2/9/2017: Lễ cưới tập thể cho 100 cặp đôi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo th&ocirc;ng tin từ Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố, chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể d&agrave;nh cho 100 đ&ocirc;i sẽ diễn ra tại Trung t&acirc;m Hội nghị Tiệc cưới Queen Plaza Kỳ H&ograve;a (<em>16A L&ecirc; Hồng Phong &ndash; F.12 &ndash; Q.10</em>) v&agrave;o ng&agrave;y 2/9/2017.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết, chương tr&igrave;nh năm nay c&oacute; nhiều n&eacute;t mới: Lần đầu ti&ecirc;n chiếc n&oacute;n l&aacute; xuất hiện trong chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể; C&aacute;c đ&ocirc;i diễu h&agrave;nh bằng xe đạp;&nbsp;Chương tr&igrave;nh được đầu tư, d&agrave;n dựng c&ocirc;ng phu;&nbsp;chăm lo, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c cặp đ&ocirc;i với nhiều nội dung, hoạt động c&oacute; gi&aacute; trị về vật chất v&agrave; tinh thần.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29291/KgrRLEZq.jpg" style="height:430px; width:665px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguồn ảnh: B&aacute;o Tuổi Trẻ</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Lễ cưới tập thể&rdquo;</em> với khẩu hiệu <em>&ldquo;T&ocirc;n vinh n&eacute;t đẹp văn h&oacute;a Việt&rdquo;</em> l&agrave; một hoạt động x&atilde; hội &yacute; nghĩa v&agrave; thiết thực được Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n (trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n Tp. Hồ Ch&iacute; Minh) tổ chức thường ni&ecirc;n nhận được sự quan t&acirc;m đặc biệt của c&aacute;c cấp L&atilde;nh đạo, truyền th&ocirc;ng, b&aacute;o đ&agrave;i. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&ograve;n c&oacute; sự đồng h&agrave;nh hỗ trợ của c&aacute;c đơn vị, doanh nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.&nbsp;Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n đ&atilde; trở th&agrave;nh &nbsp;&ldquo;&ocirc;ng tơ, b&agrave; nguyệt&rdquo; mang lại niềm hạnh ph&uacute;c trọn vẹn cho c&aacute;c đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương, gi&uacute;p c&aacute;c bạn c&oacute; một cuộc sống gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c và nỗ&nbsp;lực vươn l&ecirc;n trong c&ocirc;ng vi&ecirc;̣c, cu&ocirc;̣c s&ocirc;́ng của mình.</span></span></p> <table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chặng đường 10 năm đ&atilde; qua của chương tr&igrave;nh &ldquo;Lễ cưới tập thể - T&ocirc;n vinh n&eacute;t đẹp văn h&oacute;a Việt&rdquo;.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Lễ cưới tập thể - T&ocirc;n vinh n&eacute;t đẹp văn h&oacute;a Việt&rdquo; đ&atilde; trở th&agrave;nh một chương tr&igrave;nh quen thuộc của người d&acirc;n Th&agrave;nh phố n&oacute;i chung v&agrave; người d&acirc;n c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận n&oacute;i ri&ecirc;ng trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ch&agrave;o mừng ng&agrave;y Quốc kh&aacute;nh của đất nước. Ng&agrave;y 15/11/2006, Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n (trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n Tp. Hồ Ch&iacute; Minh) được th&agrave;nh lập với sứ mệnh chăm lo v&agrave; hỗ trợ cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Trung t&acirc;m nhận thấy c&ograve;n rất nhiều cặp vợ chồng đến với nhau m&agrave; chưa từng được tổ chức một lễ cưới cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh v&igrave; điều kiện vật chất gia đ&igrave;nh. Từ thực tiễn đ&oacute;, chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể đ&atilde; ra đời để kết nối hạnh ph&uacute;c cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn c&oacute; được một lễ cưới trang trọng, ấm &aacute;p của m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Chặng đường 10 năm của chương tr&igrave;nh khởi đầu từ ng&agrave;y 07/07/2007 với h&igrave;nh ảnh của 07 cặp uy&ecirc;n ương xuất ph&aacute;t từ Nh&agrave; Văn h&oacute;a thanh ni&ecirc;n diễu h&agrave;nh ra Tượng đ&agrave;i B&aacute;c l&agrave;m lễ d&acirc;ng hoa, di chuyển về C&ocirc;ng vi&ecirc;n Văn h&oacute;a Đầm Sen với một chương tr&igrave;nh Lễ cưới đầy đủ nghi thức trang trọng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tiếp đến năm 2010 với 02 kỳ tổ chức. Đ&acirc;y c&oacute; thể gọi l&agrave; &ldquo;kỷ lục&rdquo; về số lần tổ chức chương tr&igrave;nh trong 1 năm. Kỳ thứ 1 