Đăng ký tham gia Hội thi bắn tên lửa nước TP. Hồ Chí Minh lần VII- năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm tạo s&acirc;n chơi giao lưu, trao đổi kiến thức về ứng dụng khoa học, s&aacute;ng tạo v&agrave; giải tr&iacute; l&agrave;nh mạnh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố. Qua đ&oacute;, th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o s&aacute;ng tạo, niềm đam m&ecirc; khoa học, cụ thể l&agrave; phong tr&agrave;o s&aacute;ng tạo bắn t&ecirc;n lửa nước d&agrave;nh cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ tổ chức <strong>&ldquo;Hội thi bắn t&ecirc;n lửa nước Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần VII - năm 2017&rdquo;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29285/Hoi%20thi%20Ten%20lua%20nuoc%20TPHCM%20(5).JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đối tượng dự thi l&agrave; học sinh đang học tập tại c&aacute;c trường THCS, THPT v&agrave; thanh thiếu ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận. Th&iacute; sinh sẽ đăng k&yacute; theo đội, mỗi đội gồm 03 th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Lễ khai mạc v&agrave; thi đấu của Hội thi Bắn T&ecirc;n lửa nước lần VII năm 2017</strong> sẽ diễn ra v&agrave;o l&uacute;c ng&agrave;y 15/10/2017 tại S&acirc;n vận động Qu&acirc;n khu 7 &ndash; Số 202 Ho&agrave;ng Văn Thụ, P.9, Q. Ph&uacute; Nhuận, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c th&iacute; sinh sẽ trải qua 3 v&ograve;ng thi:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>V&ograve;ng 1: </em></strong>Mỗi đội trong v&ograve;ng 01 ph&uacute;t sẽ bắn từ 02 &ndash; 04 quả t&ecirc;n lửa tầm xa v&agrave;o khu vực quy định. Kh&ocirc;ng giới hạn số lượng gi&agrave;n ph&oacute;ng v&agrave; lượt bắn. Chọn từ 50 &ndash; 70 đội c&oacute; số lượng t&ecirc;n lửa đ&aacute;p đ&uacute;ng khu vực quy định tốt nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>V&ograve;ng 2: </strong>C&aacute;c đội lần lượt bắn 02 quả t&ecirc;n lửa tầm xa v&agrave;o c&aacute;c khu vực quy định theo từng mức điểm. Thời gian cho mỗi lượt bắn l&agrave; 02 ph&uacute;t. Chọn 10 đội c&oacute; tổng điểm 02 lượt bắn tốt nhất v&agrave;o v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>V&ograve;ng 3: </strong>Tất cả c&aacute;c đội đồng loạt bắn 01 quả t&ecirc;n lửa tầm cao bung d&ugrave; t&iacute;nh thời gian. Tổng điểm cho v&ograve;ng 3 gồm điểm đ&aacute;p mục ti&ecirc;u v&agrave; điểm bung d&ugrave;. Trong trường hợp c&aacute;c đội bằng điểm nhau th&igrave; x&eacute;t đến thời gian bay. Đội n&agrave;o c&oacute; thời gian bay cao hơn l&agrave; đội chiến thắng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Điểm chung cuộc:</strong> T&iacute;nh tổng điểm ở v&ograve;ng 2 v&agrave; v&ograve;ng 3, đội cao điểm nhất l&agrave; đội v&ocirc; địch. Nếu c&oacute; từ 2 đội trở l&ecirc;n đồng điểm với nhau sẽ c&oacute; 1 lượt bắn cho v&ograve;ng phụ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban tổ chức Hội thi Bắn t&ecirc;n lửa nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần VII năm 2017 bắt đầu nhận đăng k&yacute; từ nay đến hết ng&agrave;y <strong><em><u>29/9/2017 (Thứ 6)</u></em></strong>. Mỗi đội gồm 03 th&agrave;nh vi&ecirc;n, gửi đơn đăng k&yacute; theo mẫu (đ&iacute;nh k&egrave;m) về địa chỉ email: tenluanuocvietnam@gmail.com hoặc <a href="mailto:khoahoctre@gmail.com">khoahoctre@gmail.com</a>. Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết về Hội thi vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ, địa chỉ: Số 1 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Ngh&eacute;, Q.1, điện thoại 028.38.230.780 - 01694.685.615 (gặp đ/c Cẩm Chương), .</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết anh, chị vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ 028.38.230.780 &ndash; 0907.159.523 (Phương Thủy), email: <a href="mailto:phuongthuy1806@gmail.com">phuongthuy1806@gmail.com</a>, website: www.khoahoctre.com.vn.</em></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;