Ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 16/7, tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n Kh&aacute;nh Hội, chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh lần thứ 24 &ndash; năm 2017 đ&atilde; ch&iacute;nh thức khởi động với sự tham gia của đ&ocirc;ng đảo chiến sĩ t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&ugrave;a h&egrave; xanh năm nay diễn ra từ ng&agrave;y 16/7 đến ng&agrave;y 13/8 tại c&aacute;c phường, x&atilde;, thị trấn thuộc 24 quận, huyện tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh (tập trung cho 5 huyện ngoại th&agrave;nh) v&agrave; c&aacute;c khu vực miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ, T&acirc;y Nam Bộ, T&acirc;y Nguy&ecirc;n, Nam Trung Bộ; mặt trận đảo Thổ Chu (Ki&ecirc;n Giang) v&agrave; mặt trận quốc tế tại nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o v&agrave; Vương quốc Campuchia.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28959/DSC_0636.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2017 đ&atilde; ch&iacute;nh thức bắt đầu từ s&aacute;ng nay 16/7.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28959/1.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-size:14px">Đồng ch&iacute; Th&acirc;n Thị Thư, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy đ&atilde; đến thăm </span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-size:14px">v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c bạn chiến sĩ.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với chủ đề &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh chung tay x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị v&agrave; n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo;, c&aacute;c bạn chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh sẽ tham gia nhiều phần việc nghĩa t&igrave;nh như: X&acirc;y dựng 50 &ldquo;Tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp, an to&agrave;n&rdquo;, 05 &ldquo;Chung cư văn minh, sạch đẹp, an to&agrave;n&rdquo;; X&acirc;y dựng 10 kh&ocirc;ng gian xanh tại khu d&acirc;n cư; X&acirc;y mới, sửa chữa 10 c&acirc;y cầu b&ecirc; t&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n (trong đ&oacute; c&oacute; &iacute;t nhất 05 cầu tại huyện ngoại th&agrave;nh của Th&agrave;nh phố); X&acirc;y mới, sửa chữa &iacute;t nhất 50 nh&agrave; t&igrave;nh bạn, t&igrave;nh thương, t&igrave;nh nghĩa; sửa chữa điện cho 500 hộ gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, hộ ngh&egrave;o; Tổ chức 50 chương tr&igrave;nh tập huấn, chuyển giao khoa học c&ocirc;ng nghệ; nghi&ecirc;n cứu, n&acirc;ng cao năng suất, ph&ograve;ng chống dịch bệnh cho c&acirc;y trồng, vật nu&ocirc;i; tư vấn t&acirc;m l&yacute;, kiến thức ph&aacute;p luật, kiến thức sức khỏe thường thức cho cộng đồng; Tư vấn giới thiệu việc l&agrave;m cho 1.000 thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n; Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, kỹ năng ngoại ngữ, tin học cho &iacute;t nhất 20.000 thanh thiếu nhi; Vận động v&agrave; trao tặng 200 m&aacute;y t&iacute;nh cũ thực hiện chương tr&igrave;nh&ldquo;M&aacute;y t&iacute;nh cũ, tri thức mới&rdquo;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban Chỉ huy chiến dịch cấp th&agrave;nh x&aacute;c định c&aacute;c ng&agrave;y trọng điểm để thực hiện c&aacute;c phần việc theo chủ đề như: Ng&agrave;y 16/7/2017: Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị, bảo vệ m&ocirc;i trường, ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu&rdquo; v&agrave; ra qu&acirc;n Ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 122; Ng&agrave;y 23/7/2017: Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh x&atilde; hội&rdquo;. Ng&agrave;y 26/7/2017: Chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng, Liệt sĩ&rdquo;; Ng&agrave;y 30/7/2017: Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo;; Ng&agrave;y 06/8/2017: Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&rdquo;. Ng&agrave;y 13/8/2017: Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện v&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau lễ ra qu&acirc;n, nhiều hoạt động tiếp tục diễn ra tại cơ sở Đo&agrave;n, trong đ&oacute; c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n về m&ocirc;i trường sẽ thực hiện khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng chảy nhiều tuyến k&ecirc;nh tr&ecirc;n khắp địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đ.H.</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;