Công bố dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 l&agrave; sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đ&aacute;nh dấu bước ph&aacute;t triển mới của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi. Dự kiến Đại hội được tổ chức v&agrave;o th&aacute;ng 12/2017 tại H&agrave; Nội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29528/Logo%20B(1).jpg" style="height:516px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để giới thiệu những nội dung ch&iacute;nh của dự thảo b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc tới đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n, đồng thời tiếp thu &yacute; kiến rộng r&atilde;i của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n, g&oacute;p phần l&agrave;m cho dự thảo b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị được ho&agrave;n thiện hơn, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh c&ocirc;ng bố dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a X tại Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm năm qua, c&ugrave;ng với sự ph&aacute;t triển của đất nước, thanh ni&ecirc;n c&oacute; sự ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, tr&igrave;nh độ học vấn được n&acirc;ng l&ecirc;n, tầm v&oacute;c v&agrave; thể trạng được cải thiện. Tỷ lệ thanh ni&ecirc;n được đ&agrave;o tạo ng&agrave;y c&agrave;ng tăng nhanh trong cơ cấu lực lượng lao động. Phần lớn thanh ni&ecirc;n c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội, lu&ocirc;n tin tưởng v&agrave;o sự l&atilde;nh đạo của Đảng v&agrave; con đường ph&aacute;t triển của đất nước, ph&aacute;t huy truyền thống c&aacute;ch mạng, thể hiện r&otilde; l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tinh thần tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, c&oacute; h&agrave;nh động thiết thực, cụ thể v&igrave; cộng đồng. Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n lu&ocirc;n đặt niềm tin s&acirc;u sắc v&agrave;o thế hệ trẻ v&agrave; đ&atilde; c&oacute; nhiều chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, gi&aacute;o dục, bồi dưỡng, ph&aacute;t huy vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của thanh thiếu nhi. Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục c&oacute; bước ph&aacute;t triển, thể hiện r&otilde; vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm với thanh thiếu nhi v&agrave; c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p xứng đ&aacute;ng v&agrave;o những th&agrave;nh tựu chung của đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI k&ecirc;u gọi to&agrave;n thể đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Việt Nam h&atilde;y giương cao ngọn cờ vinh quang của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, nắm chắc thời cơ, vận hội mới, đo&agrave;n kết, quyết t&acirc;m khắc phục mọi kh&oacute; khăn, vượt qua mọi th&aacute;ch thức, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; ti&ecirc;n phong, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo, phấn đấu c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng sự nghiệp đẩy mạnh c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước v&agrave; hội nhập quốc tế, phấn đấu trở th&agrave;nh nước c&ocirc;ng nghiệp theo hướng hiện đại.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thời gian lấy &yacute; kiến từ ng&agrave;y 9/10/2017 đến hết ng&agrave;y 30/10/2017. Mọi &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p xin gửi về Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, qua Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n, điện thoại: 024 62631693, email: <a href="mailto:vanphongtwd@gmail.com">vanphongtwd@gmail.com</a>&nbsp;v&agrave; gửi về Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n: tuyengiaothanhdoantp@gmail.com.</span></p> <p style="text-align:justify"><a href="http://www.mediafire.com/file/mfxho4ll2j3m5po/BC+chinh+tri+%28cong+bo+rong+rai.7.10.2017%29.doc"><span style="font-size:14px">To&agrave;n văn dự thảo B&aacute;o&nbsp;c&aacute;o ch&iacute;nh trị Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI</span></a></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BAN CHẤP H&Agrave;NH TRUNG ƯƠNG ĐO&Agrave;N&nbsp;</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;