Giới thiệu 35 gương đạt Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần 10 năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. <strong>NGUYỄN H&Ugrave;NG LINH (</strong>Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n X&iacute; nghiệp, UVBTV Đo&agrave;n cơ sở Tổng C&ocirc;ng ty PNJ<strong><em> - </em></strong>Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu &amp; Ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ X&iacute; nghiệp Nữ trang PNJ)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 1:</u></strong> X&acirc;y dựng hệ thống t&aacute;i sử dụng nước chảy tr&agrave;n tại c&aacute;c tổ sản xuất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p l&agrave;m giảm chi ph&iacute; sản xuất, giảm &aacute;p lực cho c&ocirc;ng t&aacute;c xử l&yacute; nước thải cuối ng&agrave;y tại x&iacute; nghiệp. Trung b&igrave;nh 1 năm tiết kiệm được khoảng 225.720.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 2:</u></strong> Hệ thống si&ecirc;u &acirc;m tự động c&aacute;nh tay robot.</span></span></p> <h1 style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p tăng chất lượng sản phẩm, sử dụng hiệu quả tối đa thời gian lao động, tăng năng suất si&ecirc;u &acirc;m (43.120 sản phẩm/th&aacute;ng), tiết kiệm tối đa chi ph&iacute; điện nước trong c&ocirc;ng đoạn si&ecirc;u &acirc;m, giảm chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng lao động. Trung b&igrave;nh 1 năm tiết kiệm được khoảng 121.440.000 đồng.</span></span></h1> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. <strong>NGUYỄN NAM MẠNH</strong> (B&iacute; thư Chi đo&agrave;n - Nh&acirc;n vi&ecirc;n cắt lệnh Đội xe C&ocirc;ng ty TNHH Nước uống tinh khiết S&agrave;i G&ograve;n (SAPUWA))</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> C&aacute;c giải ph&aacute;p nhằm tăng hiệu quả hoạt động tại bộ phận ph&acirc;n phối của C&ocirc;ng ty SAPUWA.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c giải ph&aacute;p n&agrave;y đ&atilde; g&oacute;p phần gia tăng hiệu quả hoạt động tại bộ phận ph&acirc;n phối, l&agrave; đại diện bộ mặt của c&ocirc;ng ty, ảnh hưởng nhiều nhất đến uy t&iacute;n, vị thế của SAPUWA, cũng như chi phối đến việc chiếm lĩnh thị phần, mở rộng thị trường, n&acirc;ng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Từ đ&oacute;, doanh số 6 th&aacute;ng đầu năm 2017 đ&atilde; tăng b&igrave;nh qu&acirc;n 20% so với năm cũ, l&agrave;m lợi cho C&ocirc;ng ty SAPUWA tr&ecirc;n 5 tỷ đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">3. <strong>NGUYỄN VĂN MINH (</strong>Đo&agrave;n vi&ecirc;n - Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Xưởng sửa chữa &ocirc; t&ocirc; Th&agrave;nh Đạt, C&ocirc;ng ty CP &Aacute;nh Dương Việt Nam)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Đổi mới phương ph&aacute;p điều h&agrave;nh, quản l&yacute; v&agrave; cải tiến quy tr&igrave;nh bảo dưỡng, sửa chữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; g&oacute;p phần r&uacute;t ngắn thời gian bảo dưỡng, sửa chữa xe, giải quyết được t&igrave;nh trạng xe &ugrave;n tắc trong v&agrave; ngo&agrave;i xưởng. Đồng thời, việc sử dụng nguồn lao động trong xưởng cũng hiệu quả hơn, ước t&iacute;nh giảm khoảng 10 lao động, tiết kiệm khoảng 50 triệu đồng/th&aacute;ng. Như vậy mỗi năm sẽ gi&uacute;p c&ocirc;ng ty tr&aacute;nh thất tho&aacute;t doanh thu h&agrave;ng trăm triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">4. <strong>PHẠM TRƯỜNG GIANG (</strong>Tổ trưởng tổ tiện ren C&ocirc;ng ty CP Cơ kh&iacute; X&acirc;y dựng Thương mại Đại Dũng)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Chế tạo m&aacute;y cắt ph&ocirc;i ty x&agrave; gồ tự động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p tốc độ cắt tăng gấp 3 lần, số lượng từng loại ty x&agrave; gồ được kiểm đếm tự động, ch&iacute;nh x&aacute;c, đảm bảo an to&agrave;n lao động, kh&ocirc;ng cần sự can thiệp thủ c&ocirc;ng của c&ocirc;ng nh&acirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất. Trung b&igrave;nh 1 năm tiết kiệm được khoảng 720.000.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">5. <strong>L&Acirc;M CAO TR&Iacute;</strong> (Tổ trưởng chuyền may C&ocirc;ng ty TNHH May Sun Kyoung Việt Nam)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Quản l&yacute; linh động nh&acirc;n lực trong c&aacute;c chuyền tăng hiệu quả c&ocirc;ng việc, tiết kiệm thời gian, tăng thu nhập cho c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p quản l&yacute; chuyền hiệu quả, tạo t&iacute;nh chuy&ecirc;n nghiệp trong c&ocirc;ng việc, đ&agrave;o tạo c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; tay nghề cao, giảm thời gian lao động. Tiền thưởng năng suất mỗi th&aacute;ng được 5.000.000 đồng.