Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Ta đi trong</em>&nbsp;<em>mu&ocirc;n&nbsp;&aacute;nh sao v&agrave;ng&nbsp;rừng&nbsp;cờ tung bay, rộn r&agrave;ng v&agrave; m&ecirc; say những bước ch&acirc;n dồn về đ&acirc;y. S&agrave;i G&ograve;n ơi!&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những giai điệu s&ocirc;i nổi, những lời ca h&agrave;o sảng đ&oacute; vang l&ecirc;n trong kh&ocirc;ng gian tr&agrave;n ngập &aacute;nh nắng v&agrave;ng tươi s&aacute;ng ng&agrave;y 17 th&aacute;ng 4 tại s&acirc;n trường THPT Nguyễn Du. Trong những ng&agrave;y th&aacute;ng 4 n&agrave;y, ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng với nh&acirc;n d&acirc;n cả nước nhớ lại &ldquo;những b&agrave;i ca đi c&ugrave;ng năm th&aacute;ng&rdquo; m&agrave; mỗi nốt nhạc l&agrave; một bước ch&acirc;n chiến thắng của cả d&acirc;n tộc Việt Nam. Khi những thanh &acirc;m h&agrave;o h&ugrave;ng của &ldquo;B&aacute;c đang c&ugrave;ng ch&uacute;ng ch&aacute;u h&agrave;nh qu&acirc;n&rdquo; hay thanh &acirc;m rộn r&agrave;ng của &ldquo;L&ecirc;n đ&agrave;ng&rdquo; cất l&ecirc;n th&igrave; h&igrave;nh ảnh những người bộ đội năm xưa hiện về giản dị m&agrave; vĩ đại như ch&iacute;nh d&acirc;n tộc ta h&agrave;ng ngh&igrave;n năm qua.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28193/Hinh%20anh.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&ograve;a trong niềm vui Ng&agrave;y Chiến thắng 30 th&aacute;ng 4, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố phối hợp với Đo&agrave;n trường THPT Nguyễn Du thực hiện chương tr&igrave;nh &ldquo;Đất nước trọn niềm vui&rdquo;. Hơn 1200 học sinh đ&atilde; nhiệt t&igrave;nh tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi th&uacute; vị trong chương tr&igrave;nh nhằm &ocirc;n lại những ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng v&agrave; những sự kiện lịch sử quan trọng trong giai đoạn chống Đế quốc Mỹ cứu nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Em V&otilde; Phi Th&agrave;nh Đạt, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, rất h&agrave;o hứng cho biết: &ldquo;Em v&agrave; c&aacute;c bạn rất th&iacute;ch chương tr&igrave;nh n&agrave;y v&igrave; c&aacute;c anh chị đ&atilde; đem đến cho c&aacute;c &ldquo;ca kh&uacute;c đỏ&rdquo; c&aacute;ch nay mấy mươi năm một sinh kh&iacute; mới, gần với ch&uacute;ng em nhờ c&aacute;ch h&ograve;a &acirc;m phối khi mới mẻ. Đặc biệt, em thấy đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng v&agrave; n&acirc;ng cao l&ograve;ng tự h&agrave;o d&acirc;n tộc cho thế hệ trẻ ch&uacute;ng em rất hiệu quả.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi nghe kh&uacute;c dạo đầu của b&agrave;i &ldquo;Tiến về S&agrave;i G&ograve;n&rdquo;, thầy Hiệu trưởng Huỳnh Thanh Ph&uacute; đ&atilde; đo&aacute;n đ&uacute;ng t&ecirc;n b&agrave;i v&agrave; nhẩm h&aacute;t theo một đoạn d&agrave;i. Thầy cho biết: &ldquo;Thầy tr&ograve; trường THPT Nguyễn Du kỷ niệm ng&agrave;y lễ lớn của đất nước trong niềm vui sướng, tự h&agrave;o khi đội tuyển học sinh giỏi khối 10 v&agrave; 11 vừa mang về số huy chương cao nhất từ trước đến nay. Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n coi trọng việc gi&aacute;o dục truyền thống đấu tranh chống ngoại x&acirc;m của cha &ocirc;ng, gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng sống tốt đẹp v&agrave; kh&aacute;t vọng cống hiến của tuổi trẻ. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tổ chức rất nhiều hoạt động c&oacute; &yacute; nghĩa để tạo ra m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện tốt nhất cho học sinh. Trong học kỳ I ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; phối hợp với Th&agrave;nh đo&agrave;n, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;H&aacute;t về thời hoa đỏ&rdquo;, v&agrave; h&ocirc;m nay l&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;Đất nước trọn niềm vui&rdquo; nhằm mục đ&iacute;ch r&uacute;t ngắn khoảng c&aacute;ch về thời gian v&agrave; kh&ocirc;ng gian giữa thế hệ đi trước đ&atilde; gi&agrave;nh được độc lập, tự do cho d&acirc;n tộc v&agrave; thế hệ trẻ đang t&iacute;ch cực học tập v&agrave; phấn đấu th&agrave;nh những c&ocirc;ng d&acirc;n tốt trong tương lai.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh đ&atilde; kh&eacute;p lại nhưng c&aacute;c em học sinh vẫn nhẩm h&aacute;t theo b&agrave;i &ldquo;L&aacute; xanh&rdquo; cho d&ugrave; c&aacute;c em h&aacute;t kh&ocirc;ng hay, sai nhịp nhưng giai điệu h&agrave;o hung đ&atilde; v&agrave; đang sống trong t&acirc;m hồn của c&aacute;c em. Hiệu quả của chương tr&igrave;nh c&oacute; lẽ thể hiện r&otilde; nhất qua c&acirc;u n&oacute;i của em Th&agrave;nh Đạt: &ldquo;Nghe v&agrave; h&aacute;t nhạc c&aacute;ch mạng em thấy như c&oacute; luồng điện chạy trong người v&igrave; cảm x&uacute;c tự h&agrave;o về d&acirc;n tộc được thể hiện rất hay trong đ&oacute;.&rdquo;</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Vòng chung kết và trao giải cuộc thi “Tài năng Robot TP. Hồ Chí Minh” - ROBOTACON 2017 vừa được tổ chức ngày 21/5/2917 tại Nhà thi đấu đa năng trường Đại học Tôn Đức Thắng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày hội “Phỏng vấn – Tuyển dụng” lần 15, năm 2017 do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố phối hợp với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Chương trình PowerOn, Công ty cổ phần dịch vụ và tư vấn Career Vision tổ chức thực hiện. Ngày hội diễn ra lúc 07g30 đến 12g00 ngày 27/5/2017 (Thứ bảy) tại Nhà văn hóa Thanh niên (Số 04 Phạm Ngọc Thạch, quận 1) với nhiều hoạt động hữu ích dành cho sinh viên.

;