Chung kết Ý tưởng Dự án Tình nguyện năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 28/6, v&ograve;ng chung kết cuộc thi &Yacute; tưởng Dự &aacute;n T&igrave;nh nguyện năm 2017 với chủ đề &ldquo;V&igrave; biển đảo xanh&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n. Cuộc thi nhằm ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố thứ X v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n To&agrave;n quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022; thực hiện hiệu quả Đề &aacute;n 02-ĐA/TĐTN-BTNTH ng&agrave;y 25/11/2016 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n về việc tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, tham gia x&acirc;y dựng đảo Thanh ni&ecirc;n tại đảo Thổ Chu, tỉnh Ki&ecirc;n Giang,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua hơn 02 th&aacute;ng triển khai, cuộc thi đ&atilde; thu h&uacute;t được 112 &yacute; tưởng dự &aacute;n t&igrave;nh nguyện đăng k&yacute; với 232 th&iacute; sinh dự thi. C&aacute;c &yacute; tưởng gửi dự thi từ 38 đơn vị cơ sở Đo&agrave;n, Hội từ c&aacute;c trường Đại học v&agrave; Cao đẳng trong v&agrave; ngo&agrave;i địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Ban tổ chức chọn ra được 33 &yacute; tưởng v&agrave;o b&aacute;n kết: 17 &yacute; tưởng về lĩnh vực m&ocirc;i trường - gi&aacute;o dục - an sinh x&atilde; hội v&agrave; 16 &yacute; tưởng về lĩnh vực kỹ thuật - năng lượng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28845/IMAG1085.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bam gi&aacute;m khảo, ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng c&aacute;c th&iacute; sinh đạt giải.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở v&ograve;ng chung kết, t&aacute;c giả, nh&oacute;m t&aacute;c giả thuyết tr&igrave;nh phần &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo của m&igrave;nh trước Hội đồng đ&aacute;nh gi&aacute;, Hội đồng kh&aacute;n giả. C&aacute;c bạn c&oacute; tối đa 02 ph&uacute;t để tr&igrave;nh chiếu 01 video clip v&agrave; 05 ph&uacute;t để tr&igrave;nh b&agrave;y giới thiệu về dự &aacute;n. Sau đ&oacute; t&aacute;c giả/nh&oacute;m t&aacute;c giả trả lời c&acirc;u hỏi phản biện từ c&aacute;c Hội đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết quả: Dự &aacute;n t&igrave;nh nguyện &quot;Giờ thực h&agrave;nh cho em&quot; tại x&atilde; đảo Thổ Chu, huyện Ph&uacute; Quốc, tỉnh Ki&ecirc;n Giang đạt giải nhất; Thư qu&aacute;n B&aacute;ch khoa - s&acirc;n chơi trẻ thơ tr&ecirc;n đảo Thổ Chu đạt giải nh&igrave;; Hệ thống tạo nước ngọt từ nước biển sử dụng năng lượng mặt trời v&agrave; Vườn rau biển đảo đồng giải ba; Xử l&yacute; chất thải chăn nu&ocirc;i v&agrave; lọc nước tại đảo Thổ Chu v&agrave; Share to love đồng giải khuyến kh&iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TIỂU MI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 24.4, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên” nhằm tìm ra giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức chính trị của người trẻ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện Công văn số 197 – CV/BQT ngày 16/4/2018 của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn về việc thực hiến phiếu khảo sát nhằm triển khai Đề án nâng cao khả năng tiếng Anh trong thanh thiếu nhi Việt Nam, Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai đến cơ sở Đoàn trực thuộc một số nội dung,

.
;