&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">6.&nbsp; <strong>TRẦN TRUNG HẢI (</strong>Tổ trưởng C&ocirc;ng ty CP Thực phẩm Thi&ecirc;n Hương)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Chế tạo m&aacute;y cắt - bo m&agrave;ng sản phẩm ch&aacute;o ăn liền.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p giảm thời gian lao động khoảng 30 giờ/th&aacute;ng cho c&ocirc;ng đoạn sản xuất n&agrave;y, tiết kiệm chi ph&iacute; sản xuất cho đơn vị (tiền điện, chi ph&iacute; lao động...). Tiết kiệm chi ph&iacute; cho C&ocirc;ng ty 1 năm khoảng 132.924.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">7. <strong>NGUYỄN HỮU ANH (</strong>Nh&oacute;m trưởng bảo tr&igrave; Co.opmart Đ&agrave; Nẵng)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 1:</u></strong> Phương &aacute;n layout si&ecirc;u thị tối ưu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p giảm chi ph&iacute; cho si&ecirc;u thị v&igrave; kh&ocirc;ng cần phải thu&ecirc; đơn vị ngo&agrave;i thực hiện, tiết kiệm chi phí 20 triệu đ&ocirc;̀ng. Giảm thời gian cho việc layout si&ecirc;u thị, từ 07 ng&agrave;y xuống c&ograve;n khoảng 10 giờ để thay đ&ocirc;̉i hoàn t&acirc;́t layout. Giảm 6 ng&agrave;y l&agrave;m việc của nh&acirc;n vi&ecirc;n to&agrave;n si&ecirc;u thị (t&ocirc;̉ng c&ocirc;̣ng 119 nh&acirc;n vi&ecirc;n). Qua đ&oacute;, doanh thu tăng khoảng 100.000.000 đ&ocirc;̀ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 2:</u></strong> Giải ph&aacute;p giảm chi ph&iacute; điện quầy b&aacute;nh mì.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với hai giải ph&aacute;p chuyển đổi gi&aacute; điện từ gi&aacute; điện dịch vụ sang gi&aacute; điện sản xuất v&agrave; chuyển khung giờ sản xuất cao điểm sang giờ thấp điểm, gi&uacute;p qu&acirc;̀y b&aacute;nh mì tăng tỉ lệ l&atilde;i nhằm n&acirc;ng cao hiệu quả kinh doanh của toàn đơn vị, tiết kiệm chi ph&iacute; sản xuất trong 7 th&aacute;ng đầu năm 2017 l&agrave; 38.812.015 đ&ocirc;̀ng, tức khoảng 66.534.882 đồng/năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">8. <strong>PHẠM TH&Aacute;I NGHĨA (</strong>Tổ trưởng tổ sửa chữa tổng qu&aacute;t X&iacute; nghiệp Dịch vụ &Ocirc; t&ocirc; Isuzu An Lạc)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Lao động ti&ecirc;n tiến năm 2016</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Giấy khen xuất sắc Ban Chấp h&agrave;nh C&ocirc;ng Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty cho th&agrave;nh t&iacute;ch Lao động giỏi năm 2016</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Giải Nhất đồng đội Hội thi tay nghề Kỹ thuật vi&ecirc;n ISUZU to&agrave;n quốc năm 2016</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Giải Nh&igrave; Hội thi tay nghề Kỹ thuật vi&ecirc;n ISUZU to&agrave;n quốc năm 2017</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">9. <strong>L&Ecirc; VĂN PH&Aacute;P (</strong>Kỹ thuật vi&ecirc;n X&iacute; nghiệp Dịch vụ &Ocirc; t&ocirc; Isuzu An Lạc)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Lao động ti&ecirc;n tiến năm 2016</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Giải Nhất đồng đội Hội thi tay nghề Kỹ thuật vi&ecirc;n ISUZU to&agrave;n quốc năm 2016</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Giải Nhất Hội thi tay nghề Kỹ thuật vi&ecirc;n ISUZU to&agrave;n quốc năm 2017</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">10. <strong>NGUYỄN TH&Agrave;NH TUẤN (</strong>Kỹ thuật vi&ecirc;n X&iacute; nghiệp Dịch vụ &Ocirc; t&ocirc; Isuzu An Lạc)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Lao động ti&ecirc;n tiến năm 2016</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>+ Giải Nhất Hội thi tay nghề Kỹ thuật vi&ecirc;n ISUZU to&agrave;n quốc năm 2016</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Giải Nhất đồng đội Hội thi tay nghề Kỹ thuật vi&ecirc;n to&agrave;n quốc năm 2016</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Bằng khen xuất sắc trong năm 2016</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">11. <strong>NGUYỄN THANH TR&Iacute;</strong> (Nh&acirc;n vi&ecirc;n X&iacute; nghiệp Cơ kh&iacute; &ocirc; t&ocirc; An Lạc)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 1:</u></strong> Lắp đặt hệ thống chống kẹt cửa l&ecirc;n xuống xe bu&yacute;t.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến gi&uacute;p giảm thời gian lao động, n&acirc;ng cao an to&agrave;n, tăng năng suất lao động, giảm chi ph&iacute; cho đơn vị v&agrave; tăng t&iacute;nh an to&agrave;n cho người sử dụng xe bu&yacute;t.