Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn nhiệm kì 2017-2022 khu vực trường học

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị g&oacute;p &yacute; dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.HCM lần thứ X nhiệm k&igrave; 2017-2022 trong c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt khu vực trường học đ&atilde; được tổ chức tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM v&agrave;o s&aacute;ng 9/9.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị đ&atilde; tiếp thu nhiều &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p cho dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n nhiệm k&igrave; 2017-2022, xoay quanh 2 nội dung: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.HCM lần thứ IX nhiệm k&igrave; 2012-2017 v&agrave; Phương hướng, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố nhiệm k&igrave; X (2017-2022).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29375/3 (2).JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n g&oacute;p &yacute;, đề xuất &yacute; kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đ&atilde; mạnh dạn b&agrave;y tỏ suy nghĩ, đề xuất g&oacute;p &yacute; cho dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n nhiệm k&igrave; 2017-2022. Đại diện Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n cho biết, trong b&aacute;o c&aacute;o kết quả nhiệm k&igrave; 2012-2017, phần hạn chế, nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; b&agrave;i học kinh nghiệm vẫn chưa được thể hiện một c&aacute;ch cụ thể. Theo bạn, c&aacute;c mục ti&ecirc;u, phương hướng, đề &aacute;n trọng điểm cho nhiệm k&igrave; mới cần c&oacute; chỉ ti&ecirc;u cụ thể, r&otilde; r&agrave;ng hơn. Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế cũng cho biết, b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị cần nh&igrave;n nhận lại về việc thực hiện chủ đề của nhiệm k&igrave; trước. Chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, lập nghiệp trong nhiệm k&igrave; mới n&ecirc;n c&oacute; th&ecirc;m giải ph&aacute;p gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n duy tr&igrave; m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp của m&igrave;nh...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị cũng g&oacute;p &yacute; một số &yacute; kiến về thay đổi khẩu hiệu h&agrave;nh động của nhiệm k&igrave; mới, c&aacute;c đề &aacute;n trọng điểm trong nhiệm k&igrave; mới n&ecirc;n tập trung cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhiều hơn, tổ chức Đo&agrave;n n&ecirc;n quan t&acirc;m hơn đến c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng để đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; thể hiểu r&otilde; v&agrave; tham gia hoạt động Đo&agrave;n nhiều hơn...</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM NGỌC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Đêm thi thứ 2 của vòng loại Liên hoan hợp xướng với chủ đề “Tôi yêu tổ quốc tôi” đã được diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên vào tối 16/9. Đây cũng là đêm thi cuối cùng của vòng loại để chọn ra những đội đi vào vòng chung kết xếp hạng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 17/9 vừa qua, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 12, Quận Đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức lớp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho hơn 200 ĐVUT đợt 2 năm 2017.

;