Mời tham gia cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đối tượng dự thi: Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, thiếu nhi, Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; cả nước, kh&ocirc;ng giới hạn số lượng v&agrave; độ tuổi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29345/Infographic%20cuoc%20thi.png" style="height:1210px; width:600px" /></span></span></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thời gian dự thi:</span></span></strong></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Thời gian nộp sản phẩm tham gia dự thi: đến hết ng&agrave;y 25/10/2017.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Thời gian c&ocirc;ng bố v&agrave; trao giải: Th&aacute;ng 11/2017.</span></span></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nội dung thi:</span></span></strong></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Th&iacute; sinh lựa chọn nội dung, vấn đề li&ecirc;n quan đến tuy&ecirc;n truyền, phổ biến kiến thức ph&aacute;p luật, c&aacute;c quy định ph&aacute;p luật hiện h&agrave;nh li&ecirc;n quan đến thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n; tuy&ecirc;n truyền về &yacute; thức tự gi&aacute;c chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật; văn h&oacute;a trong tham gia thực hiện ph&aacute;p luật. Trong đ&oacute;, khuyến k&iacute;ch tập trung một số văn bản luật, cụ thể như sau: Luật Biển Việt Nam; Luật Bi&ecirc;n giới quốc gia; Bộ luật Lao động; Luật Bảo hiểm x&atilde; hội; Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ; Luật Trẻ em; Bộ Luật H&igrave;nh sự; Luật Thanh ni&ecirc;n; Luật Căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n; Luật Cư tr&uacute;; Luật Nghĩa vụ qu&acirc;n sự; Luật An to&agrave;n, vệ sinh lao động.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Nội dung tuy&ecirc;n truyền gắn với thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n phải đảm bảo nội dung ch&iacute;nh x&aacute;c theo quy định của ph&aacute;p luật hiện h&agrave;nh.</span></span></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&igrave;nh thức thi:</span></span></strong></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết kế tranh cổ động, &aacute;p ph&iacute;ch, đồ họa th&ocirc;ng tin (infographic) tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật:</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Thể hiện tr&ecirc;n giấy d&agrave;y khổ A1 (k&iacute;ch thước 54 cm x 78 cm), t&ocirc; k&iacute;n m&agrave;u.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Vẽ bằng tay hoặc sử dụng phần mềm đồ họa (nếu sản phẩm dự thi được vẽ bằng phần mềm đồ họa th&igrave; gửi k&egrave;m file gốc, lưu v&agrave;o CD k&egrave;m theo bản in).</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Gửi k&egrave;m bản thuyết minh t&aacute;c phẩm, tr&igrave;nh b&agrave;y ngắn gọn tr&ecirc;n một mặt giấy A4, ph&ocirc;ng chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết kế đoạn phim tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật:</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Thời lượng sản phẩm dự thi tối đa l&agrave; 05 ph&uacute;t.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Khuyến kh&iacute;ch sử dụng c&aacute;c kỹ xảo, h&igrave;nh ảnh, tư liệu... sinh động, nội dung ngắn gọn, c&ocirc; đọng để tăng t&iacute;nh hiệu quả của sản phẩm tuy&ecirc;n truyền.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng t&aacute;c thơ, v&egrave;, rap tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật:</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sử dụng ng&ocirc;n ngữ tiếng Việt; đ&aacute;nh m&aacute;y font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 in tr&ecirc;n khổ A4 v&agrave; ghi &acirc;m sản phẩm dự thi lưu file v&agrave;o CD (khuyến kh&iacute;ch ghi &acirc;m sản phẩm dự thi đối với thể loại thơ, v&egrave; v&agrave; bắt buộc đối với thể loại rap).</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>* &nbsp;Một số lưu &yacute;:</em></span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Th&iacute; sinh gửi k&egrave;m phiếu đăng k&yacute; tham gia (ghi r&otilde; c&aacute;c th&ocirc;ng tin: Họ t&ecirc;n, tuổi, đơn vị v&agrave; số điện thoại li&ecirc;n hệ), giới thiệu đầy đủ nội dung, &yacute; nghĩa của mỗi sản phẩm tham gia dự thi v&agrave; gửi về Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n (Số 01, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, điện thoại li&ecirc;n lạc: 028.38.298.669).</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Sản phẩm tham gia dự thi phải l&agrave; sản phẩm chưa từng tham gia v&agrave; nhận giải thưởng trong c&aacute;c cuộc thi kh&aacute;c, do ch&iacute;nh th&iacute; sinh s&aacute;ng t&aacute;c, kh&ocirc;ng sao ch&eacute;p, sử dụng c&aacute;c t&aacute;c phẩm của người kh&aacute;c để gửi tham gia dự thi. Th&iacute; sinh c&oacute; t&aacute;c phẩm dự thi phải chịu tr&aacute;ch nhiệm về bản quyền t&aacute;c phẩm của m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Mỗi th&iacute; sinh được quyền gửi nhiều t&aacute;c phẩm dự thi v&agrave; c&oacute; thể dự thi ở cả 03 h&igrave;nh thức.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- T&aacute;c phẩm dự thi sẽ kh&ocirc;ng được ho&agrave;n trả, Ban tổ chức cuộc thi được to&agrave;n quyền sử dụng sản phẩm để phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cơ cấu giải thưởng:</span></span></strong></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ban tổ chức trao 01 giải nhất, 01 giải nh&igrave;, 01 giải ba, 02 giải khuyến kh&iacute;ch ở mỗi h&igrave;nh thức thi, cụ thể:</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Giải nhất: Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n (k&egrave;m theo tiền thưởng theo quy định).</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Giải nh&igrave;: Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n (k&egrave;m theo tiền thưởng theo quy định).</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Giải ba: Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n (k&egrave;m theo tiền thưởng theo quy định).</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Giải khuyến kh&iacute;ch: Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n (k&egrave;m theo tiền thưởng theo quy định).</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Lưu &yacute;:</em> T&ugrave;y thuộc v&agrave;o chất lượng v&agrave; số lượng sản phẩm dự thi m&agrave; Ban tổ chức sẽ c&acirc;n đối v&agrave; điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cuộc thi cho ph&ugrave; hợp.</span></span></p> <p><a href="http://www.mediafire.com/file/5c93jw307sj2len/Mau+dang+ky+tham+gia.docx"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tải mẫu đăng k&yacute;</span></span></a></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;