Ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 16/7, tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n Kh&aacute;nh Hội, chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh lần thứ 24 &ndash; năm 2017 đ&atilde; ch&iacute;nh thức khởi động với sự tham gia của đ&ocirc;ng đảo chiến sĩ t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&ugrave;a h&egrave; xanh năm nay diễn ra từ ng&agrave;y 16/7 đến ng&agrave;y 13/8 tại c&aacute;c phường, x&atilde;, thị trấn thuộc 24 quận, huyện tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh (tập trung cho 5 huyện ngoại th&agrave;nh) v&agrave; c&aacute;c khu vực miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ, T&acirc;y Nam Bộ, T&acirc;y Nguy&ecirc;n, Nam Trung Bộ; mặt trận đảo Thổ Chu (Ki&ecirc;n Giang) v&agrave; mặt trận quốc tế tại nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o v&agrave; Vương quốc Campuchia.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28959/DSC_0636.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2017 đ&atilde; ch&iacute;nh thức bắt đầu từ s&aacute;ng nay 16/7.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28959/1.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-size:14px">Đồng ch&iacute; Th&acirc;n Thị Thư, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy đ&atilde; đến thăm </span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-size:14px">v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c bạn chiến sĩ.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với chủ đề &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh chung tay x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị v&agrave; n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo;, c&aacute;c bạn chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh sẽ tham gia nhiều phần việc nghĩa t&igrave;nh như: X&acirc;y dựng 50 &ldquo;Tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp, an to&agrave;n&rdquo;, 05 &ldquo;Chung cư văn minh, sạch đẹp, an to&agrave;n&rdquo;; X&acirc;y dựng 10 kh&ocirc;ng gian xanh tại khu d&acirc;n cư; X&acirc;y mới, sửa chữa 10 c&acirc;y cầu b&ecirc; t&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n (trong đ&oacute; c&oacute; &iacute;t nhất 05 cầu tại huyện ngoại th&agrave;nh của Th&agrave;nh phố); X&acirc;y mới, sửa chữa &iacute;t nhất 50 nh&agrave; t&igrave;nh bạn, t&igrave;nh thương, t&igrave;nh nghĩa; sửa chữa điện cho 500 hộ gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, hộ ngh&egrave;o; Tổ chức 50 chương tr&igrave;nh tập huấn, chuyển giao khoa học c&ocirc;ng nghệ; nghi&ecirc;n cứu, n&acirc;ng cao năng suất, ph&ograve;ng chống dịch bệnh cho c&acirc;y trồng, vật nu&ocirc;i; tư vấn t&acirc;m l&yacute;, kiến thức ph&aacute;p luật, kiến thức sức khỏe thường thức cho cộng đồng; Tư vấn giới thiệu việc l&agrave;m cho 1.000 thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n; Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, kỹ năng ngoại ngữ, tin học cho &iacute;t nhất 20.000 thanh thiếu nhi; Vận động v&agrave; trao tặng 200 m&aacute;y t&iacute;nh cũ thực hiện chương tr&igrave;nh&ldquo;M&aacute;y t&iacute;nh cũ, tri thức mới&rdquo;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban Chỉ huy chiến dịch cấp th&agrave;nh x&aacute;c định c&aacute;c ng&agrave;y trọng điểm để thực hiện c&aacute;c phần việc theo chủ đề như: Ng&agrave;y 16/7/2017: Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị, bảo vệ m&ocirc;i trường, ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu&rdquo; v&agrave; ra qu&acirc;n Ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 122; Ng&agrave;y 23/7/2017: Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh x&atilde; hội&rdquo;. Ng&agrave;y 26/7/2017: Chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng, Liệt sĩ&rdquo;; Ng&agrave;y 30/7/2017: Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo;; Ng&agrave;y 06/8/2017: Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&rdquo;. Ng&agrave;y 13/8/2017: Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện v&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau lễ ra qu&acirc;n, nhiều hoạt động tiếp tục diễn ra tại cơ sở Đo&agrave;n, trong đ&oacute; c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n về m&ocirc;i trường sẽ thực hiện khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng chảy nhiều tuyến k&ecirc;nh tr&ecirc;n khắp địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đ.H.</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng nay ngày 20/04/2018, tại trường tiểu học Lê Thị Riêng, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Lễ khai mạc và vòng loại hội thi “Ánh sáng thời đại” Lần thứ VIII – Năm 2018. Đến tham dự buổi lễ có đ/c Huỳnh Hữu Tài - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận Đoàn; đ/c Trần Anh Huy - Hiệu Trưởng trường tiểu học Lê Thị Riêng và hơn 90 bạn thí sinh đến từ khu vực địa bàn dân cư, công nhân lao động, trường học trên địa bàn quận.

.
;