18/5: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kỷ niệm 127 năm ng&agrave;y sinh của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2017) v&agrave; 76 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội Thiếu nhi&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 19/5/2017), Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố tổ chức Đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ năm 2017 với chủ đề: &ldquo;Thiếu nhi Th&agrave;nh phố học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm&rdquo; gắn với nhiều nội dung phong ph&uacute;, &yacute; nghĩa d&agrave;nh cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi. Đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ năm 2017 sẽ diễn ra từ 6g30 đến 17g00, ng&agrave;y 18/5/2017 tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố (Số 36, đường L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n, Quận 3) v&agrave; c&aacute;c địa điểm tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c em thiếu nhi tham gia Đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ năm nay ch&iacute;nh l&agrave; những đại biểu ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực như điển h&igrave;nh thiếu nhi l&agrave;m việc tốt; điển h&igrave;nh thiếu nhi học tốt, chăm ngoan; điển h&igrave;nh thiếu nhi vượt kh&oacute;, gi&uacute;p bạn vượt kh&oacute;; điển h&igrave;nh thiếu nhi chỉ huy Đội giỏi; điển h&igrave;nh thiếu nhi vận động vi&ecirc;n<s>,</s>nghệ sĩ nhỏ tuổi; điển h&igrave;nh thiếu nhi t&agrave;i năng trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo kế hoạch, đại biểu Đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ th&agrave;nh phố sẽ tham gia D&acirc;ng hoa b&aacute;o c&ocirc;ng của c&aacute;c Đại biểu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ diễn ra từ l&uacute;c 6g30 đến 7g30 ng&agrave;y 18/5/2017 <strong>tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố</strong>. Sau đ&oacute; 350 đại biểu thiếu nhi sẽ tham gia H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Em y&ecirc;u Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo; với c&aacute;c địa điểm tham quan như: <strong>Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Tp. Hồ Ch&iacute; Minh</strong> (s&ocirc;́ 14 đường Đinh Ti&ecirc;n Ho&agrave;ng, quận 1), <strong>Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n</strong> (s&ocirc;́ 227 đường Nguyễn văn Cừ, quận 5), <strong>Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch</strong> (s&ocirc;́ 86/2 Th&agrave;nh Th&aacute;i, Phường 12, Quận 10), <strong>Trung t&acirc;m C&ocirc;ng nghệ sinh học Tp. Hồ Ch&iacute; Minh</strong> (s&ocirc;́ 2374 Quốc lộ 1, phường Trung Mỹ T&acirc;y, quận 12), <strong>Trung t&acirc;m Tuy&ecirc;n truyền v&agrave; Tiết kiệm năng lượng</strong> (s&ocirc;́ 01 đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh), <strong>Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục Dạy nghề thiếu ni&ecirc;n th&agrave;nh phố</strong> (s&ocirc;́ 14 đường Nguyễn Văn Bảo, quận G&ograve; Vấp), <strong>B&aacute;o Tuổi Trẻ</strong> (s&ocirc;́ 60 đường Ho&agrave;ng Văn Thụ, quận Ph&uacute; Nhuận), <strong>Trường Trung cấp Du lịch v&agrave; Kh&aacute;ch sạn Saigontourist</strong> (s&ocirc;́ 23/8 đường Ho&agrave;ng Việt, quận T&acirc;n B&igrave;nh), <strong>Nh&agrave; m&aacute;y nước Thủ Đức</strong> (s&ocirc;́ 02 đường L&ecirc; Văn Ch&iacute;, phường Linh Trung, quận Thủ Đức), <strong>C&ocirc;ng ty Cổ phần thực ph&acirc;̉m Cholimex</strong> (C40-43/I, đường số 7, Khu c&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p Vĩnh L&ocirc;̣c, huy&ecirc;̣n Bình Chánh).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Điểm nhấn của Đại hội l&agrave; Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ th&agrave;nh phố năm 2017 diễn ra từ l&uacute;c 14g00 đến 15g30 ng&agrave;y 18/5/2017 tại Hội trường Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố, trong đ&oacute; c&aacute;c em thiếu nhi c&ugrave;ng giao lưu với c&aacute;c điển h&igrave;nh Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu, giao lưu với đại biểu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu, tuy&ecirc;n dương, khen thưởng đại biểu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ th&agrave;nh phố, th&ocirc;ng điệp Đại hội gửi đội vi&ecirc;n, thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng qua Đại hội, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội đồng Đội th&agrave;nh phố mong muốn tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi, tuy&ecirc;n dương v&agrave; nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ thực hiện tốt &ldquo;5 điều B&aacute;c Hồ dạy&rdquo;; Đồng thời, khẳng định vị tr&iacute; của tổ chức Đội, thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c lực lượng x&atilde; hội đối với việc bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng v&agrave; x&acirc;y dựng tổ chức Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t triển vững mạnh.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;