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 2:</u></strong> Giải ph&aacute;p thay thế tole mạ kẽm 0.3mm bằng tấm nhựa c&oacute; c&aacute;ch nhiệt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sử dụng vật liệu nhựa c&oacute; d&aacute;n c&aacute;ch nhiệt để giảm thời gian thao t&aacute;c trong c&ocirc;ng việc, n&acirc;ng cao năng suất lao động v&agrave; tăng t&iacute;nh an to&agrave;n cho người sử dụng xe bu&yacute;t.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">12. <strong>NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN (</strong>UVBTV Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty CP Sữa Việt Nam - Nh&acirc;n vi&ecirc;n theo d&otilde;i hệ thống quản l&yacute; chất lượng C&ocirc;ng ty CP Sữa Việt Nam)</span></span></p> <p style="margin-left:1.7pt; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Trang bị k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin trao đổi giữa nh&acirc;n vi&ecirc;n camera v&agrave; sản xuất trong qu&aacute; tr&igrave;nh cấp vi lượng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p tr&aacute;nh tổn thất chi ph&iacute; khi c&oacute; k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin trao đổi trực tiếp giữa nh&acirc;n vi&ecirc;n trực camera v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n sản xuất trong qu&aacute; tr&igrave;nh cấp vi lượng. Chi ph&iacute; tổn thất tr&aacute;nh được khi thực hiện cải tiến được t&iacute;nh tr&ecirc;n mẻ trộn kh&ocirc; v&agrave; mẻ trộn ướt l&agrave; 100.740.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">13. <strong>B&Ugrave;I CH&Acirc;U DŨ</strong><strong> (</strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật C&ocirc;ng ty cổ phần Bia S&agrave;i G&ograve;n Ki&ecirc;n Giang)</span></span></p> <p style="margin-left:1.7pt; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Chế tạo m&aacute;y cấp nắp lon tự động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến chế tạo m&aacute;y cấp nắp lon tự động cho m&aacute;y gh&eacute;p m&iacute; lon bia gi&uacute;p giảm 3 c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;m việc tại vị tr&iacute; nạp lắp lon, tiết kiệm chi ph&iacute; sản xuất khoảng 172.800.000 đồng/năm. Đồng thời, s&aacute;ng kiến gi&uacute;p giảm được sự tiếp x&uacute;c nhiều với nắp lon trước khi gh&eacute;p m&iacute; lon đảm bảo tuyệt đối cho nắp lon.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">14. <strong>HUỲNH THANH TR&Agrave; (</strong>B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở Trung t&acirc;m 3 - Kiểm nghiệm vi&ecirc;n Trung t&acirc;m Kỹ thuật Ti&ecirc;u chuẩn Đo lường Chất lượng 3)</span></span></p> <p style="margin-left:1.7pt; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Cải tiến t&aacute;i sử dụng cốc chứa mẫu thử nghiệm lưu huỳnh bằng tia X theo phương ph&aacute;p ASTM D 4294.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p tăng tiến độ v&agrave; hiệu quả th&iacute; nghiệm, giảm chi ph&iacute; mua vật tư v&agrave; thời gian chuẩn bị thử nghiệm. Ước t&iacute;nh tiết kiệm 80 &ndash; 100 triệu đồng/năm, tiết kiệm từ 30 &ndash; 45 ph&uacute;t để l&agrave;m sạch cốc chứa mẫu thử nghiệm. Đồng thời, giảm độc hại cho sức khỏe kiểm nghiệm vi&ecirc;n v&agrave; giảm &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">15. <strong>CAO BỬU QUỐC DUY (</strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty CP Thủy điện Th&aacute;c Mơ)</span></span></p> <p style="margin-left:1.7pt; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> &Aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ 3D v&agrave; c&ocirc;ng nghệ Annomation m&ocirc; phỏng c&aacute;c chi tiết phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo nghiệp vụ thiết bị dao c&aacute;ch ly 13,8 kV.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sử dụng c&ocirc;ng nghệ Annomation m&ocirc; phỏng qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động của thiết bị đ&atilde; được 3D h&oacute;a, phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&acirc;n t&iacute;ch qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động, xử l&yacute; sự cố, đ&agrave;o tạo nghiệp vụ thiết bị. S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p r&uacute;t ngắn thời gian đ&agrave;o tạo, truyền đạt th&ocirc;ng tin c&ocirc;ng tr&igrave;nh nhanh ch&oacute;ng, ch&iacute;nh x&aacute;c. R&uacute;t ngắn thời gian chuẩn bị sửa chữa thiết bị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">16. <strong>NGUYỄN TẤN ĐẠT (</strong>B&iacute; thư Li&ecirc;n chi đo&agrave;n X&iacute; nghiệp Cao su B&igrave;nh Dương, UVBTV Đo&agrave;n Cty CP C&ocirc;ng nghiệp Cao su Miền Nam - Tổ trưởng Tổ cơ kh&iacute; X&iacute; nghiệp Cao su B&igrave;nh Dương, C&ocirc;ng ty CP C&ocirc;ng nghiệp Cao su Miền Nam)</span></span></p> <p