350 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ dâng hoa cho Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 18/5, 350 đại biểu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ v&agrave; c&aacute;c đại biểu l&atilde;nh đạo Trung ương Đo&agrave;n, l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố, l&atilde;nh đạo c&aacute;c Sở, ban, ng&agrave;nh Th&agrave;nh phố đ&atilde; đến khu&ocirc;n vi&ecirc;n tượng B&aacute;c Hồ với thiếu nhi tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố để tham dự lễ d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa với B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/5/28362/C360_2017-05-18-07-25-31-538.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi đạt danh hiệu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu v&agrave; được bầu chọn từ c&aacute;c cấp, được sự giới thiệu của Ban Thường vụ Quận, Huyện Đo&agrave;n nơi địa phương đội vi&ecirc;n, thiếu nhi đang tham gia học tập, sinh hoạt Đội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, em H&agrave; Huỳnh Bảo Tr&acirc;n (trường THCS Đo&agrave;n Thị Điểm, Q.3) đ&atilde; đại diện cho 350 Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu ph&aacute;t biểu b&aacute;o c&ocirc;ng với B&aacute;c: &quot;Ch&uacute;ng ch&aacute;u rất x&uacute;c động v&agrave; tự h&agrave;o d&acirc;ng l&ecirc;n B&aacute;c những đ&oacute;a hoa tươi thắm v&agrave; b&aacute;o c&ocirc;ng với B&aacute;c những th&agrave;nh quả m&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố đạt được. Ch&uacute;ng ch&aacute;u xin hứa sẽ thực hiện nhiều th&agrave;nh quả hơn nữa, ngoan ngo&atilde;n, chăm học, si&ecirc;ng l&agrave;m, đo&agrave;n kết, gi&uacute;p đỡ mọi người để xứng đ&aacute;ng l&agrave; con ngoan tr&ograve; giỏi, đội vi&ecirc;n tốt&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau lễ b&aacute;o c&ocirc;ng, c&aacute;c đại biểu thiếu nhi sẽ tham gia H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Em y&ecirc;u Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo; với c&aacute;c địa điểm tham quan như Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Tp. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch,&nbsp;Trung t&acirc;m C&ocirc;ng nghệ sinh học Tp. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;Trung t&acirc;m Tuy&ecirc;n truyền v&agrave; Tiết kiệm năng lượng,...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh nằm trong khu&ocirc;n khổ Đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ th&agrave;nh phố năm 2017 với chủ đề &ldquo;Thiếu nhi Th&agrave;nh phố học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm&rdquo; do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức nhằm tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, g&oacute;p phần bồi dưỡng nh&acirc;n c&aacute;ch, n&acirc;ng cao tri thức cho đội vi&ecirc;n, tiếp tục r&egrave;n luyện trở th&agrave;nh người c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội, phấn đấu trở th&agrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;