Công bố dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 l&agrave; sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đ&aacute;nh dấu bước ph&aacute;t triển mới của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi. Dự kiến Đại hội được tổ chức v&agrave;o th&aacute;ng 12/2017 tại H&agrave; Nội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29528/Logo%20B(1).jpg" style="height:516px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để giới thiệu những nội dung ch&iacute;nh của dự thảo b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc tới đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n, đồng thời tiếp thu &yacute; kiến rộng r&atilde;i của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n, g&oacute;p phần l&agrave;m cho dự thảo b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị được ho&agrave;n thiện hơn, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh c&ocirc;ng bố dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a X tại Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm năm qua, c&ugrave;ng với sự ph&aacute;t triển của đất nước, thanh ni&ecirc;n c&oacute; sự ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, tr&igrave;nh độ học vấn được n&acirc;ng l&ecirc;n, tầm v&oacute;c v&agrave; thể trạng được cải thiện. Tỷ lệ thanh ni&ecirc;n được đ&agrave;o tạo ng&agrave;y c&agrave;ng tăng nhanh trong cơ cấu lực lượng lao động. Phần lớn thanh ni&ecirc;n c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội, lu&ocirc;n tin tưởng v&agrave;o sự l&atilde;nh đạo của Đảng v&agrave; con đường ph&aacute;t triển của đất nước, ph&aacute;t huy truyền thống c&aacute;ch mạng, thể hiện r&otilde; l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tinh thần tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, c&oacute; h&agrave;nh động thiết thực, cụ thể v&igrave; cộng đồng. Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n lu&ocirc;n đặt niềm tin s&acirc;u sắc v&agrave;o thế hệ trẻ v&agrave; đ&atilde; c&oacute; nhiều chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, gi&aacute;o dục, bồi dưỡng, ph&aacute;t huy vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của thanh thiếu nhi. Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục c&oacute; bước ph&aacute;t triển, thể hiện r&otilde; vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm với thanh thiếu nhi v&agrave; c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p xứng đ&aacute;ng v&agrave;o những th&agrave;nh tựu chung của đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI k&ecirc;u gọi to&agrave;n thể đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Việt Nam h&atilde;y giương cao ngọn cờ vinh quang của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, nắm chắc thời cơ, vận hội mới, đo&agrave;n kết, quyết t&acirc;m khắc phục mọi kh&oacute; khăn, vượt qua mọi th&aacute;ch thức, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; ti&ecirc;n phong, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo, phấn đấu c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng sự nghiệp đẩy mạnh c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước v&agrave; hội nhập quốc tế, phấn đấu trở th&agrave;nh nước c&ocirc;ng nghiệp theo hướng hiện đại.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thời gian lấy &yacute; kiến từ ng&agrave;y 9/10/2017 đến hết ng&agrave;y 30/10/2017. Mọi &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p xin gửi về Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, qua Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n, điện thoại: 024 62631693, email: <a href="mailto:vanphongtwd@gmail.com">vanphongtwd@gmail.com</a>&nbsp;v&agrave; gửi về Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n: tuyengiaothanhdoantp@gmail.com.</span></p> <p style="text-align:justify"><a href="http://www.mediafire.com/file/mfxho4ll2j3m5po/BC+chinh+tri+%28cong+bo+rong+rai.7.10.2017%29.doc"><span style="font-size:14px">To&agrave;n văn dự thảo B&aacute;o&nbsp;c&aacute;o ch&iacute;nh trị Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI</span></a></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BAN CHẤP H&Agrave;NH TRUNG ƯƠNG ĐO&Agrave;N&nbsp;</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng nay ngày 20/04/2018, tại trường tiểu học Lê Thị Riêng, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Lễ khai mạc và vòng loại hội thi “Ánh sáng thời đại” Lần thứ VIII – Năm 2018. Đến tham dự buổi lễ có đ/c Huỳnh Hữu Tài - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận Đoàn; đ/c Trần Anh Huy - Hiệu Trưởng trường tiểu học Lê Thị Riêng và hơn 90 bạn thí sinh đến từ khu vực địa bàn dân cư, công nhân lao động, trường học trên địa bàn quận.

.
;