style="margin-left:1.7pt; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Thiết kế hệ thống &eacute;p lọc cao su nguy&ecirc;n liệu cho m&aacute;y &eacute;p ti&ecirc;m trước khi lưu h&oacute;a m&agrave;ng hơi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến gi&uacute;p giảm thiểu thời gian hao ph&iacute; cắt d&acirc;y cao su, đồng thời, tạo ra c&aacute;c d&acirc;y cao su c&oacute; bề rộng đồng đều, độ cứng thấp hơn v&agrave; quan trọng nhất l&agrave; ngăn ngừa nguy cơ lẫn tạp chất, từ đ&oacute; khắc phục t&igrave;nh trạng bọt kh&iacute; v&agrave; lẫn tạp chất trong m&agrave;ng hơi sau khi lưu h&oacute;a. Gi&aacute; trị l&agrave;m lợi sau khi đưa hệ thống v&agrave;o hoạt động đ&atilde; tiết kiệm được chi ph&iacute; khoảng 692.000.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">17. <strong>TRẦN NGỌC HẬU (</strong>UVBCH Đo&agrave;n Cty CP C&ocirc;ng nghiệp Cao su Miền Nam - Nh&acirc;n vi&ecirc;n Ph&ograve;ng Kỹ thuật X&iacute; nghiệp Cao su B&igrave;nh Dương, C&ocirc;ng ty CP C&ocirc;ng nghiệp Cao su Miền Nam)</span></span></p> <p style="margin-left:1.7pt; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Cải tiến đơn M93Đ sản xuất mặt lốp đắp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi &aacute;p dụng s&aacute;ng kiến, lốp đắp c&oacute; độ kh&aacute;ng m&agrave;i m&ograve;n cao, tiết kiệm được chi ph&iacute; sản xuất, mang lại gi&aacute; trị l&agrave;m lợi h&agrave;ng năm l&agrave; 159.452.898 đồng/năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>18.&nbsp; V&Otilde; VĂN ĐỨC (</strong>Trưởng ca 4, Xưởng Luyện X&iacute; nghiệp Cao su B&igrave;nh Dương, C&ocirc;ng ty CP C&ocirc;ng nghiệp Cao su Miền Nam)</span></span></p> <p style="margin-left:1.7pt; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Thiết kế băng tải cuốn cao su b&aacute;n th&agrave;nh phẩm v&agrave; băng tải c&acirc;n cho d&acirc;y chuyền B2, B3.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến thiết kế th&ecirc;m 1 băng tải cuốn v&agrave; c&acirc;n điện tử cho băng tải cũ. C&ocirc;ng nh&acirc;n kh&ocirc;ng cần c&acirc;n trước v&agrave; kh&ocirc;ng mất sức để đưa cao su b&aacute;n th&agrave;nh phẩm l&ecirc;n băng tải c&acirc;n. S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p n&acirc;ng cao 43% năng suất lao động, mỗi ca sản xuất c&ocirc;ng nh&acirc;n tăng từ 70 mẻ l&ecirc;n 100 mẻ, mang lại gi&aacute; trị l&agrave;m lợi l&agrave; 196.410.240 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">19. <strong>L&Ecirc; THANH DUY (</strong>UVBCH Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV Cao Su Thống Nhất - Ph&oacute; ban khu&ocirc;n mẫu C&ocirc;ng ty TNHH MTV Cao Su Thống Nhất)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Cải tiến DC khu&ocirc;n lưu h&oacute;a Deks1, Deks 50, Deks 12.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&agrave;m khu&ocirc;n định h&igrave;nh l&otilde;i để khi lưu h&oacute;a DC kh&ocirc;ng chui l&ecirc;n phần l&otilde;i sản phẩm. Trước khi cải tiến th&igrave; phải ngo&aacute;y DC dư; sau khi cải tiến, kh&ocirc;ng c&ograve;n DC dư. S&aacute;ng kiến gi&uacute;p l&agrave;m giảm thời gian ho&agrave;n tất sản phẩm, giảm nh&acirc;n c&ocirc;ng lao động với gi&aacute; trị l&agrave;m lợi l&agrave; 235.851.685 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">20. <strong>NGUYỄN T&Iacute;N L&Acirc;N (</strong>Ph&oacute; Ph&ograve;ng Kỹ thuật C&ocirc;ng ty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SADO)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> M&aacute;y quấn sợi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến cải tiến m&aacute;y quấn sợi với c&ocirc;ng suất 50 cuộn/1 ph&uacute;t cải tiến được c&aacute;ch l&agrave;m thủ c&ocirc;ng quấn bằng tay v&agrave; tiết kiệm chi ph&iacute; cho C&ocirc;ng ty, chỉ sử dụng 01 người để điều khiển m&aacute;y. S&aacute;ng kiến đ&atilde; mang lại lợi &iacute;ch cho C&ocirc;ng ty 500.000.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">21. <strong>L&Ecirc; PHƯỚC HƯNG (</strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n Vận h&agrave;nh Hệ thống xử l&yacute; nước thải C&ocirc;ng ty CP Thực Phẩm Cholimex)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> D&ugrave;ng b&ugrave;n vi sinh bỏ đi thay thế vi sinh yếu v&agrave; chết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến n&agrave;y đ&atilde; tiết kiệm chi ph&iacute; xử l&yacute; cho c&ocirc;ng ty 120m<sup>3</sup>/ng&agrave;y-đ&ecirc;m, l&agrave;m lợi tương đương 432 triệu/năm. D&ugrave;ng nước sau xử l&yacute; thay thế nước cấp để &eacute;p b&ugrave;n: tiết kiệm được 25m<sup>3</sup> nước cấp mỗi ng&agrave;y, l&agrave;m lợi tương đương 94,5 triệu/năm. Tổng