Sôi nổi ngày hội English Camp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 19/3, tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, chương tr&igrave;nh English Camp 2017 đ&atilde; diễn ra với sự tham gia của đ&ocirc;ng đảo học sinh, sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Chương tr&igrave;nh do Hội sinh vi&ecirc;n TP. HCM phối hợp c&ugrave;ng Hội đồng Đội TP. HCM tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/3/27838/IMG_8074.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn trẻ tham gia c&aacute;c hoạt động&nbsp;tại ng&agrave;y hội.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">English Camp 2017 - Ng&agrave;y hội học sinh, sinh vi&ecirc;n với ngoại ngữ được mở rộng đối tượng tham gia cho học sinh từ cấp 2 đến sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học - Cao đẳng của Th&agrave;nh phố. Năm nay, với chủ đề &ldquo;Fly - until you spread your wings, you don&rsquo;t know how far you can fly&rdquo; qua nhiều hoạt động vui nhộn, bổ &iacute;ch như: triển l&atilde;m, s&acirc;n chơi kĩ năng, hội thảo chuy&ecirc;n đề, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c suất học bổng gi&aacute; trị đến từ c&aacute;c Trung t&acirc;m Anh ngữ, đ&atilde; thu h&uacute;t h&agrave;ng ng&agrave;n lượt tham dự của c&aacute;c bạn trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động chương tr&igrave;nh diễn ra đồng thời v&agrave; xuy&ecirc;n suốt từ 8h45 đến 12h. Một số hoạt động ti&ecirc;u biểu như: Khu vực thi thử Toeic. Tại đ&acirc;y, đa số người tham gia l&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n. Mỗi bạn c&oacute; 30 ph&uacute;t l&agrave;m b&agrave;i tr&ecirc;n m&aacute;y vi t&iacute;nh để kiểm tra tr&igrave;nh độ tiếng Anh của m&igrave;nh. 10 suất học bổng đ&atilde; được trao cho 10 người chơi c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch tốt nhất; H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;I&rsquo;m a tour guide kid&rdquo; - một cuộc thi d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu nhi với hai phần thể hiện về kiến thức v&agrave; thực tế. C&aacute;c em được kiểm tra kiến thức th&ocirc;ng qua c&aacute;c c&acirc;u hỏi bằng tiếng Anh về văn h&oacute;a, di t&iacute;ch lịch sử tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Đồng thời, thể hiện kĩ năng n&oacute;i v&agrave; phản xạ bằng việc thực h&agrave;nh hướng dẫn cho c&aacute;c du kh&aacute;ch tham quan c&aacute;c trạm dừng ch&acirc;n trong ng&agrave;y hội; Hội thảo chuy&ecirc;n đề c&ugrave;ng chuy&ecirc;n gia quốc tế. Hai diễn giả của chương tr&igrave;nh l&agrave; b&agrave; Nguyễn Phi V&acirc;n với chuy&ecirc;n đề &ldquo;Bước ra thế giới&rdquo; v&agrave; chuy&ecirc;n gia Anh ngữ của IGroup Việt Nam, Mr. Martin Porowki với chuy&ecirc;n đề &ldquo;Phương ph&aacute;p học tiếng Anh hiệu quả&rdquo;. Hai kh&aacute;ch mời đ&atilde; lần lượt chia sẻ những c&acirc;u chuyện d&iacute; dỏm, những b&agrave;i học s&acirc;u sắc, đồng thời, thắp l&ecirc;n ngọn lửa cảm hứng tuyệt vời cho những người người nghe c&oacute; mặt trong hội trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cuộc thi h&ugrave;ng biện tiếng Anh d&agrave;nh cho học sinh cấp 2 đ&atilde; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo th&iacute; sinh đến từ nhiều quận, huyện. Tại đ&acirc;y, c&aacute;c em đ&atilde; thể hiện bản lĩnh thuyết tr&igrave;nh của m&igrave;nh tr&ecirc;n s&acirc;n khấu trước c&aacute;c gi&aacute;m khảo chuy&ecirc;n m&ocirc;n. Đa số c&aacute;c em đều kh&aacute; tự tin khi thể hiện khả năng h&ugrave;ng biện cũng như tranh luận của bản th&acirc;n. Bạn V&otilde; Ngọc Phương Anh, đến từ trường THCS Độc Lập, quận Ph&uacute; Nhuận, h&agrave;o hứng chia sẻ sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh phần thi của m&igrave;nh: &ldquo;Tuy c&oacute; hơi run nhưng em cảm thấy kh&aacute; h&agrave;i l&ograve;ng về phần dự thi vừa rồi v&igrave; đ&atilde; tập luyện hết sức m&igrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn. Qua đ&oacute;, gi&uacute;p em cải thiện rất nhiều kĩ năng n&oacute;i&rdquo;. C&ocirc; Hằng, gi&aacute;o vi&ecirc;n tiếng Anh của em Phương Anh t&acirc;m sự th&ecirc;m: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; một cơ hội lớn để cho c&aacute;c em trau dồi kĩ năng. D&ugrave; kết quả thế n&agrave;o th&igrave; c&aacute;c em cũng đ&atilde; chiến thắng, &iacute;t nhất l&agrave; &ldquo;giải kinh nghiệm&rdquo; cho bản th&acirc;n m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&ograve;n rất nhiều hoạt động l&iacute; th&uacute; v&agrave; bổ &iacute;ch kh&aacute;c trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh như triển l&atilde;m ASEAN, s&acirc;n chơi hữu nghị Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia; Cuộc thi h&aacute;t tiếng Anh, tr&ograve; chơi tiếng Anh; Li&ecirc;n hoan c&acirc;u lạc bộ Anh ngữ to&agrave;n Th&agrave;nh&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHI LINH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;