được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 10/01/2010 với 05 cặp đ&ocirc;i, tiếp đến kỳ thứ 2 được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y tr&ograve;n đẹp nhất trong năm: ng&agrave;y 10/10/2010 với 10 cặp đ&ocirc;i diễn ra v&agrave;o l&uacute;c 10 giờ 10 ph&uacute;t với chương tr&igrave;nh diễu h&agrave;nh xe x&iacute;ch l&ocirc; ấn tượng tr&ecirc;n đường phố S&agrave;i G&ograve;n l&uacute;c bấy giờ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Thời khắc 11 giờ 11 ph&uacute;t 11 gi&acirc;y, ng&agrave;y 11/11/2011 tại Trung t&acirc;m Hội nghị sang trọng White Place đ&atilde; diễn ra Lễ cưới tập thể d&agrave;nh cho 80 cặp đ&ocirc;i. Lễ cưới năm 2011 đ&atilde; xuất hiện với 2 điều mới: lần đầu ti&ecirc;n chương tr&igrave;nh Lễ được truyền h&igrave;nh trực tiếp tr&ecirc;n HTV4; Nhận kỷ lục Việt Nam cho Lễ cưới tập thể d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; số lượng cặp đ&ocirc;i đ&ocirc;ng nhất Việt Nam.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Ng&agrave;y 12/12/2012, v&agrave;o 12 giờ 12 ph&uacute;t chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể d&agrave;nh cho 120 cặp truyền h&igrave;nh trực tiếp tr&ecirc;n HTV3, lập n&ecirc;n c&uacute; đ&uacute;p kỷ lục cho chương tr&igrave;nh: Kỷ lục về chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể c&oacute; cặp đ&ocirc;i tham gia nhiều nhất; Kỷ lục s&acirc;n khấu tiệc cưới lớn nhất. Năm 2012, chương tr&igrave;nh vinh dự nhận được giải thưởng Hồ Hảo Hớn do Th&agrave;nh Đo&agrave;n Tp.Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 02/9/2013 với 100 cặp đ&ocirc;i. V&agrave; năm 2013, chương tr&igrave;nh diễu h&agrave;nh bằng xe đạp điện xuất hiện.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Kỷ niệm 32 năm Ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982-15/10/2014, chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể tổ chức cho 100 cặp đ&ocirc;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Định kỳ những năm tiếp theo: 2015, 2016 v&agrave; 2017. Chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể tổ chức cho 100 cặp đ&ocirc;i v&agrave;o ng&agrave;y Quốc kh&aacute;nh nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến nay, sau 10 năm chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể đ&atilde; tổ chức cho 722 đ&ocirc;i với <strong>1.444</strong> thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thanh ni&ecirc;n. Với tổng kinh ph&iacute; tổ chức cho chương tr&igrave;nh đ&atilde; l&ecirc;n đến gần <strong>20 tỷ</strong> đồng: 1.444 chiếc nhẫn được trao tặng, gần 1.500 b&agrave;n tiệc, hơn 300 thẻ ATM với tổng gi&aacute; trị hơn 600 triệu đồng, hơn 500 xe đạp, xe đạp điện v&agrave; c&aacute;c phương tiện rước d&acirc;u kh&aacute;c được sử dụng&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với &yacute; nghĩa nh&acirc;n văn s&acirc;u sắc, m&ocirc; h&igrave;nh Lễ cưới tập thể đ&atilde; được nh&acirc;n rộng ra một số tỉnh th&agrave;nh: H&agrave; Nội, Cần Thơ, S&oacute;c Trăng, B&igrave;nh Phước,&hellip;, tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, một số quận, huyện đ&atilde; chủ động tổ chức chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể như quận 10, huyện H&oacute;c M&ocirc;n&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;C&acirc;u lạc bộ Gia đ&igrave;nh Lễ cưới tập thể được th&agrave;nh lập v&agrave;o năm 2012 l&agrave; ng&ocirc;i nh&agrave; chung cho c&aacute;c cặp đ&ocirc;i tham gia chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể.</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để hiểu r&otilde; th&ocirc;ng tin hơn về chương tr&igrave;nh, c&aacute;c cơ quan truyền th&ocirc;ng, b&aacute;o đ&agrave;i, c&aacute;c đơn vị t&agrave;i trợ, hỗ trợ vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Địa chỉ: Khu lưu tr&uacute; Sadeco, Đường B&ugrave;i Văn Ba, P. T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng, Quận 7</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐT: 028.38.727.481 &ndash; 0120.700.3412 (Phan Tr&uacute;c)</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">*** Website : www.thanhniencongnhan.vn</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">*** Email: <a href="mailto:tthttncn@gmail.com">tthttncn@gmail.com</a></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">*** Fanpage Facebook: www.facebook.com/tthttncn</span>&nbsp;</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;