gi&aacute; trị l&agrave;m lợi của c&ocirc;ng tr&igrave;nh l&agrave; 526,5 triệu/năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">22. <strong>PHAN R&Ocirc; MALL (</strong>B&iacute; thư Chi đo&agrave;n - Trưởng nh&oacute;m Viễn Th&ocirc;ng Trung T&acirc;m Viễn Th&ocirc;ng H&oacute;c M&ocirc;n)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Lao động ti&ecirc;n tiến năm 2016</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Giấy khen &ldquo;Đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n Viễn th&ocirc;ng Th&agrave;nh phố năm 2016&rdquo; do Đo&agrave;n Cơ Sở Viễn Th&ocirc;ng Th&agrave;nh Phố trao tặng</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ Giải Nhất Hội Thi C&ocirc;ng Nh&acirc;n Kỹ Thuật Giỏi năm 2017 do Trung T&acirc;m Viễn Th&ocirc;ng H&oacute;c M&ocirc;n tổ chức</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>+ Giải Nh&igrave; Hội Thi C&ocirc;ng Nh&acirc;n Kỹ Thuật Giỏi năm 2017 do Viễn Th&ocirc;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>23. </strong><strong>PHẠM THỊ H&Agrave; V&Acirc;N</strong><strong> (</strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n Ph&ograve;ng C&ocirc;ng nghệ sau thu hoạch Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến: </u></strong>Giải ph&aacute;p ph&ograve;ng trừ bệnh đốm l&aacute; tr&ecirc;n lan bằng c&aacute;ch sử dụng nano kẽm oxide.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến g&oacute;p phần giảm sử dụng h&oacute;a chất độc hại, giảm &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, c&oacute; thể ứng dụng s&aacute;ng kiến để xử l&yacute; bệnh đốm l&aacute; tr&ecirc;n lan với quy m&ocirc; lớn. S&aacute;ng kiến đưa ra được quy tr&igrave;nh ứng dụng nano kẽm oxide để ph&ograve;ng trừ bệnh đốm l&aacute; tr&ecirc;n c&acirc;y lan Dendrobium. Ổn định nguồn h&agrave;ng cung cấp cho thị trường, mang lại gi&aacute; trị kinh tế cho n&ocirc;ng d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">24. <strong>L&Ecirc; VĂN LƯỠNG (</strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n Ph&ograve;ng Bảo trì C&ocirc;ng ty CP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 1: </u></strong>Cải tiến cơ cấu định h&igrave;nh cho m&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i thuốc bột.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến gi&uacute;p bước cắt của dao mềm mại kh&ocirc;ng g&acirc;y nghiến, r&aacute;ch g&oacute;i, đảm bảo độ k&iacute;n v&agrave; gi&uacute;p dễ d&agrave;ng điều chỉnh khi thay đổi bao b&igrave;. Cải tiến kỹ thuật tr&ecirc;n đ&atilde; gi&uacute;p tiết kiệm được 10 - 15%/th&aacute;ng tỷ lệ hao hụt bao b&igrave; do chỉnh sửa m&aacute;y. Tiết giảm được khoảng 20-30 giờ c&ocirc;ng/th&aacute;ng do ngưng m&aacute;y để sửa chữa. Giảm chi ph&iacute; phụ t&ugrave;ng thay thế, khoảng 314 USD/ năm. S&aacute;ng kiến tr&ecirc;n mỗi năm sẽ tiết kiệm cho c&ocirc;ng ty gần 30.000.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 2: </u></strong>Kết nối d&acirc;y chuyền sản xuất li&ecirc;n tục từ đ&oacute;ng g&oacute;i cấp I sang đ&oacute;ng g&oacute;i cấp II.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến thực hiện lắp đặt đường dẫn hướng c&oacute; thể điều chỉnh theo k&iacute;ch thước từng loại chai (lọ) để khi kết th&uacute;c qu&aacute; tr&igrave;nh đếm vi&ecirc;n th&igrave; chai (lọ) sẽ được chuyển trực tiếp sang khu vực đ&oacute;ng g&oacute;i cấp II để tiếp tục d&aacute;n nh&atilde;n, &eacute;p seal v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;i th&agrave;nh phẩm m&agrave; kh&ocirc;ng mất nhiều thời gian vận chuyển. Đảm bảo d&acirc;y chuyền sản xuất li&ecirc;n tục. S&aacute;ng kiến gi&uacute;p tiết kiệm được cho c&ocirc;ng ty khoảng 126 giờ c&ocirc;ng/th&aacute;ng, tương đương 69.750.001 đồng/năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 3: </u></strong>Cải tiến bộ phận định vị chữ in tr&ecirc;n m&aacute;y &eacute;p vĩ bấm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với s&aacute;ng kiến n&agrave;y sẽ gi&uacute;p khắc phục độ sai lệch vĩ &eacute;p, hạn chế được thời gian ngưng m&aacute;y, gi&uacute;p cho qu&aacute; tr&igrave;nh &eacute;p vĩ được li&ecirc;n tục, r&uacute;t ngắn thời gian ho&agrave;n tất l&ocirc; thuốc v&agrave; giảm tỷ lệ hao hụt bao b&igrave;. Với giải ph&aacute;p n&agrave;y hằng năm sẽ tiết kiệm cho c&ocirc;ng ty hơn 50.000.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">25. <strong>NGUYỄN VĂN TRƯỜNG (</strong>Nh&oacute;m trưởng nh&oacute;m 1, Ph&acirc;n xưởng 1, Xưởng Thực Phẩm Chế Biến C&ocirc;ng ty CP Thực phẩm CJ Cầu Tre)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 1:</u></strong> Cải tiến qui tr&igrave;nh đ&oacute;ng g&oacute;i muối.