2/9/2017: Lễ cưới tập thể cho 100 cặp đôi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo th&ocirc;ng tin từ Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố, chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể d&agrave;nh cho 100 đ&ocirc;i sẽ diễn ra tại Trung t&acirc;m Hội nghị Tiệc cưới Queen Plaza Kỳ H&ograve;a (<em>16A L&ecirc; Hồng Phong &ndash; F.12 &ndash; Q.10</em>) v&agrave;o ng&agrave;y 2/9/2017.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết, chương tr&igrave;nh năm nay c&oacute; nhiều n&eacute;t mới: Lần đầu ti&ecirc;n chiếc n&oacute;n l&aacute; xuất hiện trong chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể; C&aacute;c đ&ocirc;i diễu h&agrave;nh bằng xe đạp;&nbsp;Chương tr&igrave;nh được đầu tư, d&agrave;n dựng c&ocirc;ng phu;&nbsp;chăm lo, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c cặp đ&ocirc;i với nhiều nội dung, hoạt động c&oacute; gi&aacute; trị về vật chất v&agrave; tinh thần.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29291/KgrRLEZq.jpg" style="height:430px; width:665px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguồn ảnh: B&aacute;o Tuổi Trẻ</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Lễ cưới tập thể&rdquo;</em> với khẩu hiệu <em>&ldquo;T&ocirc;n vinh n&eacute;t đẹp văn h&oacute;a Việt&rdquo;</em> l&agrave; một hoạt động x&atilde; hội &yacute; nghĩa v&agrave; thiết thực được Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n (trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n Tp. Hồ Ch&iacute; Minh) tổ chức thường ni&ecirc;n nhận được sự quan t&acirc;m đặc biệt của c&aacute;c cấp L&atilde;nh đạo, truyền th&ocirc;ng, b&aacute;o đ&agrave;i. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&ograve;n c&oacute; sự đồng h&agrave;nh hỗ trợ của c&aacute;c đơn vị, doanh nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.&nbsp;Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n đ&atilde; trở th&agrave;nh &nbsp;&ldquo;&ocirc;ng tơ, b&agrave; nguyệt&rdquo; mang lại niềm hạnh ph&uacute;c trọn vẹn cho c&aacute;c đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương, gi&uacute;p c&aacute;c bạn c&oacute; một cuộc sống gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c và nỗ&nbsp;lực vươn l&ecirc;n trong c&ocirc;ng vi&ecirc;̣c, cu&ocirc;̣c s&ocirc;́ng của mình.</span></span></p> <table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chặng đường 10 năm đ&atilde; qua của chương tr&igrave;nh &ldquo;Lễ cưới tập thể - T&ocirc;n vinh n&eacute;t đẹp văn h&oacute;a Việt&rdquo;.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Lễ cưới tập thể - T&ocirc;n vinh n&eacute;t đẹp văn h&oacute;a Việt&rdquo; đ&atilde; trở th&agrave;nh một chương tr&igrave;nh quen thuộc của người d&acirc;n Th&agrave;nh phố n&oacute;i chung v&agrave; người d&acirc;n c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận n&oacute;i ri&ecirc;ng trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ch&agrave;o mừng ng&agrave;y Quốc kh&aacute;nh của đất nước. Ng&agrave;y 15/11/2006, Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n (trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n Tp. Hồ Ch&iacute; Minh) được th&agrave;nh lập với sứ mệnh chăm lo v&agrave; hỗ trợ cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Trung t&acirc;m nhận thấy c&ograve;n rất nhiều cặp vợ chồng đến với nhau m&agrave; chưa từng được tổ chức một lễ cưới cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh v&igrave; điều kiện vật chất gia đ&igrave;nh. Từ thực tiễn đ&oacute;, chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể đ&atilde; ra đời để kết nối hạnh ph&uacute;c cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn c&oacute; được một lễ cưới trang trọng, ấm &aacute;p của m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Chặng đường 10 năm của chương tr&igrave;nh khởi đầu từ ng&agrave;y 07/07/2007 với h&igrave;nh ảnh của 07 cặp uy&ecirc;n ương xuất ph&aacute;t từ Nh&agrave; Văn h&oacute;a thanh ni&ecirc;n diễu h&agrave;nh ra Tượng đ&agrave;i B&aacute;c l&agrave;m lễ d&acirc;ng hoa, di chuyển về C&ocirc;ng vi&ecirc;n Văn h&oacute;a Đầm Sen với một chương tr&igrave;nh Lễ cưới đầy đủ nghi thức trang trọng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tiếp đến năm 2010 với 02 kỳ tổ chức. Đ&acirc;y c&oacute; thể gọi l&agrave; &ldquo;kỷ lục&rdquo; về số lần tổ chức chương tr&igrave;nh trong 1 năm. Kỳ thứ 1 