Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn nhiệm kì 2017-2022 khu vực trường học

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị g&oacute;p &yacute; dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.HCM lần thứ X nhiệm k&igrave; 2017-2022 trong c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt khu vực trường học đ&atilde; được tổ chức tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM v&agrave;o s&aacute;ng 9/9.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị đ&atilde; tiếp thu nhiều &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p cho dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n nhiệm k&igrave; 2017-2022, xoay quanh 2 nội dung: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.HCM lần thứ IX nhiệm k&igrave; 2012-2017 v&agrave; Phương hướng, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố nhiệm k&igrave; X (2017-2022).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29375/3 (2).JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n g&oacute;p &yacute;, đề xuất &yacute; kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đ&atilde; mạnh dạn b&agrave;y tỏ suy nghĩ, đề xuất g&oacute;p &yacute; cho dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n nhiệm k&igrave; 2017-2022. Đại diện Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n cho biết, trong b&aacute;o c&aacute;o kết quả nhiệm k&igrave; 2012-2017, phần hạn chế, nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; b&agrave;i học kinh nghiệm vẫn chưa được thể hiện một c&aacute;ch cụ thể. Theo bạn, c&aacute;c mục ti&ecirc;u, phương hướng, đề &aacute;n trọng điểm cho nhiệm k&igrave; mới cần c&oacute; chỉ ti&ecirc;u cụ thể, r&otilde; r&agrave;ng hơn. Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế cũng cho biết, b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị cần nh&igrave;n nhận lại về việc thực hiện chủ đề của nhiệm k&igrave; trước. Chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, lập nghiệp trong nhiệm k&igrave; mới n&ecirc;n c&oacute; th&ecirc;m giải ph&aacute;p gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n duy tr&igrave; m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp của m&igrave;nh...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị cũng g&oacute;p &yacute; một số &yacute; kiến về thay đổi khẩu hiệu h&agrave;nh động của nhiệm k&igrave; mới, c&aacute;c đề &aacute;n trọng điểm trong nhiệm k&igrave; mới n&ecirc;n tập trung cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhiều hơn, tổ chức Đo&agrave;n n&ecirc;n quan t&acirc;m hơn đến c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng để đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; thể hiểu r&otilde; v&agrave; tham gia hoạt động Đo&agrave;n nhiều hơn...</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM NGỌC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;