Hội nghị hợp tác thanh niên Việt Nam – Lào – Campuchia 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 8/9, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Hội nghị hợp t&aacute;c thanh ni&ecirc;n Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia 2017 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29374/IMG_1380.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;">Hội nghị đ&aacute;nh dấu sự hợp t&aacute;c hữu nghị c&ugrave;ng ph&aacute;t triển giữa Việt Nam &ndash; L&agrave;o - Campuchia</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n kỷ niệm 40 năm ng&agrave;y k&yacute; Hiệp ước Hữu nghị v&agrave; hợp t&aacute;c Việt Nam &ndash; L&agrave;o, 55 năm ng&agrave;y thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam &ndash; L&agrave;o v&agrave; 50 năm ng&agrave;y thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam &ndash; Campuchia, nhằm tăng cường mối quan hệ đo&agrave;n kết, hữu nghị, hợp t&aacute;c to&agrave;n diện giữa ba nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Hội nghị Hợp t&aacute;c Thanh ni&ecirc;n Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia 2017 tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh từ ng&agrave;y 7-9/9.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị c&oacute; sự tham gia của 30 đại biểu thanh ni&ecirc;n từ ba nước: Đo&agrave;n 10 đại biểu thanh ni&ecirc;n Việt Nam do đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong (Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam) l&agrave; trưởng đo&agrave;n; Đo&agrave;n 10 đại biểu L&agrave;o do đồng ch&iacute; Sỏn Thạ Nu Thăm Mạ V&ocirc;ng (Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n NDCM L&agrave;o) l&agrave;m trưởng đo&agrave;n v&agrave; trưởng đo&agrave;n 10 đại biểu thanh ni&ecirc;n Campuchia l&agrave; &ocirc;ng Hun Many (Đại biểu Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Campuchia).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Hội nghị, đại biểu c&aacute;c nước tập trung thảo luận một số giải ph&aacute;p nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị thanh ni&ecirc;n ba nước trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n về truyền thống đo&agrave;n kết giữa ba nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia, th&uacute;c đẩy hợp t&aacute;c giao thương giữa c&aacute;c nước cũng như c&aacute;c giải ph&aacute;p tăng cường v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vấn đề thứ nhất l&agrave; về c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n ba nước về lịch sử mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp t&aacute;c to&agrave;n diện giữa Việt Nam, L&agrave;o v&agrave; Campuchia trong qu&aacute; tr&igrave;nh đấu tranh gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc trước đ&acirc;y v&agrave; trong giai đoạn ph&aacute;t triển h&ograve;a b&igrave;nh hiện nay. Đồng ch&iacute; Sổm Kiệu King Sạ Đ&agrave; (Ph&oacute; Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n NDCM L&agrave;o) đại diện ph&iacute;a L&agrave;o đề xuất cần tiếp tục duy tr&igrave; gi&aacute;o dục truyền thống cho thanh ni&ecirc;n c&aacute;c nước bằng c&aacute;ch duy tr&igrave; hoạt động trao đổi thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n ba nước khu vực c&aacute;c tỉnh bi&ecirc;n giới gi&aacute;p nhau; cần triển khai tuy&ecirc;n truyền về Ng&agrave;y Quốc kh&aacute;nh Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia, để thanh ni&ecirc;n nh&igrave;n thấy được n&eacute;t tương đồng, hiểu được qu&aacute; tr&igrave;nh đấu tranh giải ph&oacute;ng độc lập của nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c nước; cải thiện cảnh quan c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh khu di t&iacute;ch lịch sử ghi dấu ấn hữu nghị giữa ba nước để thu h&uacute;t thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Về giải ph&aacute;p th&uacute;c đẩy hợp t&aacute;c giao thương giữa doanh nghiệp trẻ ba nước, chia sẻ kinh nghiệm của ba tổ chức thanh ni&ecirc;n trong việc hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, đại biểu Campuchia ROS Soty (Doanh nh&acirc;n trẻ thuộc Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Campuchia) kiến nghị th&agrave;nh lập một hiệp hội doanh nh&acirc;n trẻ ba nước để l&agrave;m cầu nối trao đổi kinh nghiệm giữa c&aacute;c doanh nh&acirc;n trẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong đề xuất giải ph&aacute;p tăng cường v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu quả hợp t&aacute;c giữa thanh ni&ecirc;n ba nước trong c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, đảm bảo an sinh x&atilde; hội, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn (Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. HCM) kiến nghị cần tổ chức khảo s&aacute;t kĩ lưỡng khu vực triển khai hoạt động để tr&aacute;nh trường hợp gặp kh&oacute; khăn với c&aacute;c tỉnh nước bạn trong c&ocirc;ng t&aacute;c kết nối; cần chuyển giao cho một tỉnh gi&aacute;p bi&ecirc;n giới nước bạn hoặc ch&iacute;nh Trung ương Đo&agrave;n chủ tr&igrave; li&ecirc;n kết c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c tỉnh để tăng hiệu quả v&agrave; nguồn lực; đặc biệt cần phải chăm lo về tinh thần cho sinh vi&ecirc;n &ndash; thanh ni&ecirc;n nước bạn đang học tập v&agrave; sinh sống tại Việt Nam c&oacute; thể h&ograve;a nhập v&agrave;o hoạt động t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, đo&agrave;n đại biểu thanh ni&ecirc;n ba nước sẽ tới ch&agrave;o x&atilde; giao L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, tham quan c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, thăm v&agrave; l&agrave;m việc với Đại học Quốc tế TP. HCM &ndash; ĐHQG-HC, Khu c&ocirc;ng nghệ cao TP. HCM v&agrave; một số danh lam thắng cảnh tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>YẾN NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;