Tạm biệt sáu ngày “Hào Khí Miền Đông”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 15/6, 210 trại sinh v&agrave; 49 anh chị phụ tr&aacute;ch đ&atilde; dừng ch&acirc;n tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố để dự lễ tổng kết kết th&uacute;c H&agrave;nh tr&igrave;nh du khảo &ldquo;H&agrave;o Kh&iacute; Miền Đ&ocirc;ng&rdquo; năm 2017 với chủ đề &ldquo;Theo bước ch&acirc;n những người Anh h&ugrave;ng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;H&agrave;o Kh&iacute; Miền Đ&ocirc;ng&rdquo; diễn ra từ ng&agrave;y 10/6 đến 15/6 tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Tỉnh T&acirc;y Ninh, Tỉnh B&igrave;nh Dương, Tỉnh Đồng Nai. Trong suốt s&aacute;u ng&agrave;y l&ecirc;n đường, c&aacute;c trại sinh di chuyển bằng xe đạp vượt qua chặng đường d&agrave;i hơn 300 km để thăm v&agrave; học tập tại c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ; thăm hỏi c&aacute;c Mẹ Việt Nam Anh H&ugrave;ng, c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, gia đ&igrave;nh thương binh, liệt sĩ tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c Tỉnh Đ&ocirc;ng Nam Bộ; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ thiếu nhi Việt Nam&rdquo; tại c&aacute;c tỉnh Đ&ocirc;ng Nam Bộ; gặp gỡ, giao lưu với c&aacute;c chứng nh&acirc;n lịch sử, đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu tại c&aacute;c tỉnh; giao lưu văn h&oacute;a, văn nghệ với đội vi&ecirc;n, thiếu nhi; tham quan c&aacute;c danh lam, thắng cảnh tại c&aacute;c tỉnh Đ&ocirc;ng Nam Bộ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Phạm Ngọc Tuyền &ndash; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, Trưởng ban tổ chức &ndash; đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; cao t&igrave;nh đo&agrave;n kết, gắn b&oacute; của c&aacute;c em thiếu nhi. Anh chia sẻ: &ldquo;Suốt s&aacute;u ng&agrave;y trại vừa qua, ch&uacute;ng ta đ&atilde; vượt qua chặng đường d&agrave;i cam go để đến c&aacute;c v&ugrave;ng đất, l&agrave;m quen được với nhiều người bạn mới. Mới ng&agrave;y n&agrave;o, ch&uacute;ng ta c&ograve;n bỡ ngỡ nhưng h&ocirc;m nay những điều lạ lẫm đ&atilde; trở th&agrave;nh quen. C&uacute; t&eacute; ng&atilde;, những cơn sốt, sạm nắng dọc đường c&oacute; lẽ sẽ trở th&agrave;nh h&agrave;nh trang, kỉ niệm đ&aacute;ng nhớ m&agrave; c&aacute;c em ghi nhớ tuổi nhỏ của m&igrave;nh. Cuộc sống ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng ngồi y&ecirc;n m&agrave; phải đi v&agrave; đến để trải nghiệm&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, c&aacute;c bạn trại sinh đ&atilde; c&ugrave;ng nhau h&aacute;t vang c&aacute;c ca kh&uacute;c v&agrave; c&ugrave;ng v&ograve;ng tay kề vai x&iacute;ch lại gần nhau. Ban tổ chức cũng trao c&aacute;c kỉ lục vui cho c&aacute;c bạn trại sinh như trại sinh khỏe mạnh nhất, yếu ớt nhất, &ldquo;th&aacute;nh sủi&rdquo;, rớt đo&agrave;n nhiều nhất, nặng k&iacute; nhất, nhẹ k&iacute; nhất,&hellip; v&agrave; trao phần thưởng cho c&aacute;c đội c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc. Trong đ&oacute;, giải Nhất thuộc về đội TP.HCM. Giải Nh&igrave; thuộc về B&igrave;nh Dương. Giải Ba l&agrave; T&acirc;y Ninh. Đồng giải khuyến kh&iacute;ch l&agrave; đội Đồng Nai v&agrave; Dầu Tiếng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau đ&oacute;, c&aacute;c trại sinh c&ugrave;ng xếp h&agrave;ng nối d&agrave;i l&ecirc;n s&acirc;n khấu bắt tay với c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch &ndash; người đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn suốt chặng đường vừa qua v&agrave; k&iacute; t&ecirc;n v&agrave;o cờ lệnh xuất qu&acirc;n để ghi dấu kỉ niệm chia xa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết, chương tr&igrave;nh do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức nhằm Gi&aacute;o dục v&agrave; khơi dậy l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tuy&ecirc;n truyền về lịch sử đấu tranh gi&agrave;nh độc lập, tự do của d&acirc;n tộc Việt Nam cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi, phụ tr&aacute;ch Đội th&agrave;nh phố; tạo điều kiện để đội vi&ecirc;n, thiếu nhi, phụ tr&aacute;ch Đội th&agrave;nh phố c&oacute; dịp đến thăm v&agrave; học tập tại c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ; tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh giao lưu với thiếu nhi tại c&aacute;c tỉnh Miền Đ&ocirc;ng Nam bộ; r&egrave;n luyện t&iacute;nh tự quản, kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, kỹ năng sinh hoạt d&atilde; ngoại trong đội vi&ecirc;n, thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;