Anh Lâm Đình Thắng làm phó bí thư Quận ủy Bình Thạnh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><strong>Chiều 12-7, trưởng Ban tổ chức Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Hữu Hiệp đ&atilde; trao quyết định điều động anh L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng về c&ocirc;ng t&aacute;c tại quận B&igrave;nh Thạnh, TP.HCM,&nbsp;giữ nhiệm vụ ph&oacute; b&iacute; thư quận ủy.</strong></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28928/1.jpg" style="height:487px; width:600px" /></span></td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px">Trưởng ban tổ chức Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Hữu Hiệp trao quyết định điều động cho anh L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng (phải) - Ảnh: Q.L.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p><span style="font-size:14px">Theo quyết định được c&ocirc;ng bố tại Q.B&igrave;nh Thạnh, anh L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng được chỉ định tham gia ban chấp h&agrave;nh, ban thường vụ v&agrave; giữ nhiệm vụ ph&oacute; b&iacute; thư Quận ủy B&igrave;nh Thạnh nhiệm kỳ 2015-2020 từ ng&agrave;y 16-7-2017.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Nguyễn Hữu Hiệp cho biết l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh ủy TP.HCM lu&acirc;n chuyển anh Thắng về nhận nhiệm vụ tại Q.B&igrave;nh Thạnh, một địa b&agrave;n khoảng 650.000 d&acirc;n với kỳ vọng sẽ ph&aacute;t huy hơn nữa vai tr&ograve; đại biểu quốc hội của anh, chuyển tải được tiếng n&oacute;i của nhiều tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n s&acirc;u rộng hơn chứ kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; đại diện cho cử tri thanh ni&ecirc;n, địa b&agrave;n nơi sinh sống.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&ldquo;Anh Thắng đ&atilde; trải qua nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c trong m&ocirc;i trường Đo&agrave;n, Hội với thời gian d&agrave;i v&agrave; c&oacute; những vị tr&iacute; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ. Đề nghị anh Thắng lắng nghe, trao đổi v&agrave; tiếp cận nhanh với c&ocirc;ng việc mới, thể hiện r&otilde; vai tr&ograve; một đại biểu quốc hội&rdquo; - &ocirc;ng Hiệp n&oacute;i.</span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28928/2.jpg" style="height:369px; width:600px" /></span></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Quận ủy B&igrave;nh Thạnh Nguyễn Thị Thu H&agrave; (phải) trao hoa ch&uacute;c mừng t&acirc;n ph&oacute; b&iacute; thư Quận ủy B&igrave;nh Thạnh L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng - Ảnh: Q.L.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p><span style="font-size:14px">Nhận nhiệm vụ, anh L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng n&oacute;i rất tự h&agrave;o v&igrave; phần lớn thời gian cống hiến, trưởng th&agrave;nh từ m&ocirc;i trường Đo&agrave;n - Hội - Đội, vinh dự được l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh ủy tin tưởng ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ mới.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Anh Thắng mong được đ&oacute;n nhận như một người con của B&igrave;nh Thạnh v&agrave; cam kết lu&ocirc;n nỗ lực, to&agrave;n t&acirc;m to&agrave;n &yacute; cống hiến c&ugrave;ng với Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n quận thời gian tới.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&ldquo;T&ocirc;i đ&atilde; học được nhiều b&agrave;i học từ nhiều anh chị l&atilde;nh đạo đi trước, đặc biệt l&agrave; b&agrave;i học về nh&acirc;n c&aacute;ch v&agrave; rất cảm ơn b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n c&aacute;c thời kỳ, c&aacute;c c&aacute;n bộ cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh đo&agrave;n đ&atilde; hỗ trợ để t&ocirc;i lu&ocirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ của m&igrave;nh v&agrave; d&ugrave; ở vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;o cũng sẽ lu&ocirc;n nỗ lực để xứng đ&aacute;ng với phẩm chất một c&aacute;n bộ Đo&agrave;n&rdquo; - anh Thắng ph&aacute;t biểu. &nbsp;&nbsp;</span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:490px"> <tbody> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px">Anh L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng hiện đang l&agrave; ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n VN TP.HCM, ph&oacute; chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n VN.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Anh Thắng sinh năm 1981, qu&ecirc; Bạc Li&ecirc;u, c&oacute; tr&igrave;nh độ thạc sĩ quản trị nguồn nh&acirc;n lực, cử nh&acirc;n c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; cao cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Hiện anh Thắng đang l&agrave; đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIV.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28928/3.jpg" style="height:257px; width:600px" /></span></td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px">Thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM tặng hoa ch&uacute;c mừng anh L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng nhận nhiệm vụ mới - Ảnh: Q.L.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <div style="clear: both; text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">QUỐC LINH</span></strong></div> <div style="clear: both; text-align: right;"><span style="font-size:14px">Nguồn: B&aacute;o Tuổi Trẻ</span></div> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;