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến gi&uacute;p tăng năng suất &eacute;p từ 800 g&oacute;i/giờ l&ecirc;n 1.000 g&oacute;i/giờ, giảm 240 giờ/năm v&agrave; tiết kiệm 5.760.000 đồng/năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 2: </u></strong>Cải tiến qui tr&igrave;nh rửa bắp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến gi&uacute;p tăng năng suất từ 45 tr&aacute;i/giờ l&ecirc;n 120 tr&aacute;i/giờ, với gi&aacute; trị l&agrave;m lợi 60.000.000 đồng/năm. Giảm 2.500 giờ c&ocirc;ng lao động/năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">26. <strong>DƯƠNG VĂN NH&Acirc;N (</strong>Tổ trưởng Tổ Chế Biến Lạp Xưởng C&ocirc;ng ty CP Việt Nam kỹ nghệ S&uacute;c sản (Vissan))</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Thu hồi paste thịt trong khi thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh m&aacute;y Cutter.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết kế bộ lọc paste thịt ngay tại m&aacute;y xay thịt (Cutter) mang lại gi&aacute; trị kinh tế khoảng 13.499.000 đồng/th&aacute;ng, tức khoảng 161.988.000 đồng/năm. Đồng thời, gi&uacute;p đảm bảo vẻ mỹ quan của nh&agrave; xưởng kể cả trong qu&aacute; tr&igrave;nh vệ sinh thiết bị, tiết kiệm chi ph&iacute; sản xuất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">27. <strong>TR&Acirc;̀N THANH TÀI (</strong>Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n phòng Nghi&ecirc;n cứu và Phát tri&ecirc;̉n sản ph&acirc;̉m C&ocirc;ng ty CP Việt Nam kỹ nghệ S&uacute;c sản (Vissan))</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Thay đổi vỏ bọc sản phẩm lạp xưởng từ ruột heo kh&ocirc; sang vỏ bọc collagen.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vi&ecirc;̣c sử dụng vỏ bọc collagen cho lạp xưởng gi&uacute;p chủ động được nguồn nguy&ecirc;n liệu đầu v&agrave;o; chất lượng ruột ổn định, k&iacute;ch thước đồng đều, tiết kiệm được diện t&iacute;ch lưu kho cũng như ch&iacute; ph&iacute; vận chuyển v&agrave; bảo quản; &iacute;t tốn nh&acirc;n c&ocirc;ng cho c&ocirc;ng đoạn kiểm tra chất lượng đầu v&agrave;o; kh&ocirc;ng tốn nh&acirc;n c&ocirc;ng trong việc ph&acirc;n đoạn sản phẩm... S&aacute;ng kiến đem lại gi&aacute; trị kinh tế ước t&iacute;nh l&agrave; 1.819.655.200 đồng/năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">28. <strong>CAO NGUYỄN TRUNG CƯỜNG (</strong>Kỹ sư ph&ograve;ng Quản l&yacute; Kỹ thuật C&ocirc;ng nghệ C&ocirc;ng ty T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường miền Nam)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Nghi&ecirc;n cứu ứng dụng c&ocirc;ng nghệ đo GNSS bằng phương ph&aacute;p đo RTK giải ph&aacute;p GPRS/3G kh&ocirc;ng sử dụng trạm CORS.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Phương ph&aacute;p đo GNSS-RTK sử dụng s&oacute;ng 3G kh&ocirc;ng sử dụng trạm CORS gi&uacute;p tiết kiệm chi ph&iacute; đầu tư, tận dụng c&aacute;c m&aacute;y thu GNSS nh&agrave;n rỗi v&agrave; sử dụng c&aacute;c t&iacute;nh năng của m&aacute;y GNSS 2 tần số của C&ocirc;ng ty một c&aacute;ch c&oacute; hiệu quả. Tổng chi ph&iacute; tiết kiệm được bao gồm: 4 tỷ đồng tiền đầu tư m&aacute;y (trạm CORS) ban đầu v&agrave; 6.200.000 đ/th&aacute;ng tiền thu&ecirc; bao đường truyền Internet tốc độ cao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">29. <strong>HUỲNH NGỌC THẠCH (</strong>Tổ ph&oacute; Tổ in C&ocirc;ng ty Cổ Phần In Nh&atilde;n H&agrave;ng An Lạc)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 1:</u></strong> Tận dụng cuộn foil c&agrave;o lần 2.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p về điều chỉnh lực căng, sửa chữa lại bộ xả lực căng, trục shaft xả cuộn, quy định lại tốc độ, lực &eacute;p nhũ để đầu thu cuộn kh&ocirc;ng bị qu&aacute; căng g&acirc;y lệch nhũ, giải quyết vấn đề cấp b&aacute;ch theo đơn h&agrave;ng của đơn vị. Với 70.000m x 86.300 đồng/m<sup>2</sup> tiết kiệm 151 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 2:</u></strong> Cải tiến cụm &eacute;p nhũ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p t&igrave;m hiểu về kỹ thuật nhiệt, nguy&ecirc;n l&yacute; t&aacute;ch nhũ với nhiệt độ ph&ugrave; hợp, &eacute;p foil do đ&oacute; chế lại c&aacute;c tấm ch&ecirc;m, l&agrave;m l&ocirc; cao su &eacute;p nhũ tăng độ cứng l&ecirc;n 90 shore, lực căng xả nhũ, xem từng tốc độ sản xuất ph&ugrave; hợp để lập ti&ecirc;u chuẩn khi sản xuất. Gi&uacute;p giảm sai hỏng, l&agrave;m lợi cho đơn h&agrave;ng khoảng 30 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 3:</u></strong> Tiết kiệm chi ph&iacute; sản xuất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất phải xem x&eacute;t yếu tố kỹ thuật l&agrave;m thế n&agrave;o để mực kh&ocirc; hẳn khi in trực tiếp l&ecirc;n NVL, qu&aacute; tr&igrave;nh thử nhiều Option, c&aacute;ch luồng m&agrave;ng, cấp độ sấy, tạo gi&oacute; thổi phụ, duy tr&igrave; tốc độ... để mực kh&ocirc; trước khi v&agrave;o đơn vị in kế tiếp. Gi&aacute; trị l&agrave;m lợi của s&aacute;ng kiến khoảng 48 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 4:</u></strong> Chế cơ cấu gh&eacute;p nhũ, opp cho m&aacute;y Gidue.