Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn thành phố lần thứ X nhiệm kỳ (2017 – 2022)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 14/09/2017 vừa qua, Đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; long trọng tổ chức Hội nghị lấy &yacute; kiến dự thảo văn kiện Đại Hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh Phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29384/IMG_2303.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c đồng ch&iacute; Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n trường, c&aacute;c Đồng ch&iacute; l&agrave; thường trực c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; C&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội ti&ecirc;u biểu, Giảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu, C&aacute;n bộ vi&ecirc;n chức trẻ giỏi th&acirc;n thiện, thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c v&agrave; Sinh vi&ecirc;n 5 tốt. Chủ tr&igrave; Hội nghị l&agrave; đồng ch&iacute; Phạm Hữu Th&aacute;i &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu định hướng cho Hội nghị Đ/c Phạm Hữu Th&aacute;i đ&atilde; c&oacute; những chia sẻ về thực trạng, những vấn đề nổi cộm hiện nay. Đ/c b&agrave;y tỏ mong muốn c&aacute;c đại biểu đ&oacute;ng g&oacute;p ph&aacute;t biểu &yacute; kiến, t&acirc;m tư t&igrave;nh cảm, x&acirc;y dựng một dự thảo văn kiện ho&agrave;n thiện, đề ra c&aacute;c giải ph&aacute;p, mục ti&ecirc;u C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n trong 5 năm tới, hướng tới th&agrave;nh c&ocirc;ng trong Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X. Đ&acirc;y l&agrave; một sự kiện quan trọng để tuổi trẻ th&agrave;nh phố học tập, ph&aacute;t triển, r&egrave;n luyện, bồi đắp t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, l&iacute; tưởng c&aacute;ch mạng, tăng cường c&aacute;c hoạt động xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện, n&acirc;ng cao chất lượng sống cho th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dưới sự chủ tr&igrave; của Đo&agrave;n chủ toạ, c&aacute;c đại biểu tập trung thảo luận s&ocirc;i nổi c&aacute;c nội dung Dự thảo văn kiện. C&aacute;c nội dung định hướng theo hướng dẫn của Ban thường vụ th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; được mang ra thảo luận, đ&oacute;ng g&oacute;p. C&oacute; rất nhiều &yacute; tưởng, giải ph&aacute;p hay c&oacute; chiều s&acirc;u được c&aacute;c đại biểu đ&oacute;ng g&oacute;p.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một số &yacute; kiến cho rằng Th&agrave;nh Đo&agrave;n cần l&agrave;m r&otilde; hơn nội dung đề cập, đổi mới căn bản v&agrave; to&agrave;n diện trong văn kiện. Th&agrave;nh Đo&agrave;n cần c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch giữ gốc của ng&agrave;nh trong khối trường học, tăng cường gi&aacute;o dục &yacute; thức, n&acirc;ng cao tay nghề, đổi mới giảo dục ph&aacute;t triển c&aacute;n bộ trẻ, mở rộng s&acirc;n chơi cho sinh vi&ecirc;n, hỗ trợ sinh vi&ecirc;n lập th&acirc;n lập nghiệp. Vấn đề Xung k&iacute;ch bảo vệ Tổ quốc, giữ g&igrave;n an ninh ch&iacute;nh trị, trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội cũng được c&aacute;c bạn quan t&acirc;m v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p nhiệt t&igrave;nh. Đại biểu cũng đ&oacute;ng g&oacute;p c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan đến x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tổng kết hội nghị, Đồng ch&iacute; Phạm Hữu Th&aacute;i đại diện đo&agrave;n chủ toạ tr&acirc;n trọng cảm ơn, v&agrave; tiếp thu nghi&ecirc;m t&uacute;c những &yacute; kiến cởi mở, nhiệt t&igrave;nh, tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c đại biểu. Đ&acirc;y l&agrave; cơ sở v&ocirc; để ho&agrave;n thiện b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị tr&igrave;nh Đại hội v&agrave; sẽ l&agrave; chất liệu để c&aacute;c Đại biểu của trường tham gia &yacute; kiến tại Đại hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau Hội nghị c&aacute;c đại biểu vẫn c&oacute; thể đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến theo nhiều k&ecirc;nh của th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>QUỲNH ANH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;