Anh Lâm Đình Thắng làm phó bí thư Quận ủy Bình Thạnh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><strong>Chiều 12-7, trưởng Ban tổ chức Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Hữu Hiệp đ&atilde; trao quyết định điều động anh L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng về c&ocirc;ng t&aacute;c tại quận B&igrave;nh Thạnh, TP.HCM,&nbsp;giữ nhiệm vụ ph&oacute; b&iacute; thư quận ủy.</strong></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28928/1.jpg" style="height:487px; width:600px" /></span></td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px">Trưởng ban tổ chức Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Hữu Hiệp trao quyết định điều động cho anh L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng (phải) - Ảnh: Q.L.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p><span style="font-size:14px">Theo quyết định được c&ocirc;ng bố tại Q.B&igrave;nh Thạnh, anh L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng được chỉ định tham gia ban chấp h&agrave;nh, ban thường vụ v&agrave; giữ nhiệm vụ ph&oacute; b&iacute; thư Quận ủy B&igrave;nh Thạnh nhiệm kỳ 2015-2020 từ ng&agrave;y 16-7-2017.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Nguyễn Hữu Hiệp cho biết l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh ủy TP.HCM lu&acirc;n chuyển anh Thắng về nhận nhiệm vụ tại Q.B&igrave;nh Thạnh, một địa b&agrave;n khoảng 650.000 d&acirc;n với kỳ vọng sẽ ph&aacute;t huy hơn nữa vai tr&ograve; đại biểu quốc hội của anh, chuyển tải được tiếng n&oacute;i của nhiều tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n s&acirc;u rộng hơn chứ kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; đại diện cho cử tri thanh ni&ecirc;n, địa b&agrave;n nơi sinh sống.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&ldquo;Anh Thắng đ&atilde; trải qua nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c trong m&ocirc;i trường Đo&agrave;n, Hội với thời gian d&agrave;i v&agrave; c&oacute; những vị tr&iacute; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ. Đề nghị anh Thắng lắng nghe, trao đổi v&agrave; tiếp cận nhanh với c&ocirc;ng việc mới, thể hiện r&otilde; vai tr&ograve; một đại biểu quốc hội&rdquo; - &ocirc;ng Hiệp n&oacute;i.</span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28928/2.jpg" style="height:369px; width:600px" /></span></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Quận ủy B&igrave;nh Thạnh Nguyễn Thị Thu H&agrave; (phải) trao hoa ch&uacute;c mừng t&acirc;n ph&oacute; b&iacute; thư Quận ủy B&igrave;nh Thạnh L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng - Ảnh: Q.L.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p><span style="font-size:14px">Nhận nhiệm vụ, anh L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng n&oacute;i rất tự h&agrave;o v&igrave; phần lớn thời gian cống hiến, trưởng th&agrave;nh từ m&ocirc;i trường Đo&agrave;n - Hội - Đội, vinh dự được l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh ủy tin tưởng ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ mới.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Anh Thắng mong được đ&oacute;n nhận như một người con của B&igrave;nh Thạnh v&agrave; cam kết lu&ocirc;n nỗ lực, to&agrave;n t&acirc;m to&agrave;n &yacute; cống hiến c&ugrave;ng với Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n quận thời gian tới.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&ldquo;T&ocirc;i đ&atilde; học được nhiều b&agrave;i học từ nhiều anh chị l&atilde;nh đạo đi trước, đặc biệt l&agrave; b&agrave;i học về nh&acirc;n c&aacute;ch v&agrave; rất cảm ơn b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n c&aacute;c thời kỳ, c&aacute;c c&aacute;n bộ cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh đo&agrave;n đ&atilde; hỗ trợ để t&ocirc;i lu&ocirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ của m&igrave;nh v&agrave; d&ugrave; ở vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;o cũng sẽ lu&ocirc;n nỗ lực để xứng đ&aacute;ng với phẩm chất một c&aacute;n bộ Đo&agrave;n&rdquo; - anh Thắng ph&aacute;t biểu. &nbsp;&nbsp;</span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:490px"> <tbody> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px">Anh L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng hiện đang l&agrave; ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n VN TP.HCM, ph&oacute; chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n VN.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Anh Thắng sinh năm 1981, qu&ecirc; Bạc Li&ecirc;u, c&oacute; tr&igrave;nh độ thạc sĩ quản trị nguồn nh&acirc;n lực, cử nh&acirc;n c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; cao cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Hiện anh Thắng đang l&agrave; đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIV.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28928/3.jpg" style="height:257px; width:600px" /></span></td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px">Thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM tặng hoa ch&uacute;c mừng anh L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng nhận nhiệm vụ mới - Ảnh: Q.L.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <div style="clear: both; text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">QUỐC LINH</span></strong></div> <div style="clear: both; text-align: right;"><span style="font-size:14px">Nguồn: B&aacute;o Tuổi Trẻ</span></div> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;