Chiến sĩ Mùa hè xanh hăng hái khơi thông dòng kênh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 16/7, tại P. Hiệp B&igrave;nh Phước, Q. Thủ Đức, 400 chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh đ&atilde; t&iacute;ch cực bắt tay v&agrave;o nhiệm vụ khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng chảy Rạch &Ocirc;ng Một.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia hoạt động c&oacute; 200 chiến sĩ l&agrave; sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện từ c&aacute;c trường Đại học Luật, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m, Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức v&agrave; 200 chiến sĩ địa phương. Nhiệm vụ của c&aacute;c bạn trong ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng k&ecirc;nh d&agrave;i hơn 400m, rộng 12m, ph&aacute;t quang c&aacute;c bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh v&agrave; r&aacute;c thải c&aacute;c khu vực xung quanh. Dự kiến trong ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n, c&aacute;c chiến sĩ sẽ thu gom khoảng 10 xe r&aacute;c, mỗi xe nặng 7 tấn v&agrave; theo kế hoạch c&ocirc;ng tr&igrave;nh sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh trong 3 ng&agrave;y, tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c bạn chiến sĩ sẽ đẩy nhanh tiến độ ho&agrave;n th&agrave;nh xong nhiệm vụ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28961/IMG_9223.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28961/IMG_9287.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn chiến sĩ hăng h&aacute;i khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng chảy tại&nbsp;Rạch &Ocirc;ng Một.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; c&ocirc;ng việc kh&aacute; kh&oacute; khăn v&agrave; nặng nhọc, song tinh thần của c&aacute;c chiến sĩ vẫn v&ocirc; c&ugrave;ng hăng h&aacute;i. Một số bạn đ&atilde; tham gia c&aacute;c m&ugrave;a trước v&agrave; đ&atilde; quen với những c&ocirc;ng việc n&agrave;y, vừa được ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ đ&atilde; hăng h&aacute;i tập trung v&agrave;o c&ocirc;ng việc. Trong khi đ&oacute;, bạn Nguyễn Hằng Hoa (sinh vi&ecirc;n năm nhất, Đại học Sư phạm Kỹ thuật) cho hay: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu em tham gia chiến dịch, d&ugrave; kh&aacute; mệt nhưng mọi người n&oacute;i chuyện với nhau r&ocirc;m rả n&ecirc;n rất vui. Chỉ mới bắt đầu từ s&aacute;ng nay nhưng em đ&atilde; quen được rất nhiều bạn, quan trọng hơn l&agrave; em cảm nhận m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m được một điều c&oacute; &iacute;ch&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; Trần Thị Anh Thư (42 tuổi, người d&acirc;n sinh sống ở khu vực Rạch &Ocirc;ng Một) chia sẻ: &ldquo;S&aacute;ng nay c&oacute; mấy bạn sinh vi&ecirc;n đến n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; kh&aacute;c hẳn, s&ocirc;i nổi so với ng&agrave;y thường. Mấy bạn l&agrave;m rất t&iacute;ch cực v&agrave; hiệu quả, di chuyển bao nhi&ecirc;u l&agrave; r&aacute;c, c&oacute; thế th&igrave; m&ocirc;i trường ở đ&acirc;y mới sạch v&agrave; bớt &ocirc; nhiễm hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Yacute; NHUNG &ndash; YẾN NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;