Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn thành phố lần thứ X nhiệm kỳ (2017 – 2022)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 14/09/2017 vừa qua, Đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; long trọng tổ chức Hội nghị lấy &yacute; kiến dự thảo văn kiện Đại Hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh Phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29384/IMG_2303.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c đồng ch&iacute; Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n trường, c&aacute;c Đồng ch&iacute; l&agrave; thường trực c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; C&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội ti&ecirc;u biểu, Giảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu, C&aacute;n bộ vi&ecirc;n chức trẻ giỏi th&acirc;n thiện, thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c v&agrave; Sinh vi&ecirc;n 5 tốt. Chủ tr&igrave; Hội nghị l&agrave; đồng ch&iacute; Phạm Hữu Th&aacute;i &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu định hướng cho Hội nghị Đ/c Phạm Hữu Th&aacute;i đ&atilde; c&oacute; những chia sẻ về thực trạng, những vấn đề nổi cộm hiện nay. Đ/c b&agrave;y tỏ mong muốn c&aacute;c đại biểu đ&oacute;ng g&oacute;p ph&aacute;t biểu &yacute; kiến, t&acirc;m tư t&igrave;nh cảm, x&acirc;y dựng một dự thảo văn kiện ho&agrave;n thiện, đề ra c&aacute;c giải ph&aacute;p, mục ti&ecirc;u C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n trong 5 năm tới, hướng tới th&agrave;nh c&ocirc;ng trong Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X. Đ&acirc;y l&agrave; một sự kiện quan trọng để tuổi trẻ th&agrave;nh phố học tập, ph&aacute;t triển, r&egrave;n luyện, bồi đắp t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, l&iacute; tưởng c&aacute;ch mạng, tăng cường c&aacute;c hoạt động xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện, n&acirc;ng cao chất lượng sống cho th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dưới sự chủ tr&igrave; của Đo&agrave;n chủ toạ, c&aacute;c đại biểu tập trung thảo luận s&ocirc;i nổi c&aacute;c nội dung Dự thảo văn kiện. C&aacute;c nội dung định hướng theo hướng dẫn của Ban thường vụ th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; được mang ra thảo luận, đ&oacute;ng g&oacute;p. C&oacute; rất nhiều &yacute; tưởng, giải ph&aacute;p hay c&oacute; chiều s&acirc;u được c&aacute;c đại biểu đ&oacute;ng g&oacute;p.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một số &yacute; kiến cho rằng Th&agrave;nh Đo&agrave;n cần l&agrave;m r&otilde; hơn nội dung đề cập, đổi mới căn bản v&agrave; to&agrave;n diện trong văn kiện. Th&agrave;nh Đo&agrave;n cần c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch giữ gốc của ng&agrave;nh trong khối trường học, tăng cường gi&aacute;o dục &yacute; thức, n&acirc;ng cao tay nghề, đổi mới giảo dục ph&aacute;t triển c&aacute;n bộ trẻ, mở rộng s&acirc;n chơi cho sinh vi&ecirc;n, hỗ trợ sinh vi&ecirc;n lập th&acirc;n lập nghiệp. Vấn đề Xung k&iacute;ch bảo vệ Tổ quốc, giữ g&igrave;n an ninh ch&iacute;nh trị, trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội cũng được c&aacute;c bạn quan t&acirc;m v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p nhiệt t&igrave;nh. Đại biểu cũng đ&oacute;ng g&oacute;p c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan đến x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tổng kết hội nghị, Đồng ch&iacute; Phạm Hữu Th&aacute;i đại diện đo&agrave;n chủ toạ tr&acirc;n trọng cảm ơn, v&agrave; tiếp thu nghi&ecirc;m t&uacute;c những &yacute; kiến cởi mở, nhiệt t&igrave;nh, tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c đại biểu. Đ&acirc;y l&agrave; cơ sở v&ocirc; để ho&agrave;n thiện b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị tr&igrave;nh Đại hội v&agrave; sẽ l&agrave; chất liệu để c&aacute;c Đại biểu của trường tham gia &yacute; kiến tại Đại hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau Hội nghị c&aacute;c đại biểu vẫn c&oacute; thể đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến theo nhiều k&ecirc;nh của th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>QUỲNH ANH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;