Rút ngắn 2/3 thời gian tra cứu thông tin

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chị L&ecirc; Thị V&acirc;n<strong> (</strong>c&ocirc;ng t&aacute;c tại </em><em>Viện kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n </em><em>Q</em><em>uận T&acirc;n B&igrave;nh</em><em>, TP.HCM) vừa được trao giải thưởng </em><em>C&aacute;n bộ, C&ocirc;ng chức, Vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện năm 2017 với Giải ph&aacute;p </em><em>&ldquo;Quản l&yacute; &aacute;n chưa c&oacute; điều kiện thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm s&aacute;t thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự, từ th&aacute;ng 5/2017, kh&acirc;u kiểm s&aacute;t thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự được tiến h&agrave;nh trực tiếp: kiểm s&aacute;t thi h&agrave;nh &aacute;n tại Chi cục thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự quận T&acirc;n B&igrave;nh đối với 100% &aacute;n chưa c&oacute; điều kiện thi h&agrave;nh v&agrave; &aacute;n chủ động về h&igrave;nh sự.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng t&aacute;c kiểm s&aacute;t đ&atilde; ph&aacute;t hiện nhiều hồ sơ vi phạm. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n do một số Chấp h&agrave;nh vi&ecirc;n chưa chủ động thực hiện việc thi h&agrave;nh &aacute;n theo quy định của ph&aacute;p luật v&agrave; do c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm s&aacute;t hoạt động thi h&agrave;nh &aacute;n chưa được chặt chẽ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ thực tế n&agrave;y, chị L&ecirc; Thị V&acirc;n đ&atilde; đưa ra s&aacute;ng kiến, giải ph&aacute;p trong việc quản l&yacute; 100% hồ sơ v&agrave; biến động của c&aacute;c hồ sơ th&ocirc;ng qua việc tạo File dữ liệu quản l&yacute; th&ocirc;ng tin. Hoạt động n&agrave;y gi&uacute;p Viện kiểm s&aacute;t kịp thời nắm bắt th&ocirc;ng tin, ph&aacute;t hiện c&aacute;c vi phạm v&agrave; nhắc nhở Chấp h&agrave;nh vi&ecirc;n để hạn chế những thiếu s&oacute;t.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Do số lượng hồ sơ nhiều n&ecirc;n cần c&oacute; sự li&ecirc;n kết giữa Viện kiểm s&aacute;t với Cơ quan thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự Quận T&acirc;n B&igrave;nh để thống nhất việc cập nhật th&ocirc;ng tin. Cơ quan thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự đ&atilde; c&oacute; phần mềm quản l&yacute; &aacute;n qua cổng th&ocirc;ng tin điện tử, tuy nhi&ecirc;n Viện kiểm s&aacute;t chưa c&oacute; phần mềm. V&igrave; vậy, chị L&ecirc; Thị V&acirc;n đ&atilde; lập file dữ liệu Excel quản l&yacute; v&agrave; so s&aacute;nh với phần mềm của Cơ quan thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự. Việc trực tiếp kiểm s&aacute;t hồ sơ của Cơ quan thi h&agrave;nh &aacute;n được thực hiện theo th&aacute;ng v&agrave; theo qu&yacute;. Ngo&agrave;i ra Viện kiểm s&aacute;t c&ograve;n trực tiếp đi x&aacute;c minh điều kiện thi h&agrave;nh &aacute;n của người phải thi h&agrave;nh &aacute;n để việc ph&acirc;n loại hồ sơ điều kiện thi h&agrave;nh &aacute;n được ch&iacute;nh x&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kể từ khi đưa v&agrave;o &aacute;p dụng thực tiễn, những hồ sơ chưa c&oacute; điều kiện thi h&agrave;nh &aacute;n v&agrave; hồ sơ thi h&agrave;nh &aacute;n chủ động trong lĩnh vực h&igrave;nh sự đ&atilde; được quản l&yacute; chặt chẽ, thống nhất. M&ocirc; h&igrave;nh quản l&yacute; tr&ecirc;n sẽ được &aacute;p dụng cho c&aacute;c loại &aacute;n kh&aacute;c như quyết định thi h&agrave;nh &aacute;n, uỷ th&aacute;c thi h&agrave;nh &aacute;n, đ&igrave;nh chỉ, ho&atilde;n&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng kiến của chị L&ecirc; Thị V&acirc;n gi&uacute;p hệ thống to&agrave;n bộ hồ sơ chưa c&oacute; điều kiện thi h&agrave;nh &aacute;n v&agrave; hồ sơ thi h&agrave;nh &aacute;n chủ động trong lĩnh vực h&igrave;nh sự từ th&aacute;ng 7/2017 trở về trước; đồng thời so s&aacute;nh được số liệu của Cơ quan thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự; ph&aacute;t hiện được những thiếu s&oacute;t của Chấp h&agrave;nh vi&ecirc;n, nhắc nhở Chấp h&agrave;nh vi&ecirc;n khắc phục kịp thời, tr&aacute;nh những sai phạm. S&aacute;ng kiến gi&uacute;p n&acirc;ng cao hiệu quả trong việc b&aacute;o c&aacute;o thống k&ecirc; ng&agrave;nh h&agrave;ng th&aacute;ng, qu&yacute;, năm; r&uacute;t ngắn 2/3 thời gian tra cứu t&agrave;i liệu so với trước đ&acirc;y.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM DUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cách đây 170 năm, ngày 24/02/1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

;