Chung kết Ý tưởng Dự án Tình nguyện năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 28/6, v&ograve;ng chung kết cuộc thi &Yacute; tưởng Dự &aacute;n T&igrave;nh nguyện năm 2017 với chủ đề &ldquo;V&igrave; biển đảo xanh&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n. Cuộc thi nhằm ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố thứ X v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n To&agrave;n quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022; thực hiện hiệu quả Đề &aacute;n 02-ĐA/TĐTN-BTNTH ng&agrave;y 25/11/2016 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n về việc tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, tham gia x&acirc;y dựng đảo Thanh ni&ecirc;n tại đảo Thổ Chu, tỉnh Ki&ecirc;n Giang,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua hơn 02 th&aacute;ng triển khai, cuộc thi đ&atilde; thu h&uacute;t được 112 &yacute; tưởng dự &aacute;n t&igrave;nh nguyện đăng k&yacute; với 232 th&iacute; sinh dự thi. C&aacute;c &yacute; tưởng gửi dự thi từ 38 đơn vị cơ sở Đo&agrave;n, Hội từ c&aacute;c trường Đại học v&agrave; Cao đẳng trong v&agrave; ngo&agrave;i địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Ban tổ chức chọn ra được 33 &yacute; tưởng v&agrave;o b&aacute;n kết: 17 &yacute; tưởng về lĩnh vực m&ocirc;i trường - gi&aacute;o dục - an sinh x&atilde; hội v&agrave; 16 &yacute; tưởng về lĩnh vực kỹ thuật - năng lượng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28845/IMAG1085.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bam gi&aacute;m khảo, ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng c&aacute;c th&iacute; sinh đạt giải.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở v&ograve;ng chung kết, t&aacute;c giả, nh&oacute;m t&aacute;c giả thuyết tr&igrave;nh phần &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo của m&igrave;nh trước Hội đồng đ&aacute;nh gi&aacute;, Hội đồng kh&aacute;n giả. C&aacute;c bạn c&oacute; tối đa 02 ph&uacute;t để tr&igrave;nh chiếu 01 video clip v&agrave; 05 ph&uacute;t để tr&igrave;nh b&agrave;y giới thiệu về dự &aacute;n. Sau đ&oacute; t&aacute;c giả/nh&oacute;m t&aacute;c giả trả lời c&acirc;u hỏi phản biện từ c&aacute;c Hội đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết quả: Dự &aacute;n t&igrave;nh nguyện &quot;Giờ thực h&agrave;nh cho em&quot; tại x&atilde; đảo Thổ Chu, huyện Ph&uacute; Quốc, tỉnh Ki&ecirc;n Giang đạt giải nhất; Thư qu&aacute;n B&aacute;ch khoa - s&acirc;n chơi trẻ thơ tr&ecirc;n đảo Thổ Chu đạt giải nh&igrave;; Hệ thống tạo nước ngọt từ nước biển sử dụng năng lượng mặt trời v&agrave; Vườn rau biển đảo đồng giải ba; Xử l&yacute; chất thải chăn nu&ocirc;i v&agrave; lọc nước tại đảo Thổ Chu v&agrave; Share to love đồng giải khuyến kh&iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TIỂU MI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;