Triển khai bình chọn và tuyên dương “Tài xế trẻ, giỏi, an toàn, thân thiện” Lần III - Năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm ph&aacute;t hiện, tuy&ecirc;n dương v&agrave; nh&acirc;n rộng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n điển h&igrave;nh c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch ti&ecirc;u biểu trong đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng tại địa phương, đơn vị, qua đ&oacute; đẩy mạnh việc x&acirc;y dựng v&agrave; giới thiệu h&igrave;nh ảnh người t&agrave;i xế trẻ, giỏi, an to&agrave;n, th&acirc;n thiện trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n triển khai b&igrave;nh chọn v&agrave; giới thiệu điển h&igrave;nh đề nghị tuy&ecirc;n dương &ldquo;T&agrave;i xế trẻ, giỏi, an to&agrave;n, th&acirc;n thiện&rdquo; lần III - Năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29400/_MG_4.JPG" style="height:366px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối tượng tham gia l&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; t&agrave;i xế l&aacute;i xe &ocirc; t&ocirc; trong c&aacute;c doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp t&aacute;c x&atilde; vận tải tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; độ tuổi từ đủ 18 đến kh&ocirc;ng qu&aacute; 35 tuổi, thời gian lao động tại đơn vị li&ecirc;n tục từ 12 th&aacute;ng trở l&ecirc;n, kh&ocirc;ng bị kỷ luật trong thời gian 12 th&aacute;ng trước khi được đề nghị tuy&ecirc;n dương. Năm 2016: l&agrave; lao động ti&ecirc;n tiến hoặc tương đương trở l&ecirc;n, nếu l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n phải l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n xuất sắc; nếu l&agrave; đảng vi&ecirc;n phải l&agrave; Đảng vi&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ; thực hiện tốt Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ; chấp h&agrave;nh tốt ph&aacute;p luật v&agrave; những nội quy, quy định của đơn vị. C&oacute; uy t&iacute;n đối với thanh ni&ecirc;n, người lao động tại đơn vị; được sự t&iacute;n nhiệm v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; tốt của l&atilde;nh đạo đơn vị, đồng nghiệp. T&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o đo&agrave;n thể, c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội tại địa phương, đơn vị, tận t&acirc;m với c&ocirc;ng việc, đảm bảo giữ g&igrave;n xe tốt, l&aacute;i xe an to&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, c&aacute; nh&acirc;n phải đạt 01 trong 02 ti&ecirc;u ch&iacute;: Có sáng ki&ecirc;́n, hiến kế, đề xuất giải ph&aacute;p hoặc sản phẩm n&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ vận tải, thực hiện an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ đ&atilde; được ứng dụng v&agrave;o thực tiễn đạt hiệu quả tại đơn vị hoặc c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch trong việc gi&uacute;p người bị nạn, trả lại h&agrave;nh l&yacute; thất lạc cho kh&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n &ndash; Hội v&agrave; c&aacute;c đơn vị tiến h&agrave;nh b&igrave;nh chọn v&agrave; gửi hồ sơ đề nghị tuy&ecirc;n dương về Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n (Ph&ograve;ng A8) bằng văn bản v&agrave; qua hộp thư điện tử: bancongnhanlaodong@gmail.com, trước 16g00 ng&agrave;y 13/10/2017.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 24.4, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên” nhằm tìm ra giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức chính trị của người trẻ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện Công văn số 197 – CV/BQT ngày 16/4/2018 của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn về việc thực hiến phiếu khảo sát nhằm triển khai Đề án nâng cao khả năng tiếng Anh trong thanh thiếu nhi Việt Nam, Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai đến cơ sở Đoàn trực thuộc một số nội dung,

.
;