&aacute; trị kinh tế ước t&iacute;nh l&agrave; 1.819.655.200 đồng/năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">28. <strong>CAO NGUYỄN TRUNG CƯỜNG (</strong>Kỹ sư ph&ograve;ng Quản l&yacute; Kỹ thuật C&ocirc;ng nghệ C&ocirc;ng ty T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường miền Nam)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Nghi&ecirc;n cứu ứng dụng c&ocirc;ng nghệ đo GNSS bằng phương ph&aacute;p đo RTK giải ph&aacute;p GPRS/3G kh&ocirc;ng sử dụng trạm CORS.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Phương ph&aacute;p đo GNSS-RTK sử dụng s&oacute;ng 3G kh&ocirc;ng sử dụng trạm CORS gi&uacute;p tiết kiệm chi ph&iacute; đầu tư, tận dụng c&aacute;c m&aacute;y thu GNSS nh&agrave;n rỗi v&agrave; sử dụng c&aacute;c t&iacute;nh năng của m&aacute;y GNSS 2 tần số của C&ocirc;ng ty một c&aacute;ch c&oacute; hiệu quả. Tổng chi ph&iacute; tiết kiệm được bao gồm: 4 tỷ đồng tiền đầu tư m&aacute;y (trạm CORS) ban đầu v&agrave; 6.200.000 đ/th&aacute;ng tiền thu&ecirc; bao đường truyền Internet tốc độ cao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">29. <strong>HUỲNH NGỌC THẠCH (</strong>Tổ ph&oacute; Tổ in C&ocirc;ng ty Cổ Phần In Nh&atilde;n H&agrave;ng An Lạc)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 1:</u></strong> Tận dụng cuộn foil c&agrave;o lần 2.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p về điều chỉnh lực căng, sửa chữa lại bộ xả lực căng, trục shaft xả cuộn, quy định lại tốc độ, lực &eacute;p nhũ để đầu thu cuộn kh&ocirc;ng bị qu&aacute; căng g&acirc;y lệch nhũ, giải quyết vấn đề cấp b&aacute;ch theo đơn h&agrave;ng của đơn vị. Với 70.000m x 86.300 đồng/m<sup>2</sup> tiết kiệm 151 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 2:</u></strong> Cải tiến cụm &eacute;p nhũ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p t&igrave;m hiểu về kỹ thuật nhiệt, nguy&ecirc;n l&yacute; t&aacute;ch nhũ với nhiệt độ ph&ugrave; hợp, &eacute;p foil do đ&oacute; chế lại c&aacute;c tấm ch&ecirc;m, l&agrave;m l&ocirc; cao su &eacute;p nhũ tăng độ cứng l&ecirc;n 90 shore, lực căng xả nhũ, xem từng tốc độ sản xuất ph&ugrave; hợp để lập ti&ecirc;u chuẩn khi sản xuất. Gi&uacute;p giảm sai hỏng, l&agrave;m lợi cho đơn h&agrave;ng khoảng 30 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 3:</u></strong> Tiết kiệm chi ph&iacute; sản xuất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất phải xem x&eacute;t yếu tố kỹ thuật l&agrave;m thế n&agrave;o để mực kh&ocirc; hẳn khi in trực tiếp l&ecirc;n NVL, qu&aacute; tr&igrave;nh thử nhiều Option, c&aacute;ch luồng m&agrave;ng, cấp độ sấy, tạo gi&oacute; thổi phụ, duy tr&igrave; tốc độ... để mực kh&ocirc; trước khi v&agrave;o đơn vị in kế tiếp. Gi&aacute; trị l&agrave;m lợi của s&aacute;ng kiến khoảng 48 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 4:</u></strong> Chế cơ cấu gh&eacute;p nhũ, opp cho m&aacute;y Gidue.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chế tạo cơ cấu l&ocirc; cao su gh&eacute;p opp, &eacute;p foil c&agrave;o&nbsp;cho m&aacute;y Gidue n&ecirc;n đ&atilde; chuyển về để sản xuất đối với c&aacute;c sản phẩm vừa c&oacute; &eacute;p nhũ v&agrave; gh&eacute;p opp, c&aacute;c sản phẩm c&oacute; xử l&yacute; cần t&aacute;ch lớp, gh&eacute;p lại kh&ocirc;ng bị nhăn giấy, giảm &aacute;p lực cho m&aacute;y Omet. Cơ cấu n&agrave;y gia c&ocirc;ng tại Việt Nam, nếu nhập từ nước ngo&agrave;i phải tốn k&eacute;m thời gian l&acirc;u v&agrave; chi ph&iacute; ri&ecirc;ng cho cụm n&agrave;y khoảng 40 triệu đồng. S&aacute;ng kiến gi&uacute;p tiết kiệm cho đơn vị 32 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 5:</u></strong> X&acirc;y dựng quy tr&igrave;nh kiểm so&aacute;t nh&atilde;n Vim về cong nh&atilde;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến x&acirc;y dựng quy tr&igrave;nh sản xuất ri&ecirc;ng đối với việc kiểm so&aacute;t qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất nh&atilde;n Vim, gi&uacute;p n&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm, với gi&aacute; trị l&agrave;m lợi khoảng 40 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 6:</u></strong> Xử l&yacute; lỗi tr&ugrave;ng code.