350 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ dâng hoa cho Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 18/5, 350 đại biểu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ v&agrave; c&aacute;c đại biểu l&atilde;nh đạo Trung ương Đo&agrave;n, l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố, l&atilde;nh đạo c&aacute;c Sở, ban, ng&agrave;nh Th&agrave;nh phố đ&atilde; đến khu&ocirc;n vi&ecirc;n tượng B&aacute;c Hồ với thiếu nhi tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố để tham dự lễ d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa với B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/5/28362/C360_2017-05-18-07-25-31-538.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi đạt danh hiệu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu v&agrave; được bầu chọn từ c&aacute;c cấp, được sự giới thiệu của Ban Thường vụ Quận, Huyện Đo&agrave;n nơi địa phương đội vi&ecirc;n, thiếu nhi đang tham gia học tập, sinh hoạt Đội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, em H&agrave; Huỳnh Bảo Tr&acirc;n (trường THCS Đo&agrave;n Thị Điểm, Q.3) đ&atilde; đại diện cho 350 Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu ph&aacute;t biểu b&aacute;o c&ocirc;ng với B&aacute;c: &quot;Ch&uacute;ng ch&aacute;u rất x&uacute;c động v&agrave; tự h&agrave;o d&acirc;ng l&ecirc;n B&aacute;c những đ&oacute;a hoa tươi thắm v&agrave; b&aacute;o c&ocirc;ng với B&aacute;c những th&agrave;nh quả m&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố đạt được. Ch&uacute;ng ch&aacute;u xin hứa sẽ thực hiện nhiều th&agrave;nh quả hơn nữa, ngoan ngo&atilde;n, chăm học, si&ecirc;ng l&agrave;m, đo&agrave;n kết, gi&uacute;p đỡ mọi người để xứng đ&aacute;ng l&agrave; con ngoan tr&ograve; giỏi, đội vi&ecirc;n tốt&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau lễ b&aacute;o c&ocirc;ng, c&aacute;c đại biểu thiếu nhi sẽ tham gia H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Em y&ecirc;u Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo; với c&aacute;c địa điểm tham quan như Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Tp. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch,&nbsp;Trung t&acirc;m C&ocirc;ng nghệ sinh học Tp. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;Trung t&acirc;m Tuy&ecirc;n truyền v&agrave; Tiết kiệm năng lượng,...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh nằm trong khu&ocirc;n khổ Đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ th&agrave;nh phố năm 2017 với chủ đề &ldquo;Thiếu nhi Th&agrave;nh phố học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm&rdquo; do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức nhằm tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, g&oacute;p phần bồi dưỡng nh&acirc;n c&aacute;ch, n&acirc;ng cao tri thức cho đội vi&ecirc;n, tiếp tục r&egrave;n luyện trở th&agrave;nh người c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội, phấn đấu trở th&agrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cách đây 170 năm, ngày 24/02/1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

;