18/5: Chung kết xếp hạng và trao giải Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần 9 - năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tối 18/5, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM sẽ tổ chức v&ograve;ng chung kết v&agrave; trao giải Hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &nbsp;&ldquo;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ&rdquo; lần 9 - năm 2017 tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n. V&ograve;ng chung kết diễn ra với sự tranh t&agrave;i của 3 đội Đại học Kinh tế TP. HCM (Đội 1), Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng (Đội 2), ĐH B&aacute;ch khoa - ĐHQG TP.HCM (Đội 1).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/5/28360/IMG_6417.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c đội sẽ trải qua c&aacute;c phần thi: Điểm son lịch sử, Bản lĩnh tuổi trẻ, Con đường ch&acirc;n l&yacute;, &Aacute;nh s&aacute;ng soi đường, Tự tin ra biển lớn. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tiến h&agrave;nh trao giải cho đội thi xuất sắc nhất tại v&ograve;ng chung kết v&agrave; tiến h&agrave;nh trao c&aacute;c giải phụ như tập thể c&oacute; h&igrave;nh thức cổ động hiệu quả, tập thể c&oacute; tiết mục giới thiệu t&aacute;c phẩm của B&aacute;c xuất sắc nhất, Trao giải khuyến kh&iacute;ch đội tuyển Bảng A,<strong> ...</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, Ban tổ chức c&ograve;n trao Giải c&aacute; nh&acirc;n trực tuyến, Giải tập thể tham gia t&iacute;ch cực Hội thi, Giải chung kết đội tuyển bảng B.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tiếp tục phối hợp c&ugrave;ng Đại học Quốc gia v&agrave; Đảng uỷ Khối c&aacute;c Trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp tổ chức. Hội thi năm nay cũng l&agrave; hoạt động thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 127 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X, Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Được biết, đ&atilde; c&oacute; <strong>40,815 </strong>lượt th&iacute; sinh thi trực tuyến tr&ecirc;n Tuổi Trẻ Online trong 03 đợt thi hấp dẫn s&ocirc;i nổi qua c&aacute;c phần thi trắc nghiệm, đo&aacute;n từ, giải &ocirc; chữ, kết nối sự kiện v&agrave; Đo&agrave;n trong t&ocirc;i, c&aacute;c th&iacute; sinh kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; kiến thức rộng m&agrave; c&ograve;n phải thuần thục trong c&aacute;ch chơi, đặc biệt phải ra quyết định kịp thời gian để d&agrave;nh được điểm số cao nhất trong thời gian ngắn nhất.</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear: both; text-align: justify;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022; thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/QU ngày 03/02/2016 của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận và cơ sở giai đoạn 2016 – 2020, chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi quận Tân Phú năm 2017, chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”.

;