Triển khai bình chọn và tuyên dương “Tài xế trẻ, giỏi, an toàn, thân thiện” Lần III - Năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm ph&aacute;t hiện, tuy&ecirc;n dương v&agrave; nh&acirc;n rộng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n điển h&igrave;nh c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch ti&ecirc;u biểu trong đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng tại địa phương, đơn vị, qua đ&oacute; đẩy mạnh việc x&acirc;y dựng v&agrave; giới thiệu h&igrave;nh ảnh người t&agrave;i xế trẻ, giỏi, an to&agrave;n, th&acirc;n thiện trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n triển khai b&igrave;nh chọn v&agrave; giới thiệu điển h&igrave;nh đề nghị tuy&ecirc;n dương &ldquo;T&agrave;i xế trẻ, giỏi, an to&agrave;n, th&acirc;n thiện&rdquo; lần III - Năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29400/_MG_4.JPG" style="height:366px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối tượng tham gia l&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; t&agrave;i xế l&aacute;i xe &ocirc; t&ocirc; trong c&aacute;c doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp t&aacute;c x&atilde; vận tải tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; độ tuổi từ đủ 18 đến kh&ocirc;ng qu&aacute; 35 tuổi, thời gian lao động tại đơn vị li&ecirc;n tục từ 12 th&aacute;ng trở l&ecirc;n, kh&ocirc;ng bị kỷ luật trong thời gian 12 th&aacute;ng trước khi được đề nghị tuy&ecirc;n dương. Năm 2016: l&agrave; lao động ti&ecirc;n tiến hoặc tương đương trở l&ecirc;n, nếu l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n phải l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n xuất sắc; nếu l&agrave; đảng vi&ecirc;n phải l&agrave; Đảng vi&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ; thực hiện tốt Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ; chấp h&agrave;nh tốt ph&aacute;p luật v&agrave; những nội quy, quy định của đơn vị. C&oacute; uy t&iacute;n đối với thanh ni&ecirc;n, người lao động tại đơn vị; được sự t&iacute;n nhiệm v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; tốt của l&atilde;nh đạo đơn vị, đồng nghiệp. T&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o đo&agrave;n thể, c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội tại địa phương, đơn vị, tận t&acirc;m với c&ocirc;ng việc, đảm bảo giữ g&igrave;n xe tốt, l&aacute;i xe an to&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, c&aacute; nh&acirc;n phải đạt 01 trong 02 ti&ecirc;u ch&iacute;: Có sáng ki&ecirc;́n, hiến kế, đề xuất giải ph&aacute;p hoặc sản phẩm n&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ vận tải, thực hiện an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ đ&atilde; được ứng dụng v&agrave;o thực tiễn đạt hiệu quả tại đơn vị hoặc c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch trong việc gi&uacute;p người bị nạn, trả lại h&agrave;nh l&yacute; thất lạc cho kh&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n &ndash; Hội v&agrave; c&aacute;c đơn vị tiến h&agrave;nh b&igrave;nh chọn v&agrave; gửi hồ sơ đề nghị tuy&ecirc;n dương về Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n (Ph&ograve;ng A8) bằng văn bản v&agrave; qua hộp thư điện tử: bancongnhanlaodong@gmail.com, trước 16g00 ng&agrave;y 13/10/2017.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần X và Đại hội Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, hơn 30 bạn đoàn viên, thanh niên Phường 10, quận Phú Nhuận đã ra quân thực hiện công trình vẽ, trang trí mảng tường tại khu vực hẻm 16, Đặng Văn Ngữ từ ngày 23/9 đến 05/10/2017.

;