Mời tham gia cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đối tượng dự thi: Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, thiếu nhi, Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; cả nước, kh&ocirc;ng giới hạn số lượng v&agrave; độ tuổi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29345/Infographic%20cuoc%20thi.png" style="height:1210px; width:600px" /></span></span></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thời gian dự thi:</span></span></strong></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Thời gian nộp sản phẩm tham gia dự thi: đến hết ng&agrave;y 25/10/2017.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Thời gian c&ocirc;ng bố v&agrave; trao giải: Th&aacute;ng 11/2017.</span></span></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nội dung thi:</span></span></strong></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Th&iacute; sinh lựa chọn nội dung, vấn đề li&ecirc;n quan đến tuy&ecirc;n truyền, phổ biến kiến thức ph&aacute;p luật, c&aacute;c quy định ph&aacute;p luật hiện h&agrave;nh li&ecirc;n quan đến thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n; tuy&ecirc;n truyền về &yacute; thức tự gi&aacute;c chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật; văn h&oacute;a trong tham gia thực hiện ph&aacute;p luật. Trong đ&oacute;, khuyến k&iacute;ch tập trung một số văn bản luật, cụ thể như sau: Luật Biển Việt Nam; Luật Bi&ecirc;n giới quốc gia; Bộ luật Lao động; Luật Bảo hiểm x&atilde; hội; Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ; Luật Trẻ em; Bộ Luật H&igrave;nh sự; Luật Thanh ni&ecirc;n; Luật Căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n; Luật Cư tr&uacute;; Luật Nghĩa vụ qu&acirc;n sự; Luật An to&agrave;n, vệ sinh lao động.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Nội dung tuy&ecirc;n truyền gắn với thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n phải đảm bảo nội dung ch&iacute;nh x&aacute;c theo quy định của ph&aacute;p luật hiện h&agrave;nh.</span></span></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&igrave;nh thức thi:</span></span></strong></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết kế tranh cổ động, &aacute;p ph&iacute;ch, đồ họa th&ocirc;ng tin (infographic) tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật:</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Thể hiện tr&ecirc;n giấy d&agrave;y khổ A1 (k&iacute;ch thước 54 cm x 78 cm), t&ocirc; k&iacute;n m&agrave;u.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Vẽ bằng tay hoặc sử dụng phần mềm đồ họa (nếu sản phẩm dự thi được vẽ bằng phần mềm đồ họa th&igrave; gửi k&egrave;m file gốc, lưu v&agrave;o CD k&egrave;m theo bản in).</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Gửi k&egrave;m bản thuyết minh t&aacute;c phẩm, tr&igrave;nh b&agrave;y ngắn gọn tr&ecirc;n một mặt giấy A4, ph&ocirc;ng chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết kế đoạn phim tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật:</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Thời lượng sản phẩm dự thi tối đa l&agrave; 05 ph&uacute;t.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Khuyến kh&iacute;ch sử dụng c&aacute;c kỹ xảo, h&igrave;nh ảnh, tư liệu... sinh động, nội dung ngắn gọn, c&ocirc; đọng để tăng t&iacute;nh hiệu quả của sản phẩm tuy&ecirc;n truyền.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng t&aacute;c thơ, v&egrave;, rap tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật:</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sử dụng ng&ocirc;n ngữ tiếng Việt; đ&aacute;nh m&aacute;y font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 in tr&ecirc;n khổ A4 v&agrave; ghi &acirc;m sản phẩm dự thi lưu file v&agrave;o CD (khuyến kh&iacute;ch ghi &acirc;m sản phẩm dự thi đối với thể loại thơ, v&egrave; v&agrave; bắt buộc đối với thể loại rap).</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>* &nbsp;Một số lưu &yacute;:</em></span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Th&iacute; sinh gửi k&egrave;m phiếu đăng k&yacute; tham gia (ghi r&otilde; c&aacute;c th&ocirc;ng tin: Họ t&ecirc;n, tuổi, đơn vị v&agrave; số điện thoại li&ecirc;n hệ), giới thiệu đầy đủ nội dung, &yacute; nghĩa của mỗi sản phẩm tham gia dự thi v&agrave; gửi về Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n (Số 01, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, điện thoại li&ecirc;n lạc: 028.38.298.669).</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Sản phẩm tham gia dự thi phải l&agrave; sản phẩm chưa từng tham gia v&agrave; nhận giải thưởng trong c&aacute;c cuộc thi kh&aacute;c, do ch&iacute;nh th&iacute; sinh s&aacute;ng t&aacute;c, kh&ocirc;ng sao ch&eacute;p, sử dụng c&aacute;c t&aacute;c phẩm của người kh&aacute;c để gửi tham gia dự thi. Th&iacute; sinh c&oacute; t&aacute;c phẩm dự thi phải chịu tr&aacute;ch nhiệm về bản quyền t&aacute;c phẩm của m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Mỗi th&iacute; sinh được quyền gửi nhiều t&aacute;c phẩm dự thi v&agrave; c&oacute; thể dự thi ở cả 03 h&igrave;nh thức.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- T&aacute;c phẩm dự thi sẽ kh&ocirc;ng được ho&agrave;n trả, Ban tổ chức cuộc thi được to&agrave;n quyền sử dụng sản phẩm để phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cơ cấu giải thưởng:</span></span></strong></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ban tổ chức trao 01 giải nhất, 01 giải nh&igrave;, 01 giải ba, 02 giải khuyến kh&iacute;ch ở mỗi h&igrave;nh thức thi, cụ thể:</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Giải nhất: Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n (k&egrave;m theo tiền thưởng theo quy định).</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Giải nh&igrave;: Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n (k&egrave;m theo tiền thưởng theo quy định).</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Giải ba: Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n (k&egrave;m theo tiền thưởng theo quy định).</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Giải khuyến kh&iacute;ch: Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n (k&egrave;m theo tiền thưởng theo quy định).</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Lưu &yacute;:</em> T&ugrave;y thuộc v&agrave;o chất lượng v&agrave; số lượng sản phẩm dự thi m&agrave; Ban tổ chức sẽ c&acirc;n đối v&agrave; điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cuộc thi cho ph&ugrave; hợp.</span></span></p> <p><a href="http://www.mediafire.com/file/5c93jw307sj2len/Mau+dang+ky+tham+gia.docx"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tải mẫu đăng k&yacute;</span></span></a></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;