Đội thi TP. Hồ Chí Minh vào vòng chung kết xếp hạng toàn quốc “Ánh sáng soi đường”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối 05/5, tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đăng cai tổ chức v&ograve;ng chung kết khu vực miền Nam - Hội thi Olympic to&agrave;n quốc c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&rdquo; lần thứ II, năm 2017 với sự tham gia của 03 đội tuyển đến từ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Vĩnh Long v&agrave; Cần Thơ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/5/28289/IMG_5851.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Đội thi TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o v&ograve;ng chung kết xếp hạng to&agrave;n quốc &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&rdquo;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi Olympic to&agrave;n quốc c&aacute;c m&ocirc;n Khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&rdquo; lần thứ II, năm 2017 do Trung ương Đo&agrave;n phối hợp với Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đảng, Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo tổ chức, l&agrave; một s&acirc;n chơi s&aacute;ng tạo, đo&agrave;n kết, tr&iacute; tuệ d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n. Cuộc thi c&oacute; sự đồng h&agrave;nh của Tập đo&agrave;n Gi&aacute;o dục trực tuyến Egroup.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi gồm 02 bảng: Bảng c&aacute; nh&acirc;n với h&igrave;nh thức thi trắc nghiệm trực tuyến v&agrave; bảng đội tuyển với h&igrave;nh thức s&acirc;n khấu h&oacute;a. Qua v&ograve;ng sơ loại ở Bảng c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; thu h&uacute;t sự tham gia của 416 triệu sinh vi&ecirc;n thuộc 675 trường đại học, học viện, cao đẳng trong nước v&agrave; sinh vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i tham gia. Ở Bảng thi đội tuyển đ&atilde; chọn ra 28 đội tuyển cấp tỉnh tham gia, diễn ra trong 3 v&ograve;ng: v&ograve;ng thi cấp cụm, v&ograve;ng thi khu vực v&agrave; v&ograve;ng chung kết to&agrave;n quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua rất nhiều v&ograve;ng thi cụm thuộc khu vực miền Nam, hội thi đ&atilde; t&igrave;m ra được ba đội tuyển xuất sắc bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết khu vực miền Nam ch&iacute;nh l&agrave; 3 đội tuyển đến từ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long. C&aacute;c đội c&ugrave;ng tranh t&agrave;i ở 5 phần thi ch&iacute;nh gồm: Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; sinh vi&ecirc;n; Theo d&ograve;ng lịch sử; Nh&agrave; th&ocirc;ng th&aacute;i trẻ; Nh&agrave; h&ugrave;ng biện t&agrave;i ba v&agrave; cuối c&ugrave;ng l&agrave; phần thi &Aacute;nh s&aacute;ng soi đường. Đội tuyển chiến thắng sẽ gi&agrave;nh quyền v&agrave;o v&ograve;ng chung kết xếp hạng to&agrave;n quốc được tổ chức từ ng&agrave;y 19/5/2017 tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm phần thi đầy hấp dẫn</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở v&ograve;ng thi thứ nhất, c&aacute;c đội sẽ c&oacute; thời gian tối đa l&agrave; 05 ph&uacute;t để giới thiệu về đơn vị của m&igrave;nh. Với phần thi n&agrave;y, ban gi&aacute;m khảo đ&aacute;nh gi&aacute; cao c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị v&agrave; sự đầu tư của c&aacute;c đội thi, qua đ&oacute;, c&aacute;c đội thi kh&ocirc;ng chỉ giới thiệu được đơn vị của m&igrave;nh m&agrave; c&ograve;n lan tỏa được th&ocirc;ng điệp của hội thi, thể hiện sự trẻ trung, năng động của m&igrave;nh l&ecirc;n s&acirc;n khấu. Kết th&uacute;c v&ograve;ng thi thứ nhất, đội th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh d&agrave;nh số điểm cao nhất l&agrave; 27,5 v&agrave; hai đội c&ograve;n lại c&oacute; số điểm bằng nhau l&agrave; 24,75.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở v&ograve;ng thi thứ 2: Theo d&ograve;ng lịch sử, c&aacute;c đội lần lượt tham gia trả lời 05 c&acirc;u hỏi theo dạng hỏi &ndash; đ&aacute;p ngắn. Ở phần thi n&agrave;y, đội th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục l&agrave; đội c&oacute; số c&acirc;u trả lời đ&uacute;ng nhiều nhất: 3 c&acirc;u, hai đội c&ograve;n lại l&agrave; đội Vĩnh Long trả lời đ&uacute;ng 2 c&acirc;u v&agrave; đội Cần Thơ với một c&acirc;u trả lời đ&uacute;ng duy nhất. Điểm số của cả ba đội lần lượt l&agrave; 57.5; 44.75 v&agrave; 34,75.