được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 10/01/2010 với 05 cặp đ&ocirc;i, tiếp đến kỳ thứ 2 được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y tr&ograve;n đẹp nhất trong năm: ng&agrave;y 10/10/2010 với 10 cặp đ&ocirc;i diễn ra v&agrave;o l&uacute;c 10 giờ 10 ph&uacute;t với chương tr&igrave;nh diễu h&agrave;nh xe x&iacute;ch l&ocirc; ấn tượng tr&ecirc;n đường phố S&agrave;i G&ograve;n l&uacute;c bấy giờ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Thời khắc 11 giờ 11 ph&uacute;t 11 gi&acirc;y, ng&agrave;y 11/11/2011 tại Trung t&acirc;m Hội nghị sang trọng White Place đ&atilde; diễn ra Lễ cưới tập thể d&agrave;nh cho 80 cặp đ&ocirc;i. Lễ cưới năm 2011 đ&atilde; xuất hiện với 2 điều mới: lần đầu ti&ecirc;n chương tr&igrave;nh Lễ được truyền h&igrave;nh trực tiếp tr&ecirc;n HTV4; Nhận kỷ lục Việt Nam cho Lễ cưới tập thể d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; số lượng cặp đ&ocirc;i đ&ocirc;ng nhất Việt Nam.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Ng&agrave;y 12/12/2012, v&agrave;o 12 giờ 12 ph&uacute;t chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể d&agrave;nh cho 120 cặp truyền h&igrave;nh trực tiếp tr&ecirc;n HTV3, lập n&ecirc;n c&uacute; đ&uacute;p kỷ lục cho chương tr&igrave;nh: Kỷ lục về chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể c&oacute; cặp đ&ocirc;i tham gia nhiều nhất; Kỷ lục s&acirc;n khấu tiệc cưới lớn nhất. Năm 2012, chương tr&igrave;nh vinh dự nhận được giải thưởng Hồ Hảo Hớn do Th&agrave;nh Đo&agrave;n Tp.Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 02/9/2013 với 100 cặp đ&ocirc;i. V&agrave; năm 2013, chương tr&igrave;nh diễu h&agrave;nh bằng xe đạp điện xuất hiện.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Kỷ niệm 32 năm Ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982-15/10/2014, chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể tổ chức cho 100 cặp đ&ocirc;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Định kỳ những năm tiếp theo: 2015, 2016 v&agrave; 2017. Chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể tổ chức cho 100 cặp đ&ocirc;i v&agrave;o ng&agrave;y Quốc kh&aacute;nh nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến nay, sau 10 năm chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể đ&atilde; tổ chức cho 722 đ&ocirc;i với <strong>1.444</strong> thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thanh ni&ecirc;n. Với tổng kinh ph&iacute; tổ chức cho chương tr&igrave;nh đ&atilde; l&ecirc;n đến gần <strong>20 tỷ</strong> đồng: 1.444 chiếc nhẫn được trao tặng, gần 1.500 b&agrave;n tiệc, hơn 300 thẻ ATM với tổng gi&aacute; trị hơn 600 triệu đồng, hơn 500 xe đạp, xe đạp điện v&agrave; c&aacute;c phương tiện rước d&acirc;u kh&aacute;c được sử dụng&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với &yacute; nghĩa nh&acirc;n văn s&acirc;u sắc, m&ocirc; h&igrave;nh Lễ cưới tập thể đ&atilde; được nh&acirc;n rộng ra một số tỉnh th&agrave;nh: H&agrave; Nội, Cần Thơ, S&oacute;c Trăng, B&igrave;nh Phước,&hellip;, tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, một số quận, huyện đ&atilde; chủ động tổ chức chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể như quận 10, huyện H&oacute;c M&ocirc;n&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;C&acirc;u lạc bộ Gia đ&igrave;nh Lễ cưới tập thể được th&agrave;nh lập v&agrave;o năm 2012 l&agrave; ng&ocirc;i nh&agrave; chung cho c&aacute;c cặp đ&ocirc;i tham gia chương tr&igrave;nh Lễ cưới tập thể.</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để hiểu r&otilde; th&ocirc;ng tin hơn về chương tr&igrave;nh, c&aacute;c cơ quan truyền th&ocirc;ng, b&aacute;o đ&agrave;i, c&aacute;c đơn vị t&agrave;i trợ, hỗ trợ vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Địa chỉ: Khu lưu tr&uacute; Sadeco, Đường B&ugrave;i Văn Ba, P. T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng, Quận 7</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐT: 028.38.727.481 &ndash; 0120.700.3412 (Phan Tr&uacute;c)</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">*** Website : www.thanhniencongnhan.vn</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">*** Email: <a href="mailto:tthttncn@gmail.com">tthttncn@gmail.com</a></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">*** Fanpage Facebook: www.facebook.com/tthttncn</span>&nbsp;</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;