Đội thi TP. Hồ Chí Minh vào vòng chung kết xếp hạng toàn quốc “Ánh sáng soi đường”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối 05/5, tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đăng cai tổ chức v&ograve;ng chung kết khu vực miền Nam - Hội thi Olympic to&agrave;n quốc c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&rdquo; lần thứ II, năm 2017 với sự tham gia của 03 đội tuyển đến từ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Vĩnh Long v&agrave; Cần Thơ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/5/28289/IMG_5851.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Đội thi TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o v&ograve;ng chung kết xếp hạng to&agrave;n quốc &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&rdquo;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi Olympic to&agrave;n quốc c&aacute;c m&ocirc;n Khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&rdquo; lần thứ II, năm 2017 do Trung ương Đo&agrave;n phối hợp với Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đảng, Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo tổ chức, l&agrave; một s&acirc;n chơi s&aacute;ng tạo, đo&agrave;n kết, tr&iacute; tuệ d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n. Cuộc thi c&oacute; sự đồng h&agrave;nh của Tập đo&agrave;n Gi&aacute;o dục trực tuyến Egroup.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi gồm 02 bảng: Bảng c&aacute; nh&acirc;n với h&igrave;nh thức thi trắc nghiệm trực tuyến v&agrave; bảng đội tuyển với h&igrave;nh thức s&acirc;n khấu h&oacute;a. Qua v&ograve;ng sơ loại ở Bảng c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; thu h&uacute;t sự tham gia của 416 triệu sinh vi&ecirc;n thuộc 675 trường đại học, học viện, cao đẳng trong nước v&agrave; sinh vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i tham gia. Ở Bảng thi đội tuyển đ&atilde; chọn ra 28 đội tuyển cấp tỉnh tham gia, diễn ra trong 3 v&ograve;ng: v&ograve;ng thi cấp cụm, v&ograve;ng thi khu vực v&agrave; v&ograve;ng chung kết to&agrave;n quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua rất nhiều v&ograve;ng thi cụm thuộc khu vực miền Nam, hội thi đ&atilde; t&igrave;m ra được ba đội tuyển xuất sắc bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết khu vực miền Nam ch&iacute;nh l&agrave; 3 đội tuyển đến từ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long. C&aacute;c đội c&ugrave;ng tranh t&agrave;i ở 5 phần thi ch&iacute;nh gồm: Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; sinh vi&ecirc;n; Theo d&ograve;ng lịch sử; Nh&agrave; th&ocirc;ng th&aacute;i trẻ; Nh&agrave; h&ugrave;ng biện t&agrave;i ba v&agrave; cuối c&ugrave;ng l&agrave; phần thi &Aacute;nh s&aacute;ng soi đường. Đội tuyển chiến thắng sẽ gi&agrave;nh quyền v&agrave;o v&ograve;ng chung kết xếp hạng to&agrave;n quốc được tổ chức từ ng&agrave;y 19/5/2017 tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm phần thi đầy hấp dẫn</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở v&ograve;ng thi thứ nhất, c&aacute;c đội sẽ c&oacute; thời gian tối đa l&agrave; 05 ph&uacute;t để giới thiệu về đơn vị của m&igrave;nh. Với phần thi n&agrave;y, ban gi&aacute;m khảo đ&aacute;nh gi&aacute; cao c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị v&agrave; sự đầu tư của c&aacute;c đội thi, qua đ&oacute;, c&aacute;c đội thi kh&ocirc;ng chỉ giới thiệu được đơn vị của m&igrave;nh m&agrave; c&ograve;n lan tỏa được th&ocirc;ng điệp của hội thi, thể hiện sự trẻ trung, năng động của m&igrave;nh l&ecirc;n s&acirc;n khấu. Kết th&uacute;c v&ograve;ng thi thứ nhất, đội th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh d&agrave;nh số điểm cao nhất l&agrave; 27,5 v&agrave; hai đội c&ograve;n lại c&oacute; số điểm bằng nhau l&agrave; 24,75.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở v&ograve;ng thi thứ 2: Theo d&ograve;ng lịch sử, c&aacute;c đội lần lượt tham gia trả lời 05 c&acirc;u hỏi theo dạng hỏi &ndash; đ&aacute;p ngắn. Ở phần thi n&agrave;y, đội th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục l&agrave; đội c&oacute; số c&acirc;u trả lời đ&uacute;ng nhiều nhất: 3 c&acirc;u, hai đội c&ograve;n lại l&agrave; đội Vĩnh Long trả lời đ&uacute;ng 2 c&acirc;u v&agrave; đội Cần Thơ với một c&acirc;u trả lời đ&uacute;ng duy nhất. Điểm số của cả ba đội lần lượt l&agrave; 57.5; 44.75 v&agrave; 34,75.