Ứng dụng giúp tránh thất thu thuế

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>S&aacute;ng kiến &ldquo;Ứng dụng kiểm tra</em> <em>căn nh&agrave; duy nhất&rdquo; đối với người nộp thuế k&ecirc; khai miễn thuế thu nhập khi chuyển nhượng bất động sản của chị </em><em>Nguyễn Thị Hồng Tươi (c&ocirc;ng t&aacute;c tại Chi cục Thuế Quận 7, TP.HCM) gi&uacute;p cơ quan thuế tr&aacute;nh được t&igrave;nh trạng thất thu thuế.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ch&iacute;nh s&aacute;ch thuế hiện h&agrave;nh quy định: Người d&acirc;n khi chuyển nhượng bất động sản (nh&agrave;, đất, căn hộ&hellip;) cho người kh&aacute;c sẽ được miễn thuế thu nhập c&aacute; nh&acirc;n nếu tại thời điểm chuyển nhượng chỉ c&oacute; duy nhất một nh&agrave; ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Trước đ&acirc;y, c&aacute;n bộ thuế gặp rất nhiều kh&oacute; khăn trong việc kiểm tra xem người nộp thuế c&ograve;n bất động sản n&agrave;o kh&aacute;c tại Quận 7 hay kh&ocirc;ng do dữ liệu rời rạc, kh&ocirc;ng c&ugrave;ng nơi lưu trữ. Từ đ&oacute; dẫn đến t&igrave;nh trạng nhiều trường hợp k&ecirc; khai chỉ c&oacute; một căn nh&agrave; duy nhất để được miễn thuế, dẫn đến t&igrave;nh trạng thất thu thuế.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để khắc phục t&igrave;nh trạng n&agrave;y, chị Nguyễn Thị Hồng Tươi đ&atilde; c&oacute; s&aacute;ng kiến thiết kế một chương tr&igrave;nh ứng dụng, lưu trữ to&agrave;n bộ hồ sơ mua b&aacute;n nh&agrave; của người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7 từ th&aacute;ng 5/2003 đến nay. Khi c&aacute;n bộ thuế cần tra cứu th&ocirc;ng tin, chỉ cần nhập t&ecirc;n người b&aacute;n v&agrave;o ứng dụng sẽ dễ d&agrave;ng truy xuất được c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan cần thiết. Ứng dụng n&agrave;y cũng gi&uacute;p c&aacute;n bộ thuế dễ d&agrave;ng tr&iacute;ch lục hồ sơ phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra. S&aacute;ng kiến đ&atilde; được &aacute;p dụng từ th&aacute;ng 01/2015 đến nay.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ứng dụng kiểm tra căn nh&agrave; duy nhất gi&uacute;p giải quyết nhanh ch&oacute;ng c&aacute;c hồ sơ miễn thuế thu nhập c&aacute; nh&acirc;n khi chuyển nhượng bất động sản. Việc tr&iacute;ch lục hồ sơ cũng được r&uacute;t ngắn tối đa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ứng dụng gi&uacute;p n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; t&iacute;nh trung thực của người d&acirc;n, giảm t&igrave;nh trạng khai gian, trốn thuế. C&aacute;n bộ thuế c&oacute; cơ sở dữ liệu r&otilde; r&agrave;ng để giải th&iacute;ch cho người d&acirc;n: một khi đ&atilde; cam kết miễn thuế, nếu cơ quan Thuế tiến h&agrave;nh kiểm tra v&agrave; ph&aacute;t hiện c&ograve;n sở hữu bất động sản kh&aacute;c, người d&acirc;n sẽ bị truy thu thuế v&agrave; phải đ&oacute;ng phạt. Ngo&agrave;i ra, ứ dụng c&ograve;n gi&uacute;p tiết kiệm kinh ph&iacute; x&acirc;y dựng phần mềm cho đơn vị &nbsp;m&agrave; vẫn đảm bảo c&aacute;c y&ecirc;u cầu nhiệm vụ đặt ra.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>KIM DUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Đêm thi thứ 2 của vòng loại Liên hoan hợp xướng với chủ đề “Tôi yêu tổ quốc tôi” đã được diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên vào tối 16/9. Đây cũng là đêm thi cuối cùng của vòng loại để chọn ra những đội đi vào vòng chung kết xếp hạng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 17/9 vừa qua, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 12, Quận Đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức lớp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho hơn 200 ĐVUT đợt 2 năm 2017.

;