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chế tạo cơ cấu l&ocirc; cao su gh&eacute;p opp, &eacute;p foil c&agrave;o&nbsp;cho m&aacute;y Gidue n&ecirc;n đ&atilde; chuyển về để sản xuất đối với c&aacute;c sản phẩm vừa c&oacute; &eacute;p nhũ v&agrave; gh&eacute;p opp, c&aacute;c sản phẩm c&oacute; xử l&yacute; cần t&aacute;ch lớp, gh&eacute;p lại kh&ocirc;ng bị nhăn giấy, giảm &aacute;p lực cho m&aacute;y Omet. Cơ cấu n&agrave;y gia c&ocirc;ng tại Việt Nam, nếu nhập từ nước ngo&agrave;i phải tốn k&eacute;m thời gian l&acirc;u v&agrave; chi ph&iacute; ri&ecirc;ng cho cụm n&agrave;y khoảng 40 triệu đồng. S&aacute;ng kiến gi&uacute;p tiết kiệm cho đơn vị 32 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 5:</u></strong> X&acirc;y dựng quy tr&igrave;nh kiểm so&aacute;t nh&atilde;n Vim về cong nh&atilde;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến x&acirc;y dựng quy tr&igrave;nh sản xuất ri&ecirc;ng đối với việc kiểm so&aacute;t qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất nh&atilde;n Vim, gi&uacute;p n&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm, với gi&aacute; trị l&agrave;m lợi khoảng 40 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 6:</u></strong> Xử l&yacute; lỗi tr&ugrave;ng code.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến thực hiện chế tạo th&ecirc;m đầu kết nối để gắn th&ecirc;m đ&egrave;n cảnh b&aacute;o lỗi l&ecirc;n m&aacute;y in phun, khi m&aacute;y bị lỗi, gặp sự cố sẽ b&aacute;o đ&egrave;n đỏ l&uacute;c n&agrave;y ta dễ d&agrave;ng quan s&aacute;t kiểm tra. Năm 2016 in rất nhiều dự &aacute;n thẻ c&agrave;o nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; nh&atilde;n n&agrave;o bị tr&ugrave;ng code. Gi&aacute; trị l&agrave;m lợi khoảng 80 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 7:</u></strong> Xử l&yacute; code in nh&atilde;n Anvil.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến gi&uacute;p m&aacute;y chạy ổn định, tăng tốc từ 10m/ph l&ecirc;n 25-30m/ph. Tiết kiệm thời gian, chi ph&iacute; khi chạy h&agrave;ng, đảm bảo chất lượng theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch. Doanh thu đơn h&agrave;ng 1.200 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">30. <strong>HUỲNH THANH VŨ</strong><strong> (</strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n ph&acirc;n xưởng Cơ Đi&ecirc;̣n Chi nhánh TCT Liksin, Xí Nghi&ecirc;̣p Bao Bì Liksin)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 1:</u></strong> Thi&ecirc;́t k&ecirc;́ và gia c&ocirc;ng barrier rào chắn hành lang xí nghi&ecirc;̣p.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến nhằm tránh cho xe n&acirc;ng khi di chuy&ecirc;̉n ph&ecirc;́ li&ecirc;̣u va chạm làm hư hỏng tường hành lang, giảm chi phí sửa chữa tường hư hỏng. S&aacute;ng kiến thực hiện đ&atilde; tiết kiệm được chi phí 23.617.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 2:</u></strong> Thi&ecirc;́t k&ecirc;́ và gia c&ocirc;ng 8 xe đ&acirc;̉y cát đ&ecirc;̉ ứng phó với sự c&ocirc;́ ch&ocirc;́ng tràn hóa ch&acirc;́t.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến được thực hiện nhằm ứng phó khi xảy ra sự c&ocirc;́ v&ecirc;̀ tràn hóa ch&acirc;́t thì những khu vực các khu vực nguy hi&ecirc;̉m v&ecirc;̀ cháy n&ocirc;̉, ti&ecirc;́t ki&ecirc;̣m chi phí cho đơn vị 12.000.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>31. MAI TR&Acirc;̀N THI&Ecirc;̣N KHI&Ecirc;M (</strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n ph&acirc;n xưởng Cơ đi&ecirc;̣n Xí Nghi&ecirc;̣p Bao Bì Liksin)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 1:</u></strong> Khảo s&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n tại c&aacute;c xưởng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến gi&uacute;p chủ động điều chỉnh lưu lượng c&aacute;c m&aacute;y kh&iacute; n&eacute;n khi dư lưu lượng, tiết kiệm khoảng 35% năng lượng ti&ecirc;u thụ cụm kh&iacute; n&eacute;n. Từ th&aacute;ng 8/2016 đến 15/11/2016, tiết giảm 117.000kwh x 2.000đ = 234.000.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 2:</u></strong> Lắp hệ thống dừng m&aacute;y khẩn cấp kiểu d&acirc;y giật cho m&aacute;y CDM SH.