Triển khai bình chọn và tuyên dương “Tài xế trẻ, giỏi, an toàn, thân thiện” Lần III - Năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm ph&aacute;t hiện, tuy&ecirc;n dương v&agrave; nh&acirc;n rộng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n điển h&igrave;nh c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch ti&ecirc;u biểu trong đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng tại địa phương, đơn vị, qua đ&oacute; đẩy mạnh việc x&acirc;y dựng v&agrave; giới thiệu h&igrave;nh ảnh người t&agrave;i xế trẻ, giỏi, an to&agrave;n, th&acirc;n thiện trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n triển khai b&igrave;nh chọn v&agrave; giới thiệu điển h&igrave;nh đề nghị tuy&ecirc;n dương &ldquo;T&agrave;i xế trẻ, giỏi, an to&agrave;n, th&acirc;n thiện&rdquo; lần III - Năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29400/_MG_4.JPG" style="height:366px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối tượng tham gia l&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; t&agrave;i xế l&aacute;i xe &ocirc; t&ocirc; trong c&aacute;c doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp t&aacute;c x&atilde; vận tải tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; độ tuổi từ đủ 18 đến kh&ocirc;ng qu&aacute; 35 tuổi, thời gian lao động tại đơn vị li&ecirc;n tục từ 12 th&aacute;ng trở l&ecirc;n, kh&ocirc;ng bị kỷ luật trong thời gian 12 th&aacute;ng trước khi được đề nghị tuy&ecirc;n dương. Năm 2016: l&agrave; lao động ti&ecirc;n tiến hoặc tương đương trở l&ecirc;n, nếu l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n phải l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n xuất sắc; nếu l&agrave; đảng vi&ecirc;n phải l&agrave; Đảng vi&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ; thực hiện tốt Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ; chấp h&agrave;nh tốt ph&aacute;p luật v&agrave; những nội quy, quy định của đơn vị. C&oacute; uy t&iacute;n đối với thanh ni&ecirc;n, người lao động tại đơn vị; được sự t&iacute;n nhiệm v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; tốt của l&atilde;nh đạo đơn vị, đồng nghiệp. T&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o đo&agrave;n thể, c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội tại địa phương, đơn vị, tận t&acirc;m với c&ocirc;ng việc, đảm bảo giữ g&igrave;n xe tốt, l&aacute;i xe an to&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, c&aacute; nh&acirc;n phải đạt 01 trong 02 ti&ecirc;u ch&iacute;: Có sáng ki&ecirc;́n, hiến kế, đề xuất giải ph&aacute;p hoặc sản phẩm n&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ vận tải, thực hiện an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ đ&atilde; được ứng dụng v&agrave;o thực tiễn đạt hiệu quả tại đơn vị hoặc c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch trong việc gi&uacute;p người bị nạn, trả lại h&agrave;nh l&yacute; thất lạc cho kh&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n &ndash; Hội v&agrave; c&aacute;c đơn vị tiến h&agrave;nh b&igrave;nh chọn v&agrave; gửi hồ sơ đề nghị tuy&ecirc;n dương về Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n (Ph&ograve;ng A8) bằng văn bản v&agrave; qua hộp thư điện tử: bancongnhanlaodong@gmail.com, trước 16g00 ng&agrave;y 13/10/2017.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;