Giải thưởng tuyên dương sản phẩm “Thiết kế, chế tạo, ứng dụng” lần V năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm t&igrave;m kiếm, vinh danh c&aacute;c sản phẩm c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng cao về khoa học kỹ thuật của thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố; Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ tổ chức Giải thưởng tuy&ecirc;n dương sản phẩm &ldquo;Thiết kế, chế tạo, ứng dụng&rdquo; lần V năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29371/Giai%20thuong%20tuyen%20duong%20san%20pham.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; Giải thưởng d&agrave;nh cho thanh thiếu ni&ecirc;n Việt Nam đang sinh sống, học tập v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c ở th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, t&aacute;c giả của mỗi sản phẩm dự thi c&oacute; thể l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n hoặc tập thể (kh&ocirc;ng qu&aacute; 5 người), độ tuổi dưới 35 tuổi, mỗi t&aacute;c giả c&oacute; thể tham gia nhiều sản phẩm dự thi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải thưởng tuy&ecirc;n dương sản phẩm &ldquo;Thiết kế, chế tạo, ứng dụng&rdquo; lần V năm 2017 t&ocirc;n vinh t&aacute;c giả của những sản phẩm s&aacute;ng tạo, khoa học c&ocirc;ng nghệ, c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng v&agrave;o thực tiễn, tập trung v&agrave;o c&aacute;c lĩnh vực: Cơ kh&iacute;, kỹ thuật, tự động h&oacute;a; Điện, điện tử; Sản phẩm s&aacute;ng tạo, phục vụ y tế, gi&aacute;o dục; Vật liệu mới, x&acirc;y dựng; C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin; C&ocirc;ng nghệ Sinh học.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">M&ocirc; h&igrave;nh, sản phẩm tham gia giải thưởng sẽ được Ban tổ chức bố tr&iacute; khu vực triển l&atilde;m trong Li&ecirc;n hoan Tuổi trẻ S&aacute;ng tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần VIII năm 2017 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (Số 4 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Ngh&eacute;, Quận 1) từ ng&agrave;y 04-05/11/2017. Mỗi sản phẩm c&oacute; 7 ph&uacute;t thuyết tr&igrave;nh trước hội đồng gi&aacute;m khảo. Thời gian thuyết tr&igrave;nh bắt đầu l&uacute;c 08h00 ng&agrave;y 04/11/2017 tại khu vực triển l&atilde;m sản phẩm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thời gian v&agrave; địa điểm nhận hồ sơ:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Địa điểm 1: Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ <strong><em><u>trước ng&agrave;y 15/10/2017</u></em></strong>; địa chỉ số 01 Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Ngh&eacute;, Q.1, điện thoại: 028.38.233.363 &ndash; 028.38.230.780, Email: <a href="mailto:khoahoctre@gmail.com">khoahoctre@gmail.com</a>, Website: www.khoahoctre.com.vn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Địa điểm 2: Văn ph&ograve;ng Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh c&aacute;c quận- huyện; c&aacute;c trường đại học, cao đẳng; cơ quan- x&iacute; nghiệp,&hellip; tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh <strong><em><u>trước ng&agrave;y 08/10/2017</u></em></strong>.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&aacute;c giả nộp hồ sơ dự thi về cho ban tổ chức bao gồm: Phiếu đăng k&yacute; dự thi, Thuyết minh sản phẩm <em>(theo mẫu)</em>; M&ocirc; h&igrave;nh sản phẩm; Poster giới thiệu sản phẩm <em>(nếu c&oacute;).</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để chương tr&igrave;nh c&oacute; sức lan tỏa, gi&uacute;p cộng đồng dễ d&agrave;ng tiếp cận dễ d&agrave;ng với th&ocirc;ng tin, Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan t&acirc;m v&agrave; hỗ trợ đưa tin của qu&yacute; anh, chị.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Phương Thủy: 0838 230780 &ndash; 0907 159 523, Email: phuongthuy1806@gmail.com&nbsp;</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Đêm thi thứ 2 của vòng loại Liên hoan hợp xướng với chủ đề “Tôi yêu tổ quốc tôi” đã được diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên vào tối 16/9. Đây cũng là đêm thi cuối cùng của vòng loại để chọn ra những đội đi vào vòng chung kết xếp hạng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 17/9 vừa qua, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 12, Quận Đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức lớp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho hơn 200 ĐVUT đợt 2 năm 2017.

;