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến gi&uacute;p nh&acirc;n vi&ecirc;n vận h&agrave;nh c&oacute; thể dừng khẩn cấp ở c&aacute;c vị tr&iacute; kh&oacute; thao t&aacute;c tr&ecirc;n m&aacute;y, đảm bảo an toàn cho nh&acirc;n vi&ecirc;n v&acirc;̣n hành máy&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 3:</u></strong> Dời chu&ocirc;ng b&aacute;o keo m&aacute;y KDM.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dời chu&ocirc;ng b&aacute;o keo m&aacute;y KDM từ tủ đi&ecirc;̣n bị khu&acirc;́t, kín v&agrave;o khu vực v&acirc;̣n hành m&aacute;y, tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng nh&acirc;n vi&ecirc;n v&acirc;̣n hành kh&ocirc;ng ki&ecirc;̉m soát được lượng keo khi vận h&agrave;nh m&aacute;y. Giảm thi&ecirc;̉u sai hỏng sản ph&acirc;̉m do sai tỉ l&ecirc;̣ keo ghép, có th&ecirc;̉ phát hi&ecirc;̣n sai s&ocirc;́, dừng máy đ&ecirc;̉ xử lý l&ocirc;̃i ngay khi vừa phát sinh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến 4:</u></strong> Dời hệ thống điều khiển nhiệt độ cụm buồng sấy m&aacute;y ghép CDM DL.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dời hệ thống điều khiển nhiệt độ cụm buồng sấy m&aacute;y ghép CDM DL từ tủ nguồn ra bảng điều khiển để nh&acirc;n vi&ecirc;n vận h&agrave;nh dễ kiểm so&aacute;t nhiệt độ khi vận h&agrave;nh, tránh được tình trạng sai hỏng sản ph&acirc;̉m do ch&ecirc;nh l&ecirc;̣ch nhi&ecirc;̣t đ&ocirc;̣ s&acirc;́y sản ph&acirc;̉m, có th&ecirc;̉ phát hi&ecirc;̣n sai s&ocirc;́, dừng máy đ&ecirc;̉ xử lý l&ocirc;̃i ngay khi vừa phát sinh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">32. <strong>PHẠM QUỐC TRƯỜNG (</strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n Ban Điều h&agrave;nh Cụm C&ocirc;ng nghiệp Nhị Xu&acirc;n)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Điều chỉnh quy tr&igrave;nh thổi kh&iacute; Trạm xử l&yacute; nước thải Cụm c&ocirc;ng nghiệp Nhị Xu&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến được thực hiện bằng c&aacute;ch lắp đặt biến tần đ&atilde; gi&uacute;p tiết kiệm được thời gian, nh&acirc;n c&ocirc;ng lao động trong qu&aacute; tr&igrave;nh vận h&agrave;nh, bảo tr&igrave;, bảo dưỡng c&aacute;c m&aacute;y m&oacute;c. Tiết kiệm nước sạch vệ sinh c&aacute;c bể xử l&yacute; do m&aacute;y thổi kh&iacute; chạy c&ocirc;ng suất lớn khi lượng nước đầu v&agrave;o thấp l&agrave;m c&aacute;c chất bẩn b&aacute;m nhiều tr&ecirc;n th&agrave;nh bể. Tiết kiệm chi ph&iacute; trong qu&aacute; tr&igrave;nh vận h&agrave;nh, bảo tr&igrave;, bảo dưỡng m&aacute;y m&oacute;c cho đơn vị 13 triệu đồng/th&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">33. <strong>PHAN TRƯỜNG PH&Aacute;T (</strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty CP Cấp nước Ph&uacute; H&ograve;a T&acirc;n)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Pin nguồn sử dụng cho đồng hồ ABB.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết kế Pin nguồn sử dụng cho đồng hồ ABB được thiết kế, tự gia c&ocirc;ng để giảm chi ph&iacute; cho đơn vị v&agrave; thời gian thay thế. Tiết kiệm cho đơn vị một đợt thay Pin l&agrave; 1.110.020.000 đồng, tiết kiệm thời gian thực hiện 30 ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">34. <strong>C&Aacute;I QUỐC CƯỜNG (</strong>C&aacute;n bộ sản xuất C&ocirc;ng ty TNHH Việt nam Paiho)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> Vi t&iacute;nh h&oacute;a sắp xếp v&agrave; theo d&otilde;i đơn sản xuất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dựa tr&ecirc;n phần mềm Excel v&agrave; hệ thống c&ocirc;ng ty, cải tiến m&atilde; vạch tr&ecirc;n đơn, vi t&iacute;nh h&oacute;a c&ocirc;ng việc sắp xếp v&agrave; theo d&otilde;i đơn sản xuất. S&aacute;ng kiến đ&atilde; gi&uacute;p giảm khoảng 40% thời gian c&ocirc;ng việc, độ ch&iacute;nh x&aacute;c của c&ocirc;ng việc sắp xếp cao hơn v&agrave; giảm thiểu thất lạc đơn sản xuất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">35.&nbsp; <strong>NGUYỄN VĂN TUẤN (</strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n vận h&agrave;nh m&aacute;y v&agrave; quản l&yacute; thiết bị C&ocirc;ng ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><u>S&aacute;ng kiến:</u></strong> C&aacute;c giải ph&aacute;p tiết kiệm chi ph&iacute; đầu v&agrave;o, n&acirc;ng cao năng suất lao động tại nh&agrave; m&aacute;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải ph&aacute;p triệt ti&ecirc;u c&aacute;c mối nguy về an to&agrave;n trong khu vực sản xuất với gi&aacute; trị l&agrave;m lợi 324 triệu/năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải ph&aacute;p zero vật lạ lẫn v&agrave;o sản phẩm, cải thiện chất lượng sản phẩm với gi&aacute; trị l&agrave;m lợ % </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;