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến thực hiện chế tạo th&ecirc;m đầu kết nối để gắn th&ecirc;m đ&egrave;n cảnh b&aacute;o lỗi l&ecirc;n m&aacute;y in phun, khi m&aacute;y bị lỗi, gặp sự cố sẽ b&aacute;o đ&egrave;n đỏ l&uacute;c n&agrave;y ta dễ d&agrave;ng quan s&aacute;t kiểm tra. Năm 2016 in rất nhiều dự &aacute;n thẻ c&agrave;o nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; nh&atilde;n n&agrave;o bị tr&ugrave;ng code. Gi&aacute; trị l&agrave;m lợi khoảng 80 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 7:</u></strong> Xử l&yacute; code in nh&atilde;n Anvil.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến gi&uacute;p m&aacute;y chạy ổn định, tăng tốc từ 10m/ph l&ecirc;n 25-30m/ph. Tiết kiệm thời gian, chi ph&iacute; khi chạy h&agrave;ng, đảm bảo chất lượng theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch. Doanh thu đơn h&agrave;ng 1.200 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">30. <strong>HUỲNH THANH VŨ</strong><strong> (</strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n ph&acirc;n xưởng Cơ Đi&ecirc;̣n Chi nhánh TCT Liksin, Xí Nghi&ecirc;̣p Bao Bì Liksin)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 1:</u></strong> Thi&ecirc;́t k&ecirc;́ và gia c&ocirc;ng barrier rào chắn hành lang xí nghi&ecirc;̣p.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến nhằm tránh cho xe n&acirc;ng khi di chuy&ecirc;̉n ph&ecirc;́ li&ecirc;̣u va chạm làm hư hỏng tường hành lang, giảm chi phí sửa chữa tường hư hỏng. S&aacute;ng kiến thực hiện đ&atilde; tiết kiệm được chi phí 23.617.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 2:</u></strong> Thi&ecirc;́t k&ecirc;́ và gia c&ocirc;ng 8 xe đ&acirc;̉y cát đ&ecirc;̉ ứng phó với sự c&ocirc;́ ch&ocirc;́ng tràn hóa ch&acirc;́t.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến được thực hiện nhằm ứng phó khi xảy ra sự c&ocirc;́ v&ecirc;̀ tràn hóa ch&acirc;́t thì những khu vực các khu vực nguy hi&ecirc;̉m v&ecirc;̀ cháy n&ocirc;̉, ti&ecirc;́t ki&ecirc;̣m chi phí cho đơn vị 12.000.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>31. MAI TR&Acirc;̀N THI&Ecirc;̣N KHI&Ecirc;M (</strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n ph&acirc;n xưởng Cơ đi&ecirc;̣n Xí Nghi&ecirc;̣p Bao Bì Liksin)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 1:</u></strong> Khảo s&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n tại c&aacute;c xưởng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến gi&uacute;p chủ động điều chỉnh lưu lượng c&aacute;c m&aacute;y kh&iacute; n&eacute;n khi dư lưu lượng, tiết kiệm khoảng 35% năng lượng ti&ecirc;u thụ cụm kh&iacute; n&eacute;n. Từ th&aacute;ng 8/2016 đến 15/11/2016, tiết giảm 117.000kwh x 2.000đ = 234.000.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 2:</u></strong> Lắp hệ thống dừng m&aacute;y khẩn cấp kiểu d&acirc;y giật cho m&aacute;y CDM SH.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến gi&uacute;p nh&acirc;n vi&ecirc;n vận h&agrave;nh c&oacute; thể dừng khẩn cấp ở c&aacute;c vị tr&iacute; kh&oacute; thao t&aacute;c tr&ecirc;n m&aacute;y, đảm bảo an toàn cho nh&acirc;n vi&ecirc;n v&acirc;̣n hành máy&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 3:</u></strong> Dời chu&ocirc;ng b&aacute;o keo m&aacute;y KDM.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dời chu&ocirc;ng b&aacute;o keo m&aacute;y KDM từ tủ đi&ecirc;̣n bị khu&acirc;́t, kín v&agrave;o khu vực v&acirc;̣n hành m&aacute;y, tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng nh&acirc;n vi&ecirc;n v&acirc;̣n hành kh&ocirc;ng ki&ecirc;̉m soát được lượng keo khi vận h&agrave;nh m&aacute;y. Giảm thi&ecirc;̉u sai hỏng sản ph&acirc;̉m do sai tỉ l&ecirc;̣ keo ghép, có th&ecirc;̉ phát hi&ecirc;̣n sai s&ocirc;́, dừng máy đ&ecirc;̉ xử lý l&ocirc;̃i ngay khi vừa phát sinh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 4:</u></strong> Dời hệ thống điều khiển nhiệt độ cụm buồng sấy m&aacute;y ghép CDM DL.