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Như vậy, kết th&uacute;c hai phần thi đầu ti&ecirc;n, đội tuyển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n l&agrave; đội xuất sắc dẫn đầu. Đặc biệt ở v&ograve;ng thi thứ 3, đội th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục khiến kh&aacute;n giả v&agrave; đội bạn ngỡ ng&agrave;ng v&igrave; sự nhanh nhạy v&agrave; th&ocirc;ng minh của m&igrave;nh khi xuất sắc trả lời đ&uacute;ng cả 5 c&acirc;u hỏi, gi&agrave;nh trọn số điểm của phần thi n&agrave;y. Nhờ đ&oacute;, đội tuyển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đạt 132,5 điểm, c&aacute;ch xa hai đội c&ograve;n lại về điểm số.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ấn tượng nhất c&oacute; lẽ l&agrave; phần thi thứ 4 với sự bứt ph&aacute; ngoạn mục của đội tuyển Vĩnh Long. Ở phần thi n&agrave;y, c&aacute;c đội sẽ bốc thăm lựa chọn c&acirc;u hỏi để diễn thuyết trước Ban gi&aacute;m khảo v&agrave; kh&aacute;n giả trong v&ograve;ng 5 ph&uacute;t. Với y&ecirc;u cầu &ldquo;Anh chị suy nghĩ như thế n&agrave;o về mối quan hệ của chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc; nin với cuộc đời v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; đội tuyển Vĩnh Long đ&atilde; h&ugrave;ng biện một c&aacute;ch xuất sắc v&agrave; thuyết phục, thậm ch&iacute; c&ograve;n khiến gi&aacute;m khảo Vũ T&igrave;nh h&agrave;i l&ograve;ng khi kh&ocirc;ng chỉ đ&aacute;p ứng nội dung y&ecirc;u cầu của c&acirc;u hỏi đưa ra m&agrave; c&ograve;n rất s&aacute;ng tạo khi li&ecirc;n hệ với thế hệ trẻ hiện nay trong h&agrave;nh tr&igrave;nh l&agrave;m theo tư tưởng B&aacute;c v&agrave; học tập m&ocirc;n khoa học chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin. Kh&ocirc;ng những vậy, với việc đăng k&iacute; tham gia trả lời c&acirc;u hỏi thử th&aacute;ch của Ban Gi&aacute;m khảo, đội tuyển Vĩnh long tiếp tục đưa ra đ&aacute;p &aacute;n ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; l&agrave; đội duy nhất d&agrave;nh được 20 điểm từ c&acirc;u hỏi m&agrave; Ban gi&aacute;m khảo đưa ra. Kết th&uacute;c v&ograve;ng thi thứ 4, đội Vĩnh Long n&acirc;ng số điểm của m&igrave;nh từ 44,75 l&ecirc;n 113,95 điểm, trong khi đ&oacute;, đội tuyển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh vẫn l&agrave; đội c&oacute; số điểm cao nhất với 168,3 điểm v&agrave; đội Cần Thơ l&agrave; 53,75 điểm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đội th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh về đ&iacute;ch ngoạn mục</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần thi thứ 5 &ndash; phần thi cuối c&ugrave;ng quyết định phần thắng giữa c&aacute;c đội. Ở phần thi n&agrave;y, c&aacute;c đội lần lượt lựa chọn g&oacute;i c&acirc;u hỏi theo c&aacute;c mức 40 điểm, 50 điểm v&agrave; 60 điểm (mỗi g&oacute;i gồm 3 c&acirc;u hỏi). Đội tuyển Vĩnh Long lựa chọn g&oacute;i 40 điểm, với việc trả lời đ&uacute;ng 2 c&acirc;u v&agrave; đặt ng&ocirc;i sao hi vọng ở c&acirc;u đầu ti&ecirc;n đ&atilde; n&acirc;ng số điểm của m&igrave;nh l&ecirc;n 156,45 điểm. Tiếp đ&oacute; l&agrave; đội tuyển Cần Thơ với sự lựa chọn g&oacute;i 60 điểm nhưng đội n&agrave;y chỉ trả lời đ&uacute;ng 1 c&acirc;u hỏi duy nhất n&ecirc;n chỉ c&oacute; thể n&acirc;ng số điểm của m&igrave;nh l&agrave; 63,75 điểm. Đội tuyển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh xuất sắc khi biết chớp lấy cơ hội trả lời đ&uacute;ng c&aacute;c c&acirc;u hỏi m&agrave; đội bạn để lỡ. Đội n&agrave;y đ&atilde; lựa chọn g&oacute;i 40 điểm v&agrave; trả lời đ&uacute;ng hai c&acirc;u hỏi đầu ti&ecirc;n, c&acirc;u hỏi cuối c&ugrave;ng đội Vĩnh Long đ&atilde; gi&agrave;nh điểm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổng kết điểm của cả 5 phần thi, đội th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh xuất sắc đạt số điểm cao nhất 213,3 điểm, đội Vĩnh Long được 156,45 điểm v&agrave; đội Cần Thơ l&agrave; 63,75 điểm. Như vậy, tấm v&eacute; v&agrave;o chung kết xếp hạng to&agrave;n quốc thuộc về đội tuyển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Sau khi kết th&uacute;c phần thi, theo thống k&ecirc; của Ban tổ chức hội thi &Aacute;nh s&aacute;ng soi đường, đội tuyển Vĩnh Long hiện đang l&agrave; đội về nh&igrave; c&oacute; số điểm cao nhất.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HỒ HIỀN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;