Đăng ký tham gia Hội thi bắn tên lửa nước TP. Hồ Chí Minh lần VII- năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm tạo s&acirc;n chơi giao lưu, trao đổi kiến thức về ứng dụng khoa học, s&aacute;ng tạo v&agrave; giải tr&iacute; l&agrave;nh mạnh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố. Qua đ&oacute;, th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o s&aacute;ng tạo, niềm đam m&ecirc; khoa học, cụ thể l&agrave; phong tr&agrave;o s&aacute;ng tạo bắn t&ecirc;n lửa nước d&agrave;nh cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ tổ chức <strong>&ldquo;Hội thi bắn t&ecirc;n lửa nước Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần VII - năm 2017&rdquo;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29285/Hoi%20thi%20Ten%20lua%20nuoc%20TPHCM%20(5).JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đối tượng dự thi l&agrave; học sinh đang học tập tại c&aacute;c trường THCS, THPT v&agrave; thanh thiếu ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận. Th&iacute; sinh sẽ đăng k&yacute; theo đội, mỗi đội gồm 03 th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Lễ khai mạc v&agrave; thi đấu của Hội thi Bắn T&ecirc;n lửa nước lần VII năm 2017</strong> sẽ diễn ra v&agrave;o l&uacute;c ng&agrave;y 15/10/2017 tại S&acirc;n vận động Qu&acirc;n khu 7 &ndash; Số 202 Ho&agrave;ng Văn Thụ, P.9, Q. Ph&uacute; Nhuận, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c th&iacute; sinh sẽ trải qua 3 v&ograve;ng thi:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>V&ograve;ng 1: </em></strong>Mỗi đội trong v&ograve;ng 01 ph&uacute;t sẽ bắn từ 02 &ndash; 04 quả t&ecirc;n lửa tầm xa v&agrave;o khu vực quy định. Kh&ocirc;ng giới hạn số lượng gi&agrave;n ph&oacute;ng v&agrave; lượt bắn. Chọn từ 50 &ndash; 70 đội c&oacute; số lượng t&ecirc;n lửa đ&aacute;p đ&uacute;ng khu vực quy định tốt nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>V&ograve;ng 2: </strong>C&aacute;c đội lần lượt bắn 02 quả t&ecirc;n lửa tầm xa v&agrave;o c&aacute;c khu vực quy định theo từng mức điểm. Thời gian cho mỗi lượt bắn l&agrave; 02 ph&uacute;t. Chọn 10 đội c&oacute; tổng điểm 02 lượt bắn tốt nhất v&agrave;o v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>V&ograve;ng 3: </strong>Tất cả c&aacute;c đội đồng loạt bắn 01 quả t&ecirc;n lửa tầm cao bung d&ugrave; t&iacute;nh thời gian. Tổng điểm cho v&ograve;ng 3 gồm điểm đ&aacute;p mục ti&ecirc;u v&agrave; điểm bung d&ugrave;. Trong trường hợp c&aacute;c đội bằng điểm nhau th&igrave; x&eacute;t đến thời gian bay. Đội n&agrave;o c&oacute; thời gian bay cao hơn l&agrave; đội chiến thắng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Điểm chung cuộc:</strong> T&iacute;nh tổng điểm ở v&ograve;ng 2 v&agrave; v&ograve;ng 3, đội cao điểm nhất l&agrave; đội v&ocirc; địch. Nếu c&oacute; từ 2 đội trở l&ecirc;n đồng điểm với nhau sẽ c&oacute; 1 lượt bắn cho v&ograve;ng phụ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban tổ chức Hội thi Bắn t&ecirc;n lửa nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần VII năm 2017 bắt đầu nhận đăng k&yacute; từ nay đến hết ng&agrave;y <strong><em><u>29/9/2017 (Thứ 6)</u></em></strong>. Mỗi đội gồm 03 th&agrave;nh vi&ecirc;n, gửi đơn đăng k&yacute; theo mẫu (đ&iacute;nh k&egrave;m) về địa chỉ email: tenluanuocvietnam@gmail.com hoặc <a href="mailto:khoahoctre@gmail.com">khoahoctre@gmail.com</a>. Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết về Hội thi vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ, địa chỉ: Số 1 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Ngh&eacute;, Q.1, điện thoại 028.38.230.780 - 01694.685.615 (gặp đ/c Cẩm Chương), .</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết anh, chị vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ 028.38.230.780 &ndash; 0907.159.523 (Phương Thủy), email: <a href="mailto:phuongthuy1806@gmail.com">phuongthuy1806@gmail.com</a>, website: www.khoahoctre.com.vn.</em></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;