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dời hệ thống điều khiển nhiệt độ cụm buồng sấy m&aacute;y ghép CDM DL từ tủ nguồn ra bảng điều khiển để nh&acirc;n vi&ecirc;n vận h&agrave;nh dễ kiểm so&aacute;t nhiệt độ khi vận h&agrave;nh, tránh được tình trạng sai hỏng sản ph&acirc;̉m do ch&ecirc;nh l&ecirc;̣ch nhi&ecirc;̣t đ&ocirc;̣ s&acirc;́y sản ph&acirc;̉m, có th&ecirc;̉ phát hi&ecirc;̣n sai s&ocirc;́, dừng máy đ&ecirc;̉ xử lý l&ocirc;̃i ngay khi vừa phát sinh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">32. <strong>PHẠM QUỐC TRƯỜNG (</strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n Ban Điều h&agrave;nh Cụm C&ocirc;ng nghiệp Nhị Xu&acirc;n)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Điều chỉnh quy tr&igrave;nh thổi kh&iacute; Trạm xử l&yacute; nước thải Cụm c&ocirc;ng nghiệp Nhị Xu&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến được thực hiện bằng c&aacute;ch lắp đặt biến tần đ&atilde; gi&uacute;p tiết kiệm được thời gian, nh&acirc;n c&ocirc;ng lao động trong qu&aacute; tr&igrave;nh vận h&agrave;nh, bảo tr&igrave;, bảo dưỡng c&aacute;c m&aacute;y m&oacute;c. Tiết kiệm nước sạch vệ sinh c&aacute;c bể xử l&yacute; do m&aacute;y thổi kh&iacute; chạy c&ocirc;ng suất lớn khi lượng nước đầu v&agrave;o thấp l&agrave;m c&aacute;c chất bẩn b&aacute;m nhiều tr&ecirc;n th&agrave;nh bể. Tiết kiệm chi ph&iacute; trong qu&aacute; tr&igrave;nh vận h&agrave;nh, bảo tr&igrave;, bảo dưỡng m&aacute;y m&oacute;c cho đơn vị 13 triệu đồng/th&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">33. <strong>PHAN TRƯỜNG PH&Aacute;T (</strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty CP Cấp nước Ph&uacute; H&ograve;a T&acirc;n)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Pin nguồn sử dụng cho đồng hồ ABB.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết kế Pin nguồn sử dụng cho đồng hồ ABB được thiết kế, tự gia c&ocirc;ng để giảm chi ph&iacute; cho đơn vị v&agrave; thời gian thay thế. Tiết kiệm cho đơn vị một đợt thay Pin l&agrave; 1.110.020.000 đồng, tiết kiệm thời gian thực hiện 30 ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">34. <strong>C&Aacute;I QUỐC CƯỜNG (</strong>C&aacute;n bộ sản xuất C&ocirc;ng ty TNHH Việt nam Paiho)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Vi t&iacute;nh h&oacute;a sắp xếp v&agrave; theo d&otilde;i đơn sản xuất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dựa tr&ecirc;n phần mềm Excel v&agrave; hệ thống c&ocirc;ng ty, cải tiến m&atilde; vạch tr&ecirc;n đơn, vi t&iacute;nh h&oacute;a c&ocirc;ng việc sắp xếp v&agrave; theo d&otilde;i đơn sản xuất. S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p giảm khoảng 40% thời gian c&ocirc;ng việc, độ ch&iacute;nh x&aacute;c của c&ocirc;ng việc sắp xếp cao hơn v&agrave; giảm thiểu thất lạc đơn sản xuất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">35.&nbsp; <strong>NGUYỄN VĂN TUẤN (</strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n vận h&agrave;nh m&aacute;y v&agrave; quản l&yacute; thiết bị C&ocirc;ng ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> C&aacute;c giải ph&aacute;p tiết kiệm chi ph&iacute; đầu v&agrave;o, n&acirc;ng cao năng suất lao động tại nh&agrave; m&aacute;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải ph&aacute;p triệt ti&ecirc;u c&aacute;c mối nguy về an to&agrave;n trong khu vực sản xuất với gi&aacute; trị l&agrave;m lợi 324 triệu/năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải ph&aacute;p zero vật lạ lẫn v&agrave;o sản phẩm, cải thiện chất lượng sản phẩm với gi&aacute; trị l&agrave;m lợ % </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;