Khai mạc hội thi “Tự hào sử Việt”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;ng ng&agrave;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; đồng loạt truy cập v&agrave; tham gia hội thi trực tuyến &ldquo;Tự h&agrave;o sử Việt&rdquo; lần 4 năm 2017 ngay sau buổi lễ khai mạc v&agrave;o s&aacute;ng 14/7.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28962/DSC_0033.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia thi&nbsp;trực tuyến &ldquo;Tự h&agrave;o sử Việt&rdquo;.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi năm nay tiếp tục được Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; b&aacute;o Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức với h&igrave;nh thức thi trực tuyến tr&ecirc;n trang điện tử <em>tuoitre.vn </em>hoặc tr&ecirc;n trang điện tử&nbsp; <em>thanhphotoiyeu.net</em> . Với chủ đề &ldquo;Theo bước ch&acirc;n những người anh h&ugrave;ng&rdquo;, Tự h&agrave;o sử Việt 2017 hướng đến kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y Thương binh &ndash; Liệt sỹ (27/7/1947 &ndash; 27/7/2017). Do đ&oacute; nội dung những c&acirc;u hỏi năm nay sẽ xoay quanh c&aacute;c gương anh h&ugrave;ng trong lịch sử Việt Nam, đặc biệt l&agrave; trong hai cuộc chiến tranh chống Ph&aacute;p v&agrave; chống Mỹ. Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; ban tổ chức hội thi cho biết: &ldquo;Năm nay cuộc thi sẽ c&oacute; nhiều đổi mới để kh&ocirc;ng đặt nặng việc t&iacute;ch lũy điểm số, một người c&oacute; thể tham gia nhiều lần, cốt yếu l&agrave; để người tham gia nắm vững kiến thức lịch sử qua c&aacute;c tr&ograve; chơi&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau khi ban tổ chức v&agrave; c&aacute;c vị l&atilde;nh đạo thực hiện nghi thức &ldquo;ấn n&uacute;t&rdquo; khai mạc để khởi động hệ thống thi trực tuyến, tất cả c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đến dự đ&atilde; đồng loạt truy cập v&agrave; bắt đầu đợt 1 của hội thi. C&ugrave;ng thời điểm đ&oacute;, h&agrave;ng ng&agrave;n c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tại c&aacute;c đơn vị, cơ sở Đo&agrave;n, trường học &hellip; cũng bắt đầu đăng k&yacute; v&agrave; tham gia c&aacute;c phần thi của m&igrave;nh. Hội thi sẽ diễn ra 3 đợt k&eacute;o d&agrave;i từ 14/7 đến 12 giờ ng&agrave;y 2/8.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết sau khi kết th&uacute;c mỗi đợt thi sẽ chọn ra 1 giải Nhất, 1 giải Nh&igrave;, 1 giải Ba v&agrave; 2 giải Khuyến kh&iacute;ch. Sau khi kết th&uacute;c hết 3 đợt sẽ c&ocirc;ng bố giải thưởng chung cuộc gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nh&igrave;, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến kh&iacute;ch v&agrave; 6 giải Tập thể. Tổng gi&aacute; trị giải thưởng của cuộc thi năm nay l&agrave; hơn 100 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;