Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn nhiệm kì 2017-2022 khu vực trường học

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị g&oacute;p &yacute; dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.HCM lần thứ X nhiệm k&igrave; 2017-2022 trong c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt khu vực trường học đ&atilde; được tổ chức tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM v&agrave;o s&aacute;ng 9/9.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị đ&atilde; tiếp thu nhiều &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p cho dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n nhiệm k&igrave; 2017-2022, xoay quanh 2 nội dung: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.HCM lần thứ IX nhiệm k&igrave; 2012-2017 v&agrave; Phương hướng, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố nhiệm k&igrave; X (2017-2022).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29375/3 (2).JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n g&oacute;p &yacute;, đề xuất &yacute; kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đ&atilde; mạnh dạn b&agrave;y tỏ suy nghĩ, đề xuất g&oacute;p &yacute; cho dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n nhiệm k&igrave; 2017-2022. Đại diện Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n cho biết, trong b&aacute;o c&aacute;o kết quả nhiệm k&igrave; 2012-2017, phần hạn chế, nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; b&agrave;i học kinh nghiệm vẫn chưa được thể hiện một c&aacute;ch cụ thể. Theo bạn, c&aacute;c mục ti&ecirc;u, phương hướng, đề &aacute;n trọng điểm cho nhiệm k&igrave; mới cần c&oacute; chỉ ti&ecirc;u cụ thể, r&otilde; r&agrave;ng hơn. Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế cũng cho biết, b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị cần nh&igrave;n nhận lại về việc thực hiện chủ đề của nhiệm k&igrave; trước. Chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, lập nghiệp trong nhiệm k&igrave; mới n&ecirc;n c&oacute; th&ecirc;m giải ph&aacute;p gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n duy tr&igrave; m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp của m&igrave;nh...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị cũng g&oacute;p &yacute; một số &yacute; kiến về thay đổi khẩu hiệu h&agrave;nh động của nhiệm k&igrave; mới, c&aacute;c đề &aacute;n trọng điểm trong nhiệm k&igrave; mới n&ecirc;n tập trung cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhiều hơn, tổ chức Đo&agrave;n n&ecirc;n quan t&acirc;m hơn đến c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng để đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; thể hiểu r&otilde; v&agrave; tham gia hoạt động Đo&agrave;n nhiều hơn...</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM NGỌC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;