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Như vậy, kết th&uacute;c hai phần thi đầu ti&ecirc;n, đội tuyển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n l&agrave; đội xuất sắc dẫn đầu. Đặc biệt ở v&ograve;ng thi thứ 3, đội th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục khiến kh&aacute;n giả v&agrave; đội bạn ngỡ ng&agrave;ng v&igrave; sự nhanh nhạy v&agrave; th&ocirc;ng minh của m&igrave;nh khi xuất sắc trả lời đ&uacute;ng cả 5 c&acirc;u hỏi, gi&agrave;nh trọn số điểm của phần thi n&agrave;y. Nhờ đ&oacute;, đội tuyển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đạt 132,5 điểm, c&aacute;ch xa hai đội c&ograve;n lại về điểm số.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ấn tượng nhất c&oacute; lẽ l&agrave; phần thi thứ 4 với sự bứt ph&aacute; ngoạn mục của đội tuyển Vĩnh Long. Ở phần thi n&agrave;y, c&aacute;c đội sẽ bốc thăm lựa chọn c&acirc;u hỏi để diễn thuyết trước Ban gi&aacute;m khảo v&agrave; kh&aacute;n giả trong v&ograve;ng 5 ph&uacute;t. Với y&ecirc;u cầu &ldquo;Anh chị suy nghĩ như thế n&agrave;o về mối quan hệ của chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc; nin với cuộc đời v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; đội tuyển Vĩnh Long đ&atilde; h&ugrave;ng biện một c&aacute;ch xuất sắc v&agrave; thuyết phục, thậm ch&iacute; c&ograve;n khiến gi&aacute;m khảo Vũ T&igrave;nh h&agrave;i l&ograve;ng khi kh&ocirc;ng chỉ đ&aacute;p ứng nội dung y&ecirc;u cầu của c&acirc;u hỏi đưa ra m&agrave; c&ograve;n rất s&aacute;ng tạo khi li&ecirc;n hệ với thế hệ trẻ hiện nay trong h&agrave;nh tr&igrave;nh l&agrave;m theo tư tưởng B&aacute;c v&agrave; học tập m&ocirc;n khoa học chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin. Kh&ocirc;ng những vậy, với việc đăng k&iacute; tham gia trả lời c&acirc;u hỏi thử th&aacute;ch của Ban Gi&aacute;m khảo, đội tuyển Vĩnh long tiếp tục đưa ra đ&aacute;p &aacute;n ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; l&agrave; đội duy nhất d&agrave;nh được 20 điểm từ c&acirc;u hỏi m&agrave; Ban gi&aacute;m khảo đưa ra. Kết th&uacute;c v&ograve;ng thi thứ 4, đội Vĩnh Long n&acirc;ng số điểm của m&igrave;nh từ 44,75 l&ecirc;n 113,95 điểm, trong khi đ&oacute;, đội tuyển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh vẫn l&agrave; đội c&oacute; số điểm cao nhất với 168,3 điểm v&agrave; đội Cần Thơ l&agrave; 53,75 điểm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đội th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh về đ&iacute;ch ngoạn mục</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần thi thứ 5 &ndash; phần thi cuối c&ugrave;ng quyết định phần thắng giữa c&aacute;c đội. Ở phần thi n&agrave;y, c&aacute;c đội lần lượt lựa chọn g&oacute;i c&acirc;u hỏi theo c&aacute;c mức 40 điểm, 50 điểm v&agrave; 60 điểm (mỗi g&oacute;i gồm 3 c&acirc;u hỏi). Đội tuyển Vĩnh Long lựa chọn g&oacute;i 40 điểm, với việc trả lời đ&uacute;ng 2 c&acirc;u v&agrave; đặt ng&ocirc;i sao hi vọng ở c&acirc;u đầu ti&ecirc;n đ&atilde; n&acirc;ng số điểm của m&igrave;nh l&ecirc;n 156,45 điểm. Tiếp đ&oacute; l&agrave; đội tuyển Cần Thơ với sự lựa chọn g&oacute;i 60 điểm nhưng đội n&agrave;y chỉ trả lời đ&uacute;ng 1 c&acirc;u hỏi duy nhất n&ecirc;n chỉ c&oacute; thể n&acirc;ng số điểm của m&igrave;nh l&agrave; 63,75 điểm. Đội tuyển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh xuất sắc khi biết chớp lấy cơ hội trả lời đ&uacute;ng c&aacute;c c&acirc;u hỏi m&agrave; đội bạn để lỡ. Đội n&agrave;y đ&atilde; lựa chọn g&oacute;i 40 điểm v&agrave; trả lời đ&uacute;ng hai c&acirc;u hỏi đầu ti&ecirc;n, c&acirc;u hỏi cuối c&ugrave;ng đội Vĩnh Long đ&atilde; gi&agrave;nh điểm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổng kết điểm của cả 5 phần thi, đội th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh xuất sắc đạt số điểm cao nhất 213,3 điểm, đội Vĩnh Long được 156,45 điểm v&agrave; đội Cần Thơ l&agrave; 63,75 điểm. Như vậy, tấm v&eacute; v&agrave;o chung kết xếp hạng to&agrave;n quốc thuộc về đội tuyển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Sau khi kết th&uacute;c phần thi, theo thống k&ecirc; của Ban tổ chức hội thi &Aacute;nh s&aacute;ng soi đường, đội tuyển Vĩnh Long hiện đang l&agrave; đội về nh&igrave; c&oacute; số điểm cao nhất.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HỒ HIỀN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;