18/5: Chung kết xếp hạng và trao giải Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần 9 - năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tối 18/5, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM sẽ tổ chức v&ograve;ng chung kết v&agrave; trao giải Hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &nbsp;&ldquo;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ&rdquo; lần 9 - năm 2017 tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n. V&ograve;ng chung kết diễn ra với sự tranh t&agrave;i của 3 đội Đại học Kinh tế TP. HCM (Đội 1), Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng (Đội 2), ĐH B&aacute;ch khoa - ĐHQG TP.HCM (Đội 1).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/5/28360/IMG_6417.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c đội sẽ trải qua c&aacute;c phần thi: Điểm son lịch sử, Bản lĩnh tuổi trẻ, Con đường ch&acirc;n l&yacute;, &Aacute;nh s&aacute;ng soi đường, Tự tin ra biển lớn. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tiến h&agrave;nh trao giải cho đội thi xuất sắc nhất tại v&ograve;ng chung kết v&agrave; tiến h&agrave;nh trao c&aacute;c giải phụ như tập thể c&oacute; h&igrave;nh thức cổ động hiệu quả, tập thể c&oacute; tiết mục giới thiệu t&aacute;c phẩm của B&aacute;c xuất sắc nhất, Trao giải khuyến kh&iacute;ch đội tuyển Bảng A,<strong> ...</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, Ban tổ chức c&ograve;n trao Giải c&aacute; nh&acirc;n trực tuyến, Giải tập thể tham gia t&iacute;ch cực Hội thi, Giải chung kết đội tuyển bảng B.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tiếp tục phối hợp c&ugrave;ng Đại học Quốc gia v&agrave; Đảng uỷ Khối c&aacute;c Trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp tổ chức. Hội thi năm nay cũng l&agrave; hoạt động thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 127 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X, Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Được biết, đ&atilde; c&oacute; <strong>40,815 </strong>lượt th&iacute; sinh thi trực tuyến tr&ecirc;n Tuổi Trẻ Online trong 03 đợt thi hấp dẫn s&ocirc;i nổi qua c&aacute;c phần thi trắc nghiệm, đo&aacute;n từ, giải &ocirc; chữ, kết nối sự kiện v&agrave; Đo&agrave;n trong t&ocirc;i, c&aacute;c th&iacute; sinh kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; kiến thức rộng m&agrave; c&ograve;n phải thuần thục trong c&aacute;ch chơi, đặc biệt phải ra quyết định kịp thời gian để d&agrave;nh được điểm số cao nhất trong thời gian ngắn nhất.</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear: both; text-align: justify;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

;