Hội nghị hợp tác thanh niên Việt Nam – Lào – Campuchia 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 8/9, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Hội nghị hợp t&aacute;c thanh ni&ecirc;n Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia 2017 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29374/IMG_1380.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;">Hội nghị đ&aacute;nh dấu sự hợp t&aacute;c hữu nghị c&ugrave;ng ph&aacute;t triển giữa Việt Nam &ndash; L&agrave;o - Campuchia</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n kỷ niệm 40 năm ng&agrave;y k&yacute; Hiệp ước Hữu nghị v&agrave; hợp t&aacute;c Việt Nam &ndash; L&agrave;o, 55 năm ng&agrave;y thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam &ndash; L&agrave;o v&agrave; 50 năm ng&agrave;y thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam &ndash; Campuchia, nhằm tăng cường mối quan hệ đo&agrave;n kết, hữu nghị, hợp t&aacute;c to&agrave;n diện giữa ba nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Hội nghị Hợp t&aacute;c Thanh ni&ecirc;n Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia 2017 tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh từ ng&agrave;y 7-9/9.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị c&oacute; sự tham gia của 30 đại biểu thanh ni&ecirc;n từ ba nước: Đo&agrave;n 10 đại biểu thanh ni&ecirc;n Việt Nam do đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong (Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam) l&agrave; trưởng đo&agrave;n; Đo&agrave;n 10 đại biểu L&agrave;o do đồng ch&iacute; Sỏn Thạ Nu Thăm Mạ V&ocirc;ng (Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n NDCM L&agrave;o) l&agrave;m trưởng đo&agrave;n v&agrave; trưởng đo&agrave;n 10 đại biểu thanh ni&ecirc;n Campuchia l&agrave; &ocirc;ng Hun Many (Đại biểu Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Campuchia).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Hội nghị, đại biểu c&aacute;c nước tập trung thảo luận một số giải ph&aacute;p nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị thanh ni&ecirc;n ba nước trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n về truyền thống đo&agrave;n kết giữa ba nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia, th&uacute;c đẩy hợp t&aacute;c giao thương giữa c&aacute;c nước cũng như c&aacute;c giải ph&aacute;p tăng cường v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vấn đề thứ nhất l&agrave; về c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n ba nước về lịch sử mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp t&aacute;c to&agrave;n diện giữa Việt Nam, L&agrave;o v&agrave; Campuchia trong qu&aacute; tr&igrave;nh đấu tranh gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc trước đ&acirc;y v&agrave; trong giai đoạn ph&aacute;t triển h&ograve;a b&igrave;nh hiện nay. Đồng ch&iacute; Sổm Kiệu King Sạ Đ&agrave; (Ph&oacute; Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n NDCM L&agrave;o) đại diện ph&iacute;a L&agrave;o đề xuất cần tiếp tục duy tr&igrave; gi&aacute;o dục truyền thống cho thanh ni&ecirc;n c&aacute;c nước bằng c&aacute;ch duy tr&igrave; hoạt động trao đổi thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n ba nước khu vực c&aacute;c tỉnh bi&ecirc;n giới gi&aacute;p nhau; cần triển khai tuy&ecirc;n truyền về Ng&agrave;y Quốc kh&aacute;nh Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia, để thanh ni&ecirc;n nh&igrave;n thấy được n&eacute;t tương đồng, hiểu được qu&aacute; tr&igrave;nh đấu tranh giải ph&oacute;ng độc lập của nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c nước; cải thiện cảnh quan c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh khu di t&iacute;ch lịch sử ghi dấu ấn hữu nghị giữa ba nước để thu h&uacute;t thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Về giải ph&aacute;p th&uacute;c đẩy hợp t&aacute;c giao thương giữa doanh nghiệp trẻ ba nước, chia sẻ kinh nghiệm của ba tổ chức thanh ni&ecirc;n trong việc hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, đại biểu Campuchia ROS Soty (Doanh nh&acirc;n trẻ thuộc Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Campuchia) kiến nghị th&agrave;nh lập một hiệp hội doanh nh&acirc;n trẻ ba nước để l&agrave;m cầu nối trao đổi kinh nghiệm giữa c&aacute;c doanh nh&acirc;n trẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong đề xuất giải ph&aacute;p tăng cường v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu quả hợp t&aacute;c giữa thanh ni&ecirc;n ba nước trong c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, đảm bảo an sinh x&atilde; hội, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn (Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. HCM) kiến nghị cần tổ chức khảo s&aacute;t kĩ lưỡng khu vực triển khai hoạt động để tr&aacute;nh trường hợp gặp kh&oacute; khăn với c&aacute;c tỉnh nước bạn trong c&ocirc;ng t&aacute;c kết nối; cần chuyển giao cho một tỉnh gi&aacute;p bi&ecirc;n giới nước bạn hoặc ch&iacute;nh Trung ương Đo&agrave;n chủ tr&igrave; li&ecirc;n kết c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c tỉnh để tăng hiệu quả v&agrave; nguồn lực; đặc biệt cần phải chăm lo về tinh thần cho sinh vi&ecirc;n &ndash; thanh ni&ecirc;n nước bạn đang học tập v&agrave; sinh sống tại Việt Nam c&oacute; thể h&ograve;a nhập v&agrave;o hoạt động t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, đo&agrave;n đại biểu thanh ni&ecirc;n ba nước sẽ tới ch&agrave;o x&atilde; giao L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, tham quan c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, thăm v&agrave; l&agrave;m việc với Đại học Quốc tế TP. HCM &ndash; ĐHQG-HC, Khu c&ocirc;ng nghệ cao TP. HCM v&agrave; một số danh lam thắng cảnh tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>YẾN NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;