Quận 2: Những ngày đầu Sinh hoạt hè năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Nhằm đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo v&agrave; tổ chức&nbsp;c&aacute;c hoạt động học tập, vui chơi, giải tr&iacute; cho thanh thiếu nhi trong m&ugrave;a h&egrave; năm 2017,&nbsp;Ban Chỉ đạo sinh hoạt h&egrave; Quận 2 đ&atilde;&nbsp;chỉ đạo c&aacute;c phường tổ chức Lễ Khai mạc h&egrave; v&agrave; tổ chức sinh hoạt h&egrave; tại khu phố cho c&aacute;c em thiếu nhi.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Ng&agrave;y&nbsp;01/6/2017, c&aacute;c phường đ&atilde;&nbsp;tổ chức khai mạc h&egrave; đồng thời triển khai c&aacute;c nội dung sinh hoạt Tuần 1&nbsp;&quot;Chiến sĩ Th&aacute;o v&aacute;t&quot; (29/5/2017 - 04/6/2017)&nbsp;cho c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Lễ khai mạc h&egrave; đ&atilde;&nbsp;diễn ra với nhiều hoạt động bổ &iacute;ch như chương tr&igrave;nh văn nghệ, biễu diễn xiếc, ảo thuật, tạo h&igrave;nh bong b&oacute;ng nghệ thuật v&agrave; c&aacute;c gian h&agrave;ng ẩm thực, tr&ograve; chơi d&acirc;n gian, gian h&agrave;ng đọc s&aacute;ch - truyện, t&ocirc; m&agrave;u, t&ocirc; tượng, tranh c&aacute;t,... đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 6.700&nbsp;em thiếu nhi tham gia s&ocirc;i nổi v&agrave; nhiệt t&igrave;nh. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c em thiếu nhi tham gia chương tr&igrave;nh khai mạc c&ograve;n nhận được c&aacute;c phần qu&agrave; do Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c phường v&agrave; c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n hỗ trợ với tổng số tiền chăm lo hơn 250 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28477/20170601_080235 (1).jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Trong m&ugrave;a h&egrave; năm 2017, Ban Chỉ đạo sinh hoạt h&egrave; Quận 2 đ&atilde; triển khai Chiến dịch B&uacute;p măng xinh với 09 tuần hoạt động với những nội dung bổ &iacute;ch như chiến sĩ Th&aacute;o v&aacute;t, Chiến sĩ khỏe, Chiến sĩ T&agrave;i năng, Chiến sĩ Bảo vệ m&ocirc;i trường, Chiến sĩ L&agrave;m ngh&igrave;n việc tốt, Chiến sĩ Nghi thức Đội, Chiến sĩ An to&agrave;n giao th&ocirc;ng, Chiến sĩ Y&ecirc;u lịch sử, Chiến sĩ Hội nhập. Trong tuần 1 của Chiến dịch B&uacute;p măng xinh với chủ đề &quot;Chiến sĩ Th&aacute;o v&aacute;t&quot; (29/5/2017 - 04/6/2017) đ&atilde; thu h&uacute;t 11.625 thiếu nhi tham gia sinh hoạt với c&aacute;c hoạt động bổ &iacute;ch như trang tr&iacute; chậu trồng c&acirc;y, c&aacute;c nội dung kh&eacute;o tay, s&aacute;ng tạo như hướng dẫn c&aacute;c kỹ năng xếp quần &aacute;o, l&agrave;m c&ocirc;ng việc nh&agrave;, l&agrave;m vật dụng trang tr&iacute; bản tin chi đo&agrave;n, trang tr&iacute; nh&agrave;...&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Mai Phương</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;