Chiến sĩ Mùa hè xanh hăng hái khơi thông dòng kênh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 16/7, tại P. Hiệp B&igrave;nh Phước, Q. Thủ Đức, 400 chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh đ&atilde; t&iacute;ch cực bắt tay v&agrave;o nhiệm vụ khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng chảy Rạch &Ocirc;ng Một.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia hoạt động c&oacute; 200 chiến sĩ l&agrave; sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện từ c&aacute;c trường Đại học Luật, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m, Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức v&agrave; 200 chiến sĩ địa phương. Nhiệm vụ của c&aacute;c bạn trong ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng k&ecirc;nh d&agrave;i hơn 400m, rộng 12m, ph&aacute;t quang c&aacute;c bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh v&agrave; r&aacute;c thải c&aacute;c khu vực xung quanh. Dự kiến trong ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n, c&aacute;c chiến sĩ sẽ thu gom khoảng 10 xe r&aacute;c, mỗi xe nặng 7 tấn v&agrave; theo kế hoạch c&ocirc;ng tr&igrave;nh sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh trong 3 ng&agrave;y, tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c bạn chiến sĩ sẽ đẩy nhanh tiến độ ho&agrave;n th&agrave;nh xong nhiệm vụ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28961/IMG_9223.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28961/IMG_9287.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn chiến sĩ hăng h&aacute;i khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng chảy tại&nbsp;Rạch &Ocirc;ng Một.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; c&ocirc;ng việc kh&aacute; kh&oacute; khăn v&agrave; nặng nhọc, song tinh thần của c&aacute;c chiến sĩ vẫn v&ocirc; c&ugrave;ng hăng h&aacute;i. Một số bạn đ&atilde; tham gia c&aacute;c m&ugrave;a trước v&agrave; đ&atilde; quen với những c&ocirc;ng việc n&agrave;y, vừa được ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ đ&atilde; hăng h&aacute;i tập trung v&agrave;o c&ocirc;ng việc. Trong khi đ&oacute;, bạn Nguyễn Hằng Hoa (sinh vi&ecirc;n năm nhất, Đại học Sư phạm Kỹ thuật) cho hay: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu em tham gia chiến dịch, d&ugrave; kh&aacute; mệt nhưng mọi người n&oacute;i chuyện với nhau r&ocirc;m rả n&ecirc;n rất vui. Chỉ mới bắt đầu từ s&aacute;ng nay nhưng em đ&atilde; quen được rất nhiều bạn, quan trọng hơn l&agrave; em cảm nhận m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m được một điều c&oacute; &iacute;ch&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; Trần Thị Anh Thư (42 tuổi, người d&acirc;n sinh sống ở khu vực Rạch &Ocirc;ng Một) chia sẻ: &ldquo;S&aacute;ng nay c&oacute; mấy bạn sinh vi&ecirc;n đến n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; kh&aacute;c hẳn, s&ocirc;i nổi so với ng&agrave;y thường. Mấy bạn l&agrave;m rất t&iacute;ch cực v&agrave; hiệu quả, di chuyển bao nhi&ecirc;u l&agrave; r&aacute;c, c&oacute; thế th&igrave; m&ocirc;i trường ở đ&acirc;y mới sạch v&agrave; bớt &ocirc; nhiễm hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Yacute; NHUNG &ndash; YẾN NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;