Tìm ra 7 đội xuất sắc vào vòng chung kết Liên hoan hợp xướng năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&ecirc;m thi thứ 2 của v&ograve;ng loại Li&ecirc;n hoan hợp xướng với chủ đề &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; đ&atilde; được diễn ra tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n v&agrave;o tối 16/9. Đ&acirc;y cũng l&agrave; đ&ecirc;m thi cuối c&ugrave;ng của v&ograve;ng loại để chọn ra những đội đi v&agrave;o v&ograve;ng chung kết xếp hạng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29387/IMG_3973.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&ecirc;m thi thứ 2 với sự tham gia của 8 đội thi đến từ: Hội LHTN Quận 4, Hội LHTN Quận 5, Hội LHTN Quận 8, Hội LHTN Quận 9, Hội LHTN Quận 11, Hội LHTN Quận 12, Hội LHTN Quận T&acirc;n B&igrave;nh, Hội LHTN Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với sự chuẩn bị chu đ&aacute;o, đầu tư nghi&ecirc;m t&uacute;c, c&aacute;c đội thi đ&atilde; đem đến những m&agrave;n tr&igrave;nh diễn xuất sắc, cống hiến cho kh&aacute;n giả những tiết mục c&oacute; chất lượng. C&aacute;c tiết mục dự thi xoay quanh chủ đề về t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, ngợi ca c&aacute;ch mạng, ngợi ca về tinh thần v&agrave; kh&aacute;t vọng của tuổi trẻ. C&aacute;c tiết mục dự thi đ&atilde; đem đến cho kh&aacute;n giả nhiều cảm x&uacute;c, khơi gợi l&ecirc;n niềm tự h&agrave;o, tự t&ocirc;n d&acirc;n tộc trong mỗi người.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kết th&uacute;c đ&ecirc;m thi thứ 2, Ban Gi&aacute;m khảo đ&atilde; chọn ra 7 đội xuất sắc nhất lọt v&agrave;o v&ograve;ng chung kết. 7 đội thi xuất sắc lọt v&agrave;o v&ograve;ng chung kết xếp hạng l&agrave;: Hội LHTN Quận 11, Hội LHTN Quận 10, Hội LHTN Quận T&acirc;n B&igrave;nh, Hội LHTN Quận 9, Hội LHTN Quận 5, Hội LHTN Quận G&ograve; Vấp v&agrave; Hội LHTN Quận B&igrave;nh Thạnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bạn L&ecirc; Anh Nguyễn (Đơn vị Hội LHTN Quận T&acirc;n B&igrave;nh) chia sẻ: &ldquo;Li&ecirc;n hoan l&agrave; một hoạt động rất bổ &iacute;ch v&agrave; l&iacute; th&uacute; cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n. Tham gia li&ecirc;n hoan m&igrave;nh cảm thấy rất vui, m&igrave;nh c&oacute; th&ecirc;m nhiều người bạn mới c&oacute; c&ugrave;ng niềm đam m&ecirc; ca h&aacute;t. M&igrave;nh cảm thấy rất tự h&agrave;o nhưng cũng kh&aacute; hồi họp khi đội của m&igrave;nh đ&atilde; lọt v&agrave;o đ&ecirc;m chung kết, m&igrave;nh v&agrave; cả đội sẽ c&ugrave;ng nhau tập luyện thật tốt cho đ&ecirc;m chung kết sắp tới&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&ograve;ng chung kết xếp hạng sẽ được tổ chức v&agrave;o l&uacute;c 20g00 ng&agrave;y 20/9 tại Nh&agrave; h&aacute;t Th&agrave;nh phố v&agrave; sẽ được truyền h&igrave;nh trực tiếp tr&ecirc;n k&ecirc;nh HTV1.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;